Tải bản đầy đủ (.pdf) (21 trang)

skkn nâng cao kết quả học tập môn âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (409.01 KB, 21 trang )

Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

MỤC LỤC
I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI ............................................................................................... 02
II. GIỚI THIỆU ........................................................................................................ 03
1. ệ
.................................................................................................... 03
2. G ả pháp hay hế ........................................................................................ 04
3. Vấ đề h ê cứu . ...................................................................................... 04
4. G ả huyế
h ê cứu .................................................................................. 04
III. PH
NG PH P ………………………………………………....................... 04
1. Khách hể h ê cứu...................................................................................... 04
. Th ế ế h ê cứu…………………………………………………............. 05
3. Quy ì h h ê cứu……………………………………………………....... 05
.
ƣ
hu hập
ệu .......................................................................... 06
IV. PH N T CH
LIỆU
ÀN LU N
T QUẢ……………….....…….... 06
1. Ph
ch
ệu……………………………………………………..….... 06
.
uậ ế uả……………………………………………………...06, 07
V.
T LU N


HU N NGH ……………………………………................ 07
1. Kế uậ ………………………………………………………………....... 07, 08
. Khuyế
h …………………………………………………………….…..... 08
VI. TÀI LIỆU TH M HẢO……………………………………………............. 08
VII. C C PHỤ LỤC C
ĐỀ TÀI………………………………………...…….. 09
P
G á á ế 9 – Âm h c 8......…………………………............ 09
G á á ế 10 – Âm nh c 8
G á á ế 14 – Âm nh c 8
P
ề đáp á
ểm a au h ác đ
................................. 19
P
ả đ ểm ƣ c
au h ác đ
của p h c h ệm, đối
chứng........................................................................................................................... 20

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
1


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

Tên đề tài: “NÂNG CAO K T QUẢ HỌC T P MÔN ÂM NHẠC THÔNG

QUA VIỆC SỬ DỤNG PH
NG PH P TRÕ CH I C
HỌC SINH LỚP 8
TẠI TR ỜNG THCS NGU ỄN DINH CHIEU”
I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI:
Nhằm
ca ế uả học ập
hứ
hú ch học
h, úp các em
“Vừa học ừa chơ , ừa chơ ừa học” ế hợp ả
y he ph phố chƣơ
ì h
mô Âm h c. Vậy, á
ê ổ chức h
đ
u chơ hƣ hế
để
ảm

hẳ
học ập ch học h m các em có hể u đùa h ả má
è, đồ
h
óp phầ
ca ế uả học ập. Vì
mỗ p học có
h ều đố ƣợ học h cù
ham a h
đ

, ấ cả học h
p đều ếp
hu ƣợ
ế hức đầy đủ h á
ê cu cấp, hì đố
mô học của ô phụ
ách ua h
h c ả
ê
p,
h
em học h có ă
h ếu, có
ọ há hay, m h
,
h hể h ệ
há , đa ố ẫ cò h ều em học sinh
ụ è, hú há , e
, ấ xu ph
ê
ểu ễ ƣ c p, hơ hế a các
em hĩ mì h há hô hay ẫ đế ế uả học ập chƣa đƣợc
ca .
Phƣơ pháp y học ò chơ h ế học
h đƣợc m ệc h ều hơ , ch
c c chủ đ
ìm a ế hức ƣ

ẫ của á
ê hơ

hu hậ

ừ á
ê .T
ch ế ƣợc phá ể
á ục có h õ “ ổ m
h ệ đ hóa phƣơ pháp á ục chuyể ừ ệc uyề hụ ế hức hụ đ
hầy ả
ò h a hƣ

ƣ học chủ đ
ƣ uy
uá ì h ếp
cậ
hức, đồ
h phá huy đƣợc ă
h ếu. D y ch
ƣ học phƣơ pháp
hu hậ hô
m cách hệ hố
có ƣ uy ph
ch, ổ hợp phá ể
ă
c của mỗ cá h , ă cƣ
h chủ đ
ch c c, chủ của học
h
uá ì h học ập”. Nhƣ ậy, mục đ ch của ệc đổ m
h ệ đ hóa
phƣơ pháp á ục phá huy đƣợc a ò chủ hể của học h, phá huy đƣợc

h ch c c, chủ đ
hả ă
ƣ uy á
của học h.
Từ h c ế ê , ô x ú
h h ệm của mì h ua đề
“NÂNG CAO
T QUẢ HỌC T P MÔN M NHẠC THÔNG QU VIỆC SỬ ỤNG
PH
NG PH P TRÕ CH I C
HỌC SINH LỚP 8 TẠI TR ỜNG THCS
NGU ỄN ĐÌNH CHIỂU”
N h ê cứu đƣợc ế h h ê ha hóm ƣơ đƣơ
Hai p 8 ƣ
2
ƣ
T S N uyễ ì h Chiểu. p 8 (30 học h đƣợc chọ m p đố chứ
1
p 8 (30 học h m p h c h ệm . p h c h ệm đƣợc vậ ụ phƣơ
pháp ò chơ
mô Âm h c, cò
p đố chứ

ử ụ phƣơ pháp trò
chơ m h c. Kế uả ch hấy ác đ
đã có ả h hƣ
ch c c đế ế uả học
ập của học h hóm h c h ệm đã
ê hứ
hú yêu h ch hơ h đế ế

học ập đọc h c, các em ay mê, ch c c phá huy đƣợc ă
h ếu, ảm õ đƣợc
ụ è, nhút nhát khi học Âm h c hơ
p đố chứ , đặc ệ
ế uả học
ập đƣợc
ca . Kế uả ểm chứ ch hấy có
hác ệ
ề há đ
ế
Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
2


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

uả học ập mô Âm h c của học
h
hóm h c h ệm
hóm đố chứ :
đ ểm u
ì h au ác đ
của p h c h ệm 8,20 cò
p đố chứ
6.90
ế uả ểm chứ T- e ch hấy P
,
chứ

ác đ

hĩa.
ều y chứ m h ằ
ệc ậ ụ phƣơ pháp ò chơ
mô Âm h c 8
ƣ
T S N uyễ
ì h Chiểu đã m ă hứ

ế uả học ập của học
sinh.
II. GIỚI THIỆU
1.Hiện trạng:
Th ế
hĩ đ y mô học đƣợc h ều học
h yêu h ch
có hứ
hú hi
học. Tuy h ê , m h c ế hô
u
học h học mô m h c cò h hợ , h ếu
ế hức, chƣa hứ
hú ì các em ch ằ
m h c
mô phụ ê cò xem
hẹ. Tì h
ê
h ều uyê h
h h m chủ yếu

ua
ệm
chƣa ch h xác của m
phậ học h
cả á
ê . D phƣơ pháp y
học chƣa phù hợp, chƣa phá huy đƣợc hế m h của
mô Âm h c. M ố á
ê
y m h c chƣa đủ h ệ huyế , chƣa ch học h hấy đƣợc đ y cũ
m
mô h a học cầ có học ập
h ê cứu m cách h êm úc. Dẫ đế ế
y ập huô , hè hô
ế hức, ém hấp ẫ . u ầ ễ ẫ đế ố
y
hụ đ

á
. ọc
h hô hì h h h đƣợc hả ă
ƣ uy, h m
chá , hô hứ
hú học
mô Âm h c.
ặc ệ
đặc hù ƣ
T S N uyễ
ì h Chiểu
ƣ

có học h
cƣ ú
h ều ấp hu c xã Xuân Tâm thu c huyệ
u
c
m ố học h
ƣ
c h ểu ố, học sinh khó khăn hoặc phụ huy h học
h chƣa ua
m
nh ều. ơ
a, nhiều học h đế ƣ
m
uã đƣ
há xa ê các em
cảm hấy uể ả , h m chá h ếp hu m ƣợ
ế hức há
các mô học,
đó
c
ả h hƣ

a đố
ế học Âm h c ì các em uô
hĩ ằ
Âm h c chỉ mô phụ hô cầ học cũ

a . ũ ch h
ẽ đó, ả
h ô cũ

ặp hô
hó hă h y
mô của mì h.
Từ h
ê ô đã chọ
ả pháp “NÂNG AO KẾT QUẢ Ọ TẬP
MÔN ÂM N Ạ T ÔNG QUA V Ệ SỬ D NG P ƢƠNG P ÁP TRÒ
Ơ
ỦA Ọ S N
ỚP 8 TẠ TRƢỜNG T S NGUYỄN ÌN CHIỂU” để
ê
ắ ế ế hức của các mô học,
a
u học ập
h c ễ cu c ố .
ì h h h ch các em hó ue
ác ch c c ĩ h h
hức, m ch
ệc học
ập
ê có
hĩa hơ đố
học h. Từ đó óp phầ
ca ă
c của
ƣ học, úp các em hứ
hú học ập h ệu uả hơ .
2. Giải pháp thay thế:
uấ phá ừ h
ầ đề đặ a, để hay đổ h ệ

ê , đề
h ê cứu
y đã h c h ệm ử ụ phƣơ g pháp ò chơ hƣ: Ru chuô
,Gả ô
ch , á chuyề đồ ậ , á hay múa đẹp, A ha h hơ , N he h c đ á ê
hát... Tô hƣ
ử ụ

hệ hô
h ặc m
ố phƣơ pháp hủ cô
hƣ máy he h c, đ
a ... để h ế ế các ò chơ . ác ò chơ
y đƣợc ô
Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
3


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

hế ế hđ
, ầ ũ
u
học
các ph mô
ọc há , T N,
Âm h c hƣ
hức

ể cả ế ô ập
đầu ế học, phầ ô ập hay phầ m
phầ củ cố
học để úp học
h có hứ

học ập ừ đó các em
h ch học mô Âm h c hơ , ẫ đế
ệc các em ẽ hu c
há m cách ễ
, đọc đú ca đ
ế ấu
T N m cách ha h chó , h đƣợc các ế
hức cơ ả
h c cũ

Âm h c hƣ
hức. Qua đó úp các em
m h
,
hơ h đứ
ƣ c p, óp phầ
ả , hƣ ã ch h

học ếp he . Nhằm mục đ ch hay hế ch
học că
hẳ , hụ đ
đ ều ua

đ

ế uả ca
học ập, ồ ƣ
ă
c học. Khô chỉ hế, ó
cò ác đ
c ếp đế ì h cảm, há đ , đem
ềm u ,
hứ
hú học ập
ch các em, m ch các em cảm hấy h ch hú học ập, yêu mô học, yêu ƣ
p
hơ .
3. Vấn đề nghiên cứu
Sử ụ phƣơ pháp ò chơ có óp phầ
ca h ệu uả á ục
y hứ học tập ch học h p 8
ƣ
T S N uyễ ì h Chiểu hay không?
4. Giả thuyết nghiên cứu
Sử ụ phƣơ pháp ò chơ ẽ óp phầ
ca h ệu uả á ục
ây
hứ học ập ch học h p 8
ƣ
T S N uyễ ì h Chiểu.
III. PH
NG PH P :
1. hách thể nghiên cứu :
Tô a chọ ha p 81
82 ƣ

T S N uyễ
ì h Chiểu để h c h ệ
h ê cứu ì đó ha p có
ƣơ đồ

c,
h, ì h đ
ĩ ố
p. ơ
a, đ y ha p đƣợc ô
c ếp ả
y
uá ì h h ê cứu.
Nh
yếu ố đó ẽ
đ ều ệ huậ ợ ch
ệc h ê cứu h a học ƣ ph m

ụ của ô .
Tô chọ
p 82 m p đố chứ , p 81 m p h c h ệm. ọc
h ha
p y có há đ
ế uả học ập ƣơ đƣơ
hau.
Bảng 1: ảng tương quan giữa hai nhóm
Các
HS các nhóm
ọc c
h ểm

thông
Sĩ Nam N
G
K
TB
Y
K
T
K
TB
Y
tin

p
8/1

30

16

14

4

14

12

0


0

24

6

0

0

p
8/2

30

16

14

5

13

12

1

0

25


5

0

0

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
4


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

Về hức học ập, ấ cả các em ha p y đều ch c c, chủ đ
.
Về h h ch học ập của ha p ƣơ đƣơ
hau ề đ ểm ố.
. Thiết ế nghiên cứu :
họ ấ cả học h của
p 81 82 để h c h ệ
h ê cứu. p 82
p
1
đƣợc chọ
m hóm đố chứ , p 8
p đƣợc chọ
m hóm h c h ệm. Tô
ấy

ểm a 1 ế mô Âm h c 8 m
ểm a ƣ c ác đ
để
á h. Sau
h ấy ế uả
á h hì hấy có chê h ệch. D đó ô ù phép ểm chứ
T- e để ểm chứ
chê h ệch
a đ ểm ố u
ì h của
hóm ƣ c h ác
đ
ết quả:
Bảng 2.

iểm chứng để xác định các nhóm tương đương

TBC

Đối chứng

Thực nghiệm

7,23

7,33

P=

0,7


p = 0,7 > , , ừ đó ế uậ
chê h ệch đ ểm ố u
ì h của ha hóm h c
h ệm đố chứ
hô có
hĩa, ha hóm đƣợc c
ƣơ đƣơ .
Sử ụ
h ế ế 2 K ểm a ƣ c
au ác đ
đố
các hóm ƣơ
đƣơ
Bảng 3. Thiết kế nghiên cứu :
Nhóm

T trước TĐ

Tác động

T sau TĐ

Th c nghiệm
Vậ ụ phƣơ pháp trò
O1
O3
2
(8 )
chơ m h c

ối chứng
Không vậ ụ phƣơ
O2
O4
1
(8 )
pháp ò chơ âm nh c
h ế ế y, ô ử ụ phép ểm chứ T-Te đ c ập.
3. Quy trình nghiên cứu :
- hu
của á
ê Tô
c ếp ả
y p đố chứ
Kh ả
y p đố chứ
ô h ế ế á á hô
ử ụ phƣơ pháp ò chơ trong các
ƣ c ê
p mà chu
hƣ ì h hƣ
.
- ố
p h c h ệm Tô
c ếp ả
y
h
ế
y. Tô đã
h ế ế á á có ử ụ phƣơ pháp ò chơ

các h đ

chu
đồ ù
y học ĩ hơ , chu đá hơ .
- T ế h h h c h ệ Th
a ô ế h h y h c h ệm he hƣ ế
h ch y học đã ê
ch á
ả .
Bảng 4.
Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
5


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

Ngày

y

T ế ph

phố chƣơ

ì h

y
10/10/2017

Tế 9

- ọc há Tuổ hồ

17/10//2017

T ế 10

- Nh c
Gọ
thứ hòa thanh.

,a

- Tập đọc h c T N ố 3
14/11/2017

T ế 14
ập

há Hò ba líập Tập đọc h c: T N ố 4

- Âm h c hƣ
c

hức M

ố h c cụ

4. Đo ường và thu th p ữ iệu :
Tô ử ụ
ểm a 1 ế của K m
ểm a ƣ c ác đ
ểm a au ác đ
ểm a ế húc HKI ề ểm a ì h y phầ phụ
ục . ề ểm a ồm ha phầ phầ
huyế ồm h
c u h phụ
u x ay
ua h h
ế hức đã học phầ h c h h ch học
h ốc hăm
h chệ
he yêu cầu của c u h

IV. PH N T CH
LIỆU
ÀN LU N
T QUẢ :
1. Ph n t ch ữ iệu :
Bảng 5. ảng so sánh điểm trung ình ài iểm tra sau tác động
Th c h ệm
ố chứ
ểm u
ì hc
8,20
6,90
ệch chu
0,92
1.09
G á P của T-test
0.0000033
Mức đ ả h hƣ
1.19
. àn u n ết quả:
Nhƣ phầ h ế ế h ê cứu, ừ ế uả h ê cứu a đã chứ m h đƣợc

ế uả của ha hóm h c h ệm
đố chứ
ƣ c ác đ
ƣơ đƣơ
nhau. Sau uá ì h ác đ
ểm chứ
chê h ệch á
u

ì h ằ
phép ểm chứ
-te đã ch a ế uả p 0,0000033 m p 0,05 có hĩa . Nhƣ
ậy
chê h ệch có
hĩa
a ha hóm h c h ệm
đố chứ . ều y
đã chứ

ệc ác đ
ằ cách ử ụ phƣơ pháp ò chơ
y học

hĩa. ay ó cách hác đ ểm u
ì h của hóm h c h ệm

hóm đố chứ
au h ác đ
hô phả
ẫu h ê m đó ch h
ế uả
của uá ì h ác đ
Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
6


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi


Chênh ệch

á

u

ì h chu

SMD

8.2-6.9
1.09

= 1.19

The ả
êu ch
he , chê h ệch á
u
ì h chu
SMD
1.19
ch hấy mức đ ả h hƣ
của ệc y học ử ụ phƣơ pháp hả uậ hóm
và dù
ập chép h c có ả h hƣ
ế uả m ó ma
. Nhƣ ậy ả
h ế của đề

ệc ậ ụ phƣơ pháp ò chơ trong mô Âm h c có m
ă hứ

ế uả học ập của học h ƣ
THCS Nguyễ
ì h Chiểu hay
không? Thì
đ y đã đƣợc ểm chứ
h c ế ch hấy ằ
ệc ậ ụ
phƣơ pháp ò chơ trong mô Âm h c
ƣ
THCS N uyễ
ì h Chiểu m
ă hứ

ế uả học ập của học
h m mức đ ả h hƣ
của ó có
hậ .
V.
T LU N
HU N NGH :
1. ết u n :
- ể
ca ế uả học ập mô Âm h c ch học h p 8, chúng ta nên

hép các ò chơ m h c đa
, ph
phú

u các ế học há ,
T N, h c , m h c hƣ
hức cũ
hƣ các ế ô ập. ê c h đó h ệu uả
của ế
y cò phụ hu c
hệ huậ ậ ụ các phƣơ pháp, ệ pháp của
mỗ á
ê , ả h hƣ
của các yếu ố hác hƣ mô ƣ
,h
cả h, đ ều ệ ,
đố ƣợ học h, a
h ế , cơ
ậ chấ ... G á
ê phả uô au ồ ế
hức, học h đồ
h ệp, ìm ò h
cá hay, cá đẹp
ă hóa hệ huậ để
áp ụ
u phƣơ pháp ả
y hì ẽ đ h ệu uả ố hơ .
- Sau h ều ăm ả
y, ô đã áp ụ m ố hì h hức, ệ pháp cụ hể
hƣ ổ chức các ò chơ ồ
hép

y, ua uá ì h he õ há đ học
ập của học

h, ô hậ hấy các em ch c c h đua học ập ô ổ
mô Âm
h c, h ều em có ă
h ếu đƣợc phá huy, uô hấy hứ
hú h đế
học Âm
h c, hô
h
đƣợc há m cò đƣợc h hố
ă , phá huy hả ă cảm hụ
Âm h c. ác em
ê
a
ã , chủ đ
, á
ch c c hơ , hậ hức
đƣợc ầm ua ọ của
mô Âm h c. ác p ua ểm a
h học ì đều đ
ế uả ca , hô có học h
xếp
chƣa đ .
. huyến nghị :
a. ố
á
ê
ầ h ểu m ứa uổ học h p 8. Trong quá trình
ả , y học và
h ế ế ò chơ á
ê cầ chú

h
đố ƣợ học h học yếu h ặc hô
có ă
h ếu ẫ có hể hòa hập
hợp ác ham a hằm phá huy đƣợc h chủ
đ
, ƣ uy
để các em hô chá ả

vào các
hác, có hứ
hú, h hầ ách h ệm
học ập. ê c h đó cầ có ế h ch hắc h các
em chu
m
học
h hậ ố . Muố
m đƣợc đ ều đó đò h
ƣ
Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
7


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

á
ê phả h h h
ệc ử ụ

NTT
các phầ mềm

ò
chơ , h ểu đƣợc m ứa uổ học h h ểu đƣợc hả ă của học h mì h.
T
uá ì h ả
y á
ê phả
ĩ ƣ
, đồ
h
ế hợp
m ố phƣơ pháp y học hác để
học đ h ệu uả.
. ố
học h
hu
u

m hậ ố . T
học cầ chú
he
ả , hă há ơ ay phá ểu, ch c c ham a các h
đ
hả uậ hóm,
đ
ế , chủ đ
cố ắ phá huy ă
h ếu, có h hầ ách h ệm ập hể

cao.
Qua h
ả pháp m ô đã êu a
ê ,m

ẽ óp phầ h để
các đồ
h ệp cù
ham hả . ề
h ê cứu h a học ƣ ph m ứ

ê
ẽ hô
á h h
h
h ếu ó , ấ m
hậ đƣợc
úp đ , đó
óp
ế
của u đồ
h ệp để đề
đƣợc h
chỉ h hơ . Tô x ch h h cảm ơ !
VI. TÀI LIỆU TH M HẢO :
1. M ố ấ đề đổ m phƣơ pháp y học
ƣ
T S – Tác ả á ƣ Vũ
Nho – N
á ục ăm

. M ố ấ đề đổ m phƣơ pháp y học
ƣ
T S mô Mĩ huậ – Âm
h c – Thể ục.
3. Sách á
ê m h c.
. Thƣ ệ

ch m.
.T
ệu h ê cứu h a học ƣ ph m ứ
ụ của
á ục đ
á
V ệ – ỉ.

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
8


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

VII. C C PHỤ LỤC C

ĐỀ TÀI :
PHỤ LỤC I

Tuần 9 – Tiết 9:

Học hát bài: TUỔI HỒNG
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
há đú
ài Tuổi hồng
ế xuấ xứ
há .
2. Kĩ năng:
- Qua

ế đƣợc h chấ của
ế há ế hợp ậ đ
he
h c.
3. Thái độ:
ế yêu u uổ hơ
ê
ă
ệc học..
4. Năng lực:
ế cách hể h ệ
Tuổi hồng m cách ễ cảm.
II/ CHUẨN :
1. Giáo viên:
a , ả phụ
há .
- M ố ò chơ m h c.
2. Học sinh:
- Sách á h a, ha h phách,
h.

III/ TI N TRÌNH Ạ HỌC:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
GV tổ chức cho HS chơi một trò chơi “Nghe nhạc đoán tên bài hát” trước khi
vào bài mới: GV cho HS nghe bài “Trái đất này là của chúng em”, “Màu mực tím”.
Đây là những bài hát mà HS đã được biết, liên quan đến nội dung bài học. Nếu HS
nào trả lời được tên bài hát GV sẽ có phần thưởng cho bạn HS đó. Từ đó GV dẫn dắt
để vào bài mới.
3. Bài mới:

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
9


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

Hoạt động của GV

Nội

ung

* Hoạt động 1:
* GV sử dụng phương pháp trực quan
- Gv chiếu hình ả h,
h ệu ề
h c ĩ Trƣơng Quang Lục.
- Gv chiếu bài hát: h các kí h ệu

trong bài hát.

I/ Giới thiệu:
Bài há ễ ả ẻ đẹp
á của ứa uổ học ò
ƣ c mơ ƣơ đẹp ề ƣơ

Hoạt động của
HS

- HS quan sát
a.

- GV cho Hs nghe bài hát
- G yêu cầu
ch a đ , ch a c u,
êu
u .
-G đ
há mẫu
há .

- HS: dấu quay
l , khung thay
đổ , dấu lặ đen,
lặ đơn, dấu nố ,
dấu luyế .
- Hs nghe
- Hs: 2 đo
+ o 1: 4

câu.
+ o 2: 2
câu.

* Hoạt động 2:
* GV sử dụng phương pháp hoạt
động nhóm và phương pháp trò chơi
- G đ uyệ ha h.
- D S ập há c u 1.
(G đ ừ c u3 ầ ,
he au
đó 1
há mẫu, cả p há .
- ƣ

ập há c u .
- Ghép câu 1 & 2.
- Th c h ệ ƣơ
c u3
.
- Ghép đo 1.
- Th c h ệ ƣơ
đ
.
- Tập ch S há h
chỉ h
- h S há + ỗ ay he h c.

II/ Học ài hát:
Tuổi hồng

(Trƣơng Quang Lục)
1. Vui sao khi bƣ c trên
đƣ g này. ến trƣ
thân
quen vui ngày ngày. Tuổ
hồ bừ sáng r c r trên
vai. Khoảng tr m
ƣ c
đẹp dáng tƣơng lai. Tuổ
hồ đến v i em. T a mùa
xuân đang về trên cành lá.
Tuổ hồ đến v em. Nhƣ
ánh nắ khi bình minh r c
lên.
ĐK: La la la la la la. La la la
- ha p h h
hóm, m
hóm
la la la. Tuổi hồng ơi đẹp
há 1 c u + ỗ ay he h c, au đó
những ước mơ. La la la la la
đổ
.
la. La la la la la la. Đẹp mùa
- G hƣ

há ế hợp
đá h h p, há ĩ h xƣ
, đố đáp… hoa, tuổi hồng ơi.
. Yêu a a há

ăm
- G hậ xé .
h n
- GV cho HS thảo luận theo cặp sau học ò. Nh
Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

- Hs luyệ thanh
h chệ
- Hs nghe.
- ọc há he
HD của GV

- S há he

ẫ của
GV

- Hs nghe

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
10


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

đó tổ chức cho HS chơi trò chơi: thƣơ c u hẹ hò. Tuổ
hắm ê
“Hát hay, múa đẹp”: GV gọi một vài hồ đẹp ắm
i bình yên
cặp lên thực hiện hát kết hợp với tay. Kh ả

cá h ch m ay. Tuổ
múa, cặp nào hát hay, múa đẹp nhất
hồ đế
em. T a c y á
và nhì sẽ có phần thưởng.
- GV ch m
S hậ xé .
đ m chồ khi xu đế . Tuổ - S hậ xé
- GV Nhậ xé đá h á xếp
.
hồ đế
em. Nhƣ c u
- HS nghe
- GV h
S
u
há ó há ế mẹ u u êm.
- S ả
ê đ ều ì?
4. Củng cố:
- GV tổ chức trò chơi âm nhạc: GV đàn bất kì câu nhạc nào trong bài hát
“Tuổi hồng” và yêu cầu HS cho biết đó là câu mấy, sau đó hát lại câu đó cho cả lớp
cùng nghe.
5. Dặn dò:
- ọc hu c
bài hát “Tuổi hồng”
chu
ế 1 , h ƣ c
T N ố
3

.
- ọc ố h c
T N ố3 ƣ c


Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
11


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

Tuần 10 – Tiết 10
Nhạc lí: GIỌNG SONG SONG, GIỌNG L THỨ HÒA THANH
T p đọc nhạc: TĐN SỐ 3
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
đọc đú
T N ố 3 và biế ghép l ca.
ế về giọ song song và La thứ hòa thanh.
2. Kĩ năng:
- ọc đú ca đ ế hợp õ phách.
ể đƣợc 1 số cặp giọ song song.
3. Thái độ:
- Giáo dục ch các em ề hức học ập.
ế cách õ h p, phách
ế ấu đố
T N ố 3.
II/ CHUẨN :

1. Giáo viên:
a , ả phụ
T N
- M ố ví dụ giọ song song .
2. Học sinh:
- Sách á h a, ha h phách,
h.
- ọc
ƣ c h đế
p.
III/ TI N TRÌNH Ạ HỌC:
1. Ổn định, kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ:
Gv cho Hs hát l bài Tuổi hồng.
GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”. Tìm giọng Đô trưởng và La thứ
trong các bài hát đã học. Bạn nào nhanh và chính xác sẽ có phần thưởng.
- GV ẫ ắ
m .
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Nội ung
Hoạt động của HS
* Hoạt động 1:
I/ Nhạc lí:
* GV sử dụng phương pháp hoạt 1. Giọng song song:
động nhóm
Là m giọ
ƣ
và giọ thứ
- HS quan sát

đƣa ra Vd
có chung hóa biểu.
cho biế trong Vd có gì giố
VD: C // Am
- Hs trả l
nhau gi a 2 hóa biểu
F // Dm (có si b)
giải thích về giọ song
G // Em (có Fa thăng)
song.
yêu cầu
đ
ĩ
Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
12


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơiế

- Hs ghi bài
.
h l giọ La thứ, yêu
cầu Hs ghi cấu t .
- gv cho Hs quan sát giọ La
thứ t nhiên và La thứ hòa thanh.
Gi a 2 giọ trên có điểm gì
giố và khác nhau
h : vậy giọ La thứ hòa
thanh là giọ ntn? Ghi cấu t .
- Gv cho Hs đọc gam La thứ hòa
thanh.
* Hoạt động 2
* GV sử dụng phương pháp hoạt
động nhóm:
- Gv cho nghe 1 bài nh c Ba lan
và dẫ dắ vào bài T N.
- GV đ , đọc h c há
T N ố 3.
- GV ch a p h h ha ãy,
thảo luậ tìm hiểu T N:
+ Nhóm 1: cao đ , ƣ
đ .
+ Nhóm 2: chia câu, tìm dấu
hiệu.
- Gv cho Hs đọc b ch thanh.
- Gv tập cho hs đọc nh c
từng câu theo lố móc xích:

+ Gv đ n cho nghe và nh m.
+ Gv đ n cho hs đọc nh c.
- Ghép câu 1, 2.
- Ghép câu 3, 4.
- Ghép cả bài.
- Ghép l i ca.
G hƣ
ẫ õ ế ấu.
GV cho Hs luyệ T N:
+ Nhóm 1: đọc nố , gõ tiế tấu.
+ Nhóm 2: hát l , gõ phách.
- GV hậ xé ề ƣu đ ểm và

2. Giọng La thứ hòa thanh:
- S h chệ
- Là giọ thứ có âm bậc VII tă g
lên nửa cung so v giọ La thứ
- Nhậ xé
t nhiên.
- Trả l
- Hs đọc
II/ T p đọc nhạc số 3:
Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót.
Nh c Ba Lan

A h

Hãy hót chú chim h hay hót, hãy

ca
ay he- HS nghe

- S h c h ệ theo

dẫn của Gv

đám m y xa h

ãy hó chú ch m h hay hó , ach

đó , ìaa ma .

- HS chú ý
- Hs th c hiệ


- HS nghe

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
13


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

hƣợc đ ểm của ừ
ê . hỉ a
chỗ cò chƣa đ


- HS th c hiệ .
các em ửa
- GV chỉ đ h m
học h
ê ì h y
hậ xé xếp
.
4. Củng cố:
Gv cho Hs chơi trò chơi Nghe nhạc đoán câu:
- Gv đ n 1 câu trong bài, Hs đ á câu và hát l hoặc đọc nh c l câu đó.
Gv h l về giọ song song và giọ La thứ hòa thanh.
5. Dặn dò:
học
cũ, chu
m .


Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
14


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

Tuần 14 – Tiết 14:
ÔN BÀI HÁT: HÒ BA LÍ
ÔN T P ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4
M NHẠC TH ỜNG THỨC: MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
há đú
hu c
há Hò ba lí..
đọc đú
T N ố .
ế ơ ƣợc ề h c cụ
c.
2. Kĩ năng:
- Qua

ph
ệ đƣợc h chấ của
ế há ế hợp ậ đ
he h c.
- ọc đú ca đ ế hợp õ phách.

ể ê đƣợc m ố
h c cụ
c.
3. Thái độ:
- G á ục ch các em ế yêu a đ
. Qua phầ học m h c hƣ
hức
các em ế uý ọ
h
h c cụ á
của V ệ Nam.
4. Năng lực:
ế cách hể h ệ
Hò ba lí m cách ễ cảm.
ế cách
h p, phách và ế ấu đố
T N ố .
có hể he
hậ
ế đƣợc m ố
h c cụ
c.
II/ CHUẨN :
1. Giáo viên:
a , ả phụ

T N
- ì h ả h các
h c cụ
c.

- Âm ha h các
h c cụ
c.
2. Học sinh:
- Sách á h a,
h.
- hu
ƣ c
h .
III/ TI N TRÌNH Ạ HỌC:
1. Ổn định, kiểm tra sĩ số:
2. Bài mới:
HĐ Của GV
Nội ung
HĐ của HS
* Hoạt động 1:
I/ Ôn t p ài hát:
* GV sử dụng phương pháp hoạt HÒ BA LÍ
(Dân ca Quả Nam)
động nhóm
- GV ƣ
ẫ uyệ ha h.
- S uyệ hanh
- GV ƣ
ẫ cả p ì h y
- HS trình bày
Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
15Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi


mức đ h
chỉ h
ế hợp
h
đ
ác ậ đ
he h c.
(sửa a ếu có
- GV Nhậ xé đá h á xếp
.
- GV ch
S há
m
há đ
cấy, GV có hể há mẫu ƣ c.
* Hoạt động 2:
* GV sử dụng phương pháp hoạt
động nhóm, phương pháp trò chơi
- GV đ ch
S he m c u h c
ấ ì
T N ố
yêu cầu
S ch
ế đó c u mấy?

* GV cho HS chơi trò chơi: “Chuyền
đồ vật”: Gv yêu cầu HS hát bài TĐN
số 4, vừa hát vừa chuyền một quả trái
cây, không ai được giữ lâu trên tay
mà phải chuyền qua cho bạn bên
cạnh mình. Thực hiện cho đến khi kết
thúc bài TĐN, quả trái cây đó ở trên
tay bạn nào cuối cùng thì thuộc về
bạn đó và yêu cầu bạn đó đứng lên
hát lại bài TĐN số 4.
- GV ch S đọc am -dur
- GV đ ch S đọc
T N
- GV ch a p h h ha ãy, hƣ
ẫ đọc h c
õ ế ấu.
- GV hƣ
ẫ S đọc h c ế hợp
đá h h p .
4
- GV hậ xé ề ƣu đ ểm
hƣợc
đ ểm của ừ
ê . hỉ a chỗ còn
chƣa đ

ẫ các em ửa
- GV chỉ đ h m
học
h ê

ì h y
hậ xé xếp
.
* Hoạt động 3:
* GV sử dụng phương pháp trực
quan, phương pháp vấn đáp.
- GV yêu cầu S ể ê m

h c cụ
c m em ế ?
Cho xem và nghe l m số nh c cụ

- HS nghe
- HS nghe và hát
theo
II/ Ôn t p TĐN số 4:
CHIM HÓT ĐẦU XUÂN
Nh c
Nguyễ
ì h
Tấ .
- HS nghe và
h chệ
- S h chệ
chơ he hƣ
ẫ của GV

ò

- S đọc am

- S h c hệ
he

ẫ của GV.

III/ m nhạc thường thức:
MỘT SỐ NHẠC CỤ
N TỘC

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

- S ả
h ểu ế

he

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
16


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

đã học l p 6 nhƣ: sáo, trố .
- GV cho HS quan sát hình cồ ,
chiêng.
+ Em hãy ch
ế cồ , chiêng đƣợc
m ừ chấ ệu ì?
+ Hãy so sá h
a cồ và chiêng có

đ ểm ì hác nhau?
+ GV ả h ch ch S ề cấu ,
khác nhau
a cồ và chiêng.
- GV ch
S
he m ha h của
cồ , chiêng.
- GV ch
S xem hì h ả h cây đ
T’ ƣng.
+ ấu
của đ T’ ƣng hƣ hế
nào?

1. Cồng, chiêng:
- ƣợc m ằ đồ , thau,
hình tròn,
gi a có hoặc
không có núm.
- Dùng dùi hoặc tay đá h.
- Âm thanh vang nhƣ tiế
sấm rề .

- HS quan sát
- ồ

, thau…

gi a có và

không có núm.
- HS nghe

- HS nghe
2. Đàn T’rưng:
- m ằ tre, nứa.
- Dùng dùi gõ
- Âm sắc hơi đục,không vang
to, vang xa nhƣng khá đặc
biệ .

- HS quan sát
- ƣợc m ằ
các ố
ứa…
- HS nghe

+ GV ó
ề ch ế của đ
T’ ƣng.
+ GV ch
S
he m ha h đ
- HS quan sát
T’ ƣng.
- Làm bằng đá...
- GV cho HS quan sá hì h đ đá.
- HS nghe
3. Đàn đá:
+ GV ì a đ có ê

đá?
- Làm bằ nh
thanh đá
+ GV ó cấu
ề đ đá
to, nh , dày, m
, dài, ngắ
+ GV ch S he m ha h đ đá. khác nhau.
- Thanh đá to, dày thì tiế
* GV tích hợp di sản:
Ngoài những loại nhạc cụ dân tộc mà trầm.
các em được học thì còn rất nhiều - Thanh đá ngắ , nh , m
loại nhạc cụ khác như: đàn bầu, đàn thì tiế thanh.
nguyệt, đàn nhị… là những loại nhạc
cụ dân tộc của đất nước ta. Mỗi loại
mang những âm sắc khác nhau làm
cho âm nhạc Việt Nam được phát
triển ngày càng cao.
4. Củng cố :
* Chơi trò chơi âm nhạc:
Trò chơ Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ:
GV ch
S
chọ ấ ì

h c GV đã ch ẵ , au h
he
x
S ẽ đ á húc h c đó
h c cụ

hể h ệ ? V S cứ ếp ục hƣ
ậy ch đế hế a đ
h c.
Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
17


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

5. Dặn dò :
- Về h học hu c
b T N ố .
- Tìm h ểu hêm ề m

há Hò ba lí, đọc đú


h c cụ

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

ca đ , ế ấu

hu c

c hác.

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

18


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

ĐỀ

Đ P N

PHỤ LỤC II
IỂM TR S U

HI T C ĐỘNG

ĐỀ IỂM TR TĐN
Em hãy ốc hăm m
h
T N au “T N ố 1” , “T N ố ”
“T N ố 3” , “T N ố ”
h chệ h
yêu cầu au
. Nêu ê
T N, ê ác ả.
. Nêu
T N ế
h p, h ệu ử ụ
.
. ọc đú ca đ , ƣ
đ
hép

ca ô chảy.
. ế đọc ố , hép
ế hợp õ phách.
. ế đọc ố
đá h h p h hép .
Đ P N
. Nêu đƣợc ê T N, ê ác ả 1đ
. Nêu
T N ế
h p, h ệu ử ụ

. ọc đú ca đ , ƣ
đ , hép
ca ô chảy 6đ.
. ế đọc ố , hép , õ phách 1đ.
. ế đọc ố , đá h h p h hép
1đ.
ểm Dƣ

ĐỀ

IỂM TRA BÀI HÁT
Em hãy ốc hăm m
h
há au “Tuổi hồng”, “Lí dĩa bánh
bò”, “Mùa thu ngày khai trường”, “Hò ba lí”
au đó hể h ệ h
yêu cầu au
. Nêu ê
há , ê ác ả.

. Nêu
u
há .
. á đú
h c,
ca
há ế hợp ậ đ
he h c.
. á đú
h c,
hể h ệ đƣợc ắc há ì h cảm của
há .
. á đú
h c,
hể h ệ đƣợc ì h cảm của ả h em
há .
Đ P N
. Nêu đƣợc ê
há , ê ác ả 1đ
. Nêu đƣợc
u

há ó ê ƣ c m
của h ếu h m
muố cu c ố yê u đầy ì h h á . 1đ
. á đú
a đ ệu,
ca bài hát, ậ đ
hợp
hú he h c, õ

phách,...) 6đ
. Thể h ệ đƣợc ắc há
há 1đ
. Thể h ệ ì h cảm của ả h
há Né mặ , há uyề cảm... 1đ
ểm Dƣ
Trên
Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
19


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

PHỤ LỤC III
ẢNG ĐIỂM TR ỚC VÀ S U HI T C ĐỘNG
LỚP TH C NGHIỆM
STT
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Họ và tên

Điểm iểm tra
trước TĐ
8( )
8( )
6( )
7( )
6( )
5( )

8( )
7( )
8( )
8( )
6 )
8( )
7( )
8( )
7( )
6( )
7( )
9( )
8( )
6( )
8( )
8( )
7( )
8( )
9( )
9( )
8( )
7( )
7( )
6( )

T h ắc Bình An
Kiều u
ức Anh
Nguyễn Quỳ h Anh
Nguyễ Minh Bảo


Chinh
Nguyễ Tấ ƣ g
ỗ Th Quỳ h Diễm
Lê Khánh Du
Trần Quốc Duy
Thái Nguyễ Tú Duyên
Bùi Văn
h
Nguyễ Tấ Hải
Ph m Th Ngọc H h
Nguyễ Th Nhƣ Huệ
Ph m Huỳ h Thanh Huy
Nguyễ B ch Kim Huyề
Nguyễn Th Thảo Ly
Nguyễ Th Kiều My
Mai Ngọc Hoài Nam
Nguyễ Ngọc Nam
Tôn N Ngân
Võ Tâm Nghi
Ph m H u Nghĩa
Ph m Th Minh Nguyệ
Nguyễ Hoàng Trúc Phƣơng
Võ Th Uyên Phƣơng
Huỳ h Ngọc Tài
Nguyễ Ph m Thành Tài
Trầ Phƣ c Tài
Trần Văn Tân

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm


Điểm iểm
tra sau TĐ
9( )
8( )
7( )
8( )
8( )
7( )
9( )
8( )
8( )
10( )
6( )
9( )
8( )
9( )
8( )
8( )
9( )
9( )
8( )
7( )
8( )
9( )
7( )
7( )
9( )
10( )
8( )

9( )
7( )
7( )

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
20


Nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc thông qua phương pháp trò chơi

ẢNG ĐIỂM TR ỚC VÀ S U HI T C ĐỘNG
LỚP ĐỐI CHỨNG
STT
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Họ và tên

Điểm iểm tra
trước TĐ
8( )
8( )
7( )
9( )
8( )
7( )
8( )
6( )
8( )
8( )
6( )
9( )

6( )
9( )
6( )
7( )
7( )
7( )
8( )
7( )
8( )
7( )
6( )
6( )
8( )
7( )
7( )
6( )
6( )
7( )

Quảng Kiều Anh
Trầ Bảo Trâm Anh
Nguyễn Th Thùy Duyên
Lê Quang
Lê Tiểu ì h
ặ Tƣ
Giang
Dƣơng Th Hải Hà
Huỳ h Th Thu Huyề
Nguyễ Phi Hùng
Huỳ h Hoàng Triệu Linh

Nguyễ N Thảo Linh
Nguyễ Th Tuyế L c
Lê Hoàng Phƣơng Nam
Bùi Nhậ Nguyên
Nguyễ Cao Nguyên
Võ Tuấ Nguyên
Tr h Quỳ h Nhi
Nguyễ Hoàng Dƣơng Phi
Phan Anh Quốc
Lê Lâm Tú Quyên
ặ Hoàng Duy Tâm
o Hoàng Duy Tân
Lê Văn Thậ
ỗ Ngọc Thiệ
Võ Gia Thuậ
Vũ ì h Thuyên
Nguyễ Thanh Thủy
Võ Th Thu Thủy
Nguyễ Th Mỹ Trâm
Trần Th Thùy Trâm

Xuân Tâm,

Điểm iểm
tra sau TĐ
6( )
7( )
7( )
8( )
7( )

8( )
7( )
6( )
8( )
7( )
7( )
8( )
7( )
9( )
5( )
6( )
5( )
6( )
7( )
7( )
6( )
7( )
6( )
7( )
10( )
6( )
7( )
8( )
6( )
6( )

y 01 há 12 ăm
Người viết

17


Nguyễn Thị Kiều Diễm
Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Diễm

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
21×