Tải bản đầy đủ

Cải tiến phương pháp lãnh đạo trong công việc

Mẫu 01/SK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Cấp cơ sở
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
1. Tên sáng kiến: Cải tiến phương pháp lãnh đạo trong công việc.
2. Tác giả sáng kiến:
- Họ tên: Trình Thị Trang
- Cơ quan, đơn vị: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Xuân
- Địa chỉ Cơ quan: Khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân
- Điện thoại cá nhân: 0979996000
- Fax:............................................Email: ttt.vpdk@gmail.com
3. Đồng tác giả sáng kiến (nếu có): Không
- Họ tên:...............................................................
- Cơ quan, đơn vị:………………………………
- Địa chỉ:..............................................................
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (Trường hợp tác giả không đồng thời là chủ
đầu tư tạo ra sáng kiến):Không
- Tên chủ đầu tư:..................................................

- Cơ quan, đơn vị:………………………………
- Địa chỉ: ..............................................................
Đồng Xuân, ngày …… tháng ….. năm 2016
Tác giả sáng kiến

Trình Thị Trang

1


Mẫu 02/SK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Cải tiến phương pháp lãnh đạo trong công việc.
2. Lĩnh vực áp dụng của sáng kiến: Trong công tác đăng ký, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.
3. Mô tả các giải pháp cũ thường làm:
Ngại va chạm, một phần do là bảo thủ trong việc thực hiện quyền công vụ,
một phần là do thiếu khả năng nắm bắt chủ trương chính sách của đảng, pháp
luật của Nhà nước và chính sách của địa phương, đơn vị, không có kỷ năng tiếp
công dân nên khi tiếp công dân khi tiếp công dân có thái độ né tránh trách
nhiệm, giải thích, phân tích vụ việc với văn bản quy định không rõ, hướng dẫn
công dân không chu đáo.
4. Sự cần thiết phải áp dụng giải pháp sáng kiến:
Xã hội ngày càng phát triển đã ảnh hưởng tích cực và tiêu cực về nhiều
mặt đến lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến lớn về tư
tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức do vậy đã có một bộ
phận cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái, thiếu gương mẫu về
đạo đức và lối sống. Trong đó, có nhiều vụ việc cán bộ, công chức, viên chức
vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức bớt xén thời gian làm
việc, đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết công việc sai quy định, hướng dẫn, giải
thích công việc cho người dân một cách lòng vòng, khó hiểu, thái độ làm việc
hời hợt, thiếu nhiệt tình và thiếu hẳn tính thân thiện hoặc thiếu nhiệt tình
trong việc tiếp công dân.
5. Mục đích của giải pháp sáng kiến:
Nhằm khắc phục thực trạng trên, góp phần nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về


đạo đức công vụ và xây dựng, nâng cao đạo đức công vụ ở đơn vị.
6. Thời gian thực hiện:
Sáng kiến được triển khai thực hiện vào tháng 7 năm 2016 tại Chi nhánh
văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Xuân.
7. Nội dung:
7.1. Thuyết minh giải pháp mới hoặc cải tiến:
* Đối với bản thân cá nhân cán bộ, công chức, viên chức:
- Làm việc có nguyên tắc: Đạo đức công vụ được thể hiện trong thái độ
làm việc của của cán bộ, công chức, viên chức mỗi ngày. Vì thế, đối với bản
2


thân cán bộ, công chức, viên chức không thể thích thì làm, không thích thì nghĩ,
làm việc theo cảm hứng mà hãy tuân thủ theo nguyên tắc, giờ giấc đã quy định,
đó là cách cán bộ, công chức, viên chức đang tự nâng cao đạo đức công vụ tại
nơi mình đang công tác.
- Trong công việc không chỉ đòi hỏi sự nhiệt tình mà cần phải có tính
trung thực, không nên nói quá, khoa trương, đặc biệt là nối dối trong thực thi
công việc.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức. Thời gian làm việc là 8 tiếng mỗi ngày, nhưng ngày nào cũng đến muộn,
về sớm, đến công sở chỉ lo lướt web, đọc báo, chat với bạn bè mà không chú
tâm vào công việc, khi được giao nhiệm vụ mới thì làm qua loa cho có rồi để đó,
thì bản thân người đó sẽ bị thay thế, sa thải vì không có tinh thần trách nhiệm
đối với công việc.
- Không lạm dụng của công: Không nên lấy tài sản của cơ quan mang về
nhà sử dụng hoặc quá lạm dụng của công như máy in, photo, các tài sản nhỏ như
bút, sổ ghi chép… vì như thế là lợi dụng của công, ý thức kém và thiếu đạo đức
trong việc sử dụng tài sản chung.
- Hãy là tấm gương sáng: Dù là nhân viên hay lãnh đạo bạn cũng cần luôn
thể hiện mình là người công bằng, minh bạch trong mọi việc.
* Để nâng cao đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, cần thực hiện một số giải
pháp sau:
- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống đối với
cán bộ, công chức, viên chức kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn những lệch lạc trong
tư tưởng, đạo đức và hành động của cán bộ, công chức; nâng cao vai trò, trách
nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát về đạo đức công vụ đảm bảo tính khách
quan, công bằng, đồng thời đưa ra hình thức xử lý trách nhiệm nghiêm khắc và phù
hợp.
- Xây dựng và hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
theo hướng công khai, dân chủ, có sự tham gia của dư luận xã hội và công dân.
- Cải cách hệ thống tiền lương nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ,
công chức, để cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo các điều kiện thiết yếu và
nhu cầu cơ bản cho cuộc sống bản thân và gia đình; xây dựng các chế độ, chính
sách khen thưởng thích đáng về vật chất và tinh thần đối với cán bộ, công chức,
viên chức làm việc tốt, tận tụy và trong sạch.
- Xử lý nghiêm, kịp thời và công bằng những sai phạm của cán bộ, công
chức, viên chức nhằm giáo dục và chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức,
đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào Nhà nước và pháp luật.
- Nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, xây dựng đạo đức lối sống lành
mạnh, đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.
3


* Những công việc cụ thể:
- Phổ biến những công văn chỉ đạo của cấp trên.
- Ngày 01/8/2016 Họp cơ quan quán triệt, phân công công việc cụ thể cho
từng viên chức, người lao động. Đồng thời hàng tháng có đánh giá kết quả đạt
được đối với từng viên chức, người lao động thông qua Cuộc họp kiểm điểm
viên chức cuối tháng.
- Ngày 08/8/2016 đã ban hành quyết định số 252/QĐ-VPĐK về việc Thành
lập tổ thực hiện theo chỉ thị 23-CT/TU để thi hành kỷ luật, kỷ cương trong cơ
quan đơn vị. Qua đó, nâng cao ý thức của người lao động, hạn chế được tình
trạng quy phạm chế độ giờ giấc của người lao động ở đơn vị.
- Ngày 08/8/2016, lập bảng phân công cán bộ quản lý tài sản của chi
nhánh văn phòng đăng ký đất đai để cho viên chức, người lao động ý thức được
trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản công.
- Bên cạnh đó thông qua các buổi Chào cơ đầu tuần với chủ đề đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần đẩy lùi các
biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao
động.
* Kết quả của sáng kiến:
Với nổ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong 4 tháng từ 7/2016 đến
10/2016 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Xuân đã thực hiện
được 539 hồ sơ:
- Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu & chứng cấp chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở 97 hồ sơ.
- Các hồ sơ biến động đất đai do chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, phân
chia tài sản… 292 hồ sơ
- Đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn với các tổ chức tín dụng 90 hồ sơ.
- Trích lục, trích đo chỉnh lý bản đồ: 60 hồ sơ
* Sản phẩm được tạo ra từ giải pháp:
Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công (Mức độ hài
lòng của người dân được đánh giá thông qua "phiếu đánh giá" tại bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả của HĐND&UBND huyện Đồng Xuân.)
7.2. Thuyết minh về phạm vi áp dụng sáng kiến:
Giải pháp nâng cao đạo đức công vụ trên được áp dụng đối với tất cả các
cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn
huyện.
7.3. Thuyết minh về lợi ích kinh tế, xã hội của sáng kiến:
Giúp nâng cao thái độ, tinh thần, trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công
chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Tập thể cán bộ, công chức,
viên chức nhà nước biết tôn trọng nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám
4


sát của nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách
dịch, cửa quyền, tham nhũng.
* Cam kết: Chúng tôi cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật và
không sao chép hoặc vi phạm bản quyền.

Xác nhận của cơ quan

Tác giả sáng kiến

(Chữ ký, dấu)

(Chữ ký và họ tên)

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×