Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn điều chỉnh giá theo chỉ số giá

Giả sử cần thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng bằng phương pháp
dùng hệ số điều chỉnh giá đối với Hợp đồng thi công xây dưng Gói thầu thi
công xây dựng phần tuyến Km 15 - Km 25 Công trình đường tỉnh lộ A. (Sử
dụng vốn vay WB)
Một số thông tin:
- Vị trí xây dựng: tỉnh A
- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 tháng
- Giá hợp đồng: 239.325.123.000 (đồng)
- Thời điểm đóng thầu 14/2/2016
- Thời điểm bắt đầu thi công gói thầu: Quý II/2016
- Hợp đồng theo hình thức đơn giá điều chỉnh
- Phạm vi điều chỉnh: chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công.
- Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng: hệ số điều chỉnh giá quy định tại
Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn
phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng.
- Công thức điều chỉnh giá đã được thống nhất trong hợp đồng như sau:
Việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện theo công thức sau:
GTT = GHĐ x Pn
Trong đó:
+ GTT: Là giá thanh toán tương ứng với các khối lượng công việc
hoàn thành được nghiệm thu trong khoảng thời gian “n”. GTT là giá thanh toán

cho cả hợp đồng.
+ GHĐ: Là giá trong hợp đồng đã ký tương ứng với các khối lượng công
việc hoàn thành được nghiệm thu trong khoảng thời gian “n”. GHĐ là giá trị của
cả hợp đồng.
+ Pn: Là hệ số điều chỉnh giá (tăng hoặc giảm) được áp dụng cho thanh
toán hợp đồng đối với các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu
của giai đoạn thanh toán trong khoảng thời gian “n”.
- Hệ số điều chỉnh giá Pn áp dụng cho thanh toán hợp đồng đối với các
công việc hoàn thành trong khoảng thời gian “n”, được xác định theo công
thức:
Pn = a + b*(Ln/Lo) + c*(En/Eo) + d*(Mn/Mo)
+ b: là hệ số biểu thị tỷ trọng chi phí nhân công được điều chỉnh cho
cả hợp đồng được nêu trong bảng số liệu điều chỉnh tương ứng.
+ c: là hệ số biểu thị tỷ trọng chi phí máy thi công được điều chỉnh
cho cả hợp đồng được nêu trong bảng số liệu điều chỉnh tương ứng.
1


+ d: là hệ số biểu thị tỷ trọng chi phí vật liệu được điều chỉnh cho cả
hợp đồng được nêu trong bảng số liệu điều chỉnh tương ứng.
+ a: là hệ số cố định, thể hiện phần không điều chỉnh của các khoản
thanh toán theo hợp đồng, được xác định theo công thức: a = 1-(b+c+d).
+ Ln, En, Mn: là các chỉ số giá hoặc giá hiện hành (tại thời điểm Điều
chỉnh) tương ứng với mỗi loại chi phí (chi phí nhân công, chi phí máy thi công,
chi phí vật liệu) cho thời gian “n”, được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày
trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng. (Sở XD A)
Thời hạn nộp hồ sơ thanh toán là ngày cuối cùng hàng Quý.
+ Lo, Eo, Mo: là các chỉ số giá hoặc giá gốc tương ứng với mỗi loại chi
phí (chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí vật liệu), được xác định
trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày đóng thầu và được các bên thỏa
thuận trong hợp đồng. (Thời điểm gốc là: quý I/2016)
* Bảng số liệu điều chỉnh phục vụ điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây
dưng gói thầu thi công xây dựng như sau:
Hệ số cố định

Tỷ trọng

Tỷ trọng

Tỷ trọnga (%)

nhân công b (%)

máy c (%)

vật liệu d (%)

25,29%

26,1%

19,61%

29.0%

* Công thức điều chỉnh giá:
Pn = 25,29% + 26,1%*(Ln/Lo) + 19,61%*(En/Eo) + 29%*(Mn/Mo)
BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG NHƯ SAU:

2


3


4


5


6


sa

7


8


s

9


10


11


12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×