Tải bản đầy đủ

Đề 01 sinh học lovebook 2018

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Nói về sức chứa của một quần thể, cho các phát biểu sau:
(1) có thể tính được chính xác khi sử dụng mô hình tăng trưởng logistic.
(2) nhìn chung giữ ổn định theo thời gian.
(3) có thể thay đổi khi các điều kiện của môi trường thay đổi.
(4) không bao giờ có thể vượt qua.
Có bao nhiêu phát biểu chính xác?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 2: Nguy cơ lớn nhất đối với đa dạng sinh học là
A. Khai thác quá mức một loài có giá trị kinh tế cao.
B. Loài du nhập cạnh tranh hoặc ăn loài bản địa.
C. Sự phá vỡ mối quan hệ dinh dưỡng khi ngày càng có nhiều con mồi bị tuyệt chủng.
D. Biến đổi, phân mảnh và phá hủy nơi ở.
Câu 3: Ở một loài cá xét một locut gen gồm 2 alen là A và a trội lặn hoàn toàn, trong đó, A
quy định vảy đỏ còn a quy định vảy trắng. Cho giao phối cá cái vảy đỏ với cá đực vảy trắng
thu được F1 toàn vảy đỏ. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên F2 thu được 3 vảy đỏ : 1 vảy trắng,

trong đó vảy trắng toàn con đực. Có bao nhiêu kết luận chắc chắn không đúng trong số các
kết luận sau?
(1) Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X.
(2) Ở loài cá này, con đực có cặp NST giới tính là XX.
(3) Đem các con F2 cho giao phối ngẫu nhiên đời F3 luôn thu được 18,75% cá vảy trắng.
(4) Đem các con F2 cho giao phối ngẫu nhiên đời F3 luôn thu được các con đực vảy trắng.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 4: Cho các phát biểu sau về CLTN:
(1) CLTN chỉ tác động lên kiểu hình mà không tác động lên kiểu gen.
(2) CLTN là nhân tố duy nhất liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi.
(3) CLTN chỉ diễn ra khi môi trường không ổn định.
(4) CLTN tác động không phụ thuộc vào kích thước của quần thể.
Có bao nhiêu phát biểu chính xác?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 5: Ở một loài thú có bộ NST 2n = 12. Xét 2 locut gen A và B cùng nằm trên 1 cặp NST
thường và cách nhau 30cM. Một cơ thể đực của loài có kiểu gen AB//ab DdEe XGHY giảm
phân tạo giao tử. Để cơ thể trên tạo ra tối đa tất cả các loại tinh trùng về các locut gen trên thì
cần tối thiểu bao nhiêu tế bào sinh tinh tham gia giảm phân? Biết rằng không có đột biến xảy
ra.
A. 16.
B. 20.
C. 40.
D. 14.
Câu 6: Một loài động vật xét 1 locut gen gồm 2 alen trội lặn hoàn toàn, trong đó, alen A quy
định mắt đỏ còn a quy định mắt trắng. Ở một quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ ban đầu
(P) như sau:
- Giới đực: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.
- Giới cái: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Quần thể trên giao phối ngẫu nhiên qua các thế hệ. Tỉ lệ kiểu hình của quần thể ở thế hệ F3 là
như thế nào? Biết rằng sau khi quần thể cân bằng di truyền thì các cá thể aa không có khả


năng sinh sản.
A. 319 hoa đỏ : 81 hoa trắng.
B. 760 hoa đỏ : 81 hoa trắng.
C. 2128 hoa đỏ : 81 hoa trắng.
D. 4 hoa đỏ : 1 hoa trắng.
Câu 7: Ở người xét một bệnh di truyền do 2 đột biến lặn thuộc 2 locut nằm trên 2 cặp NST
thường khác nhau quy định. Cho phả hệ sau:

Biết rằng III1 mang toàn gen lặn và II4, II5 có kiểu gen đồng hợp. Không có đột biến xảy ra.
Cho các phát biểu sau:
(1) III2 có thể có 4 kiểu gen.
(2) III3 chỉ có 1 kiểu gen duy nhất.
(3) III3 và III4 có thể có kiểu gen khác nhau.
(4) Xác suất để cặp vợ chồng III2-III3 sinh được đứa con bình thường là 69,44%.
Số phát biểu đúng là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 8: Quá trình phiên mã của sinh vật nhân sơ có bao nhiêu yếu tố sau đây không tham gia?
(1) mARN.
(2) Enzim mở xoắn.
(3) 8 loại nucleotit.
(4) ADN.
(5) Protein.
(6) Đoạn mồi.
(7) ARN polimeraza. (8) Riboxom.
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 9: Chọn câu đúng
A. Mỗi nhân tố sinh thái tác động như nhau lên cùng một chức năng sống.
B. Sự tác động của các nhân tố sinh thái chỉ khác nhau khi mật độ sinh sống trong môi trường
thay đổi.
C. Môi trường tác động lên sinh vật và sinh vật làm biến đổi môi trường.
D. Tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái là sự cộng gộp của các tác động của từng nhân
tố sinh thái.
Câu 10: Cho các phát biểu về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể như sau:
(1) Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài thể hiện qua hiệu quả nhóm.
(2) Quần thể phân bố trong một phạm vi nhất định gọi là ổ sinh thái của quần thể.
(3) Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể giúp khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường.
(4) Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 11: Khi trâu bò ăn cỏ chúng đánh động nhiều loài côn trùng trú ẩn trong cỏ, các loài
chim ăn côn trùng săn mồi gần đàn trâu bò. Quan hệ giữa chim ăn côn trùng và trâu bò là
quan hệ gì?
A. Ức chế cảm nhiễm. B. Hợp tác.
C. Cộng sinh.
D. Hội sinh.
Câu 12: Phát biểu nào đúng khi nói về học thuyết Đacuyn?
A. Những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài phát sinh trong quá trình sinh sản gọi là
biến dị xác định.
B. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho quá trình tiến hóa.
C. Chọn lọc nhân tạo là nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các loài.
D. Số lượng cá thể sinh ra trong mỗi thế hệ nhiều hơn số cá thể sống sót và sinh sản.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Sự trao đổi vật chất giữa quần xã và môi trường hình thành các chu trình sinh địa hóa tự
nhiên
B. Nitơ trong xác bã hữu cơ được trả lại môi trường nhờ sự phân giải của nấm, vi khuẩn và
các côn trùng nhỏ sống trong đất…
C. Nước trở về khí quyển nhờ sự thoát hơi nước và bốc hơi trên mặt đất và mặt nước.
D. Hàm lượng CO2 trong khí quyển tăng nhanh chủ yếu không phải do hoạt động của con
người.
Câu 14: Nói về sự phát sinh và phát triển của sinh giới qua các đại địa chất phát biểu nào
chưa chính xác?
A. Nghiên cứu hóa thạch chỉ có thể cho biết tuổi của sinh vật.
B. Để xác định tuổi tuyệt đối của hóa thạch người ta dùng phương pháp đồng vị phóng xạ
C. Lịch sử Trái Đất kèm theo sự sống được chia thành 5 đại.
D. Loài người phát sinh ở đại Tân sinh.
Câu 15: Ở một loài thực vật, màu hoa do 2 locut gen không alen nằm trên NST quy định,
trong đó, khi có mặt của cả 2 alen trội A và B thì cho hoa đỏ; khi có mặt của cặp gen aa trong
kiểu gen sẽ luôn cho hoa trắng; các kiểu gen còn lại cho hoa vàng. Đem giao phấn cây hoa
trắng đồng hợp lặn với cây hoa đỏ đồng hợp trội thu được đời con toàn cây hoa đỏ. Đem toàn
bộ các cây hoa đỏ ở F1 cho tự thụ phấn thu được F2. Tiếp tục đem các cây hoa đỏ ở F2 thụ
phấn cho các cây hoa khác màu thu được F3. Theo lí thuyết, trong số các cây hoa trắng ở F3
thì tỉ lệ hoa trắng khi đem tự thụ không có sự phân li về kiểu hình chiếm tỉ lệ
A. 60%
B. 20%
C. 23,81%
D. 100%
Câu 16: Ở cừu, alen A quy định có sừng, alen lặn tương ứng quy định không sừng. Nhưng
cừu cái có kiểu gen Aa không sừng còn cừu đực có kiểu gen Aa lại có sừng. Một quần thể
cừu đang cân bằng di truyền có 60% cừu không sừng. Cho các con cừu không sừng giao phối
ngẫu nhiên thì tỉ lệ cừu cái không sừng ở đời con thu được là bao nhiêu? Biết không có đột
biến xảy ra.
A. 48%
B. 80&
C. 50%
D. 85,7%
GH
gh
GH
Câu 17: Ở ruồi giấm, cho phép lai sau: AB//ab X X x AB//ab X Y. Biết rằng khoảng
cách giữa các locut cùng nằm trên một cặp NST đều như nhau là 40cM. Tỉ lệ cá thể đời con
có số tính trạng trội bằng số tính trạng lặn là bao nhiêu? Biết 1 gen quy định 1 tính trạng, trội
lặn hoàn toàn và không có đột biến xảy ra.
A. 23,5%
B. 21,1%
C. 14,7%
D. 19,5%


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 18: Cho các đặc điểm về đột biến như sau:
(1) Chiều dài NST không thay đổi.
(2) Số lượng nhóm gen liên kết thay đổi.
(3) Sức sinh sản của thể đột biến bị giảm.
(4) Có thể góp phần hình thành loài mới.
(5) Số lượng và thành phần gen trên NST không thay đổi.
Có bao nhiêu đặc điểm có thể thuộc về đột biết chuyển đoạn NST?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 19: Nói về ung thư, phát biểu nào chưa chính xác?
A. Ung thư là do sự thay đổi chức năng của gen liên quan đến chu kì tế bào hoặc gen ức chế
khối u.
B. Ung thư không phải là bệnh di truyền.
C. Tế bào càng nhân đôi nhiều tích lũy càng nhiều đột biến.
D. Người già có nguy cơ ung thư cao hơn người trẻ.
Câu 20: Ở một loài thực vật chiều cao cây do 4 cặp gen phân li độc lập tương tác cộng gộp
quy định. Mỗi alen trội làm tăng chiều cao cây thêm 5cm. Đem cây cao nhất lai với cây thấp
nhất thu được cây F1 cao 150cm. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Chọn 2 cây bất kỳ
ở F2, xác suất bắt gặp 1 cây cao 160cm và 1 cây cao 150cm là bao nhiêu?
A. 5,98%.
B. 2,99%.
C. 1,5%.
D. 4,79%.
Câu 21: Ở người bệnh bạch tạng do 1 gen lặn nằm trên NST quy định, alen trội tương ứng
quy định người bình thường. Một quần thể người đang cân bằng di truyền có 96% người bình
thường. Một cặp vợ chồng bình thường trong quần thể trên dự định sinh 2 người con. Xác
suất để 2 người con của họ đều bình thường là
A. 94,52%
B. 95,14%
C. 50,69%
D. 80,56%
Câu 22: Ở một ruồi giấm, khi đem lai con cái chân cao, mắt đỏ với con đực chân thấp, mắt
trắng thu được F1 toàn chân cao, mắt đỏ. Cho các con ở F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau ở
F2 thu được 140 chân cao, mắt đỏ; 50 chân cao, mắt trắng; 48 chân thấp, mắt đỏ và 15 chân
thấp, mắt trắng. Mỗi tính trạng do 1 gen quy định và không có đột biến xảy ra. Cho các con
chân cao, mắt trắng giao phối với các con chân thấp, mắt đỏ. Xác suất thu được ruồi chân
cao, mắt đỏ ở F3 là
A. 2/9
B. 1/2
C. 4/9
D. 1/3
Câu 23: Ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Tính trạng màu hoa do 1 locut gen nằm trên
NST thường quy định, trong đó, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng. Cho 2
cây hoa đỏ đồng hợp giao phấn với cây hoa trắng, đời con thu được 24 cây hoa đỏ và 1 cây
hoa trắng. Lí do nào có thể giải thích cho sự xuất hiện của cây hoa trắng?
(1) Đột biến mất đoạn NST đã xảy ra trong nguyên phân của cây hoa đỏ.
(2) Đột biến gen đã xảy ra trong giảm phân của cây hoa trắng.
(3) Đột biến số lượng NST đã xảy ra trong giảm phân của cây hoa đỏ.
(4) Đột biến số lượng NST hoặc đột biến gen đã xảy ra trong nguyên phân của cây hoa
đỏ.
Có bao nhiêu ý đúng?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 24: Ở một loài thực vật, lai cây hoa đỏ, cánh dài thuần chủng với cây hoa trắng, cánh
ngắn thuần chủng F1 thu được toàn cây hoa đỏ, cánh ngắn. Cho các cây F1 tự thụ phấn F2 thu
được 25% cây hoa đỏ, cánh dài : 50% cây hoa đỏ, cánh ngắn : 25% cây hoa trắng, cánh ngắn.
Quy luật di truyền chi phối là
A. Di truyền liên kết hoàn toàn giữa 2 gen quy định 2 tính trạng.
B. Di truyền do gen đa hiệu.
C. Di truyền liên kết không hoàn toàn giữa 2 gen quy định 2 tính trạng, trong đó, hoán vị gen
chỉ xảy ra ở một bên với tần số bất kì.
D. Cả 3 ý đều đúng.
Câu 25: Một loài thực vật màu hoa do 1 locut gen nằm trên NST thường quy định, alen A
quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Xét một quần thể đang cân
bằng di truyền thấy có 64% cây hoa đỏ. Người ta chọn ngẫu nhiên 5 cây hoa đỏ trong quần
thể trên. Xác suất khi cho 5 cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thu được đời con có tỉ lệ 24 cây
hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là bao nhiêu? Biết rằng không có đột biến xảy ra.
A. 2,1%
B. 20,93%
C. 26,37%
D. 8,79%
Câu 26: Khi nói về đột biến gen, ý nào chưa đúng?
A. Đột biến điểm dạng thay thế cặp nucleotit khi xảy ra có thể không làm thay đổi số lượng,
thành phần các nucleotit của gen.
B. Đột biến gen dạng thay thế cặp nucleotit làm xuất hiện bộ ba mã hóa sai nghĩa có thể
không làm thay đổi tính chất của phân tử protein do gen quy định.
C. Đột biến thay thế cặp nucleotit làm thay đổi axit amin do bộ ba đó quy định rơi vào vùng
quyết định cấu trúc không gian của protein enzim do gen tổng hợp có thể không làm thay đổi
chức năng của protein enzim đó.
D. Đột biến điểm dạng thay thế, thêm cặp nucleotit có thể xuất hiện ngẫu nhiên mà không cần
tác nhân đột biến do sự tồn tại của các nucleotit dạng hiếm trong tế bào.
Câu 27: Có mấy hiện tượng sau đây là hiện tượng khống chế sinh học?
(1) Dùng bẫy diệt chuột để bảo vệ mùa màng.
(2) Dùng ong mắt đỏ để diệt sâu đục thân hại lúa.
(3) Dùng thuốc trừ sâu để diệt sâu bệnh.
(4) Bắt bớt rắn dọc dưa để diệt chuột hại lúa.
Đáp án đúng là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 28: Cho các nhân tố sau:
(1) Đột biến
(2) Giao phối không ngẫu nhiên.
(3) Di nhập gen.
(4) Chọn lọc tự nhiên. (5) Các yếu tố ngẫu nhiên.
(6) Ngẫu phối.
Có bao nhiêu nhân tố tiến hóa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 29: Trong các phát biểu về các yếu tố ngẫu nhiên, ý nào chưa chính xác?
A. Một loài mới có thể được hình thành do các yếu tố ngẫu nhiên khởi phát.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm biến đổi tần số alen không theo một hướng xác định.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể dẫn đến sự diệt vong của một quần thể.
D. Hiệu quả tác động không phụ thuộc vào kích thước của quần thể.
Câu 30: Đặc điểm không thuộc quần xã sinh vật rừng nhiệt đới là


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
A. thích nghi với môi trường có độ ẩm cao.
B. đa dạng về loài.
C. hoạt động của sinh vật có tính chu kì ngày đêm rõ rệt.
D. thích nghi với biên độ dao động về nhiệt lớn.
Câu 31: Sức căng trương nước tăng trong trường hợp nào?
A. Đưa cây vào tối.
B. Đưa cây ra sáng.
C. Tưới nước cho cây. D. Bón phân cho cây.
Câu 32: Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với một lượng nhỏ vì:
A. chúng có vai trò trong các hoạt động sống của cơ thể.
B. chúng chỉ cần trong một số pha sinh trưởng nhất định.
C. chức năng chính của chúng là hoạt hóa enzim.
D. phần lớn chúng đã có trong cây.
Câu 33: Điều nào sau đây là không đúng?
A. Động vật có túi tiêu hóa có thể ăn nguyên cả con mồi.
B. Động vật không có cơ quan tiêu hóa thì không có tiêu hóa ngoại bào.
C. Sứa có thể tiêu hóa cơ học nhờ sự co bóp của thành túi tiêu hóa.
D. Trùng amip phải nhờ enzim của lizoxom phân giải thức ăn.
Câu 34: Khi động vật có vú hít thở bình thường, nguyên nhân nào gây nên dòng không khí từ
bên ngoài đi vào trong phổi?
A. Giảm thể tích bên trong lồng ngực.
B. Cơ hoành phẳng ra.
C. Các xương sườn hạ xuống làm tăng thể tích lồng ngực.
D. Cơ liên sườn ngoài dãn làm tăng thể tích lồng ngực.
Câu 35: Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn diễn ra theo hướng:
A. từ chưa có đến có hệ tuần hoàn.
B. từ tuần hoàn hở đến tuần hoàn kín.
C. từ tuần hoàn đơn đến tuần hoàn kép.
D. cả 3 đáp án trên.
Câu 36: Một phân tử đi từ bên trong màng tilacoit đến chất nền ti thể phải đi qua mấy lớp
màng?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 37: Loại tảo nào có thể sống ở mực nước sâu nhất?
A. Tảo đỏ.
B. Tảo lục.
C. Tảo nâu.
D. Tảo vàng.
Câu 38: Chất nào sau đây là sản phẩm của hô hấp hiếu khí?
A. CO2 và H2O.
B. CO2 và H2O và ATP.
C. CO2 và ATP.
D. H2O và ATP.
Câu 39: Sự xuất hiện đường glucose trong nước tiểu:
A. chứng tỏ bị bệnh thận.
B. xảy ra khi các chất vận chuyển glucose bị quá tải.
C. là kết quả của hạ đường huyết.
D. xảy ra bình thường.
Câu 40: Sự khử cực của sợi trục được tạo ra do:
A. sự di chuyển của K+ ra khỏi màng sợi trục.
B. sự di chuyển vào của Na+ qua kênh điều hòa điện áp trên màng sợi trục.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
C. sự khuếch tán K+ theo chiều gradient nồng độ.
D. sự vận chuyển tích cực của Na+ ra khỏi sợi trục.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

1.A
11.D
21.B
31.A

2.D
12.D
22.C
32.C

3.B
13.D
23.B
33.C

4.B
14.A
24.D
34.B

Đáp án
5.D
6.B
15.D 16.C
25.D 26.D
35.D 36.C

7.C
17.A
27.A
37.A

8.D
18.D
28.C
38.B

9.C
19.B
29.D
39.B

10.C
20.A
30.D
40.B

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A.
CHÚ Ý

Cần biết rằng sức chứa của
quần thể hiểu là những điều
kiện của môi trường mà tại đó
số lượng cá thể đạt được khi
kích thước của quần thể là tối
đa.
CHÚ Ý

Cần chú ý rằng 2 mô hình tăng
trưởng chính của quần thể thì
mô hình tăng trưởng hình chữ J
hay môi trường không giới hạn
có thể xác định sức chứa quần
thể. Cả 2 mô hình đều có thể
gặp trong thực tế nhưng mô
hình logistic phổ biến hơn.

(1) Mô hình tăng trưởng logistic là mô hình khi quần thể ở trong môi trường
giới hạn, điều đó nghĩa là để đạt được trạng thái kích thước quần thể tối đa gần
như là không thể do đó ta không thể tính toán được sức chứa quần thể khi sử
dụng mô hình này. ⟹ SAI.
(2) Do điều kiện môi trường thường luôn thay đổi theo thời gian nên sức chứa
của quần thể cũng sẽ thay đổi theo. ⟹ SAI.
(3) Khi điều kiện môi trường thay đổi thì sức chứa của quần thể cũng sẽ thay
đổi. ⟹ ĐÚNG.
(4) Trong một vài trường hợp khi mà các cơ thể cái trong quần thể có khả năng
dự trữ năng lượng thì có thể sinh sản tiếp khi mà nguồn thức ăn của môi trường
bắt đầu hạn chế trong khi số lượng cá thể đã đạt mức ngang sức chứa. ⟹ SAI.
Vậy chỉ có 1 ý đúng.
Câu 2: Đáp án D.
Đa dạng sinh học được hiểu là sự đa dạng ở nhiều mức độ trong đó có 3 mức
độ chính là đa dạng về di truyền (gen), đa dạng về loài và đa dạng về môi
trường sống.
Trong các nguy cơ đã đưa ra thì viện biến đổi, phân mảnh và phá hủy nơi sẽ
nhanh chóng đưa đến vòng xoáy tuyệt chủng cho các loài và sẽ dẫn đến sự suy
giảm đa dạng sinh học ở cả 3 mức độ trên.
Câu 3: Đáp án B.
Ta thấy, F1 toàn vảy đỏ, F2 có tỉ lệ 3 vảy đỏ : 1 vảy trắng trong đó vảy trắng
toàn con đực.
Do ở đây ta chưa biết cơ chế xác định giới tính của loài cá này nên sẽ có 3 khả
năng xảy ra:
+) TH1: Ở loài cá này, con cái là XX còn con đực là XY và gen quy định tính
trạng nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X.
⟹ P:
XA XA x Xa Y
1X A X a :1X A Y
F1:
1X A X A :1X A X a :1X A Y :1X a Y
F2:
+) TH2: Ở loài cá này, con cái là XX còn con đực là XY và gen quy định tính
trạng nằm trên vùng không tương đồng của NST X.
⟹ P:
X A X A x Xa Ya
1X A X a :1X A Y a
F1:


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

CHÚ Ý

Như vậy, nếu nói rằng chỉ có
CLTN mới tạo ra tiến hóa thích
nghi là không đúng, quan trọng
là “liên tục”.

CHÚ Ý

Luôn nhớ rằng để xác định số tế
bào cần thì phải dựa vào số giao
tử hoán vị.

1X A X A :1X A X a :1X A Y a :1X a Y a
F2:
+) TH3: Ở loài cá này, con cái là XY còn con đực là XX và gen quy định tính
trạng nằm trên vùng tương đồng của NST X.
⟹ P:
X A Y A x Xa Xa
1X A X a :1X a Y A
F1:
1X A X a :1X a X a :1X A Y A :1X a Y A
F2:
Xét từng phát biểu ta có:
Ý 1: Có thể đúng ⟹ SAI.
Ý 2: Có thể đúng ⟹ SAI.
Ý 3: Ta thấy ở cả 3 trường hợp thì khi tạo giao tử sẽ luôn có 1 bên cho 1/4 giao
tử mang a hoặc không mang gen, bên còn lại sẽ cho 3/4 giao tử lặn hoặc không
mang gen. Vì vậy sự kết hợp ngẫu nhiên sẽ cho tỉ lệ váy trắng ở F3 = 1/4.3/4 =
3/4 = 0,1875. ⟹ ĐÚNG.
Ý 4: Ở cả 3 trường hợp thì con cái luôn xuất hiện vảy trắng ở F3.
Vậy có 2 ý chắc chắn đúng là (3) và (4).
Câu 4: Đáp án B.
(1) CLTN trực tiếp tác động lên kiểu hình qua đó gián tiếp tác động lên các
kiểu gen trong quần thể. Như vậy, CLTN tác động lên cả KH và KG. ⟹ SAI.
(2) Tiến hóa thích nghi được hiểu là giữ lại các gen quy định các đặc điểm có
lợi cho loài. Ở đây, CLTN, di-nhập gen hay các yếu tố ngẫu nhiên đều có thể
làm tăng tần số các alen có lợi. Tuy nhiên, với di-nhập gen hay các yếu tố ngẫu
nhiên thì cũng hoàn toàn có thể làm tăng tần số các alen có lợi là không liên
tục. Chỉ có CLTN là luôn luôn giữ lại các aln có lợi và đào thải các alen có hại.
⟹ ĐÚNG.
(3) Dù môi trường ổn định hay không ổn định thì CLTN vẫn luôn diễn ra. ⟹
SAI.
(4) CLTN tác động lên cả mức độ cá thể cũng như quần thể, do đó tác động của
CLTN là không phụ thuộc vào kích thước của quần thể. ⟹ ĐÚNG.
Vậy có 2 ý đúng.
Câu 5: Đáp án D.
- Kiểu gen trên cho tối đa 4.2.2.2 = 32 loại tinh trùng khi có hoán vị gen.
- Trong 32 loại tinh trùng có 16 loại tinh trùng chỉ chứa các gen liên kết, 16
loại tinh trùng mang các gen hoán vị gặp ở cặp AB//ab.
Khi 1 tế bào giảm phân có hoán vị sẽ cho 2 loại giao tử hoán vị và 2 loại giao
tử liên kết. Tương ứng với mỗi cách sắp xếp của NST trên mặt phẳng phân bào
ở kì đầu giảm phân I sẽ cho các loại giao tử khác nhau.
⟹ Để cho 16 giao tử hoán vị cần tối thiểu 8 tế bào xảy ra hoán vị. Và tương
ứng cũng sẽ thu được 16 giao tử liên kết khác nhau.
- Khoảng cách giữa A và B là 30cM ⟹ hoán vị gen = 30%.
⟹ Tỉ lệ tế bào khi giảm phân có hoán vị = 60%
⟹ Để cho 16 giao tử hoán vị cần tối thiểu 8 tế bào hoán vị.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

CHÚ Ý

Quần thể có tần số alen 2 giới
không bằng nhau cần trải qua 2
thế hệ ngẫu phối mới CBDT.
Cách tính toán chính xác nhất là
hãy lập bảng Punnett.

CHÚ Ý

Bản chất của bài tập phả hệ này
giống như 1 bài toán di truyền
về quy luật tương tác gen
chuyển thể mà thôi.

Như vậy, có 60% số tế bào giảm phân có hoán vị gen ở cặp AB//ab ứng với 8
tế bào.
⟹ Tổng số tế bào tối thiểu = 8/0,6 ≈ 13,33.
Vậy cần tối thiểu là 14 tế bào.
Câu 6: Đáp án B.
Do đề cho CTDT của quần thể riêng rẽ từng giới, vì vậy cần tính tần số alen
riêng:
Giới đực: A = 0,36 + 0,48/2 = 0,6; a = 0,4.
Giới cái: A = 0,25 + 0,5/2 = 0,5; a = 0,5.
Khi thế hệ P giao phối ngẫu nhiên thì CTDT của quần thể F1 sẽ là:

A = 0,6
a = 0,4

A = 0,5
AA = 0,3
Aa = 0,2
a = 0,5
Aa = 0,3
aa = 0,2
⟹ CTDT: 0,3 AA + 0,5 Aa + 0,2 aa = 1.
⟹ Tần số alen ở F1 là: A = 0,3 + 0,5/2 = 0,55; a = 0,45.
Quần thể F1 ngẫu phối nên quần thể F2 sẽ CBDT và có CTDT là:
0,3025 AA + 0,495 Aa + 0,2025 aa = 1.
Do khi quần thể đạt trạng thái CBDT thì các cá thể aa không có khả năng sinh
sản nên ở F2 sẽ chỉ có các cá thể AA và Aa tham gia sinh sản.
⟹ Tỉ lệ các KG tham gia sinh sản ở F2 là:
AA = 0,3025/(1-0,2025) = 11/29.
Aa = 1 – AA = 1 – 11/29 = 18/29.
⟹ Tỉ lệ giao tử: A = 11/29 + (18/29).(1/2) = 20/29; a = 9/29.
⟹ Tỉ lệ KG ở F3 là:
AA = (20/29)2+ = 400/841;
Aa = 2.(20/29).(9/29) = 360/841;
aa = (9/29)2 = 81/841.
⟹ Tỉ lệ KH ở F3 là: 760 hoa đỏ : 81 hoa trắng.
Câu 7: Đáp án C.
Thấy rằng bệnh do 2 đột biến gen thuộc 2 locut khác nhau quy định.
III1 bị bệnh mang toàn gen lặn. II4 và II5 bị bệnh sinh được con bình thường
chứng tỏ chỉ cần chứa 1 hoặc cả 2 gen lặn thuộc 2 locut đều bị bệnh. Người
bình thường là người chứa alen trội về cả 2 locut.
Ta có thể quy ước về KG như sau:
A-B-; bình thường;
(A-bb + aaB- + aabb): bị bệnh.
Như vậy ta có thể tìm được sơ bộ KG của các thành viên trong phả hệ như sau:
+) III1 mang toàn gen lặn ⇒ II2 và II3 chắc chắn có KG AaBb.
⟹III2 bình thường có bố mẹ dị hợp về 2 cặp gen nên sẽ có thể có 4 KG (A-B-)
là AABB; AABb; AaBB và AaBb. ⟹ Ý (1) ĐÚNG.
+) II4 và II5 có KG đồng hợp, bị bệnh sinh con bình thường nên sẽ có KG là
AAbb và aaBB.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
⟹ III3 và III4 chắc chắn có KG là AaBb. ⇒ Ý (2) ĐÚNG, ý (3) SAI.
+) Xét cặp vợ chồng III2 và III3:
III2 có bố mẹ là: AaBb
x
AaBb
⇒ III2 (A-B-) có tỉ lệ KG là: 1/9AABB: 2/9AABb: 2/9AaBB: 4/9AaBb.
⇒ Ta có sơ đồ lai:
III2 (1/9AABB:2/9AABb:2/9AaBB:4/9AaBb)
x
III3 (AaBb)
4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : 1/9 ab
1/4AB : 1/4Ab : 1/4aB : 1/4ab
⇒ (A-B-) = 4/9.1 + 2/9.(1/4+1/4).2 + 1/9.1/4 = 0,6944. ⇒ Ý (4) ĐÚNG.
Vậy có 3 ý đúng.
Câu 8: Đáp án D.
(1) MARN là sản phẩm của quá trình phiên mã chứ không phải thành phần
tham gia. ⇒ SAI.
(2) Enzim ARN polimeraza có khả năng tự mở xoắn mà không cần enzim mở
xoắn như trong quá trình tái bản. ⇒ SAI.
(3) Quá trình phiên mã có AND làm khuôn chứa 4 loại Nu là A, T, G, X và cần
các Nu tự do từ môi trường để tạo thành ARN, do đó cần có 8 loại Nu tham
gia. ⇒ ĐÚNG.
(4) AND là khuôn tổng hợp nên ARN. ⇒ ĐÚNG.
(5) Bản chất của các enzim chính là protein. Quá trình phiên mã có sự tham gia
của enzim. ⇒ ĐÚNG.
(6) Enzim ARN polimeraza có khả năng tự xúc tác tổng hợp chuỗi
polinucleotit mà không cần đoạn mồi như enzim AND polimeraza. ⇒ SAI.
(7) ARN polimeraza là enzim tổng hợp ra ARN. ⇒ ĐÚNG.
(8) Riboxom tham gia quá trình dịch mã chứ không tham gia phiên mã. ⇒ SAI.
Vậy có 4 yếu tố không tham gia vào phiên mã ở sinh vật nhân sơ.
Câu 9: Đáp án C.
Xét từng đáp án ta thấy:
A. Mỗi nhân tố sinh thái tác động như nhau lên cùng một chức năng sống. ⇒
Mỗi nhân tố sinh thái sẽ có tác động khác biệt lên chức năng sống và gây ra
những đáp ứng biến đổi khác nhau. ⇒ SAI.
B. Sự tác động của các nhân tố sinh thái chỉ khác nhau khi mật độ sinh vật
sống trong môi trường thay đổi. ⇒ Ở cùng mật độ thì sự tác động của các nhân
tố cũng là khác nhau. ⇒ SAI.
C. Môi trường tác động lên sinh vật và sinh vật làm biến đổi môi trường. ⇒ Sự
tác động giữa sinh vật và môi trường là 2 chiều. ⇒ ĐÚNG.
D. Tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái là sự cộng gộp của các tác động
của từng nhân tố sinh thái. ⇒ Tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái là tổ
hợp các nhân tố sinh thái cùng tác động lên sinh vật, trong đó tác động của các
nhân tố có ảnh hưởng lẫn nhau. ⇒ SAI.
Câu 10: Đáp án C.
Xét từng ý ta có:


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

CHÚ Ý

Cần chú ý đọc kĩ đề để giải
quyết bài toán, tránh mất thời
gian.

CHÚ Ý

Luôn nhớ rằng trong phép lai
thì tổng số cá thể tham gia mỗi
bên là 1.

(1) Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài thể hiện qua hiệu quả nhóm. ⇒
Hiệu quả nhóm thể hiện khi các cá thể trong quần thể hỗ trợ nhau tìm kiếm
thức ăn hay chống lại kẻ thù. ⇒ ĐÚNG.
(2) Quần thể phân bố trong một phạm vi nhất định gọi là ổ sinh thái của quần
thể. ⇒ Đây là khái niệm nơi ở chứ không phải ổ sinh thái. ⇒ SAI.
(3) Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể giúp khai thác tối ưu nguồn sống của môi
trường. ⇒ ĐÚNG.
(4) Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể. ⇒ Cạnh tranh giúp chọn
lọc giữ lại các cá thể mang các đặc điểm có lợi cho loài, nên đó là đặc điểm
thích nghi của quần thể. ⇒ ĐÚNG.
Vậy có 3 ý đúng.
Câu 11: Đáp án D.
Ở đây ta thấy chỉ có chim ăn côn trùng được hưởng lợi từ trâu bò, còn trâu bò
không có lợi cũng không bị hại. Do đó, đây là mối quan hệ hội sinh.
Câu 12: Đáp án D
Xét từng đáp án ta có:
A. Những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài phát sinh trong quá trình
sinh sản gọi là biến dị xác định. ⇒ Đây là khái niệm biến dị cá thể. ⇒ SAI.
B. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho quá trình tiến hóa. ⇒
Đacuyn chưa đưa ra khái niệm đột biến gen, đây là phát biểu của thuyết tiến
hóa hiện đại. ⇒ SAI.
C. Chọn lọc nhân tạo là nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi
của các loài. ⇒ CLTN chứ không phải chọn lọc nhân tạo. ⇒ SAI.
D. Số lượng cá thể sinh ra trong mỗi thế hệ nhiều hơn số cá thể sống sót và
sinh sản. ⇒ ĐÚNG.
Câu 13: Đáp án D.
Hàm lượng CO2 tăng chủ yếu là do các hoạt động của con người như khai thác
sử dụng đốt các nhiên liệu,…
Câu 14: Đáp án A.
Nghiên cứu hóa thạch có thể biết được tuổi sinh vật cũng như các lớp địa chất.
Câu 15: Đáp án D.
Ở đây hãy chỉ cần quan tâm cây hoa trắng sẽ có KG aa và cây có KG aa là cây
hoa trắng. Vì vậy, cây hoa trắng (aa) tự thụ phấn thì đời con sẽ luôn thu được
100% là hoa trắng (aa) tức là không có sự phân ly về KH.
Câu 16: Đáp án C.
Cừu không sừng có KG aa và cừu cái có KG Aa.
Quần thể CBDT có CTDT là: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1.
⇒ q2 + pq = 0,6.
Luôn có: p + q = 1.
⇒ p = 0,6; q = 0,4.
⇒ CTDT của quần thể ban đầu: 0, 36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1.
Cừu không sừng có:
♀: 0,16/2 = 0,08 aa; 0,48/2 = 0,24 Aa.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

CHÚ Ý

Hãy chú ý đề hỏi về KH, do đó
khi tính toán cần đưa ngay về
KH chứ không nên tính thống
qua KG sẽ mất thời gian.

CHÚ Ý

Cần chú ý đến trường hợp
chuyển đoạn trên 1 NST.
Không được mặc định chuyển
đoạn NST là xảy ra giữa 2 cặp
NST.

⇒ Trong số cừu cái không sừng có tỉ lệ KG là: Aa = 3/4; aa = 1/4.
♂: 0,08 aa ⇒ Cừu đực không sừng 100% có KG aa.
Cho các cừu không sừng giao phối ngẫu nhiên ta sẽ có phép lai:
♂ aa
x
♀ (3/4Aa : 1/4aa)
F:
3/8Aa : 5/8aa.
⇒ Tất cả cừu cái đều không có sừng, nên tỉ lệ này chiếm 50% tổng số cừu.
Câu 17: Đáp án A.
Chú ý đề cho ruồi giấm vì vậy hóa vị gen chỉ xảy ra ở giới cái mà thôi.
Khoảng cách 2 gen là 40cM nghĩa là hoán vị gen có tần số 40%.
Xét riêng từng cặp NST ta có:
+) P:
♂ AB//ab
x
♀ AB//ab
AB = ab = 0,5
AB = ab = 0,3;
Ab = aB = 0,2.
F1: ab//ab = 0,5.0,3 = 0,15;
⇒ A-B- = 0,5 + 0,15 = 0,65; A-bb= aaB- = 0,25 – 0,15 = 0,1.
+) P:
♂ XGHY
x
♀ XGHXgh
XGH = Y = 0,5
XGH = Xgh = 0,3;
XGh = XgH = 0,2.
F1: gh//gh = 0,5.0,3 = 0,15;
⇒ G-H- = 0,5 + 0,15 = 0,65; G-hh = ggH- = 0,25 = 0,15 = 0,1.
Ở đây coi như Y là 1 giao tử lặn , quy về như trường hợp bên trên để tính toán
cho dễ.
Có 4 gen quy định 4 tính trạng nên KH có số tính trạng trội bằng lặn nghĩa là
mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn.
⇒Tỉ lệ cần tìm = (A-B-).(gh//gh) + (A-bb+aaB-).(G-hh+ggH-) + (ab//ab).(G-H-)
= 0,65.0,15 + (0,1+0,1),(0,1 + 0,1) + 0,15.0,65
= 0,235.
Câu 18: Đáp án D.
Cùng nhớ lại kiến thức về đột biến chuyển đoạn NST.
Đột biến chuyển đoạn lớn thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản.
Chuyển đoạn nhỏ ít ảnh hưởng đến sức sống.
 Đột biến chuyển đoạn làm thay đổi số lượng nhóm gen liên kết.
 Các cá thể chuyển đoạn dị hợp tử cũng có hiện tượng bán bất thụ.
 Các cá thể chuyển đoạn dị hợp tử khi tiếp hợp thường bắt đôi với nhau
tạo cấu trúc hình chữ thập hoặc hình số 8.
 Chuyển đoạn tương hỗ thường xảy ra giữa các NST có các trình tự
tương đồng.
 Dùng để xác định vị trí gen trên NST.
 Khi chuyển đoạn xảy ra trên cùng 1 NST thì gọi là chuyển vị và không
gây thay đổi về vật chất di truyền mà chỉ gây nên sự thay đổi vị trí của
gen.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/


CHÚ Ý

Bệnh di truyền không phải là
phải di truyền cho đời sau.
Bệnh di truyền là khái niệm,
còn di truyền được hay không
là một đặc điểm.

Chuyển đoạn NST cũng góp phần vào quá trình tiến hóa tạo loài mới.
Ngoài ra, chuyển đoạn còn được ứng dụng để tổ hợp gen, chuyển gen
để tạo giống mới.
 Chuyển đoạn sáp nhập tâm hay Robertson làm giảm số lượng NST hay
có thể nói là làm giảm số lượng nhóm gen liên kết.
Như vây, rõ ràng tất cả đều có thể là đặc điểm của đột biến chuyển đoạn NST.
Câu 19: Đáp án B.
Bệnh di truyền là bệnh gây nên do các biến đổi ở vật chất di truyền.
Ung thư là các bất thường về chuyển hóa mà nguyên nhân là do các biến đổi
xảy ra ở vật chất di truyền liên quan đến các gen tiền ung thư và gen ức chế
khối u.
Như vậy, rõ ràng ung thư là bệnh di truyền.
Câu 20: Đáp án A.
Cây F1 là cây dị hợp về 4 cặp gen, có 4 alen trội và 4 alen lặn trong KG.
⇒ Cây cao 160cm sẽ có số alen trội trong KG = (160-150)/5 + 4 = 6.
Vậy cần tính tỉ lệ KG mang 4 alen trội và tỉ lệ KG mang 6 alen trội ở F2.

1
⇒ Tỉ lệ KG mang 4 alen trội = C .  
2

4

4
8

6

CHÚ Ý

Ở đây hỏi xác suất sinh 2 con
do đó phải tính theo các trường
hợp KG mà không được tính
theo phương pháp tổ hợp giao
tử.

4

35
1
.  
 2  128
2

14
1 1
Tỉ lệ KG mang 6 alen trội = C86 .   .   
 2   2  128
⇒ Xác suất cần tìm = 2.35/128.14/128 = 0,0598.
Câu 21: Đáp án B.
Quy ước: A: bình thường; a: bạch tạng.
Tỉ lệ người bị bạch tạng trong quần thể (aa) = 0,04.
⇒ Tần số alen a = 0,2; A = 0,8.
⇒ CTDT của quần thể là 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1.
⇒ Tỉ lệ KG trong số người bình thường là:
AA = 0,64/(1-0,04) = 2/3; Aa = 1/3.
Vậy có các trường hợp 2 vợ chồng bình thường sau:
+) TH1:
♂ AA
x
♀AA
⇒ Đời con 100% bình thường.
⇒ Xác suất sinh 2 con bình thường = 2/3.2/3.1.1 = 4/9
+) TH2:
♂ AA
x
♀Aa
⇒ Đời con 100% bình thường.
Xác suất sinh 2 con bình thường = 2/3.1/3.1.1 = 2/9
+) TH3:
♂ Aa
x
♀AA
⇒ Đời con 100% bình thường.
⇒ Xác suất sinh 2 con bình thường: 1/3.2/3.1.1 = 2/9
+) TH4:
♂ Aa
x
♀Aa
⇒ Đời con sinh 1 đứa bình thường với xác suất 3/4.
⇒ Xác suất sinh 2 con bình thường = 1/3.1/3.3/4.3/4 = 1/14.
⇒ Xác suất cần tìm: 4/9 + 2/9 + 2/9 + 1/16 = 137/144 ≈ 0,9514.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

CHÚ Ý

Nếu đề đổi thành cho các con
chân cao, mắt trắng và chân
thấp, mắt đỏ giao phối ngẫu
nhiên với nhau thì kết quả sẽ
thay đổi.

CHÚ Ý

Cây hoa đỏ có KG AA hoặc
Aa. Do đó, alen a chỉ có thể
được sinh ra từ cây Aa.

Câu 22: Đáp án C.
Dễ dàng nhận thấy 2 tính trạng phân ly độc lập, trong đó: chân cao trội hoàn
toàn so với chân thấp, mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng.
Quy ước: A: chân cao; a: chân thấp.
B: mắt đỏ; b: mắt trắng.
F2 có tỉ lệ KH là 9A-B-:3A-bb:3aaB-:1aabb.
Cho các con chân cao, mắt trắng (A-bb) giao phối với các con chân thấp, mắt
đỏ (aaB-) ở F2, ta có phép lai:
F2 x F2:
(1/3AAbb : 2/3Aabb)
x
(1/3aaBB : 2/3aaBb)
2/3Ab : 1/3ab
2/3aB : 1/3ab
⇒ Tỉ lệ chân cao, mắt đỏ (A-B-) ở F3 = 2/3.2/3 = 4/9.
Câu 23: Đáp án B.
Rõ ràng khi lai cây hoa đỏ đồng hợp (AA) với cây hoa trắng (aa) lại cho ra 1
cây hoa trắng (aa) thì là do đột biến. Có 3 khả năng có thể xảy ra:
- Đột biến gen từ A → a ở cây hoa đỏ.
- Đột biến số lượng NST tạo giao tử không chứa NST mang alen A ở cây hoa
đỏ.
- Đột biến cấu trúc NST làm mất đoạn NST mang alen A ở cây hoa đỏ.
Như vậy chỉ có 2 ý đúng.
Câu 24: Đáp án D.
P thuần chủng, F1 đồng nhất về KH 2 tính trạng. Khi F1 tự thụ F2 thu được tỉ lệ
KH là 1 : 2 : 1 thì có thể có 3 trường hợp xảy ra như 3 đáp án A, B, C.
Câu 25: Đáp án D.
Quần thể đang CBDT có 64% cây hoa đỏ (A-).
⇒ Hoa trắng (aa) = 1-0,64 = 0,36.
⇒ Tần số alen của quần thể ban đầu là a = 0,6; A = 0,4.
⇒ CTDT của quần thể ban đầu là 0,16AA + 0,48Aa + 0,36aa = 1.
⇒ Trong số hoa đỏ thì tỉ lệ KG là:
AA = 0,16/(1-0,36) = 1/4;
Aa = 3/4.
Chọn 5 cây hoa đỏ đem ngẫu phối thì quần thể sau đó sẽ CBDT.
Đời sau có tỉ lệ hoa trắng (aa) = 1/25.
⇒ Tần số a trong số 5 cây hoa đỏ được chọn = 1/5.
⇒ Tỉ lệ cây Aa trong số 5 cây hoa đỏ = 1/5.2 = 2/5.
Như vậy, trong số 5 cây hoa đỏ có 3 cây đồng hợp (AA) và 2 cây dị hợp (Aa).
3

2

45
1 3
⇒ Xác suất cần tìm = C .   .   
 8, 79
 4   4  512
Câu 26: Đáp án D.
Chỉ có đột biến dạng thay thế cặp Nu mới xảy ra ngẫu nhiên khi các Nu tồn tại
ở dạng hiếm dẫn đến sự bắt cặp nhầm.
Câu 27: Đáp án A.
3
5


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

CHÚ Ý

Ngẫu phối làm phong phú vốn
gen của quần thể nhưng nó
không phải nhân tố tiến hóa.

Khống chế sinh học là hiện tượng mà sự phát triển của 1 loài bị khống chế bởi
1 loài khác thông qua mối quan hệ giữa 2 loài.
Như vậy, chỉ có ý (2) là khống chế sinh học.
Câu 28: Đáp án C.
Làm phong phú vốn gen của quần thể nghĩa là làm xuất hiện alen mới hoặc KG
trong quần thể.
Như vậy, có các nhân tố tiến hóa đột biến và di-nhập gen là làm phong phú vốn
gen của quần thể.
Câu 29: Đáp án D.
Tác động của các yếu tố ngẫu nhiên phụ thuộc kích thước của quần thể. Cụ thể,
các yếu tố ngẫu nhiên thể hiện rõ tác động của mình đối với các quần thể có
kích thước nhỏ.
Câu 30: Đáp án D.
Với rừng nhiệt đới thì môi trường khá là ổn định, vì vậy biên độ dao động nhiệt
thường nhỏ chứ không lớn.
Câu 31: Đáp án A.
Khi đưa cây vào tối khí khổng đóng, vì vậy sức căng trương nước sẽ tăng.
Câu 32: Đáp án C.
Các nguyên tố vi lượng thường là các coenzim, tức là có vai trò quan trọng
hoạt hóa các enzim. Enzim có lượng rất nhỏ vì thế các nguyên tố vi lượng cũng
chỉ cần với lượng rất nhỏ.
Câu 33: Đáp án C.
Sứa là động vật ngành ruột khoang, chỉ có tiêu hóa hóa học chứ chưa có tiêu
hóa cơ học.
Câu 34: Đáp án B.
Ở động vật có vú khi hít vào cơ hoành và cơ liên sườn ngoài đều co.
- Cơ hoành co, phẳng ra là tăng thể tích lồng ngực chiều thằng đứng.
- Cơ liên sườn ngoài co làm các sườn nâng lên làm tăng thể tích lồng chiều
ngang và trước sau.
Thể tích lồng ngực tăng làm tăng áp suất âm dẫn đến không khí đi vào phổi.
Câu 35: Đáp án D.
Hệ tuần hoàn tiến hóa theo chiều hướng: từ chưa có đến có, từ hở đến kín, từ
đơn đến kép.
Câu 36: Đáp án C.
Từ bên trong lòng tilacoit, phân tử này đi qua lớp đầu tiên là màng tilacoit, sau
đó qua 2 lớp màng của lục lạp, tiếp theo đi qua 2 lớp màng ngoài và màng
trong của ti thể thì sẽ đến chất nền ti thể. Như vậy, phân tử này cần đi qua 5 lớp
màng.
Câu 37: Đáp án A.
Ánh sáng bước sóng càng dài thì khả năng đâm xuyên qua lớp nước càng kém.
Ánh sáng đỏ có bước sóng dài nhất, do đó thường chỉ có thể đi đến lớp nước
trên bề mặt và được các loài thực vật ở đây hấp phụ.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Chúng ta cần hiểu nguyên tắc rằng khi một vật không hấp phụ ánh sáng nào thì
chúng ta sẽ nhìn được màu đó.
Như vậy, ở đây tảo đỏ sẽ là sâu nhất vì không hấp phụ ánh sáng đỏ.
Câu 38: Đáp án B.
Hô hấp hiếu khí có nguyên liệu là Glucose và O2, tạo sản phẩm là CO2, H2O và
năng lượng ATP.
Phương trình hô hấp hiếu khí:
Glucose + O2 → CO2 + H2O + ATP.
Câu 39: Đáp án B.
Khi xuất hiện glucose trong nước tiểu chứng tỏ việc tái hấp thu glucose ở ống
thận không còn đảm bảo. Tái hấp thu glucose ở ống thận là vận chuyển chủ
động do các chất vận chuyển ở màng tế bào ống thận. Khi các chất vận chuyển
đều bị quá tải thì glucose sẽ không được tái hấp thu và xuất hiện trong nước
tiểu.
Như vậy, điều đó có thể xảy ra khi lượng đường trong máu quá cao, hoặc có
bất thường ở các protein vận chuyển glucose, ta chưa thể kết luận chính xác.
Thường hiện tượng này sẽ xuất hiện khi lượng đường trong máu quá cao.
Câu 40: Đáp án B.
Sự khử cực là do kênh Na+ mở, do đó Na+ ồ ạt vào trong màng và làm mất điện
tích âm ở đây.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×