Tải bản đầy đủ

25 chuyên lam sơn thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
49. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Sinh Học - THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 1
- File word có lời giải chi tiết
Câu 1. Loại base nito nào liên kết bổ sung với Uraxin ?
A. Timin

B. Guanin

C. Adenin

D. Xitozin

Câu 2. Ý nghĩa của hiện tượng di truyền liên kết gen là
A. Định hướng quá trình tiến hóa trên cơ sở hạn chế nguồn biến dị tổ hợp
B. Tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho tiến hóa và chọn giống
C. Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền bền vững từng nhóm gen quý
D. Tạo điều kiện cho các gen quý trên 2NST tương đồng có điều kiện tổ hợp với nhau
Câu 3. Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định
thân thấp. Ở thế hệ xuất phát (P) gồm 25% thân cao và 75% thân thấp. Khi P tự thụ phấn 2 thế hệ ở F2
cây thân cao chiếm tỷ lệ 17,5% . Tính theo lý thuyết, trong tổng số cây thân cao ở P, cây thuần chủng

chiếm tỷ lệ
A. 25%

B. 112,5%

C. 5%

D. 20%

Câu 4. Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây
(1) AaaaBBbb × AAAABBbb

(2) AaaaBBBB × AaaaBBbb

(3) AaaaBBbb × AAAaBbbb

(4) AAAaBbbb × AAAABBBb

Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội và có khả năng thụ tinh bình thường.
Theo lý thuyết, trong các phép lai trên có bao nhiêu phép lai cho đời con có 9 loại kiểu gen ?
A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 5. Có bao nhiêu đặc điểm dưới đây không phải là của quần thể ngẫu phối ?
(1) Thành phần kiểu gen đặc trưng, ổn định qua các thế hệ
(2) Duy trì sự đa dạng di truyền
(3) Làm tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm tỷ lệ dị hợp tử
(4) Tạo nên một lượng biến dị di truyền rất lớn trong quần thể.
A. 1

B. 4

C. 3

D. 2Câu 6. Sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật nào ?
A. Ong , kiến, rệp

B. Bọt biển, giup dẹp

C. Bọt biển, ruột khoang

D. Động vật đơn bào và giun dẹp

Câu 7. Trong công tác tạo giống, muôn tạo một giống vật nuôi có thểm đặc tính của một loài khác,
phương pháp nào dưới đây được cho là hiệu quả nhất ?


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
A. Gây đột biến

B. Lai tạo

C. Công nghệ gen

D. Công nghệ tế bào

Câu 8. Cây pomato là cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp
A. Nuôi tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo
B. Dung hợp tế bào trần
C. Tạo giống bằng chọn dòng tế bào xoma có biến dị
D. Nuôi cây hạt phấn
Câu 9. Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:
A. Carôtenôit

B. Diệp lục a, b và phitôcrôm

C. Diệp lục

D. Phitôcrôm

Câu 10. Cho hai cây có hai cặp gen dị hợp giao phấn với nhau thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 : 2 :
1. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Trong các nhận định dưới đây có
bao nhiêu nhận định đúng:
1) Bố mẹ có thể có kiểu gen giống nhau hoặc khác nhau
2) Hoán vị chỉ xảy ra ở một giới
3) Hoán vị có thể xảy ra ở hai giới
4) Các gen có thể liên kết hoàn toàn
5) Đời con có tối đa 9 kiểu gen
6) Đời con có tối thiểu 3 kiểu gen
A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Câu 11. Xét các loài sau:
1) Ngựa

2) Thỏ

3) Chuột

5) Bò

6) Cừu

7) Dê

4) Trâu

Trong các loài trên, những loài có dạ dày bốn ngăn là:
A. 1, 2, 4 và 5

B. 4, 5, 6 và 7

C. 1, 4, 5 và 6

D. 2, 4, 5 và 7

Câu 12. Ở cây cà chua , gen A : thân cao , b thân thấp ; B quả tròn , b quả bầu dục . Các gen cùng nằm
trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết hoàn toàn với nhau. Cho lai giữa hai giống cà chua thuần chủng
thân cao quả tròn với thân thấp quả bầu dục được F1. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 phân tính theo tỉ lệ
A. 3 cao tròn : 1 thân thấp , bầu dục
B. 1 cao, bầu dục : 2 cao, tròn : 1 thấp, tròn


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
C. 3 cao tròn : 3 cao, bầu dục : 1 thấp tròn : 1 thấp , bầu dục
D. 9 cao tròn : 3 cao bầu dục : 3 thấp tròn : 1 thấp bầu dục
Câu 13. Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định màu hoa. Khi
trong kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ, khi chỉ có một loại alen trội A thì
cho kiểu hình hoa vàng, khi chỉ có alen trội B thì kiểu hình hoa hồng, khi có hoàn toàn alen lặn thì cho
kiểu hình hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến có bao nhiêu cách sau đây giúp xác định chính xác
kiểu gen của một cây đỏ T thuộc loài này ?
1) Cho cây T tự thụ phấn
2) Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp về hai cặp gen
3) Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen
4) Cho cây T giao phấn với cây hoa hồng thuần chủng
5) Cho cây T giao phấn với cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử
6) Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ thuần chủng
A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Câu 14. Nhận định nào đúng khi nói về xinap ?
A. Xinap là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau
B. Tất cả các xinap đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin
C. Có hai loại xinap là xinap hóa học và xinap sinh học
D. Cấu tạo của xinap hóa học gồm màng trước , màng sau , khe xinap và chùy xinap
Câu 15. Quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhụy đến núm nhụy (đầu nhụy) gọi là
A. Thụ tinh

B. Tự thụ phấn

C. Thụ phấn

D. Thụ tinh kép

Câu 16. Sự biến thái của sâu bọ được điều hoàn bởi loại hooc môn nào ?
A. Ecđixơn và juvenin

B. Testostêrôn

C. Ơstrôgen

D. Tirôxin

Câu 17. Loại axit nucleic đóng vai trò như ―người phiên dịch‖ của quá trình dịch mã là:
A. ADN

B. tARN

C. rARN

D. mARN

Câu 18. Khi nói về sinh sản hữu tính ở động vật nhận định nào sau đây sai ?
A. Động vật đơn tính là động vật mà trên mỗi cơ thể chỉ có cơ quan sinh sản đực hoặc cơ quan sinh
sản cái
B. Động vật sinh sản hữu tính có hai hình thức thụ tinh là thụ tinh ngoài và thụ tinh trong


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
C. Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản có sự kết hợp của các giao tử lưỡng bội để tạo ra cá thể mới thích
nghi với môi trường sống
D. Ở động vật đẻ con , phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ nhờ chất dinh dưỡng lấy từ cơ thể mẹ qua
nhau thai
Câu 19. Ở đậu Hà Lan , alen A thân cao , alen a thân thấp ; alen B hoa đỏ , alen b hoa trắng. Hai alen này
nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao , hoa đỏ dị hợp về hai cặp gen tự thụ phấn thu được F1.
Nếu không có đột biến , tính theo lí thuyết trong số cây thân cao hoa trắng F1 thì số cây thân cao hoa
trắng có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ:
A. 1/3

B. 3/16

C. 2/3

D. 1/8

Câu 20. Ở ruồi giấm cho con đực có mắt trắng giao phối với con cái mắt đỏ thu được F1 đồng hợp mắt đỏ.
Cho các cá thể F1 giao phối tự do với nhau, đời F2 thu được 3 con đực mắt đỏ , 4 con đực mắt vàng , 1
con đực mắt trắng : 6 con cái mắt đỏ , 2 con cái mắt vàng. Nếu cho con đực mắt đỏ F2 giao phối với con
cái mắt đỏ F2 thì kiểu hình mắt đỏ ở đời con có tỉ lệ là:
A. 24/41

B. 19/54

C. 31/54

D. 7/9

Câu 21. Khi cho hai cá thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản , F1 đồng tính
biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ. Tiếp tục cho F1 lai phân tích, nếu đời lai có tỉ lệ phân li kiểu
hình là 1 : 1 thì hai tính trạng đó di truyền theo quy luật
A. Phân li độc lập

B. Liên kết hoàn toàn

C. Tương tác gen

D. Hoán vị gen

Câu 22. Về mắt di truyền mỗi quần thể được đặc trưng bởi:
A. Vốn gen

B. Tỷ lệ các nhóm tuổi

C. Tỷ lệ đực và cái

D. Độ đa dạng

AB AB

. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng , các tính
ab ab
trạng trội là trội hoàn toàn hoán vị gen xảy ra ở hay bên bố mẹ với tần số bằng nhau. Phát biểu nào sau
đây không đúng

Câu 23. Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen

A. Kiểu hình trội về một tính trạng và lặn về tính trạng kia chiếm tỉ lệ <18,75%
B. Có 2 loại trong các loại kiểu hình ở đời con chiếm tỉ lệ bằng nhau
C. Đời con xuất hiện 4 loại kiểu hình
D. Kiểu hình lặn về hai tính trạng chiếm < 6,25 %
Câu 24. Trong kĩ thuật chuyển gen ở động vật, phương pháp nào thông dụng nhất
A. Vi tiêm

B. Biến nạp

C. Cấy nhân có gen đã cải biến

D. Cấy truyền phôi


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 25. Phân tử Hêmôglôbin gồm hai chuỗi polipeptit alpha và hai chuỗi polipeptit bêta. Phân tử
hêmôglôbin có cấu trúc:
A. Bậc 2

B. Bậc 3

C. Bậc 4

D. Bậc 1

Câu 26. Một quần thể ở thế hệ xuất phát có cấu trúc di truyền 0,1 AA: 0,4 Aa : 0,5 aa . Tỉ lệ kiểu gen dị
hợp sau 3 thế hệ ngẫu phối là
A. 0,9

B. 0,125

C. 0,42

D. 0,25

Câu 27. Trong các nhận định sau:
1) Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3–
2) NH4+ ở trong mô thực vật được đồng hóa theo ba con đường: amin hóa , chuyển vị amin và hình thành
amit
3) Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu và là thành phần không thay thế của nhiều hợp chất sinh
học quan trọng
4) Trong cây NO3– được khử thành NH4+
5) Hình thành amit là con đường khử độc NH4+ dư thừa đồng thời tạo nguồn dự trữ NH4+ cho quá trình
tổng hợp amin cần thiết
Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa amin ở thực vật
A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 28. Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của những bào quan nào dưới đây
(1) Lizôxôm

(2) Ribôxôm

(3) Lục lạp

(4) Perôxixôm

(5) Ti thể

(6) Bộ máy Gôngi

Phương án đúng là:
A. 3, 4 và 5

B. 1, 4 và 5

C. 2, 3 và 6

D. 1, 4 và 6

Câu 29. Hướng động ở thực vật là:
A. Phản ứng của thực vật với tác nhân kích thích
B. Hình thức phản ứng của thân cây đối với các tác nhân từ mọi hướng
C. Sự vận động của cơ quan thực vật do sự thay đổi các yếu tố vật lí hóa học bên trong tế bào
D. Hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với các tác nhân kích thích từ một hướng xác định
Câu 30. Phân tích thành phần axit nucleic tách từ ba chủng virut thu được kết quả như sau
Chủng A : A = U = G = X = 25 %
Chủng B : A= G = 20 % ; U = X =30 %
Chủng C : A = T = G = X = 25 %


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Vật chất di truyền của
A. Chủng A là ARN còn chủng B và C là ADN

B. Chủng A và B là ARN còn chủng C là ADN

C. Cả ba chủng mà ARN

D. Cả ba chủng là ADN

Câu 31. Xét các đặc điểm sau:
1) Máu được tim bơm vào động mạch sau đó tràn vào khoang cơ thể
2) Máu được trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu dịch mô
3) Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình , tốc độ máu chảy nhanh
4) Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với tế bào sau đó trở về tim
5) Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp , tốc độ máu chảy chậm
Có bao nhiêu đặc điểm đúng đối với hệ tuần hoàn hở ?
A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 32. Ở một loài sinh vật xét một locut gồm hai alen A và a , trong đó alen A là một đoạn ADN dài 306
nm và có 2338 liên kết hidro , alen a là sản phẩm đột biến từ alen A. Một tế bào xô ma chứa cặp alen Aa
tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần số nucleotit cần thiết cho quá trình tái bản của các alen là 5061 A và
7532 G
Cho kết luận sau:
1) Gen A có chiều dài lớn hơn gen a
2) Gen A có G = X = 538 ; A = T = 362
3) Gen a có A = T = 360 ; G = X = 540
4) Đây là dạng đột biến thay thế một cặp A - T bằng 1 cặp G - X
Số kết luận đúng là:
A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Câu 33. Ở thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Ở thế hệ xuất
phát (P) của một quần thể tự thụ phấn có tần số các kiểu gen là 0,6 A A : 0,4 Aa. Biết rằng không có các
yếu tố làm thay đổi tần số alen của quần thể , tính theo lí thuyết tỉ lệ cây hoa đỏ ở F1 là:
A. 64%

B. 96%

C. 90%

D. 32%

Câu 34. Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có cấu tạo gồm
A. ARN và polipeptit

B. ADN và prôtein loại histôn

C. ADN và lipoprotein

D. ARN và prôtein loại histôn

Câu 35. Một phân tử mARN nhân tạo có tỉ lệ các loại nucleotit A : U : G : X = 4 : 3 : 2 : 1. Tỉ lệ bộ ba có
chứa cả ba loại nuclêôtit A, U, G được mong đợi là:


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
A. 7,2%

B. 21,6%

C. 2,4%

D. 14,4%

Câu 36. Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật là
A. Tính toàn năng của tế bào

B. Tính phân hóa của tế bào

C. Tính biệt hóa của tế bào

D. Tính phản phân hóa của tế bào

Câu 37. Ở thực vật alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Trong một
phép lai giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa đỏ có kiểu gen Bb ở đời con thu được phần lớn các cây
hoa đỏ và một vài cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi
trường , không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc NST. Cây hoa trắng này có thể là thể đột biến nào
dưới đây
A. Thể một

B. Thể không

C. Thể bốn

D. Thể ba

Câu 38. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng , các gen phân li độc lập , alen trội là trội hoàn toàn và
không có đột biến xảy ra. Cho phép lai AaBbDdeeHh × AaBbDdEeHH. Theo lí thuyết số cá thể có kiểu
hình mang 3 tính trạng trội, 2 tính trạng lặn ở F1 chiếm tỉ lệ là:
A. 3/32

B. 9/128

C. 9/32

D. 27/128

Câu 39. Ở cá xương mang có diện tích trao đổi khí lớn vì:
(1) Mang có nhiều cung mang
(2) Mỗi cung mang có nhiều phiến mang
(3) Mang có khả năng mở rộng
(4) Mang có diềm nắp mang
Phương án trả lời đúng là:
A. 2 và 3

B. 1 và 4

C. 2 và 4

D. 1 và 2

Câu 40. Khi cho giao phấn các cây lúa mì hạt đỏ với nhau , đời lai thu được 9/16 hạt màu đỏ ; 6/16 hạt
màu nâu; 1/16 hạt màu trắng. Biết rằng các gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tính
trạng trên chịu sự chi phối của quy luật
A. Tương tác cộng gộp

B. Tương tác bổ sung

C. Tương tác át chế

D. Phân li độc lập


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1.
Adenin liên kết bổ sung với Uraxin
Chọn C
Câu 2.
Di truyền liên kết gen có ý nghĩa hạn chế xuất hiện hiện tượng biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền
bền vững từng nhóm gen quý.
Chọn C
Câu 3.
Phương pháp:
Sử dụng công thức tính tỷ lệ kiểu gen ở quần thể tự phối qua n thế hệ:
P: xAA : yAa : zaa
1 

y 1  n 
2 
xx 
2
y

y
2n

1 

y 1  n 
2 
z z 
2

Cách giải:
P: 25% cây thân cao : 75% thân thấp
Ở F2 có 17,5% cây thân cao => có 82,5% cây thân thấp
1 

Aa 1  2 
 2   0,825  0,75  Aa  0, 2  AA  0,05
Ta có : tỷ lệ thân thấp tăng =
2

Vậy trong số cây thân cao ở P cây thuần chủng chiếm 5/25 =1/5 =20%
Chọn D
Câu 4.
Phương pháp:
Cơ thể tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
VD:
AAAA → 100% AA
AAAa →

1
1
AA : Aa
2
2

AAaa →

1
4
1
AA : Aa : aa
6
6
6

Aaaa →

1
1
Aa : aa
2
2

aaaa → 100% aa
Cách giải:
Xét từng phép lai:
Phép lai

Số kiểu gen về cặp Số kiểu gen về cặp Tống số kiểu gen
Aa
Bb

(1) AaaaBBbb × AAAABBbb

2

5

10

(2) AaaaBBBB × AaaaBBbb

3

3

9

(3) AaaaBBbb × AAAaBbbb

4

4

16

(4) AAAaBbbb × AAAABBBb

2

4

8

Chọn A
Câu 5.
Đặc điểm không phải của quần thể ngẫu phối là
(3) thành phần kiểu gen của quần thể ổn định
Chọn A
Câu 6.
Sinh sản bằng này chồi gặp ở bọt biển và ruột khoang
Chọn C
Câu 7.
Sử dụng công nghệ gen để đưa gen quy định tính trạng của loài khác vào hệ gen của một loài là cách
tạo ra giống vật nuôi có đặc tính của một loài khác.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Chọn D
Câu 8.
Cây pomato được tạo ra bằng cách dung hợp tế bào trần của khoai tây và cà chua.
Chọn B
Câu 9.
Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ ở thục vật là phitocrom.
Chọn D
Câu 10.
Do mỗi gen quy định 1 tính trạng, nếu 2 gen này phân ly độc lập thì kiểu hình phải phân ly 9:3:3:1 ≠
đề bài → hai gen nằm trên cùng 1 NST
Mà P dị hợp 2 cặp gen nên có thể có kiểu gen
trường hợp của P:

AB
Ab
hoặc
mà tỷ lệ kiểu hình là 1:2:1 → có 2
ab
aB

Ab Ab
AB Ab

 (1) đúng

hoặc
aB aB
ab aB

Chỉ có 3 kiểu hình → không có hoán vị gen hoặc hoán vị gen ở 1 bên (trong phép lai
vị ở

AB Ab

hoán
ab aB

AB
) → (3) Sai; (2) (4) đúng
ab

Để đạt số kiểu gen tối đa thì bố mẹ phải cho các loại giao tử khác nhau, nên P có kiểu gen

AB Ab

ab aB

hoán vị gen ở 1 bên cho tối đa 7 kiểu gen → (5) sai
Đời con có tối thiểu 3 loại kiểu gen trong trường hợp P:

Ab Ab
Ab Ab aB

 F1 :1
:2
:1
→ (6) đúng.
aB aB
Ab aB aB

Chọn C
Câu 11.
Những loài động vật ăn cỏ nhai lại có dạ dày 4 ngăn là: trâu, bò, cừu, dê
Chọn B.
Câu 12.
A - thân cao ; a - thân thấp
B - quả tròn ; b - quả bầu dục


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Pt /c :

AB ab
AB AB
AB ab
  F1  F1 :

3
:1
AB ab
ab ab
ab ab

Chọn A
Câu 13.
Quy uớc gen:
A-B-: hoa đỏ
A-bb: hoa vàng
aaB-: hoa hồng
aabb: hoa trắng
Xét các cách để xác định kiểu gen của cây T hoa đỏ là:
(1) Tự thụ phấn
- Nếu cây T có kiểu gen AABB → 100% Hoa đỏ
- Nếu cây T có kiểu gen AaBB → 3 hoa đỏ : 1 hoa hồng
- Nếu cây T có kiểu gen AaBb → 9 hoa đỏ : 3 hoa vàng : 3 hoa hồng : 1 hoa trắng
- Nếu cây T có kiểu gen AABb —> 3 hoa đỏ : 1 hoa vàng
→ (1) phù hợp
(2) Cho cây T giao phấn với cây dị hợp 2 cặp gen (AaBb)
- Nếu cây T có kiểu gen AABB → AABB × AaBb → 100% Hoa đỏ
- Nếu cây T có kiểu gen AaBB → AaBB × AaBb → 3 hoa đỏ : 1 hoa hồng
- Nếu cây T có kiểu gen AaBb → AaBb × AaBb → 9 hoa đỏ : 3 hoa vàng : 3 hoa hồng : 1 hoa trắng
- Nếu cây T có kiểu gen AABb → AABb > AaBb → 3 hoa đỏ : 1 hoa vàng
→(2) phù hợp
(3) Cho cây T giao phấn với cây dị hợp 1 cặp gen:
Không thỏa mãn trong trường hợp cây hoa đỏ dị hợp 1 cặp gen: AaBB hoặc AABb
VD: AaBB × AABB (T) → 100% Hoa đỏ
AaBB × AABb (T) → 100% Hoa đỏ —> không xác định được kiểu gen của T


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(4) Cho cây T giao phấn với hồng thuần chủng (aaBB)
Không thỏa mãn:
aaBB × AABB (T) → 100% Hoa đỏ
aaBB × AABb (T) → 100% Hoa đỏ → không xác định được kiểu gen của T
(5) Cho cây T giao phấn với cây hoa vàng dị hợp tử (Aabb)
Aabb × AABB (T) →100% Hoa đỏ
Aabb × AABb (T) → 1 đỏ : 1 vàng
Aabb × AaBb (T) → 3 đỏ : 3 vàng : 1 hồng : 1 trắng
Aabb × AaBB (T) → 1 đỏ : 1 hồng
→ (5) phù hợp
(6) Giao phấn với cây hoa đỏ thuần chủng → không phù hợp vì tất cả đòi con là hoa đỏ, không thể xác
định kiểu gen của T
Chọn A
Câu 14.
Nhận định đúng là D.
Ý A sai vì xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc tế bào khác (tế bào cơ,
tế bào tuyến..)
Ý B sai vì còn có các chất trung gian hóa học như dopamine, serotonin
Ý C sai vì có 2 loại xinap điện và xinap hóa học
Chọn D
Câu 15.
Quá trình vận chuyển hạt phấn đến đầu nhụy là thụ phấn
Chọn C
Câu 16.
Sự biến thái của sâu bọ được điều khiển bởi 2 hormone là Ecdison và juvenin
Testosteron và ơstrogen là hormone sinh dục ở động vật có vú.
Tyrosine là hormone tuyến giáp


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Chọn A
Câu 17.
Loại axit nucleic đóng vai trò là người phiên dịch là tARN
Chọn B
Câu 18.
Phát biểu sai là C
Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản có sự kết hợp của các giao tử đơn bội để tạo ra các cá thể mới.
Chọn C
Câu 19.
A- thân cao; a thân thấp
B hoa đỏ, b - hoa trắng
Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn AaBb × AaBb → (1AA : 2Aa : 1aa)(1BB :
2Bb : 1bb)
Tỷ lệ thân cao hoa trắng là 3/16 trong đó có 1/16 là AAbb : 2/16Aabb
Vậy trong số cây thân cao hoa trắng, cây đồng hợp chiếm 1/3
Chọn A
Câu 20.
Ta có F1 đồng hình → P thuần chủng.
F2 tỷ lệ kiểu hình của 2 giới là khác nhau → gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính
F2 phân ly kiểu hình chung là 9:6:1 → có 2 cặp gen quy định màu mắt và PLĐL
Ta quy ước gen:
A -B - Mắt đỏ; A-bb/aaB- : mắt vàng; aabb - mắt trắng
P : AAXBXB × aaXbY → F1 : AaXBXb × AaXBY → F2 (1AA:2Aa:1aa)(XBXB: XBXb: XBY: XbY)
Cho con đực mắt đỏ × con cái mắt đỏ:
(1AA:2Aa) XBY × (1AA:2Aa)( XBXB: XBXb) ↔ (2A:1a)(1XB:1Y) × (2A:1a)(3XB:1Xb)

1  8 7 7
 1 1   1
→ A-B- = 1  a  a   1  Y  X b    
4  9 8 9
 3 3   2
Chọn D


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 21.
Cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản → F1 dị hợp hai cặp gen
Lai phân tích cơ thể F1 được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 : 1 => 2 tổ hợp giao tử → F1 tạo hai
loại giao tử khác nhau →Hai gen nằm trên 1 NST → Hai tính trạng trên liên kết hoàn toàn với nhau
Chọn B
Câu 22. Xét về mắt di truyền thì mỗi quần thể đặc trưng bởi tần số alen và thành phần kiểu gen (vốn gen
của quần thể)
Chọn A
Câu 23.
Xét phép lai AB/ab × AB/ab
Giả sử hoán vị gen ở hai giới là có tần số là 2x (x ≤ 0,25)
→ Cơ thể AB/ab giảm phân sẽ cho tỉ lệ giao tử AB = ab = 0,5 - x ; Ab= aB = x
Tỉ lệ kiểu hình lặn về hai tính trạng là: ab/ab = (0,5 - x)2 ≥ ( 0,5 - 0,25 )2 = 0,252 = 0,0625 = 6,25% →
D sai
Kiểu hình trội về một tính trạng là lặn về tính trạng kia ( A-bb; aaB- )
A-bb= aaB - = 0,25 - ab/ab < 0,25 - 0,0625 = 0,1875 = 18,75% → A và B đúng
Đời con xuất hiện 4 loại kiểu hình A-B - ; A- bb ; aaB- ; aabb
Chọn D
Câu 24.
Trong các kĩ thuật chuyển gen ở động vật, phương pháp thông dụng nhất là vi tiêm
Chọn A
Câu 25.
Phân tử hêmôglôbin gồm 2 chuỗi polypeptit alpha và 2 chuỗi polypeptit beta tạo nên cấu trúc protein
bậc 4
Chọn C
Câu 26.
Xét quần thể ở thế hệ P : 0,1 AA : 0,4 Aa : 0,5 aa
Quần thể ngẫu phối có f(A) = 0,3 ; f(a) = 1 - f(A) = 1 - 0,3 = 0,7


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Quần thể ngẫu phối qua một thế hệ có thành phần kiểu gen như sau:
(0,3 A + 0,7 a)2 = 0,09 AA + 0,42 Aa + 0,49 aa = 1
→ Qua một thế hệ ngẫu phối thì quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền → Khi ngẫu phối qua 3 thế
hệ thì thành phần kiểu gen của quần thể không đổi
Chọn C
Câu 27.
Tất cả các ý kiến trên đều đúng (tham khảo SGK Sinh học 11)
Chọn A
Câu 28.
Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ oxi và giải phóng CO2 ngoài sáng, xảy ra đồng thời với quang hợp.
Quá trình hô hấp sáng diễn ra ở ba bào quan bắt đầu là lục lạp, peroxixom và kết thúc tại ty thể
Chọn A
Câu 29.
Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác
định.
Chọn D
Câu 30.
Phân tích thành phần các axit nucleic
Xét chủng A, B có nucleotit loại U => Vật chất di truyền là ARN
Xét chủng C có nucleotit loại T => Vật chất di truyền là ADN
Chọn B
Câu 31. Đặc điểm của hệ tuần hoàn hở là:
- Máu được tim bơm vào động mạch sau đó tràn vào khoang cơ thể (1)
- Máu được trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu dịch mô (2)
- Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với tế bào sau đó trở về tim (4)
- Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm (5)


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Sơ đồ hệ tuần hoàn hở
Số đáp án đúng là 4
Chọn B
Câu 32.
Xét gen A có:
Tổng số nucleotit là : 3060 : 3,4 × 2 = 1800

2A  2G  1800 A  T  362
Số nucleotit từng loại là: 

 (2) đúng
2A  3G  2338 G  X  538
Xét cặp gen Aa tái bản 3 lần thì cần môi trường cung cấp 5061 A và 7532 G
→Số nucleotit từng loại trong gen a là:
A = T= (5061 : ( 23 -1)) - 362 = 361
G = X= (7532 : ( 23 -1)) -538 = 538
→ (3) sai, Gen A bị đột biến mất 1 cặp A- T thành gen a → (4) sai, (1) đúng
Kết luận đúng là : 2
Chọn B
Câu 33.
Xét quần thể tự thụ phấn có : P 0,6 AA : 0,4 Aa
Quần thể tự thụ phấn qua 1 thế hệ thì
Aa 

0, 4
 0, 2
2


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

aa 

0, 4  0, 4  1
2

2  0,1

Kiểu gen aa là kiểu hình hoa trắng ; AA và Aa có kiểu hình hoa đỏ
→ Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở thế hệ F1 là : 1- 0,1 = 0,9
Chọn C
Câu 34.
Nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực được cấu tạo từ ADN và histon
Chọn B
Câu 35.
Ta có phân tử mARN nhân tạo là:
A = 4/10
G = 2/10
U = 3/10
Tỉ lệ bộ ba chứa 3 nucleotit loại A, U , G được mong đợi là
3 × 4/10 × 2/10 × 3/10 = 72/1000
Chọn A
Câu 36.
Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào và mô thực vật là tính toàn năng của tế bào
Chọn A
Câu 37.
Xét phép lai : BB × Bb →
Giả sử phép lai diễn ra bình thường : BB × Bb → BB × Bb (100 % hoa đỏ)
Thực tế thu được được phần lớn cây màu đở và một vài cây màu trắng (không chứa alen B,chỉ chứa
alen b)
Cây hoa trắng có thể có kiểu gen bb hoặc b
Không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc NST → Đột biến số lượng NST.
Các cây hoa trắng có kiểu gen b → cây hoa trắng là đột biến thể 1
Chọn A


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 38.
Xét phép lai AaBbDdeeHh × AaBb DdEeHH
Đòi con có dạng kiểu hình
trạng trội và 2 tính trạng lặn.

-- -- -- -eH- luôn mang 1 tính trạng trội => yêu cầu lúc này là 2 tính

Với phép lai Ee × ee → 1/2 trội : 1/2 lặn
Vậy tỷ lệ cá thể mang 3 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn là:
2

2

1
3
1 1
3 1
9
 Ee   C32       ee   C13     
2
4  4  32
4 4 2
Chọn C
Câu 39.
Phương án đúng là D
Mang có nhiều cung mang, mỗi cung mang có nhiều phiến mang giúp diện tích trao đổi khí của mang
lớn. Chọn D
Câu 40.
Xét tỉ lệ phân li kiểu hình của đời con : 9 đỏ : 6 nâu : 1 trắng .
F2 có 16 tổ hợp giao tử
F1 dị hợp 2 cặp gen và phép lai trên là phép lai 1 tính trạng
Tính trạng trên chịu sự chi phối của quy luật tương tác bổ sung
Chọn BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×