Tải bản đầy đủ

37 THPT mỹ đức a hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Đề thi thử THPT Mỹ Đức A - Hà Nội - Lần 1
Câu 1: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Thể một thuộc loài này có bộ
nhiễm sắc thể là
A. 2n - 1.

B. 2n + 1.

C. n + 1.

D. n - 1.

Câu 2: Các phương pháp lai ít được sử dụng trong chọn giống vi sinh vật vì
A. Tất cả các vi sinh vật đều sinh sản vô tính.
B. Vi sinh vật sinh sản quá nhanh.
C. Đa số vi sinh vật không có quá trình sinh sản hữu tính hoặc quá trình đó chưa được biết rõ.
D. Vi sinh vật là loài tự thụ.
Câu 3: Một cá thể kiểu gen AaBbDD sau một thời gian thực hiện giao phối gần, số dòng
thuần xuất hiện là:
A. 4.


B. 8.

C. 6.

D. 2.

Câu 4: Một gen có 480 Ađênin và có 3120 liên kết Hidro. Số nucleotit của gen là
A. 3000.

B. 1800.

C. 2400.

D. 2040.

Câu 5: Sinh trưởng ở thực vật là
A. Quá trình cây ra hoa và tạo quả.
B. Quá trình từ lúc hạt nảy mầm đến lúc tạo quả, kết hạt.
C. Quá trình từ lúc hạt nảy mầm đến lúc cây chết đi.
D. Quá trình tăng lên về số lượng và kích thước của tế bào.
Câu 6: Một loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong
các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba?
I. AaaBbDdEe.

II. ABbDdEe.

III. AaBBbDdEe.

IV. AaBbDdEe.

V. AaBbdEe.

VI. AaBbDdE.

B. 4.

C. 2.

A. 3.D. 5.

Câu 7: Côđon nào sau đây quy định tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã?
A. 5'XAA3'.

B. 5'GGA3'.

C. 5'AUG3'.

D. 5'AGX3'.

Câu 8: Theo học thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây tác động trực tiếp lên
kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến tần số alen của quần thể?
A. Đột biến.

B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 9: Thường biến là
A. những biến đổi đồng loạt về kiểu gen.
Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
B. những biến đổi về kiểu hình liên quan đến biến đổi kiểu gen.
C. những biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng kiểu gen.
D. những biến đổi đồng loạt về kiểu gen tạo ra cùng kiểu hình.
Câu 10: Cho các nhân tố sau:
(1) Riboxom

(2) ADN ligaza.

(4) ADN khuôn.

(5) Các nucleotit.

(3) ADN polimeraza.

Có mấy yếu tố không tham gia vào quá trình nhân đôi của gen ở sinh vật nhân sơ?
A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 11: Trong trường hợp nào sau đây, giao phối gần thể hiện chặt chẽ nhất?
A. Giao phối giữa các con vật có cùng tổ tiên chung.
B. Giao phối giữa các con vật có cùng bố mẹ.
C. Giao phối giữa các con vật có cùng cha khác mẹ hoặc ngược lại.
D. Tự thụ phấn ở thực vật.
Câu 12: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đột biến gen có thể tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
B. Gen đột biến khi đã phát sinh chắc chắn được biểu hiện ngay ra kiểu hình.
C. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nucleotit trong gen.
D. Đột biến gen không làm thay đổi cấu trúc của gen.
Câu 13: Cho các bước sau
1. Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử để hợp tử phát triển thành phôi.
2. Lấy trứng ra khỏi tế bào và cho thụ tinh nhân tạo.
3. Nuôi tế bào xoma của hai loài trong ống nghiệm.
4. Cấy phôi vào tử cung vật nuôi để mang thai và đẻ.
5. Cắt phôi động vật thành nhiều phôi.
Sắp xếp các bước theo đúng trình tự của quá trình cấy truyền phôi ở động vật.
A. 2 → 5 → 4.

B. 3 → 2 → 1 → 4.

C. 2 → 1 → 3 → 4.

D. 2 → 3 → 4.

Câu 14: Đặc điểm không đúng về ung thư là:
A. Mọi sự phân chia không kiểm soát của tế bào cơ thể đều dẫn đến hình thành ung thư.
B. Nguyên nhân gây ung thư ở mức phân tử đều liên quan đến biến đổi cấu trúc ADN.
C. Ung thư có thể do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
D. Ung thư là một loại bệnh do một tế bào cơ thể phân chia không kiểm soát dẫn đến hình
thành khối u và sau đó di căn.
Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 15: Hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập có đặc điểm chung là:
A. các gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
B. các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do.
C. làm tăng sự xuất hiện của biến dị tổ hợp.
D. làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
Câu 16: Trong phân tử ADN không có loại đơn phân nào sau đây?
A. Timin.

B. Uraxin.

C. Ađênin.

D. Xitôzin.

Câu 17: Cho các phát biểu sau khi nói về quần thể tự phối.
1. Quần thể bị phân hóa dần thành những dòng thuần.
2. Tần số alen sẽ được thay đổi qua các thế hệ.
3. Số cá thể đồng hợp tăng, số cá thể dị hợp giảm.
4. Quần thể một loài thực vật ban đầu có cấu trúc Aa = 1, sau một thế hệ tự thụ phấn kiểu gen
đồng hợp chiếm 50%.
Số phát biểu không đúng là
A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 18: Ở người, tính trạng nào sau đây chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi môi trường?
A. Khối lượng cơ thể.

B. Tỉ lệ prôtêin trong sữa.

C. Màu mắt.

D. Nhóm máu.

Câu 19: Cách li sau hợp tử không phải là
A. Trở ngại ngăn cản tạo ra con lai.

B. Trở ngại ngăn cản sự thụ tinh.

C. Trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ.

D. Trở ngại ngăn cản con lai phát triển.

Câu 20: Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do
A. Sự tiến hóa trong quá trình phát triển chung của loài.
B. Thực hiện các chức phận giống nhau.
C. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.
D. Chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau.
Câu 21: Sự hình thành cừu Đôli là kết quả của hình thức:
A. Nhân bản vô tính.

B. Sinh sản vô tính.

C. Sinh sản hữu tính. D. Trinh sản.

Câu 22: Loài cổ nhất và hiện đại nhất trong chỉ Homo là
A. Homo neandectan và Homo sapiens.

B. Homo habilis và Homo erectus.

C. Homo habilis và Homo sapiens.

D. Homo erectus và Homo sapiens.

Câu 23: Thực vật có hạt xuất hiện vào kỉ nào, đại nào sau đây?
Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
A. Kỉ Silua, đại Cổ sinh.

B. Kỉ Than đá, đại Trung sinh.

C. Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

D. Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh.

Câu 24: Cho một bệnh di truyền được biểu hiện qua phả hệ sau, bệnh này do gen gì qui định,
gen này nằm ở đâu?

A. Gen nằm trong tế bào chất.
B. Gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường.
C. Gen trội nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.
D. Gen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường.
Câu 25: Cho các thông tin sau, có bao nhiêu thông tin sai về quan niệm tiến hóa của Đacuyn?
(1) Quần thể được xem là đơn vị tiến hóa cơ sở vì nó là đơn vị tồn tại thực trong tự nhiên và
là đơn vị sinh sản.
(2) Chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá
thể trong quần thể.
(3) Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi
với môi trường.
(4) Tác dụng trực tiếp của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động ở động vật chỉ gây ra những
biến đổi đồng loạt theo một hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, ít có ý
nghĩa trong chọn giống và tiến hóa.
(5) Cơ chế làm biến đổi loài thành loài khác là do mỗi sinh vật đều chủ động thích ứng với sự
thay đổi của môi trường bằng cách thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan.
(6) Tất cả các loài sinh vật luôn có xu hướng sinh ra một số lượng con nhiều hơn so với số
con có thể sống sót đến tuổi sinh sản.
A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 26: Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(1) Gen điều hòa (R) không nằm trong thành phần của opêron Lac.
(2) Vùng khởi động (P) là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.
(3) Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) vẫn có thể phiên mã.
(4) Khi gen cấu trúc A phiên mã 7 lần thì gen cấu trúc Z phiên mã 4 lần.
A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 27: Một loài thực vật có 10 nhóm liên kết. Số NST ở trạng thái chưa nhân đôi trong mỗi
tế bào sinh dưỡng của ...thể đột biến như sau:
(1) 21 NST

(2) 18 NST

(3) 9 NST

(4) 19 NST

(5) 42 NST

(6) 54 NST

(7) 30 NST

(8) 24 NST

Có bao nhiêu trường hợp tạo ra thể đột biến là thể lệch bội đơn?
A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Câu 28: Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho
đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1?
I. AaBbdd x AABBDD.

II. AaBBDD x AABbDD.

III. Aabbdd x AaBbdd.

IV. AaBbdd x aaBbdd.

V. AaBbDD x AAbbdd.

VI. AaBBdd x aabbDd.

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 29: Một quần thể có 600 cá thể mang kiểu gen AA, 600 cá thể mang kiểu gen Aa và 300
cá thể mang kiểu gen aa. Tỉ lệ kiểu gen của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng là
A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.

B. 0,09AA: 0,42Aa: 0,49aa.

C. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa.

D. 0,64AA: 0,35Aa: 0,04aa.

Câu 30: Trong một quần thể giao phối, nếu gen thứ nhất có 3 alen, gen thứ hai có 2 alen; các
gen đều nằm trên NST thường và phân li độc lập thì sự giao phối tự do có thể tạo ra số tổ hợp
kiểu gen là:
A. 4 tổ hợp kiểu gen.

B. 6 tổ hợp kiểu gen.

C. 18 tổ hợp kiểu gen. D. 10 tổ hợp kiểu gen.

Câu 31: Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AaBbcc x
AABbCc có thể cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 4.

B. 12.

C. 9.

D. 18.

Câu 32: Huấn luyện thú còn non, thành lập các phản xạ có điều kiện là quá trình
A. Biến đổi tập tính bẩm sinh thành tập tính học được.
B. Biến đổi tập tính học được thành tậ tính hỗn hợp.
C. Biến đổi tập tính bẩm sinh thành tập tính hỗn hợp.
D. Biến đổi tập tính hỗn hợp thành tập tính học được.
Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Câu 33: Một cá thể có kiểu gen

AB DE
, biết khoảng cách giữa gen A và gen B là 10cM, D
ab de

và E là 40cM. Các tế bào sinh tinh của cá thể trên giảm phân bình thường hình thành giao tử.
Tính theo lí thuyết trong số các loại giao tử được tạo ra, loại giao tử Ab De chiếm tỉ lệ
A. 6%.

B. 5%.

C. 8%.

D. 1%

Câu 34: Khi nói về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đây sai?
A. Anticôđon của mỗi phân tử tARN khớp bổ sung với côđon tương ứng trên phân tử mARN.
B. Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã.
C. Axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit ở sinh vật nhân thực là mêtiônin.
D. Ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 3' → 5'.
Câu 35: Cho các thành tựu sau
1. Tạo giống cà chua bất hoạt gen sản sinh ra etilen.
2. Tạo giống dâu tằm tam bội.
3. Tạo giống gạo vàng tổng hợp được β - caroten.
4. Tạo chủng nấm pilicilium có hoạt tính pilicilin tăng gấp 200 lần.
5. Sản xuất protein huyết thanh của người từ cừu.
6. Tạo cừu Đoly.
Có bao nhiêu thành tựu không được tạo ra bằng phương pháp sử dụng công nghệ tế gen?
A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 36: Úp chuông thủy tinh trên các chậu cây (ngô, lúa, bí...). Sau một đêm, các giọt nước
xuất hiện ở mép các phiến lá. Nguyên nhân của hiện tượng này là do:
(1) Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra.
(2) Có sự bão hòa hơi nước trong chuông thủy tính.
(3) Hơi nước thoát từ lá đọng lại trên phiến lá.
(4) Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ trên lá, không thoát được thành hơi qua khí khổng
đã ứ thành giọt ở mép lá.
Các phương án đúng là:
A. (1), (4).

B. (1), (2).

C. (3), (4).

D. (2), (4).

Câu 37: Có 400 tế bào có kiểu gen AB/ab tham gia giảm phân tạo tinh trùng, trong đó có 40
tế bào có diễn ra hiện tượng tiếp hợp trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen, số tế bào còn lại
không diễn ra hiện tượng tiếp hợp trao đổi chéo ở cặp NST chứa cặp gen trên. Tần số hoán vị
gen ở đây là
Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. 6,25%.

B. 2,5%.

C. 3,125%.

D. 5%.

Câu 38: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng.
Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình
phân li theo tỉ lệ 2 ruồi cái mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt trắng: 1 ruồi đực mắt đỏ?
A. XAXa x XAY.

B. XaXa x XAY.

C. XAXa x XaY.

D. XAXA x XaY.

Câu 39: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do bốn cặp gen không alen là A, a; B,
b, D, d và E, e cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ có một
alen trội thì chiều cao cây tăng thêm 10cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất có chiều cao
150cm. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có số cây cao 190cm
chiếm tỉ lệ
A. 32/128.

B. 7/64.

C. 35/128.

D. 15/64.

III. Vận dụng
Câu 40: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân
đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Alen D quy
định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P:
AB D d AB D
X X 
X Y , thu được F1, trong tổng số ruồi F1, số ruồi có kiểu hình thân đen, cánh
ab
ab

cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 6%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong
quá trình phát sinh giao tử cái. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
1. F1 có 28 loại kiểu gen.
2. F1 có kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm 55,5%.
3. Tần số hoán vị gen là 4%.
4. F1 có 12% số ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.
A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Trang 7 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Đáp án
1-A

2-C

3-A

4-C

5-D

6-C

7-C

8-C

9-C

10-C

11-D

12-A

13-A

14-A

15-C

16-B

17-B

18-A

19-B

20-C

21-A

22-C

23-B

24-B

25-C

26-D

27-B

28-D

29-A

30-C

31-B

32-B

33-D

34-D

35-A

36-D

37-D

38-A

39-C

40-D

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Thể một là trường hợp 1 cặp NST chỉ có 1 chiếc, các cặp còn lại có 2 chiếc bình thường.
Thể một có bộ NST là 2n - 1
Câu 2: Đáp án C
Câu 3: Đáp án A
Số dòng thuần = 2n (n là số cặp gen dị hợp)
cây có kiểu gen AaBbDD tự thụ phấn qua nhiều thế hệ → Số dòng thuần là 22  4 dòng
thuần
Câu 4: Đáp án C
Gen có 3120 liên kết hidro nên 2A + 3G = 3120 → 2.480 + 3G = 3120 → G = 720 Nu
Tổng số Nu của gen là: 2A + 2G = 2.(A + G) = 2.(480 + 720) = 2400 Nu
Câu 5: Đáp án D
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ
thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.
Ví dụ : sự tăng kích thước chiều cao và đường kính thân của cây
Câu 6: Đáp án C
Thể ba là trường hợp 1 cặp NST có 3 chiếc, các cặp còn lại đều có 2 chiếc
Trong các trường hợp trên, các trường hợp I, III là thể ba
II, V, VI là thể một
IV là dạng lưỡng bội
Câu 7: Đáp án C
Codon quy định tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã trên mARN là 5'AUG3'.
Câu 8: Đáp án C
Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu
hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến tần số alen của quần thể
Trang 8 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 9: Đáp án C
Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong đời cá thể
dưới ảnh hưởng của môi trường, không do sự biến đổi trong kiểu gen(không liên quan đến cơ
sở di truyền).
Câu 10: Đáp án C
Trong các nhân tố trên, chỉ có Riboxom không tham gia vào quá trình nhân đôi ở sinh vật
nhân sơ
Câu 11: Đáp án D
Câu 12: Đáp án A
Câu 13: Đáp án A
Câu 14: Đáp án A
Khái niệm: Ung thư là loại bệnh đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát được của 1 số
loại tế bào cơ thể dẫn đến hình thành các khối u chèn ép các cơ quan trong cơ thể. khối u
được gọi là ác tính khi các tế bào của nó có khả năng tách khỏi mô ban đàu di chuyển đến các
nơi khác trong (di căn)
→ Nếu khối u không có khả năng di căn thì không dẫn đến ung thư → không phải mọi sự
phân chia không kiểm soát của tế bào cơ thể đều dẫn đến hình thành ung thư.
Câu 15: Đáp án C
Câu 16: Đáp án B
Câu 17: Đáp án B
Câu 18: Đáp án A
Câu 19: Đáp án B
Câu 20: Đáp án C
Câu 21: Đáp án A
Câu 22: Đáp án C
Câu 23: Đáp án B
Thực vật có hạt xuất hiện vào kỉ Cacbon (Kỉ than đá) của đại Trung Sinh
Câu 24: Đáp án B
Từ sơ đồ phả hệ ta thấy: Bố mẹ II4, II5 bình thường, sinh con III8, III10 có cả gái và trai bị
bệnh → Tính trạng bị bệnh là tính trạng do gen lặn trên NST thường quy định
Câu 25: Đáp án C
Các quan niệm 2, 3, 6 là các quan niệm tiến hóa của Đacuyn
Trang 9 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Các quan niệm 5, 6 là quan niệm tiến hóa của Lamac
(1) là quan niệm của tiến hóa hiện đại
Câu 26: Đáp án D
Các phát biểu 1, 3 đúng
(2) Sai vì vùng khởi động (P) là nơi enzim ARN polimeraza bám vào
(4) Sai vì số lần phiên mã của các gen cấu trúc Z, Y, A bằng nhau do chúng có chung một cơ
chế điều hòa
Câu 27: Đáp án B
Câu 28: Đáp án D
I. AaBbdd x AABBDD = (Aa x AA)(Bb x BB)(dd x DD) → Đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen
= (1:1)(1:1).1 = 1:1:1:1
II. AaBBDD x AABbDD = (Aa x AA)(BB x Bb)(DD x DD) → Đời con có tỉ lệ phân li kiểu
gen = (1:1)(1:1).1 = 1:1:1:1
III. Aabbdd x AaBbdd = (Aa x Aa)(bb x Bb)(dd x dd) → Đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen =
(1:2:1)(1:1).1
IV. AaBbdd x aaBbdd = (Aa x aa)(Bb x Bb)(dd x dd) → Đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen
=(1:1)(1:2:1).1
V. AaBbDD x AAbbdd = (Aa x AA)(Bb x bb)(DD x dd)→ Đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen
=(1:1)(1:1).1 = 1:1:1:1
VI. AaBBdd x aabbDd = (Aa x aa)(BB x bb)(dd x Dd) → Đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen
=(1:1).1.(1:1) = 1:1:1:1
→ Có 4 phép lai I, II, V, VI phù hợp
Câu 29: Đáp án A
Tỉ lệ kiểu gen AA trong quần thể là: AA = 600 : (600 + 600 + 300) = 0,4
Tỉ lệ kiểu gen Aa trong quần thể là: Aa = 600 : (600 + 600 + 300) = 0,4
Tỉ lệ kiểu gen aa trong quần thể là: aa = 300 : (600 + 600 + 300) = 0,2
Quần thể ban đầu có cấu trúc: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa
Tần số alen trong quần thể là: A = 0,4 +

0, 4
= 0,6
2

Tần số alen a = 1 - 0,6 = 0,4
Quần thể cân bằng có cấu trúc: AA : 2.0,6.0,4Aa : aa hay 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa = 1
Câu 30: Đáp án C
Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Số tổ hợp gen của gen 1 là:
Số tổ hợp gen của gen 2 là:

3.  3  1
2
2.  2  1
2

6
3

Số tổ hợp gen trong quần thể là: 6.3 = 18 tổ hợp
Câu 31: Đáp án B
phép lai AaBbcc x AABbCc = (Aa x AA)(Bb x Bb)(cc x Cc)
Aa x AA cho đời con có 2 loại kiểu gen
Bb x Bb cho đời con có 3 loại kiểu gen
cc x Cc cho đời con có 2 loại kiểu gen
→ phép lai AaBbcc x AABbCc cho đời con có 2.3.2 = 12 kiểu gen
Câu 32: Đáp án B
Câu 33: Đáp án D
Câu 34: Đáp án D
Trong các phát biểu trên, D sai vì Ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 5' → 3'.
Câu 35: Đáp án A
Câu 36: Đáp án D
Hơi nước ở lá chỉ thoát được ra ngoài khi hơi nước trong không khí chưa bão hòa, nhưng khi
úp cây trong chậu như vậy, lúc đầu nước trong cây thoát ra làm cho môi trường không khí
trong chuông dẫn bị bão hòa hơi nước và lá không thể thoát hơi nước ra ngoài trong khi rễ
vẫn vận chuyển nước lên làm hơi nước bị ứ đọng thành giọt ở mép lá.
Câu 37: Đáp án D
400 tế bào có kiểu gen

AB
giảm phân cho 400.4 = 1600 giao tử
ab

40 tế bào có hoán vị gen mà mỗi tế bào giảm phân cho 2 giao tử liên kết, 2 giao tử hoán vị →
Số giao tử có hoán vị gen là: 40.2 = 80 giao tử
Tần số hoán vị gen là:

80
 5%
1600

Câu 38: Đáp án A
F1 thu được 4 tổ hợp = 2.2 → Mỗi bên P cho 2 loại giao tử
Ruồi đực mắt trắng sinh ra có kiểu gen XaY sẽ nhận Xa từ mẹ → Mẹ có kiểu gen XAXa
Ruồi cái con sinh ra có 100% mắt đỏ nên bố phải cho XA → Bố có kiểu gen XAY
Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 39: Đáp án C
Cây thấp nhất có chiều cao 150 cm là cây không có alen trội nào
Cây có chiều cao 190 cm có chứa 4 alen trội.
Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có số cây cao 190cm chiếm tỉ
lệ:

C84 35

.
4 4 128

Câu 40: Đáp án D
Phép lai P:

AB D d AB D
AB AB
X X x
X Y=(
x
) (XDXd x XDY)
ab
ab
ab
ab

XDXd x XDY → 1XDXD : 1XDXd : 1XDY : 1XdY → Ruồi mắt trắng chiếm 1/4
trong tổng số ruồi F1, số ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 6% →
ab/ab = 6%.4 = 24%
ab/ab = 24% = 48%ab.50%ab (do ở ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi cái)
ab = 48% > 25% → Đây là giao tử sinh ra do liên kết, tần số hoán vị = 100% - 2.48% = 4%
Xét các phát biểu của đề bài:
(1) Đúng. Phép lai:

AB
AB
x
cho đời con 7 kiểu gen, phép lai XDXd x XDY cho đời con
ab
ab

có 4 kiểu gen.
Phép lai P:

AB D d
AB D
AB
AB
X X x
X Y=(
x
) (XDXd x XDY) cho đời con: 7.4 = 28
ab
ab
ab
ab

kiểu gen
(2) Đúng. Tỉ lệ kiểu hình A-B- = 50% + 24% = 74%, tỉ lệ D- = 3/4
Vậy tỉ lệ kiểu hình trội về 3 tính trạng ở đời con là: 74% . 3/4 = 55,5%
(3) Đúng
(4) Sai. Ruồi thân đen, cánh cụt = 24%
Ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ = 24% .1/2 = 12%

Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×