Tải bản đầy đủ

31 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Đề thi thử THPT Nông Cống 1 - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018
Câu 1 (Thông hiểu): Trong các thành phần sau: (1) Gen; (2) mARN; (3) axit amin; (4)
tARN; (5) Riboxom; (6) enzim ; (7) ADN; (8) ARN mồi ; (9) đoạn okazaki, có bao nhiêu
thành phần trực tiếp tham gia vào quá trình tổng hợp chuỗi poli peptit
A. 6.

B. 8.

C. 5.

D. 7.

Câu 2 (Thông hiểu): Trên quần đảo Mađơrơ, ở một loài côn trùng cánh cứng, gen A quy
định cánh dài trội không hoàn toàn so với gen a quy định không cánh, kiểu gen Aa quy định
cánh ngắn. Một quần thể của loài này lúc mới sinh có thành phần kiểu gen là 0,25AA; 0,6Aa;
0,15aa, khi vừa mới trưởng thành các cá thể có cánh dài không chịu nổi gió mạnh bị cuốn ra
biển. Tính theo lí thuyết thành phần kiểu gen của quần thể mới sinh ở thế hệ kế tiếp là:
A. 0,3025AA: 0,495Aa: 0,2025aa.


B. 0,2AA: 0,4Aa: 0,4aa.

C. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa.

D. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa.

Câu 3 (Thông hiểu): Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy
định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng, các gen
nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen tự
thụ phấn được F1. Cho ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ F1 cho
giao phấn với nhau được F2. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác
suất xuất hiện thân thấp, hoa trắng ở F2 là:
A. 1/81.

B. 1/64.

C. 1/256.

D. 1/9.

Câu 4 (Thông hiểu): Một gen có 110 chu kì xoắn và có tổng hợp 2700 liên kết hiđrô. Gen bị
đột biến làm giảm 2 liên kết hiđrô. Số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp khi gen đột
biến tự sao 3 lần là:
A. A = T = 2968, G = X = 2800.

B. A = T = 4200, G = X = 4193.

C. A = T = 2807, G = X = 2968.

D. A = T = 4193, G = X = 3500.

Câu 5 (Thông hiểu): Ý nào không có trong quá trình truyền tin qua xináp
A. Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan
truyền đi tiếp.
B. Các chất trung gian hóa học trong các bóng Ca+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe
xinap đến màng sau.
C. Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca+ đi vào trong chùy xinap.
D. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước.

Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 6 (Thông hiểu): Có nhiều trường hợp trong tế bào của sinh vật nhân thực, cùng 1 gen
được phiên mã tạo thành ARN nhưng lại tổng hợp ra nhiều loại protein khác nhau vì
A. do trong quá trình cắt intron, có sự sắp xếp lại của các exon theo các cách khác nhau.
B. do trong quá trình tạo mARN trưởng thành, một số intron có thể không bị cắt khỏi mARN.
C. do gen chứa nhiều đoạn exon khác nhau.
D. do gen chứa nhiều đoạn intron khác nhau.
Câu 7 (Thông hiểu): Đem giao phối giữa 1 cặp bố mẹ nhận được đời F1 có 25 chim trống,
lông xoăn, đuôi dài; 25 chim trống lông thẳng, đuôi dài; Số chim mái có ; 20 lông xoăn, đuôi
ngắn; 20 lông thẳng, đuôi dài; 5 lông xoăn, đuôi dài; 5 lông thẳng, đuôi ngắn. Biết 2 tính
trạng do 2 cặp gen Aa, Bb quy định và tính trạng lông xoăn là trội so với lông thẳng, tính
trạng đuôi dài là trội so với đuôi ngắn. Tần số HVG của thế hệ P ( nếu có) là:
A. 20%.

B. 40%.

C. không có HVG.

D. 10%.

Câu 8 (Nhận biết): Hướng động là:
A. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.
B. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng .
C. Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng.
D. Hình thức phản ứng của lá cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.
Câu 9 (Vận dụng): Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định
một tính trạng và gen trội ( A, B, D) là trội hoàn toàn. Cho các phép lai:
(1).AaBbDD x AaBbdd

(2) AaBbdd x aaBbDD.

(3) AABbDd

(4) aaBbDd x AaBbdd

(5) AabbDd x AaBBDd

(6)AaBbDd x AABbDd

Số phép lai cho tỷ lệ kiểu hình 9:3:3:1 là
A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 10 (Thông hiểu): Khi nói về tâm động của NST, những phát biểu nào sau đây có bao
nhiêu phát biểu đúng
(1) Tâm động là trình tự nuclêôtit đặc biệt, mỗi NST có duy nhất một trình tự nuclêôtit này .
(2) Tâm động là vị trí liên kết của NST với thoi phôi bòa, giúp NST có thể di truyền về các
cực của TB trong quá trình phân bào.
(3) Tâm động bao giờ cũng nằm ở đầu tận cùng của NST.
(4) Tâm động là những điểm mà tại đó ADN bắt đầu tự nhân đôi.
(5) Tùy theo vị trí của tâm động mà hình thái của NST có thể khác nhau.
A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Câu 11 (Nhận biết): Hooc môn kích thích sự phát triển của thực vật gồm
A. Etylen, AAB, gibêrelin.

B. Etylen, gibêrelin.

C. Etylen, au xin.

D. Auxin, gibêrelin, xitôkinin.

Câu 12 (Vận dụng): Ở một loài động vật, cho con đực thuần chủng cánh dài, có lông đuôi giao
phối với con cái thuần chủng cánh ngắn, không có lông đuôi thu được F1 100% cánh dài, có lông
đuôi. Cho các cá thể F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình ở hai giới như sau:
Giới cái: 36 con cánh dài, có lông đuôi: 9 con cánh dài, có lông đuôi 24 con ngắn, có lông đuôi:
51 con cánh ngắn, không có lông đuôi.
Giới đực: 90 con cánh dài, có lông đuôi: 30 con cánh ngắn, có lông đuôi.
Biết rằng các tính trạng về lông đuôi do 1 gen có 2 alen quy định, không phát sinh thêm đột biến
và chỉ xảy ra hoán vị gen ở giới cái. Cho các nhận xét sau:
(1) Các cặp gen quy định các cặp tính trạng cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST giới
tính X.
(2) Tần số hoán vị gen là 20%.
(3) Tính trạng hình dạng cánh do 2 cặp gen không alen quy định tương tác bổ sung với nhau.
(4) cặp gen quy định tính trạng lông đuôi nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y.
(5) Cho cái F1 lai phân tích trong tổng số con đực được sinh ra thì kiểu hình cánh dài, không có
lông đuôi chiếm tỉ lệ 0,05%.
Số nhận xét đúng là:
A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Câu 13 (Thông hiểu): Ở gà, gen A quy định lông vằn, a không vằn nằm trên nhiễm sắc thể
giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Trong chăn nuôi người ta bố trí cặp lai phù hợp,
để dựa vào màu lông biểu hiện có thể phân biệt gà trống, mái ngay từ lúc mới nở. Cặp lai phù
hợp đó là:
A. XAXA x XAY.

B. XAXa x XAY.

C. XAXa x XaY.

D. XaXa x XAY.

Câu 14 (Thông hiểu): Một cơ thể thực vật dị hợp tử 3 cặp gen Aa, Bb, Dd khi giảm phân đã
tạo ra 8 loại giao tử với số lượng như nhau: ABD - 20, aBD - 180, ABd - 20, aBd - 180, abD
-20, Abd - 180, abd - 20. Biết rằng các gen đều nằm trên thường. Kiểu gen và tần số hoán vị
gen của cơ thể thực vật trên là
A.

Ab
Dd, f  10%
aB

B.

Ad
Bb, f  25%
aD

C.

AB
Bb, f  20%
ab

D.

BD
Aa, f  25%
bd

Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 15 (Thông hiểu): Lai hai cơ thể bố mẹ khác nhau về 2 cặp gen tương phản, F1 đồng loạt
xuất hiện cây thân cao, quả đỏ. Cho tự thụ phấn F1 được F2 có 4 loại kiểu hình, trong số 9600
cây có 2016 cây thân cao, quả vàng. Tương phản thân cao là thân thấp, 2 cặp alen được quy
ước là Aa và Bb.Kiểu gen của F1 và tần số HVG ( nếu có ) là:
A.

AB AB

;f  20%
ab ab

B.

Ab Ab

;f  40%
aB aB

C.

Ab Ab

;f  20%
aB aB

D.

AB AB

;f  40%
ab ab

Câu 16 (Thông hiểu): Các phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng ống là:
A. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.
B. Phản xạ lại kích thích bằng cách co rút cơ thể.
C. Phản xạ không điều kiện.
D. Phản xạ có điều kiện
Câu 17 (Nhận biết): Nhận định nào sau đây không đúng
A. Những nhân tố chi phối sự ra hoa gồm tuổi cây, xuân hóa và quang chu kì.
B. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật không liên quan đến nhau.
C. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật có liên quan mật thiết và tương tác lẫn nhau.
D. Ety len có vai trò thúc quả chín mọng, rụng lá.
Câu 18 (Nhận biết): Sinh trưởng ở thực vật là:
A. Sự tăng số lượng tế bào ở một mô nào đó của cơ thể.
B. Sự tăng kích thước của tế bào ở mô phân sinh.
C. Quá trình tăng về kích thước ( chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và
kích thước của tế bào.
D. Quá trình phân hóa của tế bào trong cơ quan sinh sản.
Câu 19 (Thông hiểu): Cho giao phối giữa chuột lông trắng, dài với chuột lông xám, ngắn
đều thuần chủng được F1 đều lông trắng, dài. Cho F1 giao phối với nhau được F2 phân li theo
tỉ lệ 9 chuột lông trắng, dài: 3 chuột lông trắng, ngắn: 3 chuột lông đen, dài: 1 chuột lông
xám, ngắn. Biết kích thước lông do 1 gen quy định, các gen đều nằm trên NST thường. Kiểu
gen của chuột F1 là:
A. AaBbDd.

B. Aa

BD
bd

C. Aa

Bd
bD

D. BBDd.

Câu 20 (Nhận biết): Hai loại hướng động chính là:
Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
A. hướng động dương ( sinh trưởng hướng tới nước) và hướng động âm ( sinh trưởng hướng
tới đất).
B. hướng động dương ( sinh trưởng hướng tới nguồn ánh sáng ) và hướng động âm ( sinh
trưởng hướng về trọng lực ).
C. Hướng động dương ( sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hướng động âm ( sinh
trưởng tránh xa nguồn kích thích).
D. hướng động dương ( sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hướng động âm ( sinh
trưởng hướng tới nguồn kích thích).
Câu 21 (Nhận biết): Điện thế nghỉ là:
A. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong
màng mang điện dương, còn ngoài màng mang điện âm.
B. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào bị kích thích, phía trong màng
mang điện dương, còn ngoài màng mang điện âm.
C. Sự không chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía
trong màng mang điện âm, còn ngoài màng mang điện dương.
D. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong
màng mang điện âm, còn ngoài màng mang điện dương.
Câu 22 (Vận dụng): Ở một loài động vật có vú ngẫu phối, xét 3 gen: gen 1 có 2 alen nằm
trên NST thường. Gen 2 có 3 alen, gen 3 có 4 alen cùng nằm trên NST X ở vùng tương đồng.
Số KG tối đa về các gen trên trong quần thể là:
A. 144.

B. 222.

C. 666.

D. 270.

Câu 23 (Thông hiểu): Có bao nhiêu kết luận đúng khi nói về gen ngoài nhân?
(1) Trong quá trình di truyền, vai trò của bố mẹ như nhau và biểu hiện ra kiểu hình không đều ở hai
giới.
(2) các gen ngoài nhân không được phân chia đều cho các tế bào con trong quá trình phân bào.
(3) Kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ.
(4) Tính trạng do gen ở tế bào chất đều được thể hiện kiểu hình và di truyền cho đời sau.
(5) tất cả các đột biến gen ở tế bào chất đều được biểu hiện kiểu hình và di truyền cho đời sau.
A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 24 (Nhận biết): Trong một phòng thí nghiệm sinh học phân tử, trình tự các axit amin
của một protein armadillo đã được xác định một phần. Các phân tử tARN được sử dụng trong
quá trình tổng hợp lần lượt có anticodon sau đây:3'UAX5', 3'XGA5', 3'GGA5', 3'GXU5',
Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

3'UUU 5', 3'GGA5'. Trình tự nucleotit ADN của chuỗi bổ sung cho chuỗi ADN mã hóa cho
protein armadillo là
A. 5' - ATG-GTX-GGT-XGA-AAA-XXT-3'. B. 5'-ATG-GXT-XXT-XGA-AAA-XXT-3'.
C. 5'-ATG-GGT-XXT-XGA-AAA-XGT-3'.

D. 5'-ATG-GXT-GXT-XGA-AAA-GXT-3'.

Câu 25 (Nhận biết): Hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn:
A. Gây thủng tử cung.

B. Vô sinh.

C. Nhiễm trùng vùng chậu.

D. Sức khỏe và giống nòi.

Câu 26 (Thông hiểu): Quần thể tư thụ phấn có thành phần kiểu gen là 0,3BB + 0,4Bb +
0,3bb = 1. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ đồng hợp chiếm tỉ lệ 0,95.
A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Câu 27 (Thông hiểu): Cây ba nhiễm ( thể ba) có kiểu gen AaaBb giảm phân bình thường.
Theo lý thuyết, tỉ lệ loại giao tử AB được tạo ra là
A. 1/12.

B. 5/6.

C. 1/6.

D. 1/2.

Câu 28 (Thông hiểu): Ở một loài thực vật, gen quy định màu sắc quả nằm trên NST thường.
Kiểu gen BB quy định quả màu đỏ, kiểu gen Bb quy định quả màu tím, kiểu gen bb quy định
quả màu vàng. Có bao nhiêu quần thể trong số những quần thể sau đây không ở trạng thái cân
bằng di truyền?
(1) Quần thể 100% quả màu tím.
(2) Quần thể có 64% quả màu đỏ: 32% quả màu tím: 4% quả màu vàng.
(3) Quần thể 100% quả màu vàng.
(4) Quần thể có 42% quả màu đỏ: 49% quả màu tím: 9% quả màu vàng.
(5) Quần thể 100% quả màu đỏ.
(6) Quần thể có 25% quả màu đỏ: 50% quả màu tím: 25% quả màu vàng.
A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 29 (Nhận biết): Màu lông ở thỏ do 2 cặp gen nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường quy
định, trong đó: B quy định lông xám, b quy định lông nâu; A: át chế B và b cho màu lông
trắng, a : không át. Cho thỏ lông trắng có kiểu gen đồng trội lai với thỏ lông nâu được F1.
Cho thỏ F1 lai với nhau được F2. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ thỏ lông xám đồng hợp thu được ở
F2 là:
A. 1/6.

B. 1/16.

C. 3/16.

D. 1/8.

Câu 30 (Thông hiểu): Trong phép lai aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỉ lệ kiểu hình con lai
A-bbD-eeff là
Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. 1/8.

B. 3/32.

C. 1/32.

D. 1/16.

Câu 3 (Nhận biết)1: Điều kiện đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là
A. các gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn.
B. các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.
C. Mỗi gen quy định một tính trạng phải tồn tại trên một cặp NST tương đồng.
D. Số lượng và sức sống của đời lai phải lớn.
Câu 32 (Nhận biết): Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen
điều hòa là
A. tổng hợp 1 loại protein ức chế tác động lên vùng khởi động.
B. tổng hợp một loại protein gây ức chế gắn vào vùng bận hành.
C. nơi tiếp xúc của ARN - polimeraza.
D. nơi gắn vào của protein ức chế
Câu 33 (Nhận biết): Người bị bệnh nào sau đây có số NST trong tế bào khác các bệnh còn
lại?
A. Bệnh Siêu nữ.

B. Bệnh Tơcnơ.

C. Bệnh Đao.

D. Bệnh Claifentơ.

Câu 34 (Thông hiểu): Gen D: hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen d: hoa trắng. Người ta tiến
hành một số phép lai giữa các cá thể đa bội. Kết quả về kiểu hình của phép lai: DDd x DDd
là:
A. 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng.

B. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

C. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 35 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

Câu 35 (Thông hiểu): Ở một loài thực vật, chiều cao của cây được quy định bởi 6 cặp gen
không alen phân li độc lập tương tác cộng gộp, trong đó cứ mỗi alen trội làm cho chiều cao
cây tăng thêm 5 cm so với gen lặn. Cho 2 cây đồng hợp trội và lặn lai với nhau thu được
F1 tất cả đều cao 125 cm. Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F2. Ở F2 tỉ
lệ cây cao 130 cm là bao nhiêu? Biết rằng quá trình giảm phân và thụ tinh xảy ra bình
thường, không có đột biến xảy ra.
A. 105/512.

B. 11/4096.

C. 105/1024.

D. 99/512.

Câu 36 (Nhận biết): Một số bệnh di truyền ở người liên quan đến đột biến gen là:
A. máu khó đông, bạch tạng, ngón tay ngắn.
B. mù màu, tiểu đường, thừa ngón tay.
C. bạch tạng, máu khó đông, mù màu.
D. mù màu, máu khó đông, hồng cầu hình lưỡi liềm, hàm bẻ.
Trang 7 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 37 (Nhận biết): Khi nói về đột biến mất đoạn, điều nào sau đây không đúng?
I. Xảy ra trong kì giữa của quá trình nguyên phân hoặc giảm phân.
II. Do 1 đoạn nào đó của NST bị đứt gãy.
III. Đoạn vị mất có thể ở đầu mút, giữa cánh hoặc mang tâm động và sẽ bị tiêu biến.
IV. Thường gây hậu quả nghiêm trọng đối với sinh vật.
V. Đột biến làm giảm số lượng gen trên NST.
VI. Được ứng dụng để loại bỏ một số gen không mong muốn trong tạo giống.
Phương án đúng là:
A. I, V.

B. I, III.

C. II, III, V.

D. III, V.

Câu 38 (Nhận biết): Những đột biến NST nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trong một
tế bào
(1) Chuyển đoạn giữa 2 NST
A. 2.

(2) Lặp đoạn.

B. 1.

(3) Lệch bội (4) Đa bội.
C. 4.

(5) Mất đoạn.
D. 3.

Câu 39 (Nhận biết): Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài
ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền
A. Tính đặc hiệu.

B. Tính thoái hóa.

C. Tính phổ biến.

D. Mã di truyền luôn là mã bộ ba.

Câu 40 (Nhận biết): Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo
hướng.
A. tăng dần tỉ lệ dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ đồng hợp tử.
B. giảm dần kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội.
C. giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử.
D. giảm dần kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn.
Đáp án
1-C

2-D

3-A

4-D

5-D

6-A

7-A

8-D

9-B

10-A

11-D

12-

13-

14-A

15-B

16-A

17-B

18-C

19-B

20-C

21-D

22-C

23-A

24-B

25-D

26-A

27-A

28-C

29-B

30-B

31-C

32-B

33-B

34-D

35-D

36-C

37-

38-A

39-C

40-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Trang 8 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Các thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp chuỗi polipeptide : mARN, acid
amine, tARN, Riboxome, Enzyme.
→ Có 5 thành phần → Đáp án C
(1) Gen, (7) ADN; (8) ARN mồi ; (9) đoạn okazaki là những thành phần tham gia vào tổng
hợp ADN.
Câu 2: Đáp án D
Sau khi bị cuốn ra biển thì thành phần kiểu gen của quần thể này là: 0,6Aa : 0,15aa = 0,8Aa :
0,2aa.
Tần số alen A là: 0,8 : 2 = 0,4 ⇒ tần số alen a là: 1 - 0,4 = 0,6.
Tính theo lí thuyết thành phần kiểu gen của quần thể mới sinh ở thế hệ kế tiếp là: 0,16AA :
0,48Aa : 0,36aa.
Câu 3: Đáp án A
Ta có AaBb x AaBb
được các cây thân cao hoa đỏ là 4AaBb, 2AaBB, 2AABb,1AABB
=> khi chọn ngẫu nhiên 2 cây thân cao hoa đỏ ở F1 đi giao phấn ta có
giao tử (4AB: 2Ab:2aB :1ab) x(4AB: 2Ab :2aB :1ab)
=> xác suất xuất hiện đậu thân thấp hoa trắng là 1/9 x1/9 =1/81
Câu 4: Đáp án D
Gen có 110 chu kì xoắn → số nucleotit của gen là: N = C.20 = 110 . 20 = 2200 Nu
→ 2A + 2G = 2200 → A + G = 1100 (1)
Mặt khác 2A + 3G = 2700 (2)
Giải hệ tạo bởi (1) và (2) ta được: A = T = 600, G = X = 500
Gen bị đột biến điểm làm giảm 2 liên kết hiđrô → Đây là dạng đột biến mất 1 cặp A-T → Số
nucleotit của gen sau đột biến là:
A = T = 600 - 1 = 599
G = X = 500
Số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp khi gen đột biến tự sao 3 lần là:
Amt = Tmt = 599.( 23 - 1) = 4193 Nu
Gmt = Xmt = 500. ( 23 - 1) = 3500 Nu
Câu 5: Đáp án D

Trang 9 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
D sai vì quá trình truyền tin qua xinap diễn ra theo trình tự: Chuỳ xináp -> Màng trước xináp
-> Khe xináp -> Màng sau xináp → Xung thần kinh lan truyền từ màng trước ra màng sau
xinap.
Câu 6: Đáp án A
Câu 8: Đáp án D
Câu 9: Đáp án B
(1).AaBbDD x AaBbdd = (Aa x Aa)(Bb x Bb)(DD x dd) cho tỉ lệ kiểu hình: (3 : 1)(3:1).1 = 9:3:3:1
(2) AaBbdd x aaBbDD = (Aa x aa)(Bb x Bb)(dd x DD) cho tỉ lệ kiểu hình: (1 : 1)(3:1).1 = 3:3:1:1
(3)
(4) aaBbDd x AaBbdd = (aa x Aa)(Bb x Bb)(Dd x dd) cho tỉ lệ kiểu hình (1:1)(3:1)(1:1) =
(3:3:1:1).(1:1) = 3:3:3:3:1:1:1:1
(5) AabbDd x AaBBDd = (Aa x Aa)(bb x BB)(Dd x Dd) cho tỉ lệ kiểu hình (3:1).1.(3:1) = 9:3:3:1
(6)AaBbDd x AABbDd = (Aa x AA)(Bb x Bb)(Dd x Dd) cho tỉ lệ kiểu hình 1.(3:1):(3:1) = 9:3:3:1
Câu 10: Đáp án A
-Mỗi NST điển hình đều chứa trình tự Nu đặc biệt gọi là tâm động
-Tâm động là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST có thể di chuyển về các cực của tế
bào trong quá trình phân bào.
-Tâm động có thể ở nhiều vị trí khác nhau và vị trí của tâm động ảnh hưởng đến hình thái của
NST.
→ Các phát biểu 1, 2, 5 đúng
Câu 11: Đáp án D
Hooc môn kích thích sự phát triển của thực vật gồm: Auxin, gibêrelin, xitôkinin.
Hoocmon ức chế sinh trưởng của thực vật gồm etylen, axit abxixic
Câu 14: Đáp án A
Câu 15: Đáp án B
Cây thân cao, quả vàng (A-bb) chiếm tỉ lệ: 2016 : 9600 = 21%
→ Cây thân thấp, quả vàng (aabb) chiếm tỉ lệ: 25% - 21% = 4%
4%aabb = 20%ab . 20%ab
ab = 20% < 25% → Đây là giao tử sinh ra do hoán vị → F1:

Ab
aB

f hoán vị = 2.20% = 40%
Câu 16: Đáp án A
Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ ( tiếp nhận và trả lời các kích
thích)
Phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng ống gồm phản xạ không điều kiện và phản xạ có
điều kiện
Số lượng phản xạ có điều kiện ngày một tăng →giúp động vật thích nghi hơn với điều kiện
môi trường
Câu 17: Đáp án B
Câu 18: Đáp án C
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ
thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.
Ví dụ : sự tăng kích thước chiều cao và đường kính thân của cây
Câu 19: Đáp án B
Dài/ngắn = 3:1 → F1: Dd × Dd
Trắng : đen: xám = 12 : 3 : 1 = 16 tổ hợp = 4.4 → Tương tác gen kiểu át chế
→ F1: AaBb × AaBb
Quy ước : A-B- ; A-bb : Trắng
aaB- : Đen ; aabb: xám
→ F1 dị hợp 3 cặp gen → Nếu F1 tuân theo quy luật PLĐL thì F2 có 23.23 =64 tổ hợp.
Nhưng F2 chỉ có 16 tổ hợp (tỉ lệ 9:3:3:1)
→ Hiện tượng di truyền liên kết.
→ Đáp án A và C loại
F2 không có xám, dài (aa;bb;D-)và không có đen,ngắn (aa;B-;dd)
mà kích thước lông do một gen quy định → D liên kết với A hoặc B → Đáp án D loại
F1 có kiểu gen là Aa

BD
bd

Câu 20: Đáp án C
Câu 21: Đáp án D
- Điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị
kích thích, phía trong màng tế bào tích điện âm so với phía ngoài màng tích điện dương.
- Nguyên nhân có điện thế nghỉ chủ yếu là do:
+ Nồng độ ion kali bên trong cao hơn bên ngoài tế bào.

Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
+ Các cổng kali mở (tính thấm chọn lọc đối với K+) nên các K+ ở sát màng tế bào đồng loạt
đi từ trong ra ngoài tế bào và tập trung ngay sát mặt ngoài màng tế bào, làm cho mặt ngoài
màng tích điện dương so với mặt trong màng tích điện âm.
+ Bơm Na - K vận chuyển K+ từ phía bên ngoài trả vào phía bên trong màng tế bảo giúp duy
trì nồng độ K+ bên trong tế bào cao hơn bên ngoài tế bào.
Câu 22: Đáp án C
Số kiểu gen về gen 1 là: 2.(2 + 1) : 2 = 3 kiểu gen
Số kiểu gen trên XX là: 3.4.(3.4 + 1) : 2 = 78 kiểu gen
Số kiểu gen trên XY là: 12.12 = 144
Số KG tối đa về các gen trên trong quần thể là: 3.(78 + 144) = 666 kiểu gen
Câu 23: Đáp án A
Các kết luận 2, 3 đúng
1) sai. Trong quá trình di truyền, vai trò của bố mẹ là khác nhau, con chỉ nhận gen từ tế bào
chất của mẹ.
(4), (5) sai. Vì đột biến có thể bị loại bỏ do gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản.
Câu 24: Đáp án B
tARN: 3'UAX5', 3'XGA5', 3'GGA5', 3'GXU5', 3'UUU 5', 3'GGA5'.
→ mARN có cấu trúc: 5'AUG GXU XXU XGA AAA XXU 3'
mạch mã gốc ADN: 3'TAX XGA GGA GXT TTT GGA 5'
mạch bổ sung ADN: 5'ATG GXT XXT XGA AAA XXT 3'
Câu 25: Đáp án D
Câu 26: Đáp án A
Tỉ lệ đồng hợp chiếm tỉ lệ 0,95 → Tỉ lệ dị hợp chiếm tỉ lệ 1 - 0,95 = 0,05
Gọi n là thế hệ tự thụ phấn: 0, 4. 1/ 2   0, 05  n  3
n

Câu 27: Đáp án A
Aaa giảm phân cho giao tử A chiếm tỉ lệ
Cây Bb giảm phân cho giao tử B =

1
6

1
2

Theo lý thuyết, tỉ lệ loại giao tử AB được tạo ra là:

1 1 1
. 
6 2 12

Câu 28: Đáp án C
Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Quần thể cân bằng khi có cấu trúc BB, bb
Quần thể có cấu trúc xBB : yBb : zbb cân bằng khi x.z = (y/2)^2
Trong các quần thể trên, quần thể 1, 4 không cân bằng
Câu 29: Đáp án B
B-lông xám, b-lông nâu, A át chế B và b cho lông trắng, a không át.
Thỏ lông trắng thuần chủng × lông nâu thuần chủng → toàn thỏ lông trắng → AABB× aabb.
Cho thỏ F1 lai với nhau ( AaBb × AaBb) → lông xám thuần chủng: aaBB = 1/16.
Câu 30: Đáp án B
aaBbDdeeFf x AABbDdeeff = (aa x AA)(Bb x Bb)(Dd x Dd)(ee x ee)(Ff x ff)
AA x aa → 100%ABb x Bb → 3/4B- : 1/4bb
Dd x Dd → 3/4D- : 1/4dd
ee x ee → 100%ee
Ff x ff →

1
1
Ff : ff
2
2

Trong phép lai aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỉ lệ kiểu hình con lai A-bbD-eeff là:
1A-.

1
3
1
3
bb. D- . 1ee . ff =
ff
4
4
2
32

Câu 31: Đáp án C
Câu 32: Đáp án B
Câu 33: Đáp án B
Bệnh Tocno là do cặp NST giới tính chỉ có 1 chiếc → Đây là dạng đột biến thể một
Các bệnh còn lại đều là đột biến thể ba.
Bệnh siêu nữ do cặp NST giới tính ở nữ có 3 chiếc
Bệnh Đao do cặp NST số 21 có 3 chiếc
Bệnh Claifentơ do cặp NST giới tính ở nam có 3 chiếc
Câu 34: Đáp án D
Kiểu gen DDd giảm phân cho giao tử 1/6d : 2/6D : 1/6DD : 2/6Dd → tỉ lệ giao tử lặn d = 1/6
Phép lai: DDd x DDd cho kiểu hình hoa trắng (chứa toàn giao tử lặn) chiếm tỉ lệ: 1/6d . 1/6d
= 1/36
Kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ: 1 - 1/36 = 35/36
→ Kiểu hình của phép lai trên là: 35 đỏ : 1 trắng
Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 35: Đáp án D
F1 dị hợp tử 6 cặp gen → F1 chứa 6 alen trội
Mỗi gen trội làm cây cao thêm 5cm nên cây có chiều cao 130cm chứa 7 alen trội
Ở F2 tỉ lệ cây cao 130 cm là:

7
C12
99

6
4
512

Câu 36: Đáp án C
Câu 38: Đáp án A
Câu 39: Đáp án C
Câu 40: Đáp án C

Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×