Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

11 đề thi thử sở GD đt vĩnh phúc file word có lời giải chi tiết

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (496.58 KB, 13 trang )

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Đề thi thử Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc
I. Nhận biết
Câu 1: Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở không thực hiện chức năng vận chuyển
A. chất dinh dưỡng và sản phẩm bài tiết.

B. các sản phẩm bài tiết.

C. chất dinh dưỡng.

D. chất khí.

Câu 2: Khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằng
A. lá.

B. rễ củ.

C. thân củ.

D. thân rễ.

Câu 3: Ở đậu Hà Lan cho P: hạt vàng lai với hạt vàng thu được F1 có tỉ lệ: 75% hạt vàng:
25% hạt xanh. Kiểu gen của P là
A. AA x aa.

B. Aa x Aa.

C. Aa x aa.

D. AA x Aa.Câu 4: Quá trình truyền tin qua xináp hóa học diễn ra theo trật tự nào?
A. Khe xináp → Màng trước xináp → Chuỳ xináp → Màng sau xináp.
B. Màng sau xináp → Khe xináp → Chuỳ xináp → Màng trước xináp.
C. Chuỳ xináp → Màng trước xináp → Khe xináp → Màng sau xináp.
D. Màng trước xináp → Chuỳ xináp → Khe xináp → Màng sau xináp
Câu 5: Người đi xe máy trên đường thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ thì dừng lại.
Đây là tập tính
A. học được.

B. bẩm sinh.

C. hỗn hợp.

D. vừa bẩm sinh, vừa hỗn hợp.

Câu 6: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về thường biến?
A. Di truyền được và là nguồn nguyên liệu của chọn giống cũng như tiến hóa.
B. Phát sinh do ảnh hưởng của môi trường như khí hậu, thức ăn... thông qua trao đổi chất.
C. Biến đổi liên tục, đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện môi trường.
D. Bảo đảm sự thích nghi của cơ thể trước sự biến đổi của môi trường.
Câu 7: Cho các thành tựu sau:
(1) Tạo chủng vi khuẩn E. Coli sản xuất insulin người.
(2) Tạo giống dưa hấu tam bội không có hạt, có hàm lượng đường cao.
(3) Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh
Petunia.
(4) Tạo giống nho cho quả to, không có hạt.
(5) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β-caroten (tiền vitamin A) trong hạt.
(6) Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen.
(7) Tạo giống cừu sản sinh protêin huyết thanh của người trong sữa.

Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Những thành tựu có ứng dụng công nghệ tế bào là
A. (2), (4), (6).

B. (1), (3), (5), (7).

C. (1), (2), (4), (5).

D. (3), (4), (5), (7).

Câu 8: Cơ quan chuyên hóa hấp thu nước và muối khoáng của thực vật trên cạn là
A. hoa.

B. rễ.

C. thân.

D. lá.

Câu 9: Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của người
A. miệng → ruột non → thực quản → dạ dày → ruột già → hậu môn.
B. miệng → thực quản → dạ dày → ruột non → ruột già → hậu môn.
C. miệng → ruột non → dạ dày → hầu → ruột già → hậu môn.
D. miệng → dạ dày → ruột non → thực quản → ruột già → hậu môn.
Câu 10: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở của quá trình
A. giảm phân và thụ tinh.


B. giảm phân.

C. nguyên phân.

D. thụ tinh.

Câu 11: Enzim ligaza dùng trong công nghệ gen với mục đích
A. nối các đoạn ADN để tạo ra ADN tái tổ hợp.
B. cắt phân tử ADN ở những vị trí xác định.
C. nhận ra phân tử ADN mang gen mong muốn.
D. phân loại ADN tái tổ hợp để tìm ra gen mong muốn.
Câu 12: Vai trò của quá trình thoát hơi nước ở thực vật là
A. cân bằng khoáng cho cây.
B. giúp cây vận chuyển nước, các chất từ rễ lên thân và lá.
C. làm giảm lượng khoáng trong cây.
D. tăng lượng nước cho cây.
Câu 13: Sản phẩm của quá trình quang hợp ở thực vật là:
A. ATP, C6H12O6, O2, H2O.

B. C6H12O6, O2, ATP.

C. C6H12O6, O2, H2O.

D. H2O, CO2.

Câu 14: Tập tính ở động vật được chia thành các loại
A. bẩm sinh, học được, hỗn hợp.

B. bẩm sinh, hỗn hợp.


C. học được, hỗn hợp.

D. bẩm sinh, học được.

Câu 15: Chim có hình thức hô hấp nào?
A. Hô hấp bằng phổi.

B. Hô hấp bằng hệ thống túi khí và phổi.

C. Hô hấp bằng mang.

D. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.

Câu 16: Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?
Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
A. Trong quá trình nhân đôi ADN, cả hai mạch mới đều được tổng hợp liên tục.
B. Quá trình dịch mã có sự tham gia của các nuclêôtit tự do.
C. Dịch mã là quá trình dịch trình tự các côđon trên mARN thành trình tự các axit amin trong
chuỗi pôlipeptit. [Ph¸t hµnh bëi Dethithpt.com]
D. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzim ADN pôlimeraza.
Câu 17: Hoocmôn sinh trưởng (GH) ở người được tiết ra từ
A. tuyến giáp.

B. buồng trứng.


C. tinh hoàn.

D. tuyến yên.

Câu 18: Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:
A. tiết kiệm vật liệu di truyền (do sử dụng cả 2 tinh tử để thụ tinh).
B. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
C. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển.
D. hình thành nội nhũ chứa các tế bào đột biến tam bội.
Câu 19: Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là
A. cơ bắp kém phát triển.
B. người nhỏ bé hoặc khổng lồ.
C. chịu lạnh kém, chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.
D. các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp kém phát triển.
Câu 20: Trong điều kiện môi trường nhiệt đới, thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật
C3 vì
A. nhu cầu nước cao.

B. điểm bù CO2 cao.

C. điểm bão hòa ánh sáng thấp.

D. không có hô hấp sáng.

Câu 21: Êtilen có vai trò
A. giữ cho quả tươi lâu.

B. giúp cây ra hoa sớm.

C. giúp cây sinh trưởng nhanh.


D. thúc quả nhanh chín.

Câu 22: Sinh đẻ có kế hoạch ở người không gồm biện pháp điều chỉnh
A. sinh con trai hay con gái.

B. thời điểm sinh con.

C. số con.

D. khoảng cách sinh con.

Câu 23: Các hiện tượng nào sau đây thuộc dạng ứng động không sinh trưởng?
A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.
B. Lá cây họ Đậu xoè ra và khép lại theo chu kỳ ngày đêm, khí khổng đóng mở.
C. Lá cây trinh nữ khép lại khi có va chạm cơ học, khí khổng đóng mở.
D. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng và thức ngủ của cây trinh nữ
Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

II. Thông hiểu
Câu 24: Trong phép lai một tính trạng do một gen quy định, nếu kết quả phép lai thuận và lai
nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng nghiên cứu
A. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.
B. nằm trên nhiễm sắc thể thường.
C. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.
D. nằm ở ngoài nhân (trong ti thể hoặc lục lạp).

Câu 25: Cho các nhận định về ảnh hưởng của hô hấp lên quá trình bảo quản nông sản, thực
phẩm [Ph¸t hµnh bëi Dethithpt.com]
(1) Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản.
(2) Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng.
(3) Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản.
(4) Hô hấp không làm thay đổi khối lượng, chất lượng nông sản, thực phẩm.
Số nhận định đúng là:
A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 26: Ở một loài thực vật, kiểu gen (A-B-) quy định hoa đỏ; (A-bb), (aaB-) và (aabb) quy
định hoa trắng. Cho phép lai P: ♂AAaaBb x ♀AaBb. Biết rằng quá trình giảm phân và thụ
tinh diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, kết quả nào phù hợp với phép trên?
A. Tỉ lệ giao tử đực của P là 4: 4: 2: 2: 1: 1.
B. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là 33 đỏ: 13 trắng.
C. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là 25 đỏ: 11 trắng.
D. Tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là 10: 10: 5: 5: 5: 5: 2: 2: 1: 1: 1: 1.
Câu 27: Cho 1 quần thể thực vật có 100% số cá thể mang kiểu gen Aa. Sau 4 thế hệ tự thụ
phấn liên tiếp tỉ lệ cá thể mang kiểu gen đồng hợp bằng
A. 46,875%.

B. 93,75%.

C. 50%.


D. 6,25%.

Câu 28: Quần thể nào dưới đây có cấu trúc di truyền đạt trạng thái cân bằng?
QT 1: 1AA;
QT 2: 0,5AA : 0,5Aa;
QT 3: 0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa;
QT 4: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa.
A. 1 và 2.

B. 2,3 và 4.

C. 1 và 3.

D. 1 và 4.

Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 29: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng
nằm trên NST X ở vùng không tương đồng trên Y. Alen B quy định thân xám trội hoàn toàn
so với alen b quy định thân đen nằm trên NST thường. Lai cặp bố mẹ thuần chủng ruồi cái
mắt đỏ, thân đen với ruồi đực mắt trắng, thân xám thu được F1. Cho F1 ngẫu phối thu được F2,
cho F2 ngẫu phối thu được F3. Trong số ruồi đực ở F3, ruồi đực mắt đỏ, thân đen chiếm tỉ lệ
A.

3
32


B.

3
16

C.

1
2

D.

3
4

Câu 30: Trong cơ chế duy trì ổn định pH của máu, ý nào dưới đây không đúng?
A. Thận thải H+ và HCO3-

B. Hệ đệm trong máu lấy đi H+ .

C. Phổi hấp thu O2.

D. Phổi thải CO2.

Câu 31: Cho 500 tế bào sinh tinh có kiểu gen

Ab
thực hiện giảm phân, trong đó có 400 tế
aB


bào giảm phân không có hoán vị gen, các tế bào còn lại xảy ra hoán vị gen. Trong tổng số
giao tử tạo ra, giao tử AB và aB lần lượt chiếm tỉ lệ là
A. 20% và 30%.

B. 40% và 10%.

C. 5% và 45%.

D. 10% và 40%.

Câu 32: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội hoàn toàn; tần
số hoán vị gen giữa A và B là 20%, giữa D và E không có hoán vị gen. Xét phép
lai

Ab D d Ab d
XE Xe 
X E Y , tính theo lý thuyết, các cá thể con có mang kiểu
aB
ab

hình A  B  X Ed X ed chiếm tỉ lệ
A. 18,25%.

B. 12,5%.

C. 7,5%.

D. 22,5%.

Câu 33: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen A

quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây do
hai cặp gen B, b và D, d quy định. Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp về cả ba cặp gen (cây M)
lai với cây đồng hợp lặn về cả ba cặp gen trên, thu được đời con gồm: 140 cây thân cao, hoa
đỏ; 360 cây thân cao, hoa trắng; 640 cây thân thấp, hoa trắng; 860 cây thân thấp, hoa đỏ.
Kiểu gen của cây M là [Ph¸t hµnh bëi Dethithpt.com]
A.

Ab
Dd
aB

B. Aa

Bd
bD

C. AaBbDd

D.

AB
Dd
ab

Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/


Câu 34: Cho phép lai

AB Ab
Ab
tính theo lí thuyết, ở đời con kiểu gen
chiếm tỉ lệ bao

ab aB
Ab

nhiêu? Biết không có đột biến, hoán vị gen giữa alen B và b ở cả bố và mẹ đều có tần số
20%.
A. 4%.

B. 10%.

C. 16%.

D. 40%.

Câu 35: Một gen có 225 ađênin và 525 guanin nhân đôi 3 đợt tạo ra các gen con. Trong tổng
số các gen con có chứa 1800 ađênin và 4201 guanin. Dạng đột biến điểm đã xảy ra trong quá
trình trên là:
A. Thêm một cặp G-X.

B. Thay một cặp G- X bằng một cặp A-T.

C. Thêm một cặp A-T.

D. Thay một cặp A-T bằng một cặp G-X.


Câu 36: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người:

Trong các kết luận sau đây có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Bệnh này do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y
quy định.
(2) Xác suất để cặp vợ chồng III.2 và III.3 sinh ra 1 con gái, bị bệnh là 12,5%.
(3) Xác suất để cặp vợ chồng III.2 và III.3 sinh ra 1 con gái bị bệnh và 1 con trai bị bệnh là
1,5625%.
(4) Trong phả hệ xác định được ít nhất 10 người có kiểu gen chắc chắn.
A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 37: Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong
quần thể người đã cân bằng, tỉ lệ người dị hợp Aa trong số người bình thường là 1%. Xác
suất để một cặp vợ chồng đều bình thường sinh 1 đứa con trai bạch tạng là
A. 0,0025%.

B. 0,00125%.

C. 25%.

D. 12,5%.

Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiĐặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Câu 38: Một tế bào sinh dục đực có kiểu gen

Ab
Dd thực hiện quá trình giảm phân. Ở giảm
aB

phân I, cả hai cặp NST giảm phân bình thường và có hoán vị gen giữa alen A và alen a. Ở
giảm phân II, cặp NST mang gen D, d không phân li ở cả 2 tế bào, cặp NST còn lại giảm
phân bình thường. Kết thúc quá trình giảm phân, giao tử nào sau đây có thể được tạo ra?
A. ABD, aB, ab, Abd.

B. ABdd, aBDD, ab, Ab.

C. AB, aB, abDD, Abdd.

D. ABDD, aB, ab, Abdd.

Câu 39: Cho phép lai ♂AaBbDdEe x ♀AabbddEe. Biết rằng: 10% số tế bào sinh tinh có cặp
NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường,
các cặp NST khác phân li bình thường. 2% số tế bào sinh trứng có cặp NST mang cặp gen Ee
không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li
bình thường. Ở đời con, loại hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ
A. 11,8%.

B. 2%.


C. 0,2%.

D. 88,2%.

Câu 40: Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 cặp gen không alen (A, a; B, b) cùng quy định
màu sắc hoa, kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen chỉ có
một loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa trắng.
Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột
biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, trong các kết luận
sau, có bao nhiêu kết luận phù hợp với kết quả của phép lai trên?
(1) Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.
(2) Số cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.
(3) F1 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng.
(4) Trong các cây hoa trắng ở F1, cây hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25%.
A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Đáp án
1-D

2-C

3-B


4-C

5-A

6-A

7-A

8-B

9-B

10-C

11-A

12-B

13-C

14-A

15-B

16-C

17-D

18-B


19-C

20-D

21-D

22-A

23-C

24-D

25-B

26-D

27-B

28-D

29-B

30-C

31-C

32-C

33-A


34-A

35-A

36-D

37-B

38-D

39-A

40-D

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Trang 7 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 1: Đáp án D
Câu 2: Đáp án C
Khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằng thân củ. Từ củ khoai tây, người ta có thể cắt thành nhiều
mảnh nhỏ, mỗi mảnh có thể phát triển thành 1 cây
Câu 3: Đáp án B
F 1 thu được tỉ lệ 3 vàng : 1 xanh = 4 tổ hợp = 2.2 → Mỗi bên P cho 2 loại giao tử → P có
kiểu gen dị hợp Aa x Aa → Đáp án B
Câu 4: Đáp án C
Câu 5: Đáp án A
Câu 6: Đáp án A

A sai vì thường biến là những biến dị xuất hiện do trong quá trình phát triển của cơ thể để
thích ứng với môi trường, những biến dị này không di truyền được, không được xem là
nguồn nguyên liệu của chọn giống cũng như tiến hóa.
Câu 7: Đáp án A
Các ứng dụng 2, 4, 6 là những ứng dụng của công nghệ tế bào
1, 3, 5, 7 là những ứng dụng của công nghệ gen
Câu 8: Đáp án B
Câu 9: Đáp án B
Câu 10: Đáp án C
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống
hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng. [Ph¸t hµnh bëi Dethithpt.com]
Cơ thể con được hình thành từ một phần cơ thể mẹ (phân đôi, nảy chồi, phân mảnh) hoặc từ
tế bào trứng (trinh sản) nhờ nguyên phân.
Câu 11: Đáp án A
Câu 12: Đáp án B
Câu 13: Đáp án C
Câu 14: Đáp án A
Dựa vào thời gian hình thành tập tính có thể phân biệt 2 loại tập tính chính là:
+ Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di
truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
Ví dụ: Nhên chăng tơ, thú con bú sữa mẹ

Trang 8 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
+ Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông
qua học tập và rút kinh nghiệm.
Ví dụ : Khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

+ Tập tính hỗn hợp : bao gồm cả tập tính bẩm sinh lẫn tập tính thứ sinh.
Ví dụ : Mèo bắt chuột
Câu 15: Đáp án B
Câu 16: Đáp án C
Câu 17: Đáp án D
Câu 18: Đáp án B
Câu 19: Đáp án C
Câu 20: Đáp án D
Trong điều kiện môi trường nhiệt đới, thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 vì không
có hô hấp sáng
Hô hấp sáng (quang hô hấp) là quá trình hô hấp xảy ra ngoài ánh sáng, trong điều kiện cây
thiếu CO2 và thừa O2 trong lá.
Hô hấp sáng không tạo ATP, tiêu tốn 50% sản phẩm quang hợp
Câu 21: Đáp án D
- Đặc điểm của êtilen:
+ Êtilen đợc sinh ra ở lá già, hoa già, quả chín [Ph¸t hµnh bëi Dethithpt.com]
- Ê ti len điều chỉnh quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.
- Vai trò sinh lí của êtilen: điều chỉnh sự chín, sự rụng lá, kích thích ra hoa, tác động lên sự
phân hóa gới tính.
Câu 22: Đáp án A
Sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh số con và khoảng cánh lần sinh sao cho phù hợp với việc
nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội
- Sinh đẻ có kế hoạch mang nhiều lợi ích như:
+ Gia đình không quá đông con, giúp nâng cao chất lượng vật chất và tinh thần cuộc sống
như cải thiện kinh tế, chăm sóc sức khỏe gia đình, học hành...
+ Đối với xã hội thì làm giảm sự gia tăng dân số, giảm áp lực phát triển kinh tế, giảm khai
thác tài nguyên, nâng cao đời sống tinh thần...
Sinh đẻ có kế hoạch ở người không gồm biện pháp điều chỉnh sinh con trai hay con gái
Câu 23: Đáp án C
Trang 9 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiĐặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Lá cây trinh nữ khép lại khi có va chạm cơ học, khí khổng đóng mở là những ứng động liên
quan đến sức trương nước, không liên quan đến sinh trưởng → Chúng thuộc dạng ứng động
không sinh trưởng → Đáp án C
Câu 24: Đáp án D
Câu 25: Đáp án B
Câu 26: Đáp án D
AAaa × Aa
AAaa cho giao tử: 1/6 AA : 4/6 Aa : 1/6 aa
Aa cho giao tử: 1/2 A : 1/2 a
Đời con: 1AAA : 5AAa : 5Aaa : 1aaa
Kiểu hình: 11 A- : 1 aaa
Bb × Bb
Đời con: KG : 1BB : 2Bb : 1bb
Kiểu hình: 3 B- : 1bb
Giao tử đực ở P:: (1 : 4 : 1) × (1 : 1) = 4 : 4 : 1 : 1 : 1 : 1 → A sai
Kiểu gen F1: (1 : 5 : 5 : 1) × (1 : 2 : 1) = 1 : 5 : 5 : 1 : 2 : 10 : 10 : 2 : 1 : 5 : 5 : 1 → D đúng
Kiểu hình F2: (11A- : 1aa) × (3B- : 1bb) = 33A-B- : 11A-bb : 3aaB- : 1aabb
⇔ 33 đỏ : 15 trắng → B, C sai
Câu 27: Đáp án B
4

1
Sau 4 thế hệ tự phối liên tiếp, tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa =   = 1/16 = 6,25%
2
Sau 4 thế hệ tự thụ phấn liên tiếp tỉ lệ cá thể mang kiểu gen đồng hợp bằng: 100% - 6,25% =
93,75%.

Câu 28: Đáp án D
Câu 29: Đáp án B
Câu 30: Đáp án C
pH nội môi được duy trì ổn định là nhờ hệ đệm, phổi và thận
- mỗi hệ đệm được cấu tạo bởi một axít yếu và muối kiềm mạnh của axít đó (ví dụ:
H2CO3/NaHCO3). Khi H+ tăng, máu có xu hướng chuyển về axít thì muối kiềm của hệ đệm
có vai trò trung hòa làm giảm H+ trong máu. Khi OH- tăng, máu có xu hướng chuyển sang
kiềm tính thì axít của hệ đệm có tác dụng giảm giảm OH- trong máu.
Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
- Phổi thải CO2 giúp duy trì pH máu ổn định vì CO2 kết hợp với nước sẽ tạo thành làm tăng
H+ trong máu
- Thận thải H+, tái hấp thu Na+, thải HCO3-, urê.. giúp duy trì pH của máu ổn định.
Vậy đáp án C không đúng
Câu 31: Đáp án C
500 tế bào giảm phân tạo giao tử sẽ sinh ra: 500.4 = 2000 giao tử
trong đó có 400 tế bào giảm phân không có hoán vị gen → Số tế bào xảy ra hoán vị gen là:
500 - 400 = 100 tế bào
Số giao tử có hoán vị = 100.2 = 200 giao tử
Tần số hoán vị gen là: 200 : 2000 = 10%
Cơ thể Ab/aB giảm phân tạo các giao tử: Ab = aB = 45%, AB = aB = 5% → Đáp án C
Câu 32: Đáp án C
Phép lai

Ab Ab
cho kiểu hình A-B- = 10%AB(Ab + ab) + 40%aB.50%Ab = 30%


aB ab

Phép lai: XDEXde x XdEY cho kiểu gen XdEXde = 50%XdE.50%Xde = 25%
Tính theo lí thuyết, tỉ lệ A-B-XdEXde = 30%.25% = 7,5% → Đáp án C
Câu 33: Đáp án A
Ta có: B và D cùng tương tác với nhau quy định chiều cao thân nên chúng phân li độc lập với
nhau.
B-D : cao
B-dd; bbD-; bbdd : thấp
A đỏ >> a trắng.
Xét riêng tỉ lệ phân li từng tính trạng có:
Thân cao : thân thấp = 1 : 3
Đỏ : trắng = 1 : 1
Xét tỉ lệ phân li kiểu hình chung có:
(Thân cao : thân thấp)(Đỏ : trắng) = (3:1)(1:1) = 3:3:1:1 ≠ với tỉ lệ phân li kiểu hình đề bài.
Cặp gen Aa cùng nằm trên 1 NST với cặp Dd hoặc Bb
Giả sử A và Dd cùng nằm trên 1 NST thì ta có:
(Aa,Dd)Bd = 140 : 2000 = 0.07 ⇒ (Aa,Dd) = 0.07 : 0.5 = 0.14 ⇒ AD = 0.14 ⇒ AD là giao tử
hoán vị. [Ph¸t hµnh bëi Dethithpt.com]

Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Cơ thể P có kiểu gen:

Ad
Bb

aD

Nếu A và B cùng nằm trên 1 NST thì P có kiểu gen

Ab
Dd .
aB

→ Chỉ có A đúng
Câu 34: Đáp án A
Cơ thể AB/ab giảm phân có hoán vị với f = 20% cho giao tử Ab = 10%
Cơ thể

Ab
giảm phân có hoán vị với f = 20% cho giao tử Ab = 40%
aB

→ Tỉ lệ kiểu gen

Ab
ở đời con là: 10%.40% = 4% → Đáp án A
Ab

Câu 35: Đáp án A
Gen nhân đôi 3 đợt sẽ tạo ra 2^3 = 8 gen con.
Với tế bào bình thường, không bị đột biến thì số Nu trong các gen con là:
A = T = 225.8 = 1800 Nu
G = X = 525.8 = 4200
Ta thấy sau đột biến, Trong tổng số các gen con có chứa 1800 ađênin và 4201 guanin nên số
Nu loại G nhiều hơn số Nu loại G của tổng số Nu gen ban đầu là 1 Nu → Đây là dạng đột

biến thêm 1 cặp G-X
Câu 36: Đáp án D
Câu 37: Đáp án B
Câu 38: Đáp án D
Câu 39: Đáp án A
Aa x Aa
♂ : 5% Aa : 5% 0 : 45% A : 45% a ↔ 10% giao tử đột biến : 90% giao tử bình thường
♀ : 100% bình thường
→ hợp tử bình thường về cặp gen này = 0,9 x 1 = 0,9
Ee x Ee
♂ : 100% bình thường
♀ : 2% giao tử đột biến : 98% giao tử bình thường
→ hợp tử bình thường về cặp gen này = 0,98 x 1 = 0,98
Vậy hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ : 0,9 x 0,98 = 0,882 = 88,2%
Hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ: 1 - 88,2% = 11,8% → Đáp án A
Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 40: Đáp án D
Cây hoa đỏ tự thụ phán đời con thu được 3 loại kiểu hình
⇒ Cây hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen.
Ta có sơ đồ lai:
P: AaBb × AaBb
F1: 1AABB: 2AABb : 4AaBb : 2AaBB : 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb.
Xét từng ý ta có: [Ph¸t hµnh bëi Dethithpt.com]
(1) Hoa trắng có kiểu gen dị hợp =aaBb=2/16=1/8=0,125 ⇒ ĐÚNG.
(2) Hoa trắng có kiểu gen đồng hợp =aaBB+aabb=1/16+1/16=2/16=0,125⇒ ĐÚNG.
(3) Hoa trắng ở F1 có 3 loại kiểu gen là aaBB, aaBb và aabb ⇒ ĐÚNG.

(4) Trong các cây hoa trắng ở F1 số cây đồng hợp = số cây dị hợp ⇒ SAI.
Vậy có 3 ý đúng.

Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải×