Tải bản đầy đủ

Đề 25 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 2)

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
ĐỀ SỐ 25
Câu 1: Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi thành phần nuclêôtit của gen?
A. Thay thế cặp A-T bằng cặp G- X.

B. Thêm một cặp nuclêôtit.

C. Mất một cặp nuclêôtit.

D. Thay thế cặp A-T bằng cặp T- A.

Câu 2: Việc nào không nên làm khi giữ vệ sinh hô hấp ở người
A. Loại bỏ lông trong mũi, thường xuyên ngoáy mũi loại bỏ chất đọng trong mũi bằng ngón
tay.
B. Đeo khẩu trang trong môi trường nhiều bụi, quàng khăn giữ ấm khi trời lạnh.
C. Thường xuyên vệ sinh mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý.
D. Đánh răng và xúc miệng bằng nước muối pha loãng.
Câu 3: Đột biến đa bội tạo khả năng khắc phục tính bất thụ của cơ thể lai xa. Cơ sở khoa học
của điều đó là: Đột biến đa bội làm cho
A. tế bào cây lai có kích thước lớn hơn dạng lưỡng bội.

B. các NST trượt dễ hơn trên thoi vô sắc.
C. các NST được tồn tại theo từng cặp tương đồng.
D. cây gia tăng sức sống và khả năng sinh trưởng.
Câu 4: Bằng chứng nào sau đây phản ánh sự tiến hoá hội tụ (đồng quy)?
A. Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì
thân.
B. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy.
C. Gai xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá.
D. Chi trước của các loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự tương tự
nhau.
Câu 5: Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của
rễ?
A. Miền lông hút.

B. Miền sinh trưởng

C. Rễ chính.

D. Đỉnh sinh trưởng.

Câu 6: Gen quy định nhóm máu ở người gồm 3 alen IA, IB; Io. Biết bố nhóm máu A, mẹ
nhóm máu B sẽ xác định được chính xác kiểu gen của bố, mẹ nếu con có:
A. nhóm máu AB.

B. nhóm máu B.

C. nhóm máu A.

D. nhóm máu O.

Câu 7: Sự tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể giúp cho quần thể đạt trạng thái cân
bằng. Chuỗi lý luận nào dưới đây là đúng khi số lượng cá thể tăng quá cao.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
A. Khi số lượng cá thể tăng quá cao → thức ăn thiếu, nơi ở chật, ô nhiễm nhiều → cạnh tranh
→ sinh sản giảm, tử vong tăng, có thể tăng xuất cư → số lượng cá thể giảm.
B. Khi số lượng cá thể tăng quá cao → thức ăn thiếu, nơi ở chật, ô nhiễm nhiều → cạnh tranh
→ sinh sản tăng, tử vong tăng, có thể tăng xuất cư → số lượng cá thể tăng.


C. Khi số lượng cá thể tăng quá cao → thức ăn thiếu, nơi ở chật, ô nhiễm nhiều nhưng không
có cạnh tranh vì sống bày đàn → sinh sản giảm, tử vong tăng, có thể tăng xuất cư → số lượng cá
thể giảm.
D. Khi số lượng cá thể tăng quá cao → thức ăn thừa, nơi ở chật, ô nhiễm nhiều → cạnh tranh
→ sinh sản giảm, tử vong giảm, có thể tăng xuất cư → số lượng cá thể giảm.
Câu 8: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào sau đây diễn ra trong giai
đoạn tiến hóa tiền sinh học?
A. Hình thành nên các tế bào sơ khai (tế bào nguyên thuỷ).
B. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic.
C. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản.
D. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản.
Câu 9: Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ tổ ong diễn ra như thế nào?
A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại.
B. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại.
C. Tiết pepxin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.
D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim
tiêu hoá xellulôzơ.
Câu 10: Nếu cả 4 chuỗi thức ăn trong các hệ sinh thái dưới đây đều bị ô nhiễm thuỷ ngân với
mức độ ngang nhau, con người trong trường hợp nào sẽ bị nhiễm độc nhiều nhất:
A. Tảo đơn bào → động vật phù du → giáp xác → cá → người.
B. Tảo đơn bào → động vật phù du → cá → người.
C. Tảo đơn bào → thân mềm → cá → người.
D. Tảo đơn bào → cá → người.
Câu 11: Photpho được cây hấp thụ dưới dạng:
A. Photphat vô cơ.

B. PO43- , H2PO4-.

C. H3PO4

D. Hợp chất có chứa photpho.

Câu 12: Một quần thể người có hệ nhóm máu , ,

, O cân bằng di truyền.Tần số alen IA

= 0,1 , IB= 0,7, Io = 0,2.Tần số các nhóm máu A, B, AB, O lần lượt là:


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. 0,05 ; 0,7; 0,21; 0,04.

B. 0,05; 0,81; 0,10; 0,04.

C. 0,05 ; 0,77; 0,14; 0,04.

D. 0,3; 0,4; 0,26 ; 0,04.

Câu 13: Cho các phát biểu sau:
(1) Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: Lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.
(2) Ở thực vật C M, quá trình cacboxi hóa sơ cấp xảy ra vào ban đêm. Còn quá trình tổng
hợp đường lại xảy ra vào ban ngày.
(3) Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật được xếp
theo thứ tự C3 > C4 > CAM.
(4) Ở các nhóm thực vật khác nhau, pha tối diễn ra khác nhau ở chất nhận CO2 đầu tiên và
sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.
Số phát biểu có nội dung đúng là:
A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 14: Khi nói về đột biến, điều nào sau đây không đúng?
A. phần lớn các đột biến tự nhiên có hại cho cơ thể sinh vật.
B. đột biến là nguồn nguyên liệu sơ cấp của tiến hoá.
C. chỉ có những đột biến có lợi mới trở thành nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.
D. áp lực của quá trình đột biến biểu hiện ở tốc độ biến đổi tần số tương đối của alen.
Câu 15: Sự hình thành các loài cây song nhị bội trong tự nhiên thường do
A. lai tế bào xôma, sử dụng hoocmôn thích hợp để kích thích tế bào lai phát triển thành cây lai
dạng song nhị bội.
B. sử dụng phương pháp ghép cành.
C. lai xa kèm theo đa bội hóa.
D. sử dụng cônsixin để đa bội hóa.
Câu 16: Chu trình sinh - địa - hóa của nguyên tố nào sau đây bị thất thoát nhiều nhất?
A. Nitơ.

B. Ôxi.

C. Phôtpho.

D. Cacbon.

Câu 17: Ở 1 loài thực vật, cho giao phấn cây hoa trắng thuần chủng với cây hoa đỏ thuần
chủng được F1 có 100% cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn, F2 có tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ : 6 cây
hoa vàng : 1 cây hoa trắng. Cho tất cả các cây hoa vàng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau.
Tính theo lý thuyết cây hoa đỏ ở F3 chiếm tỉ lệ
A. 3/18.

B. 2/9.

C. 3/36.

Câu 18: Hệ đệm có tốc độ điều chỉnh pH nhanh nhất là:
A. Hệ đệm bicacbonat

B. Hệ đệm photphat

D. 1/9.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
C. Hệ đệm photphat và Hệ đệm proteinat

D. Hệ đệm proteinat

Câu 19: Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbEe tiến hành giảm phân bình
thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa khác nhau về nguồn gốc nhiễm sắc thể
có thể tạo ra là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 8.

B. 6.

C. 2.

D. 4.

Câu 20: Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về bậc dinh
dưỡng?
(1) Các loài có mức năng lượng giống nhau được xếp vào cùng một bậc dinh dưỡng.
(2) Trong một lưới thức ăn, một loài xác định có thể được xếp vào các bậc dinh dưỡng khác
nhau.
(3) Các loài bị ăn bởi cùng một sinh vật tiêu thụ được xếp vào cùng một bậc dinh dưỡng.
(4) Các loài cùng ăn một loại thức ăn được xếp vào cùng một bậc dinh dưỡng.
(5) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài.
A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 21: Cho các phát biểu sau về quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM:
I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là

nđêhit phôtphoglixêric

(AlPG).
II. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).
III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình
Canvin.
IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền đều thuộc nhóm thực vật CAM.
Số phát biểu đúng là:
A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 22: Khi nói về tâm động của nhiễm sắc thể, những phát biểu nào sau đây đúng?
(1) Tâm động là trình tự nuclêotit đặc biệt, mỗi nhiễm sắc thể có duy nhất một trình tự
nuclêotit này.
(2) Tâm động là vị trí liên kết của nhiễm sắc thể với thoi phân bào, giúp nhiễm sắc thể có thể
di chuyển về
các cực của tế bào trong quá trình phân bào.
(3) Tâm động bao giờ cũng nằm ở đầu tận cùng của nhiễm sắc thể.
(4) Tâm động là những điểm mà tại đó DN bắt đầu tự nhân đôi.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(5) Tùy theo vị trí của tâm động mà hình thái của nhiễm sắc thể cá thể khác nhau.
A. (3), (4), (5)

B. (2), (3), (4)

C. (1), (2), (5)

D. (1), (3), (4)

Câu 23: Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:
(1) Xuất hiện ở môi trường trống trơn (chưa có quần xã sinh vật từng sinh sống).
(2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của điều
kiện môi trường.
(3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều
kiện tự nhiên của môi trường.
(4) Kết quả cuối cùng sẽ hình thành một quần xã đỉnh cực.
(5) Song song với quá trình diễn thế có sự biến đổi về cấu trúc của quần xã sinh vật.
(6) Quá trình diễn thế có thể do tác động của các nhân tố bên ngoài quần xã hoặc do tác động
của quần xã.
Trong các thông tin trên, có bao nhiêu thông tin là đặc điểm chung cho diễn thế thứ sinh và
diễn thế nguyên sinh?
A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 24: Khi nghiên cứu về sự di truyền hai cặp tính trạng màu sắc hoa và kích thước của
thân, người ta cho giao phấn giữa cây hoa tím, thân cao với cây hoa trắng, thân thấp, thu được
F1 đồng loạt hoa tím, thân cao. Cho F1 tự thụ phấn, đời F2 phân li kiểu hình gồm:
2583 cây hoa tím, thân cao:
862 cây hoa vàng, thân thấp:
287 cây hoa trắng, thân thấp:
859 cây hoa đỏ, thân cao
Biết tính trạng kích thước thân do một cặp alen quy định.
Có bao nhiêu kết luận đúng trong số những kết luận sau:
I. Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.
II. Tính trạng chiều cao thân và tính trạng màu sắc hoa di truyền phân li độc lập với nhau.
III. Một trong hai cặp tính trạng quy định tính trạng màu sắc hoa di truyền liên kết không
hoàn toàn với cặp gen quy định chiều cao thân.
IV. F1 có thể kiểu gen Aa
A. 2.

Bd
Ad
hoặc Bd
.
bD
aD

B. 1.

Câu 25: Cho các thông tin sau:

C. 3.

D. 5.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(1) Vi khuẩn thường sống trong các môi trường có nhiều tác nhân gây đột biến.
(2) Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn.
(3) Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có một phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết
các đột biển đều biểu hiện ngay ở kiểu hình.
(4) Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng.
Những thông tin được dùng làm căn cứ để giải thích sự thay đổi tần số alen trong quần thể vi
khuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen trong quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là:
A. (2) (4).

B. (l),(4)

C. (2), (3).

D. (3),(4).

Câu 26: Trong số các hiện tượng dưới đây thì có bao nhiêu hiện tượng xảy ra nếu một quần
xã sinh vật có độ đa dạng loài càng cao, mối quan hệ sinh thái càng chặt chẽ?
I. Quần xã có cấu trúc càng ổn định vì có lưới thức ăn phức tạp, nhiều loài rộng thực.
II. Quần xã dễ xảy ra diễn thế do tác động của nhiều loài trong quần xã làm cho môi trường
thay đổi nhanh.
III. Quần xã sẽ có cấu trúc ít ổn định vì số lượng lớn loài sẽ dẫn đến cạnh tranh nhau gay gắt.
IV. Quần xã có xu hướng biến đổi làm cho độ đa dạng thấp từ đó có môi quan hệ sinh thái
lỏng lẻo hơn do thức ăn trong môi trường cạn kiệt dần.
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Câu 27: Những đặc điểm về cấu tạo điển hình một hệ tuần hoàn kín là
I. Có hệ thống tim và mạch.
II. Hệ mạch có đầy đủ ba loại: động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.
III. Dịch tuần hoàn tiếp xúc trực tiếp với tế bào để trao đổi chất và trao đổi khí.
IV. Có hệ thống dịch mô bao quanh tế bào
Số phương án đúng là
A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 28: Cho các phát biểu sau:
(1) Nhân tố sinh thái là tất cả các nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới
đời sống sinh vật.
(2) Nơi ở chỉ nơi cư trú còn ổ sinh thái biểu hiện cách sống của loài đó.
(3) Ánh sáng, nhiệt độ, nấm là các nhân tố vô sinh.
(4) Môi trường tác động lên sinh vật, đồng thời sinh vật cũng tác động lại các nhân tố sinh
thái, làm thay đổi tính chất của các nhân tố sinh thái.
(5) Giới hạn sinh thái của sinh vật càng rộng thì sinh vật phân bố càng hẹp.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Số phát biểu đúng là:
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 29: Khi lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 3 cặp tính trạng tương phản, đời F1xuất
hiện toàn cây quả tròn, thơm, lượng vitamin A nhiều. Cho đời F1 tự thụ phấn, thu được F2
phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 6 cây quả tròn, thơm, lượng vitamin A nhiều, 3 cây quả tròn,
thơm, lượng vitamin A ít, 3 cây quả bầu, thơm, lượng vitamin A nhiều, 2 cây quả tròn, không
thơm, lượng vitamin A nhiều, 1 cây quả tròn, không thơm, lượng vitamin A ít, 1 cây quả bầu,
không thơm, lượng vitamin A nhiều. Biết mỗi tính trạng do 1 cặp gen quy định. Cặp gen Aa
quy định hình dạng quả; cặp gen b quy định mùi thơm; cặp gen Dd quy định lượng vitamin
A. Kiểu gen của cơ thể F1 là:
A. Bb

AD
ad

B. Bb

Ad
aD

C. Aa

Bd
bD

D.

ABD
abd

Câu 30: Hình bên dưới mô tả quá trình nhân đôi của một phân tử ADN. Một ADN mẹ có
chứa N14, chuyển sang môi trường có chứa N15 và cho nhân đôi 2 lần liên tiếp.
Quan sát hình và cho biết có bao nhiêu nhận xét đúng.

(1) Hình trên mô tả quá trình nhân đôi của DN theo cơ chế bán bảo toàn.
(2) Sau khi chuyển ADN chứa N14 sang môi trường có N15 và tiếp tục nhân đôi 2 lần thì số
ADN có chứa N15 là 2.
(3) Số ADN chứa nguyên liệu mới hoàn toàn từ môi trường sau 2 lần nhân đôi trong môi
trường chứa N15 là 2.
(4) Số mạch đơn chứa N15 sau 2 lần nhân đôi trong môi trường N15 là 6.
(5) Nếu cho 4 ADN con trên tiếp tục nhân đôi trong môi trường có chứa N15 đến lần thứ 5 thì
số ADN chứa N14 là 30.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(6) Nếu cho 4 ADN con trên nhân đôi đến thế hệ thứ 4 thì tỉ lệ các phân tử ADN
không chứa N14 là 7/16.
A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 31: Ở một loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu mắt được quy định bởi một gen nằm
trên nhiễm sắc thể thường và có 4 alen, các alen trội là trội hoàn toàn. Người ta tiến hành các
phép lai sau:
Phép lai

Kiểu hình đời con

Kiểu hình P
Đỏ

Vàng

Xanh

Trắng

1

Cá thể mắt đỏ  cá thể mắt đỏ

75%

0

25%

0

2

Cá thể mắt đỏ  cá thể mắt vàng

50%

25%

0

25%

3

Cá thể mắt trắng  cá thể mắt trắng

0

0

25%

75%

Các alen quy định tính trạng màu mắt được sắp xếp theo thử tự từ trội đến lặn là
A. Mắt xanh > Mắt đỏ > Mắt vàng > Mắt trắng.
B. Mắt đỏ > Mắt xanh > Mắt vàng > Mắt trắng.
C. Mắt xanh > Mắt vàng > Mắt đỏ > Mắt trắng.
D. Mắt đỏ > Mắt vàng > Mắt trắng > Mắt xanh.
Câu 32: Ở một loài cá, tính trạng da màu vàng được quy định bởi 1 gen trội A nằm trên NST
thường; gen a da màu xanh, nếu trong quần thể tần số a: 0,6 thì xác suất 1 cặp P đều có kiểu
hình màu vàng dị hợp có thể sinh 3 cá con trong đó 2 cá con da vàng và 1 cá con da xanh là
bao nhiêu? Cho rằng quần thể có sự cân bằng về kiểu gen.
A. 0,98%.

B. 3,24%.

C. 9,72%.

D. 1,2%.

Câu 33: Ở một quần thể ngẫu phối, xét 3 locut gen sau: Locut gen I có 3 alen (quan hệ các
alen: a1>a2=a3) nằm trên cặp NST thường số 1; Locut gen II có 5 alen (quan hệ các alen:
b1>b2=b3=b4>b5) và Locut gen III có 4 alen (quan hệ các alen: d1=d2>d3>d4) cùng nằm
trên cặp NST thường số 3. Trong trường hợp không xảy ra đột biến.
Cho các nhận định sau:
(1) số kiểu gen tối đa trong quần thể trên là 1260.

(2) Quần thể trên sẽ cho tối đa 60 loại

giao tử ở các locut gen trên.
(3) Xuất hiện 160 loại kiểu hình trong quần thể.
trong quần thể.
Số nhận định đúng:

(4) Xuất hiện 6000 loại kiểu giao phối


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 34: Những căn cứ sau đây được sử dụng để lập bản đồ gen?
1. Đột biến lệch bội.
2. Đột biến đảo đoạn NST.
3. Tần số HVG.
4. Đột biến chuyển đoạn NST.
5. Đột biến mất đoạn NST.
Số căn cứ có nội dung đúng là
A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 35: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu hệ ABO và một bệnh ở người. Biết
rằng, gen quy định nhóm máu gồm 3 alen IA , IB , IO; trong đó alen IA quy định nhóm máu A,
alen IBquy định nhóm máu

đều trội hoàn toàn so với alen IO quy định nhóm máu O và bệnh

trong phả hệ là do một trong 2 alen của một gen quy định, trong đó alen trội là trội hoàn toàn.

Giả sử các cặp gen quy định nhóm và quy định bệnh phân li độc lập và không có đột biến x
ảy ra. Xác suất người con đầu lòng là con trai có nhóm máu B và không bị bệnh của cặp vợ
chồng (7 và 8) ở thế hệ thứ II là
A. 1/18

B. 1/9

C. 5/18

D. 5/9

Câu 36: Xét sự di truyền hai cặp tính trạng kích thước thân và hình dạng hoa, người ta cho lai
giữa bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, đời F1 đồng loạt
xuất hiện cây thân cao, hoa dạng kép. Cho F1 tự thụ phấn thu được đời F2 phân li.
332 cây thân cao, hoa dạng kép.
112 cây thân thấp, hoa dạng kép.
148 cây thân thấp, hoa dạng đơn.
Biết tính trạng hình dạng hoa được điều khiển bởi một cặp alen.
Cho các phát biểu sau:
(1) Tính trạng chiều cao di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(2) Một trong hai cặp gen quy định tính trạng chiều cao di truyền liên kết với cặp gen quy
định tính trạng hình dạng hoa.
(3) Có xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.
(4) F1 có thể có 2 trường hợp về kiểu gen.
(5) Lai phân tích F1, thế hệ Fa thu được tỉ lệ kiểu hình là 1:1:1:1.
Số phát biểu có nội dung đúng là
A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 37: Cho các phát biểu sau:
(1) Trên cả hai mạch khuôn,

DN pôlimeraza đều di chuyển theo chiều 5’ => 3’ để tổng hợp

mạch mới theo chiều 3’ => 5’.
(2) Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hoá cho một axit amin trừ AUG và UGG
(3) 61 bộ ba tham gia mã hóa axitamin
(4) Trong phiên mã, sự kết cặp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các
nuclêôtit trong vùng mã hoá của gen.
Số phát biểu có nội dung đúng là
A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 38: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Cho cây thân cao hoa màu đỏ
giao phấn với cây thân thấp hoa màu trắng được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa màu đỏ. Cho
F1 tự thụ phấn đời F2 có tỉ lệ 56,25% cây thân cao, hoa đỏ : 18,75% cây thân cao, hoa trắng :
18,75% cây thân thấp, hoa đỏ : 6,25% cây thân thấp, hoa trắng. Cho các phát biểu sau :
(1) Các tính trạng thân cao, hoa đỏ là trội hoàn toàn so với thân thấp, hoa trắng.
(2) Hai tính trạng chiều cao thân và màu sắc hoa di truyền liên kết với nhau.
(3) Có xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.
(4) Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng trong tổng số những cây thân cao, hoa đỏ F2 là 1/9
(5) Tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng không thuần chủng trong tổng số những cây thân cao, hoa
trắng F2 là 1/3
Số phát biểu có nội dung đúng là
A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 39: Một tế bào sinh dưỡng ở một mô phân sinh có bộ NST lưỡng bội kí hiệu là Aa (A và
a là kí hiệu cho mỗi bộ NST đơn bội (n)). Cho các kết luận sau:


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(1) Sau một thời gian nuôi cấy tế bào sinh dưỡng trên thì môi trường nuôi cấy có tất cả 128
(Aa) thì có thể tế bào đã nguyên phân 6 lần và các tế bào con đang ở kì trung gian (lúc các
NST đã tự nhân đôi).
(2) Sau một thời gian nuôi cấy tế bào sinh dưỡng trên thì môi trường nuôi cấy có tất cả 128
(Aa) thì có thể các NST đang ở kì đầu, kì giữa hoặc kì sau của lần nguyên phân thứ 7.
(3) Sau một thời gian nuôi cấy tế bào sinh dưỡng trên thì môi trường nuôi cấy có tất cả 128 (Aa)
thì có thể tế bào đã nguyên phân 7 lần và đang ở thời điểm cuối của lần nguyên phân thứ 7.
(4) Sau một thời gian nuôi cấy tế bào sinh dưỡng trên thì môi trường nuôi cấy có tất cả 128
(Aa) thì có thể tế bào đang ở thời điểm đầu của kì trung gian lần nguyên phân thứ 8 (lúc các
NST chưa nhân đôi).
(5) Sau một thời gian nuôi cấy tế bào sinh dưỡng trên thì môi trường nuôi cấy có tất cả 128
(Aa) thì có thể tế bào đang ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 8.
(6) Khi các NST của tế bào sinh dưỡng tập trung thành hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi
phân bào thì kí hiệu bộ NST là Aaaa.
(7) Khi các NST của tế bào sinh dưỡng trên tập trung về 2 cực của tế bào thì kí hiệu bộ NST
ở mỗi cực là Aa.
Số kết luận đúng là:
A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 6.

Câu 40: Cho con đực (XY) có thân đen, mắt trắng giao phối với con cái có thân xám, mắt đỏ
được F1 gồm 100% cá thể có thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối tự do, F2 có tỉ lệ 50% con
cái thân xám, mắt đỏ : 20% con đực thân xám, mắt đỏ : 20% con đực thân đen, mắt trắng :
5% con đực thân xám, mắt trắng : 5% con đực thân đen, mắt đỏ. Cho biết mỗi cặp tính trạng
do một cặp gen quy định. Có bao nhiêu kết luận đúng trong số những kết luận dưới đây :
(1) Có 6 kiểu gen quy định kiểu hình thân xám, mắt đỏ.
(2) Hai cặp tính trạng màu sắc thân và màu mắt di truyền liên kết với nhau.
(3) Hoán vị gen diễn ra ở cả hai giới đực và cái.
(4) Đã có hoán vị gen với tần số 10%.
A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Đáp án
1-D

2-A

3-C

4-A

5-A

6-D

7-A

8-A

9-A

10-A

11-B

12-C

13-A

14-C

15-C

16-C

17-B

18-D

19-B

20-B

21-C

22-C

23-A

24-B

25-C

26-A

27-C

28-C

29-B

30-D


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

31-D

32-C

33-D

34-C

35-C

36-B

37-B

38-C

39-C

40-D

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Khi đột biến dạng thay thế cặp A-T bằng cặp A-T hoặc cặp T-A, thay thế cặp G-X bằng cặp
G-X hoặc X-G sẽ không làm thay đổi số lượng và thành phần nucleotit của gen.
Câu 2: Đáp án A
Câu 3: Đáp án C
Lai xa giữa các cá thể khác loài có khả năng hình thành cơ thể mới nhưng bất thụ do không
tương đồng về di truyền, nhưng hiện tượng đa bội hóa có khả năng khắc phục được hạn chế
đó do tạo dựng lại được tính tương đồng trong các cặp NST → Quá trình giảm phân, NST có
cặp tương đồng để bắt cặp
Câu 4: Đáp án A
Trong các bằng chứng tiên hóa, cơ quan tương tự phản ánh tiến hoá hội tụ (đồng quy). Cơ
quan tương tự là những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức phận
giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự.
Xét các ví dụ của đề bài:
đúng.
B sai vì đây là ví dụ về cơ quan thoái hóa,
C sai vì đây là ví dụ về cơ quan tương đồng chứ không phải cơ quan tương tự.
D sai vì Chi trước của các loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự
tương tự nhau là ví dụ về cơ quan tương đồng chứ không phải cơ quan tương tự.
Câu 5: Đáp án A
- Rễ cây trên cạn hấp thu nước và ion khoáng chủ yếu qua miền lông hút.
- Cấu tạo của TB lông hút:
+ Bản chất là do các TB biểu bì kéo dài ra
+ Thành TB mỏng không thấm cutin
+ Chỉ có 1 không bào trung tâm lớn
+ Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt đọng hô hấp của rễ mạnh
Câu 6: Đáp án D
Bố có nhóm máu

→ IAIA hoặc IAIO.

Mẹ có nhóm máu

→ IBIB hoặc IBIO.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Khi con có nhóm máu O thì bố và mẹ đều phải cho alen IO  xác định được chính xác kiểu
gen của bố mẹ lần lượt là IAIO, IBIO.
Câu 7: Đáp án A
Sự tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể giúp cho quần thể đạt trạng thái cân bằng do cơ
chế phù hợp số lượng cá thể với sức chứa, chất dinh dưỡng của môi trường.
Khi mật độ quần thể vượt quá sức chịu đựng của một trường, các cá thể cạnh tranh với nhau,
làm tăng mức tử vong, giảm mức sinh sản, do đó kích thước quần thể giảm phù hợp với điều
kiện môi trường.
Trong các kêt luận trên, kết luận

đúng.

A sai vì khi số lượng cá thể tăng quá cao thì các cá thể trong quần thể sẽ cạnh tranh với nhau
chứ không phải không có sự cạnh tranh.
C sai vì khi cạnh tranh thì sinh sản sẽ giảm.
D sai vì khi số lượng quá cao, nguồn thức ăn sẽ bị thiếu.
Câu 8: Đáp án A
Tế bào nguyên thủy (các giọt coaxecva) được hình thành ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học.
B, C, D là các sự kiện được diễn ra ở giai đoạn tiến hóa hóa học.
Câu 9: Đáp án A
Câu 10: Đáp án A
Trường hợp chuỗi thức ăn ở đáp án

con người sẽ bị nhiễm độc nặng nhất vì con người ở

chuỗi thức ăn này ở bậc dinh dưỡng cao nhất → khả năng tích lũy chất độc nhiều nhất.
Câu 11: Đáp án B
Photpho là nguyên tố đại lượng trong cây. Chúng có một số đặc điểm sau:
- Nguồn cung cấp:P2O5, H3PO4, đá mẹ
- Dạng hấp thụ: H2PO4-, PO43- cây dinh dưỡng P hiệu quả nhất khi pH đất từ 6 đến 8
- Vai trò:
+ Là thành phần của nhiều hợp chất hữu cơ quan trọng( ADN, ARN, protein, photpholipit,
TP, các enzim và vitamin….)
- Thiếu P:
+ Hình thái:lá biến màu: xanh lục lẫn đồng thau, phiến nhỏ, thân mềm, quả chín chậm.
+ Sinh lý: ngừng tổng hợp protein, cây dễ bị bệnh và chết
Câu 12: Đáp án C
Tỉ lệ nhóm máu O trong quần thể là: 0,2^2 = 0,04


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Tỉ lệ nhóm máu A trong quần thể là: 0,1^2 + 2.0,1.0,2 = 0,05
Tỉ lệ nhóm máu B trong quần thể là: 0,7^2 + 2.0,7.0,2 = 0,77
Tỉ lệ nhóm máu AB trong quần thể là: 2.0,1.0,7 = 0,14
Câu 13: Đáp án A
Nội dung (1), (2) đúng.
Câu 14: Đáp án C
Câu 15: Đáp án C
Song nhị bội là hiện tượng trong tế bào tồn tại bộ NST lưỡng bội của hai loài.
Sự hình thành các loài cây song nhị bội trong tự nhiên thường do lai xa và đa bội hóa.
A sai vì lai tế bào xôma, sử dụng hoocmôn thích hợp để kích thích tế bào lai phát triển thành
cây lai dạng song nhị bội là phương pháp phức tạp, ít gặp trong tự nhiên.
B sai vì sử dụng phương pháp ghép cành không tạo ra được hiện tượng song nhị bội.
D sai vì sử dụng cônsixin để đa bội hóa không thể tạo ra cơ thể song nhị bội.
Câu 16: Đáp án C
- Chu trình sinh địa hóa là quá trình tuần hoàn của các nguyên tố hóa học, nó bắt đầu từ môi
trường đi vào sinh vật sau đó trở lại môi trường. Trong đó chu trình sinh địa hóa của các chất
khí ít bị thất thoát sau mỗi vòng tuần hoàn còn chu trình của chất lắng đọng thì 1 lượng lớn
vật chất bị thất thoát ở dạng trầm tích.
- Trong các nguyên tố nói trên thì chỉ có photpho là chất lắng đọng nên chu trình sinh địa hóa
của loại chất này bị thất thoát nhiều nhất
Câu 17: Đáp án B
F2 có tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng chứng tỏ có hiện tượng các gen
tương tác với nhau theo kiểu bổ sung.
Quy ước: A-B-: hoa đỏ, A-bb + aaB-: hoa vàng, aabb: hoa trắng.
Các cây hoa vàng có các kiểu gen: 1/6AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb
1/6AAbb giảm phân tạo 1/6Ab
2/6Aabb giảm phân tạo 1/6Ab, 1/6ab
1/6aaBB giảm phân tạo 1/6aB
2/6aaBb giảm phân tạo 1/6aB, 1/6ab
Vậy các loại giao tử tạo ra là: 1/3Ab : 1/3aB : 1/3ab
Cây hoa đỏ ở F3 được tạo ra do sự kết hợp giữa:
♀ b.♂a + ♀a .♂ b = (1/3 . 1/3) + (1/3 . 1/3) = 2/9


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 18: Đáp án D
Câu 19: Đáp án B
Mỗi tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo ra tối đa 2 loại tinh trùng. Mà cơ thể AaBbEe
giảm

phân

tạo

ra

tối

đa

8

loại

tinh

trùng.

Nên 3 tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo ra tối đa 6 loại tinh trùng khác nhau về
nguồn gốc nhiễm sắc thể.
Câu 20: Đáp án B
Bậc dinh dưỡng thể hiện thứ tự của các loài sinh vật trong chuỗi thức ăn:
(1) Các loài có mức năng lượng giống nhau được xếp vào cùng một bậc dinh dưỡng -> đúng
do mỗi bậc dinh dưỡng chỉ tích được 10% phần năng lượng được bậc dinh dưỡng thấp hơn
chuyển lên nên mức năng lượng của các sinh vật cùng bậc dinh dưỡng sẽ như nhau
(2) Trong một lưới thức ăn, một loài xác định có thể được xếp vào các bậc dinh dưỡng khác
nhau -> đúng , do loài đó có thể xếp vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau và với các vai trò
khác nhau (SV này ăn sinh vật khác) nên nó có thể được xếp vào các bậc dinh dưỡng khác
nhau
(3) Các loài bị ăn bởi cùng một sinh vật tiêu thụ được xếp vào cùng một bậc dinh dưỡng. ->
sai, không cùng thứ tự trong các chuỗi thức ăn khác nhau thì không thể cùng bậc dinh dưỡng
(4) Các loài cùng ăn một loại thức ăn được xếp vào cùng một bậc dinh dưỡng-> sai, chuỗi
thức ăn trước đó có thể dài hoặc ngắn hơn thì các bậc dinh dưỡng cũng sẽ ko thể tương đồng
nhau được
(5) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài -> đúng vì nó sẽ bị sinh vật
đứng sau tiêu thụ và tiêu thụ sinh vật đứng trước trong chuỗi thức ăn xác định
Các khẳng định đúng:1,2,5
Câu 21: Đáp án C
I – Sai. Vì Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là APG.
II - sai. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C4 là PEP. Chất nhận CO2 đầu tiên
trong pha tối của thực vật C3 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).
III – Đúng
IV- Sai. Mía, rau dền thuộc nhóm thực vật C4.
Câu 22: Đáp án C
Câu 23: Đáp án A
Xét các thông tin của đề bài:


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Các thông tin 2, 3, 5, 6 là đặc điểm chung cho diễn thế thứ sinh và diễn thế nguyên sinh
(1) chỉ đúng với diễn thế nguyên sinh.
(4) chỉ đúng với diễn thế nguyên sinh. Diễn thế thứ sinh thường dẫn đến 1 quần xã tương đối
ổn định.
→ Có 4 thông tin là đặc điểm chung cho diễn thế thứ sinh và diễn thế nguyên sinh.
Đáp án đúng:
Xét các thông tin của đề bài:
Các thông tin 2, 3, 5, 6 là đặc điểm chung cho diễn thế thứ sinh và diễn thế nguyên sinh
(1) chỉ đúng với diễn thế nguyên sinh.
(4) chỉ đúng với diễn thế nguyên sinh. Diễn thế thứ sinh thường dẫn đến 1 quần xã tương đối
ổn định.
→ Có 4 thông tin là đặc điểm chung cho diễn thế thứ sinh và diễn thế nguyên sinh.
Câu 24: Đáp án B
Xét sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng:
Hoa tím: Hoa vàng : Hoa đỏ : Hoa trắng = 9:3:3:1 → F2 thu được 16 tổ hợp = 4.4 → Mỗi bên
F1 cho 4 loại giao tử.
→ F1: a b.
Quy ước: A-B-: Hoa tím, A-bb: Hoa vàng, aaB-: hoa đỏ, aabb: hoa trắng.
Thân cao : thân thấp = 3 : 1 → Tính trạng hình dạng thân do 1 cặp gen quy định, thân cao là
trội so với thân thấp.
Quy ước: D-: thân cao, d: thân thấp.
Nếu các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do thì f2 có tỉ lệ: (9:3:3:1)(3:1) → khác tỉ lệ đề bài.
Mặt khác F2 có tỉ lệ 9:3:3:1 = 16 tổ hợp → biến dị tổ hợp giảm, chứng tỏ 1 trong 2 cặp gen
quy định tính trạng màu sắc hoa di truyền liên kết hoàn toàn với cặp tính trạng quy định chiều
cao thân.
Cây hoa trắng, thân thấp có kiểu gen aabbdd → aabbdd = 1/16 = 1/4abd x 1/4abd
→ Giao tử abd sinh ra với tỉ lệ = 1/4, mà vai trò của các gen A, B như nhau nên F1 có thể có
kiểu gen sau: Aa BD//bd hoặc Bb AD//ad.
Trong các phát biểu của đề bài: Chỉ có phát biểu 1 đúng
Câu 25: Đáp án C
Sự thay đổi tần số alen trong quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen trong
quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội vì:


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

(2) Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn.
(3) Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có một phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết
các đột biển đều biểu hiện ngay ở kiểu hình.
Câu 26: Đáp án A
Nội dung 1 đúng.
Nội dung 2,3,4 sai. Nếu một quần xã sinh vật có độ đa dạng loài càng cao, mối quan hệ sinh
thái càng chặt chẽ thì quần thể càng ổn định bền vững, khó xảy ra diễn thế và bị biến đổi.
Câu 27: Đáp án C
I – Đúng. Vì hệ tuần hoàn kín có hệ thống tuần hoàn gồm tim, hệ động mạch, hệ tĩnh mạch,
Nối giữa hệ động mạch và hệ tĩnh mạch là hệ mao mạch dày đặc.
II – Đúng. Xem giải thích ý I.
III – Sai. Vì trong hệ tuần hoàn kín, máu không tiếp xúc trực tiếp với tế bào mà thong qua
dịch mô.
IV – Đúng. Vì dịch mô được hình thành từ máu, thấm qua thành mao mạch. Ở động vật có
xương sống, phần lớn dịch mô được thấm vào hệ thống mạch bạch huyết.
Câu 28: Đáp án C
Nội dung 1, 2, 4 đúng. Nhân tố sinh thái là tập hợp các nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực
tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống của sinh vật → sinh vật cũng tác động làm thay đổi các nhân
tố sinh thái.
Nội dung 2: Ổ sinh thái là một không gian sinh thái được hình thành bởi tổ hợp các giới hạn
sinh thái mà ở đó tất cả nhân tố sinh thái quy định sự tồn tại và phát triển ổn định lâu dài của
loài. Ổ sinh thái chính là cách sống của loài đó.
Nội dung 3: sai. Ánh sáng, nhiệt là nhân tố vô sinh còn nấm là nhân tố hữu sinh.
Nội dung 5: sai. Giới hạn sinh thái của sinh vật càng rộng, sinh vật càng thích nghi với sự
thay đổi nhân tố sinh thái rộng. → phân bố rộng.
Câu 29: Đáp án B
Câu 30: Đáp án D
Xét các phát biểu của đề bài:
(1) đúng.
(2) sai vì ADN mẹ có chứa 2 mạch là N14, sau khi chuyển sang môi trường mới có chứa N15,
nhân đôi 2 lần thì sẽ tạo ra 2^2 = 4 phân tử ADN, cả 4 phân tử này đều chứa N15.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(3) đúng. Trong 4 phân tử DN được tạo thành thì có 2 phân tử ADN, mỗi phân tử ADN vẫn
chứa 1 mạch N14, còn 2 phân tử ADN chứa nguyên liệu mới hoàn toàn từ môi trường sau 2
lần nhân đôi trong môi trường chứa N15.
(4) đúng. 4 phân tử ADN = 8 mạch, trong đó có 2 mạch chứa N14, còn lại 6 mạch chứa N15.
(5) sai vì Nếu cho 4 ADN con trên tiếp tục nhân đôi trong môi trường có chứa N15 đến lần
thứ 5 thì số ADN chứa N14 là 2.
(6) sai vì nếu cho 4

DN con trên nhân đôi đến thế hệ thứ 4 thì số phân tử ADN con tạo

thành là: 4.2^2 (vì đã nhân đôi 2 lần tạo 4 phân tử ADN con) = 16.
Trong số 16 phân tử ADN con có 2 phân tử ADN có chứa N14 → 14 phân tử ADN con
không chứa N14.
Vậy nếu cho 4 DN con trên nhân đôi đến thế hệ thứ 4 thì tỉ lệ các phân tử ADN không chứa
N14 là: 14/16 = 7/8
→ Có 3 phát biểu đúng là 1, 3, 4.
Câu 31: Đáp án D
Xét phép lai 1: đỏ x đỏ → 75% đỏ : 25% xanh → tính trạng màu đỏ là trội so với tính trạng
màu xanh.
Xét phép lai 3: trắng x trắng → 3 trắng : 1 xanh → trắng là trội so với xanh.
Xét phép lai 1: Mắt đỏ x Mắt vàng → 25% trắng : 50% đỏ : 25 % vàng → 4 tổ hợp = 2 x 2 -> vàng, đỏ dị hợp
Có xuất hiện Trắng --> Đỏ, vàng trội so với trắng
→ Đáp án

đúng

Thứ tự từ trội đên lặn là: đỏ → nâu → vàng → trắng.
Câu 32: Đáp án C
Quy ước: A: màu vàng, a: màu xanh. Theo giả thiết: a = 0,6 →

= 1 - 0,6 = 0,4

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa
Xác suất 1 cặp P dị hợp màu vàng trong quần thể là: 0,48^2
Phép lai: a x a → 3/4 - : 1/4aa → 3/4 vàng : 1/4 xanh
Vậy xác suất 1 cặp P đều có kiểu hình màu vàng dị hợp có thể sinh 3 cá con trong đó 2 cá con
da vàng và 1 cá con da xanh là: 0,48^2 .0,75^2 . 0,25. 3C2 = 9,72%
Câu 33: Đáp án D
Số kiểu gen tối đa tạo bởi locut 1 là: 3.4/2 = 6 kiểu gen
Số kiểu gen tối đa trên NST số 3 là: 5.4.(5.4 + 1)/2 = 21.10 = 210


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Số kiểu gen tối đa trong quần thể là: 21.6 = 1260 → Đáp án 1 đúng.
Số loại giao tử tối đa về locut trên là: 5.4.3 = 60 → Đáp án 2 đúng
Số kiểu hình trong quần thể trên là: (3+ ).(5+ ).(4+ ) = 160 → Đáp án 3 đúng
Số kiểu giao phối trong quần thể là: 1260.1260 = 1587600 → Đáp án 4 sai
Câu 34: Đáp án C
Đột biến lệch bội là đột biến làm thay đổi số lượng NST ở 1 hay 1 số cặp NSt tương đồng.
Trong thực tiễn, có thể sử dụng đột biến lệch bội để xác định vị trí gen nằm trên NST nào.
- Dựa trên tần số HVG có thể suy ra khoảng cách giữa các gen trên NST -> Lập bản đồ gen
- Đột biến mất đoạn NST là đột biến làm mất đi 1 đoạn nào đó của NST -> Xác định vị trí của
gen trên NST để tính khoảng cách
Vậy trong các căn cứ trên có 3 căn cứ được sử dụng để lập bản đồ gen.
Câu 35: Đáp án C
Xét tính trạng nhóm máu, người chồng II.7 có nhóm máu O nên chắc chắn có kiểu gen IOIO
→ giảm phân cho 100% IO.
Bố I3 (B) x mẹ I4 ( ) → con II.5 có nhóm máu O → ố I3 và mẹ I4 chắc chắn có kiểu gen
IBIO.
→ Người con II.8 có kiểu gen: 1/3I I : 2/3I IO → Giảm phân cho 2/3IB : 1/3IO.
Cặp vợ chồng II.7 x II.8 sinh ra con có nhóm máu B với tỉ lệ: 2/3.1 = 2/3
Xét tính trạng bị bệnh trong phả hệ:
I.1 (bình thường) x I.2 (bình thường) → con gái II.6 bị bệnh → Tính trạng bị bệnh là do gen
lặn trên NST thường quy định.
Giả sử: : bình thường, a: bi bệnh.
II.7 có kiểu gen: 1/3

: 2/3 a → giảm phân cho 2/3A : 1/3a

II.8 chắc chắn có kiểu gen a → giảm phân cho 1/2A : 1/2a.
Xác suất II.7 x II.8 sinh ra con bị bệnh là: 1/3.1/2 = 1/6
Xác suất cặp II.7 x II.8 sinh ra con bình thường là: 1 - 1/6 = 5/6.
Xác suất người con đầu lòng là con trai có nhóm máu B và không bị bệnh của cặp vợ chồng
(7 và 8) ở thế hệ thứ II là: 2/3 . 5/6 . 1/2 = 5/18
Câu 36: Đáp án B
Bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, đời F1 đồng loạt xuất
hiện cây thân cao, hoa dạng kép. => F1 dị hợp về tất cả các cặp gen.
Xét riêng từng cặp tính trạng:


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Thân cao : thân thấp = 9 : 7 => Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung kiểu 9 :
7. => Nội dung 1 đúng.
Hoa kép : hoa đơn = 3 : 1 => Tính trạng hoa kép trội hoàn toàn so với hoa đơn.
Tỉ lệ phân li kiểu hình là 9 : 3 : 4 < (9 : 7) x (3 : 1) => Có xảy ra hiện tượng liên kết gen, một
trong 2 gen quy định chiều cao cây liên kết hoàn toàn với gen quy định hình dạng hoa. =>
Nội dung 2 đúng, nội dung 3 sai.
Quy ước: A_B_ thân cao; A_bb, aaB_, aabb thân thấp. D – hoa kép; d – hoa đơn.
Không xuất hiện kiểu hình thân cao, hoa đơn ( _ _d) => Không tạo ra giao tửBd
=> F1 có kiểu gen là Aa BD//bd.
Trường hợp Bb AD//ad thực chất cùng là trường hợp trên vì genđều bình đẳng như

nhau, chỉ khác ở cách quy ước nên F1 chỉ có một trường hợp kiểu gen. => Nội dung 4 sai.
Lai phân tích F1 ta được:
(1A_ : 1aa) x (1B_D_ : 1bbdd) = 1A_B_D_ : 1A_bbdd : 1aaB_D_ : 1aabbdd
= 1 thân cao, hoa kép : 2 thân thấp, hoa đơn : 1 thân thấp, hoa kép => Nội dung 5 sai.
Vậy có 2 nội dung đúng.
Câu 37: Đáp án B
Xét các phát biểu của đề bài:
(1) sai vì trên cả 2 mạch khuôn,

DN pôlimeraza đều di chuyển theo chiều 3' → 5' để tổng

hợp mạch mới theo chiều 5' → 3'.
(2) đúng. Đây là tính thoái hóa của mã di truyền. AUG chỉ mã hóa cho axit amin metionin ở
sinh vật nhân thực hoặc focmil metionin ở sinh vật nhân sơ. UGG chỉ mã hóa cho Triptophan.
(3) đúng. Có 64 mã bộ ba, trong đó có 3 bộ ba làm nhiệm vụ kết thúc, không mã hóa cho axit
amin là: UAA, UAG, UGA. Còn lại 61 bộ ba tham gia mã hóa axitamin
(4) đúng vì các ribonucleotit của môi trường liên kết bổ sung với tất cả các nucleotit trên
mạch mã gốc của gen, ở sinh vật nhân sơ thì

RN được sử dụng ngay cho dịch mã, còn ở

sinh vật nhân sơ thì xảy ra quá trình cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn exon để tạo thành
phân tử m RN trưởng thành.
Vậy các phát biểu 2, 3, 4 đúng
Câu 38: Đáp án C
Xét riêng từng cặp tính trạng ở F2:
Thân cao : thân thấp = 3 : 1.
Hoa đỏ : hoa trắng = 3 : 1.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
P thuần chủng F1 thụ phần đời con cho ra tỉ lệ 3 : 1 => Tính trạng thân cao, hoa đỏ trội hoàn
toàn so với thân thấp, hoa trắng. => Nội dung 1 đúng.
Tỉ lệ phân li kiểu hình là 9 : 3 : 3 : 1 = (3 : 1) x (3 : 1) => 2 tính trạng phân li độc lập với
nhau. => Nội dung 2, 3 sai.
Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng là: 1/4 x 1/4 = 1/16.
Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng trong tổng số những cây thân cao, hoa đỏ F2 là : 1/16 :
56,25% = 1/9. => Nội dung 4 đúng.
Tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng không thuần chủng là: 18,75% - 1/4 x 1/4 = 2/16.
Tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng không thuần chủng trong tổng số những cây thân cao, hoa trắng
F2 là :
2/16 : 3/16 = 2/3 => Nội dung 5 sai,
Vậy có 2 nội dung đúng.
Câu 39: Đáp án C
Lúc NST đã tự nhân đôi sau 6 lần nguyên phân thì số NST là: 26 x 2 = 128
Từ lúc NST đã nhân đôi ở kỳ trung gian sau lần nguyên phân thứ 6 đến đầu kỳ trung gian của
lần nguyên phân thứ 8 lúc NST chưa nhân đôi đều có số NST là 128 -> 1,2,3,4 đúng.
Lúc ở kỳ giữa của lần nguyên phân thứ 8, NST đã nhân đôi nên số NST là 128 x 2 = 256 -> 5
sai.
Bộ NST của loài này là Aa nên khi nguyên phân nó sẽ nhân đôi lên thành

aa -> 6 sai.

Đây là quá trình nguyên phân, mỗi tế bào sẽ tạo ra 2 tế bào có vật chất di truyền giống hệt
nhau nên khi tập trung về 2 cực của tế bào thì kí hiệu bộ NST mỗi cực là Aa. -> 7 đúng.
Câu 40: Đáp án D
Cho con đực (XY) có thân đen, mắt trắng giao phối với con cái có thân xám, mắt đỏ được F1
gồm 100% cá thể có thân xám, mắt đỏ.
Cho F1 giao phối tự do, ta được :
Thân xám : thân đen = 3 : 1
Mắt đỏ : mắt trắng = 3 : 1.
=> Tính trạng thân xám, mắt đỏ trội hoàn toàn so với thân đen mắt trắng.
Thấy tỉ lệ phân li kiểu hình không đều ở cả 2 giới => Di truyền liên kết với NST giới tính X.
Ta có sơ đồ lai :
P: XABXAB x XabY.
F1: XABXab : XABY.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
F1 x F1: XABXab x XABY.
Theo đề bài ta có tỉ lệ con đực thân đen mắt trắng (XabY) chiếm tỉ lệ 20% => Tỉ lệ giao tử Xab
ở con cái chiếm:
20% x 2 = 40% => Ở con cái xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. => Nội dung 4 sai.
Các kiểu gen quy định thân xám, mắt đỏ là: XABXAB; XABXAb; XABXaB; XABXab; XAbXaB;
XABY. => Nội dung 1 đúng.
Nội dung 2 đúng.
Nội dung 3 sai. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái.
Có 2 nội dung đúng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×