Tải bản đầy đủ

Đề 8 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 2)

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
ĐỀ SỐ 8
Câu 1: Vì sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước?
A. Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm.

B. Vì áp suất thẩm thấu của rễ tăng

C. Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm.

D. Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.

Câu 2: Nhịp tim của Mèo là 120 nhịp/phút, chu kì tim của Mèo có thời gian là
A. 0,1 giây.

B. 0,5 giây.

C. 1 giây.

D. 0,8 giây.


Câu 3: Nước và muối khoáng là thành phần chủ yếu của
A. Thân cây

B. Dịch mạch rây

C. Dịch mạch gỗ.

D. Rễ.

Câu 4: Quá trình tiêu hoá cỏ trong dạ dày 4 ngăn của Trâu diễn ra theo trình tự nào ?
A. Dạ cỏ → dạ múi khế → dạ lá sách → dạ tổ ong.
B. Dạ cỏ → dạ tổ ong → dạ lá sách → dạ múi khế.
C. Dạ cỏ → dạ tổ ong → dạ múi khế → dạ lá sách.
D. Dạ cỏ → dạ lá sách → dạ tổ ong → dạ múi khế.
Câu 5: Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?
A. Ađênin.

B. Timin.

C. Guanin.

D. Uraxin.

Câu 6: Ở cừu, gen A quy định có sừng, gen a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có
sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai cừu
đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2, cho các cừu
F2 giao phối tự do. Theo lý thuyết, xác suất gặp 1 con cừu cái không sừng trong quần thể ở F3
A. 1/4.

B. 3/16.

C. 3/8.

D. 1/3.

Câu 7: Trong một quần thể giao phối có tỉ lệ phân bố các kiểu gen ở thế hệ xuất phát là
0,36AA + 0,48Aa + 0,16 aa = 1, tần số tương đối của các alen A: a là:
A. A: a = 0,64: 0,36

B. A: a = 0,36: 0,64C. A: a = 0,6: 0,4

D. A: a = 0,75: 0,25

Câu 8: Ở vi khuẩn, axit amin đầu tiên được đưa đến riboxom trong quá trình dịch mã là
A. Valin.

B. formyl metionin.

C. metionin.

D. Alanin.

Câu 9: Cơ quan tương đồng có ý nghĩa trong tiến hoá là
A. phản ánh nguồn gốc chung của sinh vật.

B. phản ánh chức năng quy định cấu tạo.

C. phản ánh sự tiến hóa đồng quy.

D. phản ánh lịch sử phát triển của mỗi loài.

Câu 10: Đầu kỉ Cacbon có khí hậu ẩm và nóng, về sau khí hậu trở nên lạnh và khô. Đặc điểm
của sinh vật điển hình ở kỉ này là
A. dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát.
B. xuất hiện thực vật có hoa, cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể cả bò sát cổ.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

C. cây hạt trần ngự trị, bò sát ngự trị, phân hóa chim.
D. cây có mạch và động vật di cư lên cạn.
Câu 11: Kích thước của quần thể là
A. số lượng cá thể hoặc năng lượng tích luỹ trong các cá thể của quần thể có trong khoảng
không gian sống của quần thể đó.
B. số lượng cá thể hoặc khối lượng hoặc năng lượng tích luỹ trong các cá thể trong khoảng
không gian của quần thể.
C. khối lượng hoặc năng lượng tích luỹ trong các cá thể của quần thể có trong khoảng không
gian sống của quần thể đó.
D. số lượng cá thể hoặc khối lượng trong các cá thể của quần thể có trong khoảng không gian
sống của quần thể đó.
Câu 12: Trong lá xanh có các nhóm sắc tố nào?
I. Phicobilin. II. Carotenotit. III. Plastoquinon. IV. Clorophyn
Số phương án đúng là
A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 13: Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ đối kháng trong quần xã?
A. cộng sinh

B. Hội sinh

C. ức chế- cảm nhiễm D. hợp tác

Câu 14: Tìm câu phát biểu đúng
1. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là AOA
2. Chất nhận CO2 trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat
3. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu
trình Canvin
4. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền thuộc nhóm thực vật CAM
A. 3

B. 2

C. 1, 4

D. 1, 3

Câu 15: Vì sao cơ quan tiêu hóa ở động vật ăn thực vật có dạ dày lớn và ruột rất dài ?
A. Vì thức ăn của chúng thuộc loại khó tiêu
B. Vì hàm lượng chất dinh dưỡng trong thức ăn ít, nên dạ dày phải lớn và ruột phải đủ dài để
tiêu hóa và hấp thụ đủ chất dinh dưỡng.
C. Vì enzim của chúng hoạt động yếu.
D. Vì chúng tiết ra ít enzim tiêu hóa.
Câu 16: Cho một số cấu trúc và một số cơ chế di truyền sau:


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

1. ADN có cấu trúc một mạch.

2. mARN.

3. tARN.

4. ADN có cấu trúc hai mạch.

5. Prôtêin.

6. Phiên mã.

7. Dịch mã.

8. Nhân đôi ADN.

Các cấu trúc và cơ chế di truyền có nguyên tắc bổ sung là:
A. 1,2,3,4,6.

B. 4,5,6,7,8.

C. 2,3,6,7,8.

D. 3,4,6,7,8.

Câu 17: Gen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a . Cặp
gen Aa tự nhân đôi lần thứ nhất đã tạo ra các gen con, tất cả các gen con này lại tiếp tục nhân
đôi lần thứ hai. Trong 2 lần nhân đôi, môi trường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại
ađênin và 1617 nuclêôtit loại guanin. Dạng đột biến đã xảy với gen A là
A. mất một cặp A - T.

B. thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T.

C. mất một cặp G - X.

D. thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X.

Câu 18: Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gen không alen là A
và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội
A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 20 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này có
chiều cao 200 cm. Giao phấn (P) cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được F1, cho các cây F1
tự thụ phấn. Biết không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, cây có chiều cao 220 cm ở F2
chiếm tỉ lệ
A. 37,5%.

B. 6,25%.

C. 12,5%.

D. 25%.

Câu 19: Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa?
A. Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa đối với
quá trình tiến hóa.
B. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì nó góp phần hình thành
loài mới.
C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật.
D. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài mới.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Giới hạn sinh thái là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của
sinh vật.
B. Giới hạn sinh thái là khoảng nhiệt độ mà sinh vật có thể sống được.
C. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định về một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó
sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
D. Giới hạn sinh thái là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh
vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.
Câu 21: Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền theo một chiều từ
A. môi trường vào sinh vật phân giải sau đó sinh vật sản xuất.
B. sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường.
C. sinh vật này sang sinh vật khác và quay trở lại sinh vật ban đầu.
D. sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất và trở về môi trường.
Câu 22: Cho các phát biểu sau:
I. Vận tốc máu di chuyển trong mạch, phụ thuộc chủ yếu vào độ quánh của máu (độ đặc).
II. Khi tổng tiết diện mạch nhỏ, huyết áp sẽ cao và vận tốc máu sẽ lớn.
III. Máu chảy nhanh nhất trong động mạch và nhỏ nhất trong mao mạch.
IV. Máu vận chuyển từ nơi có huyết áp cao đến nơi có huyết áp thấp.
V. Hệ mạch càng đi xa tim, huyết áp càng giảm.
Số phương án đúng là
A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 23: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể, xét một
gen có hai alen. Do đột biến, trong loài đã xuất hiện 3 dạng thể ba kép tương ứng với các cặp
nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, các thể ba kép này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen
đang xét?
A. 144.

B. 108.

C. 36.

D. 64.

Câu 24: Ở một loài thực vật, khi cho cây F1 hoa đỏ, thân cao giao phấn với cây hoa trắng,
thân thấp mang kiểu gen đồng hợp lặn, ở Fa thu được tỉ lệ kiểu hình: 2 hoa đỏ, thân cao : 1
hoa đỏ, thân thấp : 1 hoa trắng , thân thấp. Cho F1 giao phấn với cây khác, thu được F2 có tỉ lệ
kiểu hình: 50% hoa đỏ, thân cao : 43,75% hoa đỏ, thân thấp : 6,25% hoa trắng, thân thấp.
Những phép lai nào sau đây của F1 với cây khác có thể phù hợp với kết quả trên? Biết rằng
tính trạng chiều cao cây do một gen có hai alen D và d quy định.
AD
AD
Bb 
Bb
ad
ad
Bd
BD
 3 Aa  Aa
bd
bd
Bd
Bd
 5 Aa  Aa
bD
bD
AD
Ad
 7  Bb  Bb
ad
ad

1

Ad
Ad
Bb 
Bb
aD
aD
BD
BD
 4  Aa  Aa
bd
bd
Bd
Bd
 6  Aa  Aa
bD
bd
Ad
Ad
8 Bb  Bb
aD
ad

 2


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. (1) và (4).

B. (2) và (5).

C. (3) và (7).

D. (6) và (8).

Câu 25: Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, có mấy phát biểu sau đây là đúng?
(1) Thực chất của chọn lọc tự nhiên là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể
trong loài
(2) Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi
thành phần kiểu gen của quần thể.
(3) Yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố duy nhất làm thay đổi tần số alen của quần thể ngay cả khi
không xảy ra đột biến và không có chọn lọc tự nhiên.
(4) Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với trường hợp
chọn lọc chống lại alen trội.
A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 26: Một người đánh cá khai thác cá rô phi ở một hồ không rõ tình hình quần thể cá ở
đây như thế nào. Số phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:
(1) Nếu người đánh cá bắt được toàn cá con thì nên ngừng khai thác
(2) Nếu người đánh cá bắt được toàn cá sau thời kì sinh sản thì nên tiến hành khai thác mạnh
mẽ
(3) Nếu người đánh cá bắt được toàn cá đang trong thời kì sinh sản và sau sinh sản thì nên
tiến hành khai thác
(4) Nếu người đánh cá bắt được tỉ lệ cá đồng đều giữa trước, đang và sau thời kì sinh sản thì
nên khai thác hợp lí
A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 27: Trong các kiểu phân bố cá thể của quần thể, kiểu phân bố theo nhóm có bao nhiêu
đặc điểm sau đây?
(1) Các cá thể tập hợp thành từng nhóm.
(2) Xảy ra trong các quần thể không có sự cạnh tranh giữa các cá thể.
(3) Xảy ra khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường.
(4) Làm tăng cường sự hợp tác giữa các cá thể trong quần thể.
A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 28: Cho các nhận định sau:
(1) Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng
lượng cho chúng.
(2) Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(3) Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học thấp hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.
(4) Hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.
Có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về điểum khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so
với hệ sinh thái tự nhiên?
A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 29: Từ 1 tế bào xoma có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, nguyên phân liên tiếp 8 lần.
Tuy nhiên, trong một lần phân bào ở một tế bào con có hiện tượng tất cả các nhiễm sắc thể
không phân li nên chỉ tạo ra một tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n, tế bào 4n này và các tế bào
con khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào như nhau. Kết thúc quá trình
nguyên phân trên đã tạo ra 224 tế bào con. Theo lý thuyết lần nguyên phân xảy ra đột biến và
tỷ lệ tế bào 4n so với tế bào 2n sinh ra ở lần cuối cùng lần lượt là
A. 5 và 1/7.

B. 3 và 1/6

C. 3 và 1/7.

D. 5 và 1/6.

Câu 30: Giả sử có một đột biến lặn ở một gen nằm trên NST thường qui định. Ở một phép
lai, trong số các loại giao tử đực thì giao tử mang gen đột biến lặn chiếm tỉ lệ 5%; trong số
các giao tử cái thì giao tử mang gen đột biến lặn chiếm tỉ lệ 20%. Theo lí thuyết, trong số các
cá thể mang kiểu hình bình thường, cá thể mang gen đột biến có tỉ lệ
A. 23/99

B. 3/32

C. 1/100

D. 23/100

Câu 31: Trong số những phát biểu sau, có mấy phát biểu đúng về NST giới tính?
(1) NST giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xoma.
(2) Trên NST giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tính
trạng thường.
(3) Ở tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm 1 cặp tương đồng, giống nhau
giữa giới đực và giới cái.
(4) Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp NST giới tính XX, cá thể đực có cặp NST giới
tính XY.
(5) Các gen trên vùng tương đồng của NST X và Y không tuân theo quy luật phân li.
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 32: Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây
(1) AAaaBBbb x AAAABBBb

(2) AAAaBBbb x Aaaabbbb

(3) AaaaBBBB x AaaaBBbb

(4) AAaaBBbb x AAaabbbb

(5) AaaaBBBb x AAaaBBbb

(6) AAAaBBBb x AaaaBbbb


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh
bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, những phép lai cho đời con có kiểu gen
phân li theo tỉ lệ 8:4:4:2:2:1:1:1:1 là
A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 33: Ở một loài lưỡng bội, một một cơ thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, khi
giảm phân có thể tạo ra tối đa 768 loại giao tử. Biết rằng trong quá trình giảm phân có 3 cặp
nhiễm sắc thể tương đồng xảy ra trao đổi chéo một điểm, cặp nhiễm sắc thể giới tính bị rối
loạn giảm phân 2 ở tất cả các tế bào, các cặp còn lại không trao đổi chéo và đột biến. Bộ
nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là:
A. 2n = 8.

B. 2n =12.

C. 2n = 16.

D. 2n = 10.

Câu 34: Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai
cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không
tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có
kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh
trùng?
A. 16

B. 24

C. 128

D. 192

Câu 35: AA-quả tròn, Aa-quả bầu, aa-quả dài; B-quả đỏ, b-quả xanh; D-hạt to, d-hạt nhỏ.
Giảm phân không xảy ra hoán vị, 2 trong 3 cặp alen nói trên liên kết với nhau. Phép lai phân
tích cá thể dị hợp về 3 cặp gen nói trên cho tỷ lệ kiểu hình là 1:1:1:1, có bao nhiêu phép lai có
thể cho tỷ lệ trên?
A. 8

B. 2

C. 4

D. 6

Câu 36: Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy
ra đột biến. Trong các phép lai sau , có bao nhiêu phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu gen giống
tỉ lệ kiểu hình ?

1 AaBb  aabb
 3

 2  AaBb  AABb

AB AB

ab ab

 4

(5) Aaaabbb x aaaaBbbb

Ab aB

ab ab

(6) AaaaBbbb x aaaabbbb

(7) AAaaBBbb x aaaabbbb
A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

Câu 37: Một đột biến gen lặn làm mất màu lục lạp đã xảy ra số tế bào lá của một loại cây
quý. Nếu sau đó người ta chỉ chọn phần lá xanh đem nuôi cấy để tạo mô sẹo và mô này được


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
tách ra thành nhiều phần để nuôi cấy tạo các cây con. Cho các phát biểu sau đây về tính trạng
màu lá của các cây con tạo ra:
(1) Các cây con đều mang số lượng gen đột biến như nhau.
(2) Các cây con tạo ra đều có sức sống như nhau.
(3) Các cây con đều có kiểu hình đồng nhất.
(4) Các cây con đều có số lượng gen bằng nhau.
Số phát biểu đúng là:
A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Câu 38: Ở phép lai ♂AaBbDdEe x ♀AabbddEe. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực,
cặp NST mang cặp gen Aa ở 10% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II
diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường; Trong quá trình giảm phân của
cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen Ee ở 2% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm
phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Ở đời con, loại hợp tử
đột biến chiếm tỉ lệ
A. 11,8%.

B. 2%.

C. 0,2%.

D. 88,2%.

Câu 39: Cho biết gen A quy định cây cao, trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thấp.
Gen B quy định hạt đen trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nâu, các gen phân li độc lập
nhau. Trong một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, người ta đem giao phối ngẫu
nhiên một số cá thể thì thu được F1 gồm 504 cây cao, hạt đen : 21 cây cao, hạt nâu : 168 cây
thấp, hạt đen : 7 cây thấp, hạt nâu. Có bao nhiêu kết luận đúng trong số những kết luận sau:
(1) Tần số alen A và alen a lần lượt là 0,5 và 0,5.
(2) Tần số alen B và alen b lần lượt là 0,7 và 0,3.
(3) Lẫy ngẫu nhiên 2 cây cao, hạt đen ở F1. Xác suất để 2 cây này đều có kiểu gen AABb là
(4) Nếu chỉ tính trong số cây thấp, hạt đen ở F1 thì cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ

1
.
81

1
.
3

(5) Đem tất cả cây cao, hạt đen ở F1 cho giao phối ngẫu nhiên thì đời F2 xuất hiện 1 cây có kiểu
hình cây thấp, hạt nâu với xác suất
A. 1

B. 4

Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ sau:
sơ đồ phả hệ sau:

1
324

C. 2

D. 3


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Bệnh P được quy định bởi gen trội (P) nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh Q được quy định
bởi gen lặn (q) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng
không có đột biến mới xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ
trên sinh con đầu lòng là con trai và mắc cả hai bệnh P, Q là:
A. 3,125%.

B. 6,25%.

C. 12,5% .

D. 25%.

Đáp án
1-C

2-B

3-C

4-B

5-D

6-C

7-C

8-B

9-A

10-A

11-B

12-B

13-C

14-A

15-B

16-D

17-D

18-D

19-A

20-C

21-B

22-D

23-A

24-C

25-D

26-D

27-C

28-D

29-B

30-A

31-B

32-A

33-B

34-D

35-D

36-D

37-B

38-A

39-D

40-B

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Bón phân nhiều sẽ làm tăng nồng độ chất tan trong dung dịch đất, làm giảm thế nước của đất
(áp suất thẩm thấu) -> Cây khó hấp thụ nước. Vì nước được thẩm thấu từ nơi có thế nước cao
(nồng độ chất tan thấp) đến nơi có thế nước thấp (nồng độ chất tan cao)
Câu 2: Đáp án B
Nhịp tim của Mèo là 120 nhịp/phút → tương ứng 2 nhịp/ 1 giây → 1 nhịp (1 chu kì tim) diễn
ra trong 0,5 giây
Câu 3: Đáp án C
Thành phần của dịch mạch gỗ: Chủ yếu là nước và ion khoáng.Ngoài ra còn có các chất hữu
cơ được tổng hợp từ rễ (axit amin, amit, vitamin, hoocmon)
Thành phần của dịch mạch rây: Chủ yếu là đường saccarozơ ( chiếm 95%) và các chất khác
như: các axít amin, hoocmon thực vật, một số hợp chất hữu cơ khác (như ATP), một số ion
khoáng được sử dụng lại, đặc biệt rất nhiều kali.
Câu 4: Đáp án B


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Vì dạ dày trâu bò có 4 ngăn(Dạ cỏ → dạ tổ ong → dạ lá sách → dạ múi khế.) nên quá trình
tiêu hóa diễn ra như sau
+ thức ăn sau khi được trâu bò ăn vào sẽ được chuyển vào dạ cỏ. dạ cỏ là nơi chứa, làm mềm
thức ăn, có các vi sinh vật cộng sinh tiết emzim xenlulaza giúp trâu bò tiêu hóa xenlulozo và
các chất khác
+ thức ăn sau khi được lên men và làm mền sẽ được chuyển qua dạ tổ ong ( cùng với một lượng
lớn vi sinh vật ). sau khi trâu bò ngừng ăn, thì thức ăn sẽ được ợ lên miệng để nhai kĩ lại
+ thức ăn ( sau khi được nhai kĩ) sẽ được chuyển xuống dạ lá sách để hấp thụ bớt nước
+ thức ăn sau khi đã hấp thụ bớt nước sẽ được chuyển qua dạ múi khế , dạ múi khế đóng vai
trò như sạ dày thật sự, có chức năng tiết pepsin và HCl tiêu hóa protein ở cỏ và vi sinh vật
=> thức ăn được tiêu hóa hóa học, sinh học và cơ học
Câu 5: Đáp án D
ADN được cấu tạo bởi 1 trong 4 đơn phân: A, T, G, X → Loại nuclêôtit nào sau đây không
phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là: Uraxin.
Câu 6: Đáp án C
P: AA x aa
F1: Aa
F2: 1AA:2Aa:1aa
=> 4A;4a
=> F3: 1AA:2Aa:1aa
cái: 1 có sừng:3 không sừng
đực: 3 có sừng : 1 không sừng
=> Xác suất cái không sừng ở F3 = 3/8
Câu 7: Đáp án C
Tỷ lệ phân bố các kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa = 1
Tần số tương đối của alen A : 0,36 + 0,48/2 = 0,6
Tần số tương đối của alen a = 1- 0,6 = 0,4
Câu 8: Đáp án B
Vi khuẩn thuộc tế bào nhân sơ, ở tế bào nhân sơ, axit amin mở đầu là formyl metionin. Ở
sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu là metionin.
Câu 9: Đáp án A


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Cơ quan tương đồng là cơ quan nằm ở vị trí tương ứng trên cơ thể, có nguồn gốc chung trong
quá trình phát triển phôi. Do vậy Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản
ánh nguồn gốc chung của chúng trong quá trình phát triển phôi → phản ánh nguồn gốc chung
của sinh vật.
Câu 10: Đáp án A
Đầu kỉ Cacbon có khí hậu ẩm và nóng, về sau khí hậu trở nên lạnh và khô. Đặc điểm của sinh
vật điển hình ở kỉ này là dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự
trị, phát sinh bò sát → Chọn đáp án A
B sai vì xuất hiện thực vật có hoa, cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể cả bò sát cổ là đặc điểm
của kỉ krêta (phấn trắng).
C sai vì cây hạt trần ngự trị, bò sát ngự trị, phân hóa chim là Đặc điểm của hệ thực vật, động
vật ở kỉ Jura
D sai vì cây có mạch và động vật di cư lên cạn là Đặc điểm của hệ thực vật và động vật ở kỉ
silua
Câu 11: Đáp án B
Câu 12: Đáp án B
I – Đúng. Phicobilin là sắc tố quang hợp phụ có trong thực vật bậc thấp như trong vi khuẩn
lam, trong tảo đỏ.
II - Đúng. Carotenoit là nhóm sắc tố phụ gồm carotin và xantophyl.
III - Sai. Vì plastoquinon là chuỗi vận chuyển điện tử không phải nhóm sắc tố.
IV - Đúng. Clorophyl là nhóm sắc tố chính gồm có clorophyl a và clorophyl b.
Câu 13: Đáp án C
Mối quan hệ đối kháng trong quần xã là ức chế cảm nhiễm → đáp án C đúng.
Đáp án A, B, D sai vì đây là những mối quan hệ hỗ trợ chứ không phải đối kháng trong quần xã.
Câu 14: Đáp án A
1 – Sai. Vì Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là APG
2 – Sai. Chất nhận CO2 trong pha tối của thực vật C4 là PEP
3 – Đúng.
4 – Sai, mía, rau dền thuộc nhóm thực vật C4
Câu 15: Đáp án B


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Thực vật là loại thức ăn khó tiêu, cứng, ít chất dinh dưỡng. Vì vậy, ruột dài để tiêu hóa hiệu
quả, hấp thu triệt để chất dinh dưỡng. Ngoài ra, ở động vật ăn cỏ dạ dày đơn (thỏ) có manh
tràng rất dài có vai trò quan trọng trong việc trợ giúp tiêu hóa.
Còn thịt là loại thức ăn dễ tiêu, mềm, giàu chất dinh dưỡng → không cần ruột dài.
Câu 16: Đáp án D
(1) Sai. ADN cấu trúc một mạch không có nguyên tắc bổ sung
(2) Sai. mARN có cấu trúc mạch thẳng, không có nguyên tắc bổ sung.
(5) Protein bậc 1 không có liên kết hidro.
Câu 17: Đáp án D
153nm = 1530Ao => Số nucleotit của gen trên là 1530 : 3,4 x 2 = 900.
Số nucleotit các loại của gen A là:
G = X = 1169 – 900 = 269.
A = T = 900 – 269 x 2 = 181.
Sau 2 lần nhân đôi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 22 – 1 = 3 gen con.
Số nucleotit các loại môi trường cung cấp cho gen a nhân đôi là:
A = T = 1083 – 181 x 3 = 540.
G = X = 1617 – 269 x 3 = 810.
Do môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 3 gen con nên số nucleotit các
loại của gen a là:
A = T = 540 : 3 = 180.
G = X = 810 : 3 = 270.
Vậy đây là dạng đột biến thay thế một cặp A – T bằng một cặp G – X.
Câu 18: Đáp án D
Câu 19: Đáp án A
Trong các phát biểu của đề bài:
Phát biểu B sai vì cả đột biến gen và đột biến NST đều cung cấp nguyên liệu cho quá trình
tiến hóa. Tuy nhiên đột biến gen có ý nghĩa hơn so với đột biến NST.
Đột biến NST, đặc biệt là các dạng đột biến lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn có vai trò
quan trọng trong việc hình thành loài mới. Ví dụ: Chuyển đoạn Robertson là 1 chuyển đoạn
đặc biệt tạo nên NST tâm giữa do sự nối lại của 2 NST. NST con mới có nhiều đoạn dị nhiễm
sắc ko quan trọng nên thường mất đi. Chuyển đoạn Robertson nói chung làm giảm số lượng
NST. Có trường hợp làm tăng số lượng NST vì các đoạn NST bị đứt ra tự hình thành tâm


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
động và hoạt động như 1 NST bình thường. Ví dụ: Người có 46 NST, còn các vượn người
(tinh tinh, khỉ đột, đười ươi có 48 NST. NST số 2 của người gồm 2 đoạn giống 2 NST khác
nhau của vượn người. Điều này cho thấy có thể từ tổ tiên chung của người và vượn người
một chuyển đoạn Robertson xảy ra tạo ra sự chuyển 48 NST xuống 46 NST của loài người.
Câu 20: Đáp án C
Câu 21: Đáp án B
Quá trình chuyển hóa vật chất luôn gắn liền với quá trình chuyển hóa năng lượng. Trong mỗi
hệ sinh thái, năng lượng có nguồn gốc từ mặt trời được truyền vào cho sinh vật sản xuất, sau
đó đến sinh vật tiêu thụ bậc 1, đến sinh vật tiêu thụ bậc 2, đến bậc 3... đến sinh vật phân giải
và trở về môi trường
Câu 22: Đáp án D
Lời giải chi tiết
I – Sai. Vì vận tốc máu di chuyển trong mạch, phụ thuộc chủ yếu vào tiết diện mạch và độ
chênh lệch huyết áp giữa các đoạn mạch.
II – Đúng. Khi tổng tiết diện mạch nhỏ, huyết áp sẽ cao và vận tốc máu sẽ lớn. Ví dụ: Khi
máu chảy trong động mạch.
III – Đúng. Ở động mạch có huyết áp cao nhấp, tiết diện mạch thấp nên máu chảy nhanh nhất
ở động mạch. Mao mạch thì có huyết áp thấp, tiết diện mạch lớn nên máu chảy chậm.
IV – Đúng. Máu vận chuyển trong hệ mạch theo một chiều về tim, nhờ sự chênh lệch của
huyết áp. Máu chảy từ nơi có huyết áp cao đến nơi có huyết áp thấp.
V – Đúng. Vì càng xa tim, huyết áp càng giảm vì tổng tiết diện của mao mạch lớn hơn nhiều
lần so với tiết diện của động mạch. Do vậy càng xa tim, dung tích hệ thống động mạch càng
tăng.
Câu 23: Đáp án A
Với 2n = 6 → có 3 cặp NST, trong đó:
- 1 cặp NST không bị đột biến thể 3, mỗi cặp chứa 2 alen có 3 kiểu gen (Ví dụ: AA, Aa, aa)
- Do đột biến, trong loài đã xuất hiện 3 dạng thể ba kép tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể
→ 2 cặp NST bị đột biến thể 3, mỗi cặp NST chứa 2 alen có 4 kiểu gen (Ví dụ: Kiểu gen
BBB, BBb. Bbb, bbb), 2 cặp NST chứa: 4.4 = 16 kiểu gen.
- Số tế bào thể 3 kép là 3C2 = 3 tế bào.
- Số loại KG có thể có là: 3 x 3 x 16 = 144
Câu 24: Đáp án C


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Xét riêng từng cặp tính trạng ta có:
Hoa đỏ x hoa trắng → 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng mà cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn =>
Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp tỉ lệ 15 : 1.
Quy ước: aabb: hoa trắng, các kiểu gen còn lại quy định hoa đỏ.
Thân cao x thân thấp → 1 thân cao : 1 thân thấp => Tính trạng di truyền theo quy luật phân li.
Quy ước: D_ thân cao; dd thân thấp.
Tính tỉ lệ phân li riêng của 2 tính trạng là: 3:1) x 1:1) lớn hơn tỉ lệ phân li kiểu hình 2:1:1 =>
Một trong 2 gen A hoặc B liên kết hoàn toàn với gen D.
Có tạo ra tính trạng thân thấp, hoa trắng (aabbdd) nên có sinh ra giao tử abd (hoặc adb) => F1
có kiểu gen là Aa

BD
AD
hoặc
Bb .
bd
ad

Tỉ lệ phân li kiểu hình của F2 là: 8 thân cao, hoa đỏ : 7 thân thấp, hoa đỏ: 1 thân thấp, hoa
trắng.
Nếu F1 có kiểu gen Aa
Nếu F1 có kiểu gen

BD
Bd
thì để cho ra tỉ lệ trên cây khác có kiểu gen là Aa
.
bd
bd

AD
Ad
Bb thì để cho ra tỉ lệ trên cây khác có kiểu gen là
Bb .
ad
ad

Câu 25: Đáp án D
Nội dung 1 sai. Thực chất của chọn lọc tự nhiên là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản
của các cá thể trong quần thể.
Nội dung 2 sai. Giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen chứ không
làm thay đổi tần số alen của quần thể.
Nội dung 3 sai. Ngoài đột biến và CLTN thì yếu tố ngẫu nhiên và di - nhập gen cũng làm
thay đổi tần số alen của quần thể.
Nội dung 4 đúng.
Vậy chỉ có 1 nội dung đúng.
Câu 26: Đáp án D
Xét các phát biểu của đề bài:
(1) đúng. Nếu người đánh cá bắt được toàn cá con tức là nhóm tuổi đang sinh sản và sau sinh
sản không còn → quần thể có nguy cơ suy vong → nên ngừng khai thác.
(2) đúng. Nếu người đánh cá bắt được toàn cá sau thời kì sinh sản chứng tỏ nguồn tài nguyên
cá đang rất dồi dào → nên tiến hành khai thác mạnh mẽ.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(3) Nếu người đánh cá bắt được toàn cá đang trong thời kì sinh sản và sau sinh sản → quần
thể đang duy trì và phát triển tốt → nên tiến hành khai thác
(4) Nếu người đánh cá bắt được tỉ lệ cá đồng đều giữa trước, đang và sau thời kì sinh sản →
việc khai thác đã đạt mức độ tối đa → cần cân nhắc khai thác 1 cách hợp lí.
Vậy cả 4 nội dung đều đúng
Câu 27: Đáp án C
Lời giải chi tiết
Phân bố theo nhóm: Là kiểu phân bố phổ biến nhất, các cá thể của quần thể tập trung theo
từng nhóm ở những nơi có điều kiện sống tốt nhất. Phân bố theo nhóm xuất hiện nhiều ở sinh
vật sống thành bầy đàn, khi chúng trú đông, ngủ đông, di cư...
phân bố theo nhóm thường gặp trong thiên nhiên khi môi trường không đồng nhất và các cá
thể có khuynh hướng tụ tập lại với nhau thành nhóm hay thành những điểm tập trung.
Trong các đặc điểm trên, cả 4 đặc điểm đều là đặc điểm của kiểu phân bố theo nhóm.
Câu 28: Đáp án D
Các nhận định đúng khi nói về điểm khác nhau cơ bản là (1) (3)→ Đáp án D.
(2) sai vì hệ sinh thái tự nhiên cũng là một hệ sinh thái mở.
(4) sai hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh kém hơn so với hệ sinh thái tự nhiên vì
độ đa. dạng loài thấp, mối quan hệ giữa các loài không chặt chẽ, khi bị nhiễm bệnh thì thường
bùng phát thành dịch (do sự đa dạng kém).
Câu 29: Đáp án B
Lời giải chi tiết
Nếu không có quá trình đột biến xảy ra thì số tế bào sau 8 lần nguyên phân là: 28 = 256.
Số tế bào bị giảm đi là: 256 - 224 = 32 = 25. Ta có thể hiểu là 5 lần nguyên phân cuối cùng có 1
tế bào đã không tham gia vào quá trình phân bào, vậy đột biến xảy ra ở lần nguyên phân thứ 3.
Cuối cùng tạo ra 32 tế bào 4n thì số tế bào 2n = 224 - 32 = 192.
Tỉ lệ giữa số tế bào 4n và 2n là: 32 : 192 =

1
6

Câu 30: Đáp án A
Giao tử đực: a = 5% = 0,05 → A – 1 – 0,05 = 0,95
Giao tử cái: a = 0,2 → A = 1 – 0,2 = 0,8
Thế hệ lai: AA = 0,95.0,8 = 0,76
Aa = 0,95.0,2 + 0,05.0,8 = 0,23


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Theo lí thuyết, trong số các cá thể mang kiểu hình bình thường, cá thể mang gen đột biến có
tỉ lệ: 0,23 : (0,76 : 0,23) = 23/99
Câu 31: Đáp án B
(1) NST giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xoma: sai, NST
giới tính có ở cả tế bào sinh dục và tế bào xoma.
(2) Trên NST giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tính
trạng thường: đúng.
(3) Ở tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm 1 cặp tương đồng, giống nhau
giữa giới đực và giới cái: sai, NST giới tính gồm 1 cặp nhưng khác nhau ở giới đực và giới
cái.
(4) Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp NST giới tính XX, cá thể đực có cặp NST giới
tính XY: sai, điều này chỉ đúng với ruồi giấm và các loài động vật có vú.
(5) Các gen trên vùng tương đồng của NST X và Y không tuân theo quy luật phân li: sai.
Vậy ý đúng là (2).
Câu 32: Đáp án A
Tỉ lệ 8:4:4:2:2:1:1:1:1 = (1:4:1).(1:2:1) → Tỉ lệ 1:4:1 thì AAaa x 1 bên đồng hợp hoặc BBbb
x 1 bên đồng hợp.
Tỉ lệ 1:2:1 thì phép lai phải là: AAAa x AAAa, AAAa x Aaaa, Aaaa x Aaaa hoặc BBBb x
BBBb, BBBb x Bbbb, Bbbb x Bbbb
Xét các phép lai của đề bài:
(1) AAaaBBbb x AAAABBBb = (AAaa x AAAA).(BBbb x BBBb) = (1:4:1).(1:5:5:1) → loại
(2) AAAaBBbb x Aaaabbbb = (AAAa x Aaaa).((BBbb x bbbb) = (1:2:1).(1:4:1) → 2 đúng
(3) AaaaBBBB x AaaaBBbb = (Aaaa x Aaaa).(BBBB x BBbb) = (1:2:1).(1:4:1) → 3 đúng
(4) AAaaBBbb x AAaabbbb = (AAaa x AAaa).(BBbb x bbbb) = (1:8:18:8:1).(1:4:1) → loại
(5) AaaaBBBb x AAaaBBbb = (Aaaa x AAaa).(BBBb x BBbb) = (1:5:5:1).(1:2:1) → loại
(6) AAAaBBBb x AaaaBbbb = (AAAa x Aaaa).(BBBb x Bbbb) = (1:2:1).(1:2:1) → loại
Vậy trong các phép lai trên, có 2 phép lai: 2, 3 cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ
8:4:4:2:2:1:1:1:1
Câu 33: Đáp án B
Gọi số cặp NST của loài là n.
3 cặp giảm phân có trao đổi chéo mỗi cặp sẽ tạo ra 4 loại giao tử.
Cặp NST giới tính khi rối loạn giảm phân 2 ở một tế bào sẽ tạo ra 3 loại giao tử: XX, YY, O.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

n - 4 cặp còn lại mỗi cặp tạo ra 2 loại giao tử.
Vậy tổng số loại giao tử tạo ra là: 43 × 3 × 2n - 4 = 768 → n = 6.
Vậy bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là: 2n = 12.
Câu 34: Đáp án D
Ruồi giấm , 2n=8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên gen có hai
alen nằm ở vùng không tương đồng của X.
2n=8 → n=4, 1 cặp nhiễm sắc thể giới tính, con đực XY
NST thường: 1 cặp có 2 cặp gen dị hợp → số loại giao tử tối đa là 4 ( ruối giấm đực không có
hoán vị gen)
1 cặp NST thường có 2 KG là

AB
Ab
hoặc
vì vậy nếu tính trong giảm phân cho 4 loại giao
ab
aB

tử, 3 cặp NST thường → 43 = 6 loại giao tử.
Cặp nhiễm sắc thể giới tính có 1 gen với 2 alen nằm trong vùng không tương đồng của X →
số loại giao tử tối đa tạo được 3
Số loại giao tử tối đa được tạo thành là: 64 × 3 = 192
Câu 35: Đáp án D
Có 2 trong 3 cặp gen liên kết với nhau, lai phân tích cá thể dị hợp về 3 cặp gen → tỷ lệ
1:1:1:1 = (1:1)× (1:1)
Giả sử A và B liên kết với nhau, D phân ly độc lập → Gen liên kết có 2 kiểu dị hợp là dị hợp
tử đều và dị hợp tử chéo: Ab/aB Dd × ab/ab và AB/ab Dd × ab/ab dd
2 trong 3 gen liên kết với nhau → số trường hợp xảy ra là: 3C2 = 3
Tổng số phép lai cho tỷ lệ 1:1:1:1 là: 2 × 3 = 6
Câu 36: Đáp án D
Xét các phép lai của đề bài:
(1) cho tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình đều là 1:1:1:1
(2) cho tỉ lệ kiểu gen là (1:1).(1:2:1), tỉ lệ kiểu hình là: 1.(3:1)
(3) cho tỉ lệ kiểu gen là 1:2:1, tỉ lệ kiểu hình là 3:1
(4) cho tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình đều là 1:1:1:1
(5) cho tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình là (1:1).(1:1)
(6) cho tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình là (1:1).(1:1)
(7) cho tỉ lệ kiểu gen là (1:4:1).(1:4:1), tỉ lệ kiểu hình là(5:1).(5:1)
→ Có 4 phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình là 1, 4, 5,6


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 37: Đáp án B
Bản chất của hiện tượng này là đột biến gen ở tế bào chất do vậy sự phân chia cho các tế bào
con chỉ mang tính chất tương đối.
Chọn phần lá xanh đem nuôi cấy để tạo mô sẹo và mô này được tách ra thành nhiều phần để
nuôi cấy tạo các cây con. Xét các phát biểu của đề bài:
(1) sai vì các cây con mang số lượng các gen đột biến khác nhau.
(2) sai vì sức sống là sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường. Các cây con này có sức sống
khác nhau.
(3) sai vì các cây con mang số lượng các gen đột biến khác nhau → kiểu hình không đồng nhất.
(4) sai.
→ Trong các phát biểu trên không có phát biểu nào đúng
Câu 38: Đáp án A
Số giao tử đực bị đột biến chiếm 10% và số giao tử cái bị đột biến chiếm 2%.
Ta có phép lai (10% đột biến + 90% bình thường)x(2% đột biến + 98% bình thường),
ta tính được tỉ lệ hợp tử đột biến là: 10%.98% + 10%.2% + 2%.90% = 11,8% .
Câu 39: Đáp án D
Tỉ lệ cây thân thấp aa là: (168 + 7) : (168 + 7 + 504 + 21) = 0,25.
Quần thể cân bằng di truyền => tần số alen a = 0,5 => tần số alen A = 1 – 0,5 = 0,5. => Nội
dung 1 đúng.
Tỉ lệ hạt nâu bb là: (21 + 7) : (168 + 7 + 504 + 21) = 0,04.
Quần thể cân bằng di truyền => tần số alen b = 0,2 => tần số alen A = 1 – 0,2 = 0,8. => Nội
dung 2 sai.
Cấu trúc di truyền của quần thể về gen A là: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.
Cấu trúc di truyền của quần thể về gen B là: 0,64BB : 0,32Bb : 0,04bb.
Tỉ lệ cây cao hạt đen là: 504 : (168 + 7 + 504 + 21) = 0,72
Tỉ lệ kiểu gen AABb là: 0,25 x 0,32 = 0,08.
Tỉ lệ cây có kiểu gen AABb trên tổng số các cây thân cao, hạt đen là: 0,08 : 0,72 = 1/9.
Lấy ngẫu nhiên 2 cây cao, hạt đen ở F1. Xác suất để 2 cây này đều có kiểu gen AABb là:
1/9 x 1/9 = 1/81 => Nội dung 3 đúng.
Tỉ lệ cây thân thấp, hạt đen là: 0,25 x (1 – 0,04) = 0,24.
Cây thân thấp, hạt đen đồng hợp aaBB chiếm tỉ lệ là: 0,25 x 0,64 = 0,16.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Nếu chỉ tính trong số cây thấp, hạt đen ở F1 thì cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ: 0,16 :
0,24 = 2/3.
Nội dung 4 sai.
Đem những cây thân cao hạt đen đi giao phối ngẫu nhiên thì chỉ có cây có KG AaBb giao
phối với nhau tạo ra cây có kiểu hình thân thấp, hạt nâu.
Trong số những cây thân cao hạt đen thì cây có KG AaBb chiểm tỉ lệ: 0,5 x 0,32 : 0,72 = 2/9.
Đem tất cả cây cao, hạt đen ở F1 cho giao phối ngẫu nhiên thì đời F2 xuất hiện 1 cây có kiểu
hình cây thấp, hạt nâu với xác suất: 2/9 x 2/9 x 1/16 = 1/324. => Nội dung 5 đúng.
Có 3 nội dung đúng.
Câu 40: Đáp án B
Xét tính trạng bệnh P:
Người chồng ở thế hệ thứ III chắc chắn có kiểu gen Aa do nhận a từ người bố bình thường.
Người vợ ở thế hệ thứ III chắc chắn có kiểu gen aa
Phép lai: Aa x aa → 1/2Aa : 1/2aa.
→ Cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng mắc bệnh P với xác suất: 1/2
Xét tính trạng bệnh Q (B: bình thường, b: bị bệnh Q
Người chồng ở thế hệ thứ III chắc chắn có kiểu gen XBY
Người mẹ của vợ ở thế hệ thứ III có kiểu gen XBXb, người bố của vợ có kiểu gen XBY →
Người vợ có kiểu gen 1/2XB : 1/2Xb → giảm phân cho 3/4XB : 1/4Xb
Phép lai: (1/2XB : Y) x (3/4XB : 1/4Xb) → con trai mắc bệnh chiếm tỉ lệ: 1/8XbY
Vậy xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng là
con trai và mắc cả hai bệnh P, Q là: 1/2 . 1/8 = 1/16 = 6,25%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×