Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

Đề chuẩn 10 file word có lời giải chi tiết

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (555.34 KB, 13 trang )

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC SỐ 10
Câu 1: Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Sự vận chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng không phụ thuộc vào hiệu suất sinh thái
của bậc dinh dưỡng đó
B. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon monooxit (CO).
C. Một phần nhỏ cacbon tách ra từ chu trình dinh dưỡng để đi vào các lớp trầm tích
D. Toàn bộ lượng cacbon sau khi đi qua chu trình dinh dưỡng được trở lại môi trường không
khí
Câu 2: Người có n

, hiện tại có bao nhiểu kiểu k t hợp NST khác nhau từ giao t của b

m
A. 23
Câu 3:

B. 46

C. 1

D. >7 tỉ

ường lactose gây ra sự t ng hợp các enzyme lactase. Một t bào E. coli được nuôi

trong môi trường có đường lactose. iều nào sau đây x y ra khi lactose đi vào t bào?
A. Các protein c ch g n vào v ng O
B. Lactose liên k t với các protein c ch .
C. Lactose liên k t với các gen điều hành.
D. Protein c ch và lactose k t hợp vớiN polimeraza

Câu 4: Một con côn tr ng cái có nhi m s c thể
thể

có gen cánh màu xanh và vàng, nhi m s c

có gen cánh dài và cánh ng n. Khi t bào trong bu ng tr ng của nó tr i qua gi m phân,

có thể có loại tr ng ch a NST nào dưới đây?

A. Hai nhi m s c thể

với gen cánh màu xanh và gen cánh màu da cam

B. Hai nhi m s c thể

với gen cánh dài và gen cánh ng n

C. Ch a c

nhi m s c thể

D. Một nhi m s c thể

và nhi m s c thể 19.

với một gen cánh màu xanh và một nhi m s c thể


với một gen

cánh dài.
Câu 5: Correns mô t là sự k thừa của màu loang l trên lá cây được xác định ch phụ thuộc
vào m . hiện tượng gì này mô t
A. di truyền Ti thể

B. di truyền Lục lạp

C. di truyền NST

D. di truyền platmid

Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 6: Bạch tạng, bệnh thi u s c t ở người, k t qu từ một gen l n NST thường được ch
định. Hai b m có màu bình thường có con bạch tạng. Tính xác suất mà đ a tr ti p theo của
h s là bạch tạng và xác suất của

đ a con ti p theo có

gái,

trai trong đó

đ a bạch


tạng?
A.

1 81
;
2 256

B.

1 81
;
4 256

C.

1 81
;
4 512

D.

1 81
;
8 512

Câu 7: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng r và các gen trội là trội
hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd  AaBbCcDd cho t lệ kiểu hình -bbC-D- ở đời con là
A.

3

256

B.

1
16

C.

81
256

D.

27
256

Câu 8: Màu s c hoa loa kèn do gen nằm trong t bào chất qui định, trong đó hoa vàng trội so
với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được F1. cho F1 tự
thụ phấn t lệ kiểu hình ở đời F2 là
A. Trên mỗi cây đều có c hoa vàng và xanh
B. 75% vàng: 25% xanh
C. 100% hoa vàng
D. 100% hoa màu xanh.
Câu 9: Ở một loài thực vật, cho bi t mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn
toàn. Xét n gen, mỗi gen đều có hai alen, nằm trên một nhi m s c thể thường. Cho cây thuần
chủng có kiểu hình trội về n tính trạng giao phấn với cây có kiểu hình l n tương ng (P), thu
được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Bi t rằng không x y ra đột bi n và các gen liên k t
hoàn toàn. Theo lí thuy t, k t luận nào sau đây không đúng?
A. F1 dị hợp t về n c p gen đang xét

B. F2 có kiểu gen phân li theo t lệ :

: .

C. Các gen trên thuộc c ng một nhóm gen liên k t
D. F2 có s loại kiểu gen bằng s loại kiểu hình.
Câu 10: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do một cặp gen quy định, tính trạng hình
dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn
với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây thân cao, quả tròn.
Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, quả tròn
chiếm tỉ lệ 50,64%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra
hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng với phép lai trên?
Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

(1) F2 có 10 loại kiểu gen.
(2) F2 có 4 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng
lặn.
(3) Ở F2, số cá thể có kiểu gen khác với kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 64,72%.
(4) F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 8%.
(5) Ở F2, số cá thể có kiểu hình thân thấp, quả tròn chiếm tỉ lệ 24,84%
A. 1), (2) và (3).

B. (1), (2) và (4).

C. (1), (2) và (5).


D. (2), (3) và (5).

Câu 11: Khi nói về sự di truyền của gen l n nằm trên v ng không tương đ ng của nhi m s c
thể giới tính X ở người, trong trường hợp không có đột bi n, phát biểu nào sau
đây không đúng?
A. Gen của b ch di truyền cho con gái mà không di truyền cho con trai
B. T lệ người mang kiểu hình l n ở nam giới cao hơn ở nữ giới.
C. Gen của m ch di truyền cho con trai mà không di truyền cho con gái
D. Ở nữ giới, trong t bào sinh dưỡng gen t n tại thành c p alen.
Câu 12: Cho phép lai sau đây ở ruồi giấm: P : ♀

Ab M m
AB M
X X ♂
X Y nếu F1 có tỷ lệ kiểu
aB
ab

hình đồng hợp lặn là 1,25%, thì tần số hoán vị gen bằng bao nhiêu?
A. 20%

B. 35%

C. 25%

D. 18%

Câu 13: Một quần thể thực vật ở th hệ xuất phát đều có kiểu gen a. Tính theo lí thuy t t lệ
kiểu gen


trong quần thể sau 5 th hệ tự thụ phấn b t buộc là:

A. 46,8750 %

B. 48,4375 %

C. 43,7500 %

D. 37,5000 %

Câu 14: Bệnh bạch tạng do gen l n nằm trên NST thường qui định. Ở huyện

có 06 người,

có 00 người bị bệnh bạch tạng. Xác suất b t g p người bình thường có kiểu gen dị hợp là:
A. 1,98.

B. 0,198.

C. 0,0198.

Câu 15: N u con cái của một loài côn tr ng có một nhi m s c thể
xanh và một nhi m s c thể

D. 0,00198.
với một gen cánh màu

với một gen cánh màu da cam, nó s s n xuất được các loại

tr ng nào sau đây?

A. Ch tr ng có gen cánh màu xanh
B. Ch có tr ng có gen cánh màu cam
C.

1
1
tr ng có gen cánh màu xanh và tr ng có gen cánh màu cam
2
2

Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

D.

3
1
tr ng có gen cánh màu xanh và tr ng có gen cánh màu cam
4
4

Câu 16: hận ét t nh ch nh ác của các nội ung ưới đây
(1) Kĩ thuật cấy gen với mục đ ch sản uất các chế phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp ,
tế ào nhận phổ biến là vi khuẩn E.coli vì E.coli có tốc độ sản sinh nhanh.
(2) Trong chọn giống tiến hành tự thụ phấn bắt buộc để giảm tỉ lệ đồng hợp.
(3) Không sử dụng cơ thể lai F1 để làm giống vì ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở F1 và
sau đó giảm dần ở các đời tiếp theo.

(4) Phương pháp nuôi cấy mô và tế bào dựa trên cơ sở tế bào học là sự nhân đôi và phân li
đồng đều của nhiễm sắc thể trong giảm phân.
A. ( ) đúng, ( ) sai, ( ) đúng, ( ) đúng

B. ( ) đúng, ( ) đúng, ( ) đúng, ( ) sai

C. ( ) đúng, ( ) sai, ( ) đúng, (4) sai

D. ( ) sai, ( ) sai, ( ) đúng, ( ) sai

Câu 17: iều không đúng về nhiệm vụ của di truyền y h c tư vấn là
A. góp phần ch tạo ra một s loại thu c chữa bệnh di truyền.
B. chẩn đoán, cung cấp thông tin về kh năng m c các loại bệnh di truyền ở đời con của các
gia đình đã có bệnh này
C. cho lời khuyên trong việc k t hôn, sinh đ .
D. cho lời khuyên trong việc đề phòng và hạn ch hậu qu xấu của ô nhi m môi trường tới
việc sinh đ .
Câu 18:

ột bi n gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng v n có vai trò quan tr ng

trong ti n hóa vì
A. tần s đột bi n gen trong tự nhiên không đáng kể nên tần s các alen đột bi n có hại là rất
thấp.
B. giá trị thích nghi của đột bi n thay đ i t y theo môi trường và t hợp gen
C. gen đột bi n thường ở trạng thái dị hợp nên không gây hại.
D. đột bi n gen là ngu n phát sinh bi n dị di truyền trong quần thể.
Câu 19: Ch n l c đào th i các alen l n thay đ i tần s các alen chậm hơn ch n l c ch ng lại
alen trội vì
A. ch n l c tác động trực ti p lên kiểu gen và gián ti p bi n đ i tần s kiểu hình

B. ch n l c tác động trực ti p lên kiểu hình nên alen l n ch bị đào th i khi ở trạng thái đ ng
hợp.

Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
C. ch n l c tác động trực ti p lên kiểu hình nên alen l n ch bị đào th i khi ở trạng thái dị
hợp.
D. ch n l c không bao giờ loại h t alen l n ra khỏi quần thể
Câu 20: Ghép nội dung cột

tương ng với cột

Cột 1

Cột 2

1

Cánh ơi và chi trước của khỉ

a

Chọn lọc nhân tạo

2

Càng của châu chấu và chân sau của


b

Cách li trước hợp tử

ếch
3

Đào thải các cá thể kém thích nghi

c

Chọn lọc tự nhiên

4

Hai loài có mùa sinh sản khác nhau

d

Cách li sau hợp tử

5

Con la không có khả năng sinh sản

e

Cơ quan tương đồng


6

Gà logo không có khả năng ấp trứng

g

Cơ quan tương tự

A. 1- g, 2- e, 3- c, 4- b, 5- a, 6- d.

B. 1- e, 2- g, 3- c, 4- b, 5- d, 6- a.

C. 1- e, 2- g, 3- a, 4- b, 5- d, 6- c.

D. 1- g, 2- e, 3- c, 4- b, 5- d, 6- a.

Câu 21: trong quá trình ti n hóa, cách ly địa lý có vai trò.
A. hạn ch sự giao ph i rự do giữa các cá thể thuộc các quần thể c ng loài
B. hạn ch sự giao ph i tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể khác loài
C. làm bi n đ i tần s alen của quần thể theo những hướng khác nhau.
D. làm phát sinh alen mới , qua đó làm tăng sự đa dạng di truyền trong loài.
Câu 22: Trong thí nghiệm của mình, Miller và Urey đã mô phỏng khí quyển nguyên thủy của
Trái

ất trong phòng thí nghiệm để t ng hợp hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ, vậy những khí

nào được hai ông s dụng
A. H2O, CO2 , CH 4 , N 2

B. H 2O, CO2 , CH 4 , NH3


C. H2O, CH4 , NH3 , H2

D. H2O, O2 , CH 4 , N 2

Câu 23: Hiện tượng nào sau đây ph n ánh dạng bi n động s lượng cá thể của quần thể sinh
vật không theo chu kì?
A. Ở Việt Nam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô,… chim cu gáy thường xuất hiện
nhiều
B. Ở Việt Nam, vào m a xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều.
C. Ở miền B c Việt Nam, s lượng ch nhái gi m vào những năm có m a đông giá rét, nhiệt
độ xu ng dưới 8oC.
Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
D. Ở đ ng rêu phương B c, c

năm đ n

năm, s lượng cáo lại tăng lên gấp 00 lần và sau

đó lại gi m.
Câu 24: Trên đ ng ruộng quần thể chuột có xu hướng tăng s lượng cá thể. Bà con nông dân
s dụng biện pháp b y và đánh b ( ). Một s v ng bà con nông dân s dụng biện pháp quây
nilong( ) . Hãy đánh giá hiệu qu của biện pháp trên
A. ( ) hiệu qu hơn vì diệt nhanh chóng cá thể chuột.
B. ( ) hiệu qu hơn vì làm hạn ch khu vực s ng của chuột.
C. ( ) hiệu qu hơn vì cá thể chuột gi m, quần thể chuột không thể khôi phục.

D. ( ) hiệu qu hơn vì có thể giữ chuột trong phạm vi ruộng.
Câu 25: iều nào sau đây là đúng sự thật của một loài mà có một s lượng nhi m s c thể n
= 16?
A. Các t bào lưỡng bội có

nhi m s c thể trong mỗi t bào

B. T bào có 6 c p nhi m s c thể trong mỗi t bào
C. Mỗi t bào có 8 c p nhi m s c thể tương đ ng.
D. Một giao t loài này có

c p nhi m s c thể tương đ ng

Câu 26: Khi trong một sinh c nh c ng t n tại nhiều loài gần nhau về ngu n g c và có chung
ngu n s ng thì sự cạnh tranh giữa các loài s
A. làm chúng có xu hướng phân li

sinh thái.

B. làm cho các loài trên đều bị tiêu diệt.
C. làm tăng thêm ngu n s ng trong sinh c nh.
D. làm gia tăng s lượng cá thể của mỗi loài.
Câu 27: Có ao nhiêu mối quan hệ cộng sinh ưới đây
(1) i khuẩn cố định đạm và cây họ đậu

( ) i khuẩn phân hủy enlulo và trâu

( ) Phong lan và cây r ng

( ) Tảo và nấm trong địa y


( ) Cây tầm gửi và cây ưởi

( ) Trùng roi phân hủy

enlulo trong

ruột mối
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 28: Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:
(1) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật t ng sống.
(2) Có sự biến đổi tuần tự của quần ã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi
trường.

Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều
kiện tự nhiên của môi trường.
(4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái.
Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là

A. (1) và (2).

B. (1) và (4).

C. (3) và (4).

D. (2) và (3).

Câu 29: Khi nói về chuỗi và lưới th c ăn, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật ch tham gia vào một chuỗi th c ăn.
B. Khi thành phần loài trong quần xã thay đ i thì cấu trúc lưới th c ăn cũng bị thay đ i.
C. Tất c các chuỗi th c ăn đều được b t đầu từ sinh vật s n xuất.
D. Trong một lưới th c ăn, mỗi bậc dinh dưỡng ch có một loài.
Câu 30: K t qu phân tích hàm lượng DN của

loại t bào của một cơ thể như sau

Hãy cho bi t :

(1)

ẫu nào đại điện cho D của giao tử

( )

ẫu nào đại điện cho D của pha Go

( )

ẫu nào đại điện cho D của pha G

A. (1) I, (2) II, (3) III.

B. (1) I, (2) III, (3) II.

C. (1) III, (2) I, (3) II.

D. (1) II, (2) I, (3) III

Câu 31: Áp suất r được thể hiện qua hiện tượng
A. r nhựa và

gi t.

B. r nhựa

C. thoát hơi nước.

D.

gi t.

Câu 32: Các hiện tượng nào sau đây thuộc dạng ng động không sinh trưởng?
A. Hoa mười giờ nở vào bu i sáng, khí kh ng đóng mở
B. Lá cây h

ậu xoè ra và khép lại theo chu kỳ ngày đêm, khí kh ng đóng mở.

C. Lá cây trinh nữ khép lại khi có va chạm cơ h c, khí kh ng đóng mở.
D. Hiện tượng th c ngủ của ch i cây bàng và th c ngủ của cây trinh nữ
Câu 33: Các hình th c sinh s n ở sinh vật g m?

A. Sinh s n vô tính và sinh s n hữu tính.
Trang 7 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
B. Sinh s n bằng hạt và sinh s n bằng cành, lá.
C. Sinh s n bào t và nuôi cấy mô.
D. Sinh s n giâm chi t ghép nuôi cấy mô và gieo hạt
Câu 34: Cho các nhận định về ảnh hưởng của hô hấp lên quá trình bảo quản nông sản, thực
phẩm
(1) Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản.
(2) Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng.
(3) Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần kh trong môi trường bảo quản.
(4) Hô hấp không làm thay đổi khối lượng, chất lượng nông sản, thực phẩm.
Số nhận định đúng là:
A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 35: Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu
(1) Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở
lục lạp trong tế bào bó mạch.
( )Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục
lạp trong tế bào mô giậu.
( ) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch và giai đoạn tái cố định

CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.
( ) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu và giai đoạn tái cố định
CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
Phương án sai gồm:
A. (3), (4).

B. (1), (2), (3).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (3), (4).

Câu 36: Cho các loài sinh vật sau : sâu cu n lá, ch ,châu chấu, gián,tằm, b ngựa. Trong các
loài đó những loài nào trong chu trình sinh trưởng và phát triển theo kiểu bi n thái không
hoàn toàn.
A. Châu chấu , b ngựa, ch

B. Châu chấu, gián , tằm

C. Châu chấu , gián, b ngựa

D. Sâu cu n lá, ch, tằm

Câu 37: Côn tr ng có hình th c hô hấp nào?
A. Hô hấp bằng ph i

B. Hô hấp bằng mang.

C. Hô hấp qua bề m t cơ thể.


D. Hô hấp bằng hệ th ng ng khí.

Câu 38: Ở ruồi giấm, alen

quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân

đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen

quy định cánh cụt. Alen D quy

Trang 8 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen

quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai:

AB
AB
thu được F1. Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ

D d
abX X abX D Y

chiếm 3,75%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng ảy ra hoán vị gen trong quá trình phát
sinh giao tử cái. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng
I. F1 có 28 loại kiểu gen.
II. F1 có 30% số cá thể có kiểu hình trội về hai tính trạng.

III. F1 có 10% số ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.
IV. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cM.
A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Câu 39: Cho sơ đ ph hệ mô t sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của
một gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn

Bi t rằng không x y ra đột bi n. Xác suất người con đầu lòng của c p vợ ch ng III. 5 và
III. 6 sinh con không mang gen gây bệnh là
A.

1
3

B.

7
15

C.

7
18


D.

Câu 40: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen
dạng quả do một gen có

31
36

,a và B, cùng quy định. Hình

alen quy định, alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen

quy định quả bầu. Cho biết bố mẹ đều thuần chủng khác nhau ba cặp gen tương phản, đời
F1 đều xuất hiện cây hoa đỏ, quả tròn. Tiếp tục cho F1 giao phấn, thu được F2 kết quả sau:
7 8 cây hoa đỏ, quả tròn; 614 cây hoa hồng, quả tròn;

9 cây hoa đỏ, quả bầu; 124 cây hoa

hồng, quả bầu; 123 cây hoa trắng, quả tròn. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát iểu
sau:
(1) Tính trạng màu sắc hoa được di truyền theo quy luật tương tác ổ sung của hai cặp gen
không alen.
Trang 9 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
( ) Gen quy định hình dạng quả phải liên kết không hoàn toàn với một trong hai gen quy định
màu sắc hoa.
(3) Có hiện tượng hoán vị gen với tần số 20%.

(4) kiểu gen của F1 có thể là Ab
A. 1

Bd
Ad
hoặc Bb
bD
aD

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án
1-C

2-D

3-B

4-D

5-B

6-C

7-D


8-D

9-D

10-A

11-C

12-A

13-B

14-C

15-C

16-D

17-A

18-B

19-B

20-B

21-A

22-C


23-C

24-B

25-C

26-A

27-C

28-D

29-B

30-C

31-A

32-C

33-A

34-B

35-B

36-C

37-D


38-D

39-B

40-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Câu 2: Đáp án D
Câu 3: Đáp án B
Câu 4: Đáp án D
Câu 5: Đáp án B
Câu 6: Đáp án C
Câu 7: Đáp án D
Câu 8: Đáp án D
Câu 9: Đáp án D
Câu 10: Đáp án A
Câu 11: Đáp án C
Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 12: Đáp án A
Câu 13: Đáp án B
Câu 14: Đáp án C
Câu 15: Đáp án C
Câu 16: Đáp án D
Câu 17: Đáp án A
Câu 18: Đáp án B

Câu 19: Đáp án B
Câu 20: Đáp án B
Câu 21: Đáp án A
Câu 22: Đáp án C
Câu 23: Đáp án C
Câu 24: Đáp án B
Câu 25: Đáp án C
Câu 26: Đáp án A
Câu 27: Đáp án C
Câu 28: Đáp án D
Câu 29: Đáp án B
Câu 30: Đáp án C
Câu 31: Đáp án A
Câu 32: Đáp án C
Lá cây trinh nữ khép lại khi có va chạm cơ h c, khí kh ng đóng mở là những ng động liên
quan đ n s c trương nước, không liên quan đ n sinh trưởng → Chúng thuộc dạng ng động
không sinh trưởng
Câu 33: Đáp án A
Câu 34: Đáp án B
Câu 35: Đáp án B
Giai đoạn đầu c định CO 2 di n ra ở lục lạp trong t bào mô giậu và giai đoạn tái c định

CO 2 theo chu trình Calvin di n ra ở lục lạp trong t bào bó mạch nên các phương án , ,
sai, phương án

đúng

Câu 36: Đáp án C
Ếch, tằm phát triển qua bi n thái hoàn toàn → Loại , B, D
Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiĐặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 37: Đáp án D
Câu 38: Đáp án D
Quy ước: A: cao; a:thấp. B: đỏ; b: vàng/ 1NST. D:tròn; d:dài /1NST.
Do F1 dị hợp 3 cặp gen và cho F2 tỉ lệ KH thân cao,hoa đỏ, tròn (A_B_D_) = 49,5%
Ta có : Dd  Dd  D _ 

3
1
và tỉ lệ dd 
4
4

3
 tỉ lệ A _ B _  49,5% /  66%  50%  (tỉ lệ aabb)  tỉ lệ aabb = 16%
4
 tỉ lệ KH thân thấp, hoa vàng, quả dài ở F2 ( aabbdd)= 16%.25%= 4%

Câu 39: Đáp án B
Ta thấy I. và I.

ình thường trong khi II.13 bị bệnh nên ta rút ra kết luận: Bệnh do gen lặn

nằm trên ST thường quy định
Quy ước: A – Bình thường, a – Bị bệnh.
Vì III.14 bị bệnh nên III.15 có thể có kiểu gen:


1
2
AA : Aa .
3
3

Vậy khi người số III.15 tạo giao tử thì tỷ lệ giao tử có thể tạo ra là
gười số II.11 có kiểu gen a; người số II.12 có thể có kiểu gen:
Do đó: gười số III.16 có thể có kiểu gen:

2
1
A: a.
3
3
1
2
AA : Aa .
3
3

2
3
AA : Aa .
5
5

Vậy khi người số III.16 tạo giao tử tì tỷ lệ giao tử có thể tạo ra là:
Vậy khả năng sinh ra cơ thể không mang gen gây bệnh (AA) là:


7
3
A: a .
10 10

2 7
7
 
3 10 15

Câu 40: Đáp án C
- Xét sự di truyền màu sắc hoa: F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa hồng: hoa trắng ≈
9: 6: 1. Tính trạng màu sắc hoa được di truyền theo quy luật tương tác ổ sung của hai cặp
gen không alen.
Ta có F1: aB (hoa đỏ)

aB (hoa đỏ)

F2: 9A-B- : 9 hoa đỏ
3A-bb : 3 hoa hồng
3aaB-: 3 hoa hồng
Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

1aabb: 1 hoa trắng
- Xét sự di truyền hình dạng quả: F2 phân li tỉ lệ 3 quả tròn : 1 quả bầu. Tính trạng hình dạng
quả được di truyền theo quy luật phân li.

Ta có F1: Dd (quả tròn) x Dd (quả tròn)
- Xét kết hợp sự di truyền cả hai tính trạng: Nếu cả 3 cặp gen phân li độc lập thì F2 phải xuất
hiện tỉ lệ kiểu hình (9:6:1) x (3:1)= 27: 9: 18: 6: 3: 1.
hưng tỉ lệ phân li kiểu hình của F theo đề ài cho ≈ : : : 1: 1, F

uất hiện 16 kiểu tổ

hợp giao tử đực và cái của F1, F1 tạo 4 kiểu giao tử với tỉ lệ bằng nhau. Chứng tỏ gen quy
định hình dạng quả phải liên kết hoàn toàn với một trong hai gen quy định màu sắc hoa.
Xác định kiểu gen của F1:
F2 xuất hiện tỉ lệ 6: 5: 3: 1: 1 trái với tỉ lệ thông thường nên các gen đã liên kết theo vị tr đối
Vì vai trò của gen

và gen B là như nhau nên kiểu gen của F1 có thể là Aa hoặc Bb

Vậy các phát biểu 1, ,

đúng.

(3) sai vì ở đây không ảy ra hoán vị gen.

Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải×