Tải bản đầy đủ (.pdf) (15 trang)

Đề 07 file word có lời giải chi tiết

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (666.66 KB, 15 trang )

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

ĐỀ SỐ 7


BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC
Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Nhóm vi khuẩn nào dưới đây thường hoạt động trong môi trường kị khí?
A. Vi khuẩn nitrat hóa.

B. Vi khuẩn phản nitrat hóa.

C. Vi khuẩn amôn hóa

D. Vi khuẩn cố định nitơ.

Câu 2: Ở vi khuẩn, axit amin đầu tiên được đưa đến ribôxôm trong quá trình dịch mã là:
A. valin.

B. mêtiônin.

C. foocmin mêtiônin. D. alanin.

Câu 3: Người mắc hội chứng tiếng mèo kêu có bao nhiêu NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng?
A. 46.

B. 47.


C. 49.

D. 45.

Câu 4: Ở động vật bậc cao, hệ cơ quan nào có vai trò chủ yếu, quyết định hình thức và mức
độ phản ứng của cơ thể đối với các kích thích từ môi trường?
A. Hệ nội tiếp.

B. Hệ tuần hoàn.

C. Hệ hô hấp.

D. Hệ thần kinh.

Câu 5: Hình ảnh dưới đây minh họa cho tác động của nhân tố tiến hóa nào?

A. Giao phối ngẫu nhiên.

B. Đột biến.

C. Di – nhập gen.

D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 6: Những sinh vật nào sau đây có thể đứng đầu chuỗi thức ăn?
1. Sinh vật sản xuất

2. Sinh vật tiêu thụ bậc 1

3. Tất cả các loại sinh vật.


4. Sinh vật phân giải

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 3, 4

D. 1, 4

Câu 7: Trong chuỗi thức ăn, các sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc bậc dinh dưỡng
A. cấp 3.

B. cấp 4.

C. cấp 2.

D. cấp 4

Câu 8: Loại sinh vật nào có vai trò phân giải các chất?
A. Thực vật.

B. Động vật ăn thực vật.

C. Động vật ăn động vật.

D. Vi khuẩn.

Câu 9: Ở động vật nhai lại, dạ dày được chia làm 4 ngăn

Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế.
B. dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, diều.
C. dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế, mề.
D. dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế, dạ dày tuyến.
Câu 10: Một cây có kiểu gen AaBbccDD. Người ta tiến hành lấy các hạt phấn của cây này
nuôi trong môi trường nhân tạo thành cây đơn bội rồi cho lưỡng bội hoá. Theo lý thuyết cây
con không thể có kiểu gen nào dưới đây?
A. AABBccDD.

B. aabbccDD.

C. AAbbCCDD.

D. aaBBccDD.

Câu 11: Ở sinh vật nhân thực, mARN trưởng thành là loại mARN
A. được tạo ra sau khi cắt bỏ các đoạn intron khỏi mARN sơ khai.
B. được tạo ra trực tiếp từ mạch khuôn của phân từ ADN mẹ.
C. sau khi được tổng hợp thì nó cuộn xoắn để thực hiện chức năng sinh học.
D. được tạo ra sau khi cắt bỏ các đoạn êxôn khỏi mARN sơ khai.
Câu 12: Theo quan niệm của thuyết tiến hoá tổng hợp, phát biểu nào dưới đây về chọn lọc tự
nhiên là sai?
A. Trong một quần thể đa hình thì CLTN đảm bảo sự sống sót và sinh sản ưu thế của những
cá thể mang nhiều đột biến trung tính, qua đó làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

B. Mặt chủ yếu của CLTN là sự phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau
trong quần thể.
C. CLTN làm cho tần số của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định.
D. CLTN không chỉ tác động với từng gen riêng rẽ mà tác động với toàn bộ kiểu gen, không
chỉ tác động với từng cá thể riêng rẽ mà còn đối với cả quần thể.
Câu 13: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh ở
A. kỉ Cacbon.

B. kỉ Phấn trắng.

C. kỉ Jura.

D. kỉ Silua

Câu 14: Trong tự nhiên, những loài không di động hoặc ít di động dễ chịu ảnh hưởng của
dạng cách li nào sau đây?
A. Cách li sinh sản.

B. Cách li địa lí.

C. Cách li sinh thái.

D. Cách li di truyền.

Câu 15: Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dịch mã là quá trình dịch trình tự các côđon trên mARN thành trình tự các axit amin trong
chuỗi pôlipeptit.
B. Quá trình dịch mã có sự tham gia của các nuclêôtit tự do.
Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiĐặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
C. Trong quá trình nhân đôi ADN, cả hai mạch mới đều được tổng hợp liên tục.
D. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzim ADN pôlimeraza.
Câu 16: Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nhóm các nguyên tố khoáng
thích hợp để bón cho cây là:
A. P, K, Mn.

B. P,K,Fe.

C. N, Mg, Fe.

D. N, K, Mn.

Câu 17: Nội nhũ của hạt cây Một lá mầm có bộ nhiễm sắc thể
A. tam bội.

B. tứ bội.

C. đơn bội.

D. lưỡng bội.

Câu 18: Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành
gen ung thư. Khi bị đột biến, gen này hoạt động mạnh hơn và tạo ra quá nhiều sản phẩm làm
tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được.
Những gen ung thư loại này thường là:
A. gen trội và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.
B. gen lặn và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục.

C. gen trội và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục
D. gen lặn và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.
Câu 19: Các kiểu hướng động dương của rễ là:
A. hướng đất, hướng nước, hướng hoá.

B. hướng sáng, hướng nước, hướng hoá.

C. hướng đất, hướng sáng, hướng hoá.

D. hướng đất, hướng nước, hướng sáng.

Câu 20: Biết rằng không có đột biến xảy ra và các gen trội lặn hoàn toàn. Tính theo lý thuyết.
Phép lai: AaBb (vàng, trơn) x aabb (xanh, nhăn) sẽ cho kết quả kiểu hình:
A. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn
B. 3 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn
C. 3 vàng, trơn : 3 xanh, trơn : 1 vàng, nhăn : 1 xanh, nhăn
D. 1 vàng, trơn : 1 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn
Câu 21: Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau đây:
Thực vật  Sâu ăn lá  Nhái  Rắn hổ mang  Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này sinh
vật tiêu thụ bậc 2 là:
A. Rắn hổ mang.

B. Nhái.

C. Diều hâu.

D. Sâu ăn lá.

Câu 22: Ví dụ nào dưới đây phản ánh mối quan hệ hỗ trợ?
A. Cỏ dại và lúa trên cùng một cánh đồng.

B. Chuột và mèo sống trong cùng một khu rừng.
C. Rận sống bám trên da trâu, bò.
Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
D. Chim mỏ đỏ và linh dương.
Câu 23: Hậu quả thường xảy ra đối với trẻ em khi thiếu iôt là:
A. các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển.
B. các đặc điểm sinh dục phụ ở nữ kém phát triển.
C. người nhỏ bé hoặc khổng lồ.
D. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.
Câu 24: Dựa vào kiểu phân bố đặc trưng, em hãy cho biết trường hợp nào dưới đây không
cùng nhóm với những trường hợp còn lại?
A. Phân bố của thông trong rừng thông.
B. Phân bố của chim hải âu khi làm tổ.
C. Phân bố của các loài sò sống trong phù sa vùng triều.
D. Phân bố của những con dã tràng cùng nhóm tuổi trên bãi triều.
Câu 25: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di
truyền?
A. QT1: 0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa.

B. QT2: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.

C. QT3: 0,5AA : 0,5aa.

D. QT4: 0,15AA : 0,45Aa : 0,4aa.

Câu 26: Ở động vật, khi nói về nhiễm sắc thể giới tính phát biểu nào sau đây đúng?

(1). Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.
(2). Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.
(3). NST giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng NST.
(4). Ở giới đực cặp NST giới tính là XY, ở giới cái cặp NST giới tính là XX.
A. 0.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 27: Con đường cố định CO2 của thực vật CAM và thực vật C4 khác nhau chủ yếu ở
A. chất tham gia và sản phẩm tạo thành.

B. không gian và thời gian diễn ra.

C. sản phẩm ổn định đầu tiên.

D. chất nhận CO2

Câu 28: Có bao nhiêu trường hợp dưới đây phản ánh hiện tượng biến động số lượng không
theo chu kì?
1. Lúa trên một thửa ruộng bị chết hàng loạt sau một đợt rét.
2. Số lượng ve sầu tăng lên trong mùa hè.
3. Số lượng tảo tăng nhanh trong một hồ nước phú dưỡng.
4. Loài chuột thảo nguyên biến động số lượng theo chu kì 3 - 4 năm.
5. Số lượng cá thể của các loài động vật nổi thường tăng lên vào ban đêm.
Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiĐặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 29: Trong các nhân tố dưới đây, nhân tố nào hầu như không tham gia vào điều hoà quá
trình sinh tinh và sinh trứng của động vật?
A. Hệ thần kinh

B. Hệ nội tiết

D. Môi trường

C. Hệ hô hấp

Câu 30: Một loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong
các cơ thể có bộ nhiễm sắc thế sau đây, có bao nhiêu thể một?
I. AaaBbDdEe.

II. ABbDdEe.

III. AaBBbDdEe.


IV. AaBbDdEe.

V. AaBbDdE.

VI. AaBbDdEe.

A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 31: Nếu các gen liên kết hoàn toàn và các tính trạng là trội lặn hoàn toàn thì phép lai cho
tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 :1 ở đời con là:
A.

AB Ab

Ab Ab

B.

Ab Ab

aB AB

C.


AB AB

ab ab

D.

aB ab

aB ab

Câu 32: Xét một gen khi nhân đôi hai lần đã sử dụng 1140 nuclêôtit loại guanin của môi
trường. Số nuclêôtit loại X của gen nói trên bằng:
A. 579.
Câu

33:

B. 1140.
Cho

một

quần

thể

C. 380.
ngẫu

phối
D. 1900.
cấu

trúc

di

truyềnF0 :

0,16AA  0, 48Aa  0,36aa  1 . Do điều kiện môi trường thay đổi nên các cá thể có kiểu gen

aa không sinh sản được nhưng vẫn có sức sống bình thường. Tần số alen A ở thế hệ thứ 3 là:
A. 0,65

B. 0,5

C. 0,803

D. 0,197

Câu 34: Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, trong quá trình
giảm phân không xảy ra đột biến và trao đổi chéo. Trong các phép lai sau, có bao nhiêu phép
lai đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình chung là 3 :1?

(1). AaBb  aaBB

(2). AABb  aaBb

(3). XA XB  XA Y

(4).

AB AB

ab ab

(5).

AB Ab

ab ab

Số phương án đúng là:
A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 35: Cho chuỗi thức ăn sau : Cây ngô  Sâu ăn lá gô  Chim ăn sâu
Biết, năng lượng tích lũy trong cây ngô  12.106 Kcal, Sâu ăn lá ngô  7,8.105 , Chim ăn sâu


 9, 75.103 Kcal
Sinh vật bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên có hiệu suất sinh thái bằng
Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. 1,25%

B. 6,5%

C. 10%

D. 4%

Câu 36: Nghiên cứu phả hệ sau về một bệnh di truyền ở người dưới đây:

Biết rằng không xảy ra đột biến ở các cá thể trong phả hệ, dựa vào phả hệ trên em hãy cho
biết kết luận nào dưới đây là đúng?
A. Bệnh do gen lặn nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên NST Y) qui định.
B. Bệnh do gen trội nằm trên NST thường qui định.
C. Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường qui định.
D. Bệnh do gen trội nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên NST Y) qui định.
Câu 37: Ở ruồi giấm, một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc ỏ hai nhiễm sắc thể
thuộc hai cặp tương đồng số 2 và số 4. Biết rằng quá trình giảm phân diễn ra bình thường và
không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lý thuyết, tổng tỉ lệ các loại giao tử có thể mang nhiễm
sắc thể đột biến trong tổng số giao tử là:
A.


1
.
8

B.

1
.
4

C.

3
.
4

D.

1
.
2

Câu 38: Chiều cao của cây ngô là do 4 cặp gen tác động cộng gộp quy định. Cây ngô cao
100cm có kiểu gen là aabbcc, cây ngô cao 180 cm có kiểu gen là AABBCCDD. Số loại kiểu
hình xuất hiện ở thế hệ F1 của phép lai giữa hai cơ thể đều có 4 cặp gen dị hợp là:
A. 8.

B. 256.

C. 9.


D. 16.

Câu 39: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có
hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ
phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng :
6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu
sau đây đúng?
I. F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng.
II. Trong tổng số cây hoa đỏ ở F2, số cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ

8
.
9

Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
III. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F1 có
số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ

1
.
27

IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F1 có kiểu hình
phân li theo tỉ lệ: 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.
A. 4.


B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 40: Ở ruồi giấm, cho con đực có mắt trắng giao phối với con cái có mắt đỏ được F1 đồng
loạt mắt đỏ. Các cá thể F1 giao phối tự do, đời F2 thu được: 3 con đực, mắt đỏ: 4 con đực mắt
vàng; 1 con đực mắt trắng; 6 con cái mắt đỏ; 2 con cái mắt vàng. Nếu cho con đực mắt đỏ F2
giao phối với con cái mắt đỏ F2 thì kiểu hình mắt đỏ đời con có tỉ lệ
A.

20
41

B.

7
9

C.

19
54

D.

31
54


Đáp án
1-B

2-C

3-A

4-D

5-C

6-D

7-A

8-D

9-A

10-C

11-A

12-A

13-A

14-C


15-A

16-C

17-A

18-A

19-A

20-D

21-B

22-D

23-D

24-C

25-B

26-C

27-B

28-C

29-C


30-B

31-B

32-C

33-C

34-D

35-B

36-B

37-C

38-C

39-B

40-B

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B
Vi khuẩn phản nitrat hoá là nhóm vi khuẩn kị khí và hoạt động của chúng làm thất thoát nitơ
khoáng trong đất, khiến cho đất trở nên kém màu mỡ. (Dethithpt.com)
Câu 2: Đáp án C
Ở vi khuẩn, axit amin đầu tiên được đưa đến ribôxôm trong quá trình địch mã là foocmin
mêtiônin.
Câu 3: Đáp án A

Hội chứng tiếng mèo kêu, là dạng đột biến cấu trúc NST dạng mất đoạn trên NST số 5, gặp ở
cả nam và nữ. Vậy nên người mắc bệnh này vẫn có bộ NST 2n = 46. (Dethithpt.com)
Câu 4: Đáp án D
Ở động vật bậc cao, hệ có vai trò chủ yếu, quyết định hình thức và mức độ phản ứng của cơ
thể đối với các kích thích từ môi trường.
Trang 7 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 5: Đáp án C

Quan sát hình ảnh trên ta thấy cá thể của quần thể 2 di chuyển sang quần thể 1
 hình ảnh trên minh hoạ cho tác động của nhân tố tiến hoá di - nhập gen.
Câu 6: Đáp án D
Chuỗi thức ăn có thể bắt đầu bằng sinh vật sản xuất hoặc bắt đầu bằng sinh vật phân giải
Câu 7: Đáp án A
Sinh vật sản xuất có bậc dinh dưỡng cấp 1; sinh vật tiêu thụ bậc 1 có bậc dinh dưỡng cấp 2;
sinh vật tiêu thụ bậc 2 có bậc dinh dưỡng cấp 3. (Dethithpt.com)
Câu 8: Đáp án D
Sinh vật có vai trò phân giải các chất là sinh vật phân giải.
Câu 9: Đáp án A
Ở động vật nhai lại, dạ dày được chia làm 4 ngăn: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế.
Câu 10: Đáp án C
+ Cây có kiểu gen AaBbccDD cho giao tử (hạt phấn): ABcD, AbcD, aBcD, abcD
+ Người ta tiến hành lấy các hạt phấn của cây này nuôi trong môi trường nhân tạo thành cây
đơn bội rồi cho lưỡng bội hoá cây con tạo ra có kiểu gen là:
Cây đơn bội

Cây con đơn bội khi đã lưỡng bội hóa


AbcD

AABBccDD

AbcD

AabbccDD

aBcD

aaBBccDD

abcD

aabbccDD

+ Vậy kiểu gen không thể tạo ra là AAbbCCDD
Câu 11: Đáp án A
Ở sinh vật nhân thực, mARN sơ khai sau khi được phiên mã ra từ mạch gốc của phân tử
ADN mẹ sẽ phải trải qua một số quá trình biến đổi để hình thành nên mARN trưởng thành
sau đó mới thực hiện được chức năng sinh học của nó. mARN sơ khai gồm có các đoạn
Trang 8 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
intron và các đoạn êxôn, các đoạn intron không tham gia vào việc mã hóa prôtêin sẽ bị cắt bỏ,
các đoạn êxôn được nối lại tạo thành mARN trưởng thành. (Dethithpt.com)
Câu 12: Đáp án A

+ A là phát biểu sai khái niệm đột biến trung tính là quan niệm của thuyết tiến hoá trung tính
Kimura.
+ B, C, D là những phát biểu đúng.
Câu 13: Đáp án A
Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ Cacbon
thuộc đại Cổ sinh.
Câu 14: Đáp án C
Trong tự nhiên, những loài không di động hoặc ít di động dễ chịu ảnh hưởng của dạng cách li
sinh thái, vì cách li sinh thái nó thích nghi với những yếu tố sinh thái xung quanh nơi ở của
nó.
Câu 15: Đáp án A
+ A đúng.
+ B sai, quá trình dịch mã không có sự tham gia của nuclêôtit tự do.
+ C sai vì trong quá trình nhân đôi ADN, một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được
tổng hợp gián đoạn.
+ D sai vì quá trình phiên mã không có sự tham gia của enzim ADN pôlimeraza.
Câu 16: Đáp án C
Thiếu các nguyên tố khoáng N, Mg, Fe sẽ làm cho lá cây bị vàng do vậy cần phải bón những
nguyên tố khoáng này cho cây để lá cây xanh trở lại. (Dethithpt.com)
Câu 17: Đáp án A
Nội nhũ của hạt cây Một lá mầm có bộ nhiễm sắc thể 3n (tam bội).
Câu 18: Đáp án A
Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung
thư. Khi bị đột biến, gen này hoạt động mạnh hơn và tạo ra quá nhiều sản phẩm làm tăng tốc
độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được. Những gen
ung thư loại này thường là gen trội và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh
dưỡng.
Câu 19: Đáp án A
Rễ cây có hướng áng âm và hướng dương với hướng đất, hướng nước, hướng hoá.
Trang 9 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiĐặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 20: Đáp án D
AaBb (vàng, trơn) x aabb (xanh, nhăn) đây là phép lai phân tích 2 cặp gen  kết quả đời con
là : 1:1:1:1
Câu 21: Đáp án B
Thực vật (sinh vật sản xuất)  Sâu ăn lá (sinh vật tiêu thụ bậc 1)  Nhái (sinh vật tiêu thụ
bậc 2)  Rắn hổ mang (sinh vật tiêu thụ bậc 3)  Diều hâu (sinh vật tiêu thụ bậc 4).
Câu 22: Đáp án D
+ A, B, C là những ví dụ phản ánh mối quan hệ đối kháng.
+ “Chim mỏ đỏ và linh dương” phản ánh mối quan hệ hợp tác (hỗ trợ)
Câu 23: Đáp án D
Khi trẻ em thiếu iôt sẽ dẫn đến hậu quả là chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.
Câu 24: Đáp án C
Trong các trường hợp đưa ra, ta nhận thấy: “Phân bố của thông trong rừng thông” – “Phân bố
của chim hải âu khi làm tổ”; “Phân bố của những con dã tràng cùng nhóm tuổi trên bãi triều”
đều là những kiểu phân bố đều trong tự nhiên, riêng “Phân bố của các loài sò sống trong phù
sa vùng triều” là trường hợp phân bố ngẫu nhiên. (Dethithpt.com)
Câu 25: Đáp án B

 2pq 
Áp dụng công thức p2 x q2 = 

 2 

2

+ Xét A, ta có 0,3.0,3  0,4  quần thể 1 chưa cân bằng.

2

2

 2pq   0,5 
+ Xét B, ta có p2 x q2 = 0,25.0,25 bằng 
 
  quần thể 2 cân bằng di truyền.
 2   2 
+ Xét C, 0,5.0,5  0  quần thể 3 chưa cân bằng.
2

 0, 45 
+ Xét D, 0,15.0, 4  
  quần thể 4 chưa cân bằng.
 2 
Câu 26: Đáp án C
+ (1) sai vì nhiễm sắc thể giới tính có ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
+ (2) sai vì NST giới tính ngoài chứa gen quy định giới tính còn có gen quy định tính trạng
thường.
+ (3) đúng nhiễm sắc thể giới tính có thể xảy ra đột biến cấu trúc và đột biến số lượng NST.

Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
+ (4) sai vì không phải loài nào cũng là cặp NST giới tính đực là XY, ví dụ: ở chim XX là
đực, XY là cái.
Câu 27: Đáp án B

Đặc điểm khác biệt rõ nét nhất của thực vật CAM với con đường C4 là về thời gian, cả hai
giai đoạn của con đường C4 đều diễn ra ban ngày, còn đối với con đường CAM thì giai đoạn
đầu cố định CO2 được thực hiện vào ban đêm, lúc khí khổ mở; còn giai đoạn tái cố định CO2
theo chu trình Cavin được thực hiện vào ban ngày lúc khí khổng đóng.
Câu 28: Đáp án C
+ Rét đậm, rét hại là hiện tượng tự nhiên xảy ra không mang tính chu kì  hiện tượng lúa
trên một thửa ruộng bị chết hàng loạt sau một đợt rét là biến động số lượng không theo chu kì
 chọn 1.
+ Hiện tượng số lượng ve sầu tăng lên trong mùa hè là biến động số lượng theo chu kì mùa
 loại 2.
+ Phú dưỡng là hiện tượng tự nhiên xảy ra không mang tính chu kì  hiện tượng số lượng
tảo tăng nhanh trong một hồ nước phú dưỡng là biến động số lượng không theo chu kì 
chọn 3. (Dethithpt.com)
+ Hiện tượng chuột thảo nguyên biến động số lượng theo chu kì 3 - 4 năm là biến động số
lượng theo chu kì nhiều năm  loại 4.
+ Hiện tượng số lượng cá thể của các loài động vật nổi thường tăng lên vào ban đêm là biến
động số lượng theo chu kì ngày đêm  loại 5.
Vậy đáp án của câu hỏi này là 2.
Câu 29: Đáp án C
Trong quá trình điều hoà sinh tinh và sinh trứng, hệ nội tiết đóng vai trò chủ yếu. Thần kinh
và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng. Còn hệ hô hấp thì
hầu như không tham gia vào điều hoà sinh tinh và sinh trứng.
Câu 30: Đáp án B
+ Thể một có bộ NST dạng (2n – 1), tức là bộ NST của loại bị giảm đi một chiếc ở cặp NST
nào đó.
+ Cơ thể có bộ NST dạng thể một là: II. ABbDdEe, V. AaBbDdE
Câu 31: Đáp án B

Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiĐặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Các gen liên kết hoàn toàn và các tính trạng là trội lặn hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ kiểu
hình 1: 2 :1 ở đời con là:

Ab Ab
.

aB AB

Câu 32: Đáp án C
Gmôi trường cung cấp = Xmôi trường cung cấp =  2x  1 .Ggen  Xgen = 1140 :  2 2  1  380
Câu 33: Đáp án C
+ Gọi tần số alen A và a lần lượt là p và q.
F0: 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1
+ Do cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản nhưng vẫn sống.
+ Áp dụng công thức đào thải alen a: qn 

q0
0, 48
 q3 
 0,197  p3  0,803
1  nq0
1  3  0, 48

Câu 34: Đáp án D
+ (1) AaBb x aaBB  cặp BB x Bb cho một lại kiểu hình trội, cặp Aa x aa cho tỉ lệ 1:1  Tỉ
lệ phân li kiểu hình chung: 1:1 loại (1)

+ (2) AABb x aaBb  cặp AA x aa cho một loại kiểu hình trội, cặp Bb x Bb cho tỉ lệ kiểu
hình 3:1  Tỉ lệ phân li kiểu hình chung: 3:1 nhận (2)
+ (3) XAXa x XaY  1XAXA : 1XAY: lXAXa: lXaY  Tỉ lệ phân li kiểu hình chung: 3 : 1
 nhận (3)
+ (4)

AB AB
AB AB ab

1
:2
:1  Tỉ lệ phân li kiểu hình chung: 3:1  nhận (4)
ab ab
AB
ab ab

+ (5)

AB AB
AB AB Ab ab

1
:1
:1
:1  Tỉ lê phân li kiểu hình chung: 2:1:1  loại (5)
ab ab
Ab
ab
ab ab


Vậy có 3 phép lai thoả mãn đề bài.
Câu 35: Đáp án B
+ Hiệu suất sinh thái tính bằng công thức: eff 

Ci 1
 100
Ci

Trong đó,
 eff: là hiệu suất sinh thái (tính bằng %);
 Ci: bậc dinh dưỡng thứ I;
 Ci+1 : bậc dinh dưỡng thứ i + 1, sau bậc Ci
+ Cây ngô  Sâu ăn lá gô  Chim ăn sâu
Bậc 1

bậc 2

bậc 3

Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
12.106 Kcal

7,8.105

9,75.103 Kcal


+ Sinh vật bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên có hiệu suất sinh thái bằng:
Ci 1
C2
7,8.105
eff 
 100 
 100 
 100  6,5%
Ci
C1
12.106

Câu 36: Đáp án B

Cặp bố mẹ ở thế hệ thứ 2 bị bệnh sinh được con gái bình thường  bệnh là do gen trội nằm
trên NST thường quy định. (Dethithpt.com)
Câu 37: Đáp án C
+ Giả sử cặp NST số 2 là Aa (trong đó A bình thường; a mang đột biến cấu trúc NST), cặp
NST số 4 là Bb (trong đó B bình thường; b mang đột biến cấu trúc NST)
 Tỉ lệ giao tử bình thường không chứa gen đột biến được tạo ra là:

1 1 1
. 
2 2 4

Vậy tổng tỉ lệ các loại giao tử có thể mang nhiễm sắc thể đột biến trong tổng số giao tử là:
1

1 3
 .

4 4

Câu 38: Đáp án C
P: AaBbCcDd x AaBbCcDd
 ở đời con số kiểu hình có thể tạo ra là (1 alen trội, 2 alen trội, 3 alen trội, 4 alen trội 5 alen
trội, 6 alen trội, 7 alen trội, 8 alen trội, toàn alen lặn).
 Có 8 loại kiểu hình xuất hiện ở đời con.
Câu 39: Đáp án B
+ F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa
trắng = 9 hoa đỏ : 6 hoa hồng : 1 hoa trắng
+ Số tổ hợp giao tử F2: 9 + 6 + l = 16 = 4x4  F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb)
+ Sơ đồ lai của F1 như sau: F1 x F1: AaBb x AaBb  F2: 9 (1AABB : 2AaBB : 2AABb :
4AaBb): đỏ : 3 (lAAbb : 2Aabb): hồng : 3 (laaBB : 2aaBb): hồng : 1 aabb : trắng
 Xét các phát biểu đưa ra.
Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
- I sai vì F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng là : AAbb; Aabb; aaBB; aaBb
- II đúng vì trong tổng số cây hoa đỏ ở F2, số cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ

8
9

- III đúng
+ Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả cây hoa đỏ ở F2:
F2 : (1AABB : 2AABb : 2AaBB : 4AaBb) x (lAAbb : 2Aabb : laaBB : 2aaBb)
4
2

2
1
1
1
1
G F2 : ( AB : Ab : aB : ab) x ( Ab : aB : ab)
9
9
9
9
3
3
3

Số cây trắng (aabb) ở F3 chiếm tỉ lệ là:

1 1 1
. 
 IV sai
9 3 27

+ Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng:
(lAAbb : 2Aabb : laaBB : 2aaBb) x aabb
1
1
1
1
1
1
GF2 : ( Ab : aB : ab) x ab  F3: Aabb : aaBb : aabb  kiểu hình là 2 cây

3
3
3
3
3
3

hoa hồng : 1 cây hoa trắng
Vậy có 2 phát biểu đúng
Câu 40: Đáp án B
+ Tỉ lệ kiểu hình F2 : 9 đỏ : 6 vàng : 1 trắng = 16 kiểu tổ hợp = 4 x 4 (tương tác bổ sung)
+ Quy ước gen : A-B- (đỏ); (A-bb = aaB-) (vàng) : aabb (trắng) (Dethithpt.com)
+ Tính trạng màu mắt biểu hiện không đều ở hai giới (có 1 cặp nằm trên NST giới tính, 1 cặp
trên NST thường)  một gen quy định màu mắt nằm trên X và không có gen tương đồng trên
Y.
 F1 phải cho 4 loại giao tử nên kiểu gen của F1 đem lai là: AaXBXb x AaXBY
1
2
1
1
1
1
1
 F2 : ( AA + Aa + aa) ( XBXB + XBY + XBXb + XbY)
4
4
4
4
4
4

4
1
2
1
2
 F2 : đực đỏ gồm ( AAXBY + AaXBY) x cái đỏ gồm ( AAXBXB + AaXBXB +
3
3
6
6
1
2
AAXBXb + AaXBXb)
6
6

.

.

.

2
2
1
1
1
1
1
1

 GF2: ( AXB + AY + aXB + aY) x ( AXB+ aXB + AXb +
aXb)  F3:
6
6
6
6
2
4
6
12

đỏ (A-B-) =

2 1 1 1 7
  

6 4 9 12 9

Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
* Lưu ý: Nếu một cặp tính trạng biểu hiện không đều ở hai giới do 2 cặp gen quy định cho 16
tổ hợp gen  tính trạng bị chi phối bởi quy luật tương tác bổ sung, trong đó một cặp gen
nằm trên NSTgiới tính X, một cặp gen nằm trên NST thường.

Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
×