Tải bản đầy đủ

Đề 03 file word có lời giải chi tiết

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

ĐỀ SỐ 3


BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC
Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Dạng động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?
A. Cá

B. Khỉ

C. Sứa

D. Chim

Câu 2: Trong trường hợp trội lặn không hoàn toàn về cả hai cặp gen, phép lai nào dưới đây
cho đời con phân tính?

A. AAbb X aabb

B. AAbb X aabb

C. aabb X AABB

D. Aabb X aabb

Câu 3: Quá trình hình thành một quần xã ổn định từ một hòn đảo mới được hình thành giữa
biển, được gọi là
A. diễn thế dưới nước

B. diễn thế thứ sinh

C. diễn thế nguyên sinh

D. diễn thế trên cạn

Câu 4: Hai dạng thể truyền phổ biến và quan trọng được sử dụng trong kỹ thuật ADN tái tổ
hợp là
A. thể thực khuẩn và plasmit

B. vi khuẩn và virus

C. plasmid và vi khuẩn

D. thể thực khuẩn và vi khuẩn

Câu 5: Bóng đen ập xuống lặp lại nhiều lần mà không có nguy hiểm nào, gà con không chạy
đi ẩn nẩp nữa là kiểu học tập
A. học ngầm

B. in vết

C. quen nhờn

D. học khôn

Câu 6: Kiểu tương tác mà các gen đóng góp một phần như nhau vào sự hình thành tính trạng


A. Tương tác át chế

B. Tương tác bổ sung

C. Tương tác cộng gộp

D. Tác động đa hiệu

Câu 7: Có bao nhiêu dạng đột biến dưới có ý nghĩa đối với quá trình tiến hoá?
(1) Mất đoạn.

(2) Đảo đoạn.

(3) Chuyển đoạn.

(4) Lặp đoạn.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: Nhóm nào dưới đây gồm toàn những nguyên tố vi lượng được xem là nguyên tố
khoáng thiết yếu cần thiết đối với sinh trưởng của mọi loại thực vật?
A. B, K, Ca, Mg

B. Fe, Mn, Cl, Cu

C. H, O, N, Zn

D. Fe, Mn, C, Ni

Câu 9: Hô hấp ở động vật là
A. quá trình tiếp nhận O2 và CO2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
B. tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để ôxi hoá các chất trong
tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài
C. quá trình tế bào sử dụng các chất khí như O2, CO2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt động
sống
D. quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ O2 và CO2
cung cấp cho các quá trình ôxi hóa các chất trong tế bào
Câu 10: Những biện pháp nào sau đây góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên?
(1) Duy trì đa dạng sinh học.
(2) Lấy đất rừng làm nương rẫy.
(3) Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh.
(4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường.
(5) Tăng cường sử dụng các loại phân bón hoá học trong sản xuất nông nghiệp.
A. (1), (2), (5).

B. (2), (3), (5).

C. (1), (3), (4).

D. (2), (4), (5).

Câu 11: Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết, mức xoắn 1, mức xoắn 2, mức xoắn 3 có
đường kính lần lượt là:

0

0

0

A. 11 mm, 30 mm, 300 mm

B. 11A,30 A,300 A

C. 11m,30,300

D. 11 nm, 30 nm, 300 nm

Câu 12: Trong quần thể người có một số thể đột biến sau, có bao nhiêu thể đột biến là dạng
lệch bội?
(1) Ung thư máu.

(2) Bạch tạng.

(3) Claiphentơ.

(4) Dính ngón 2 và 3.

(5) Máu khó đông.

(6) Tơcnơ.

(7) Đao

(8) Mù màu.

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 13: Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là gì?
A. Quần xã

B. Quần thể

C. Sinh quyển

D. Tế bào


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 14: Khi nói về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đây sai?
A. Axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit ở sinh vật nhân thực là mêtiônin
B. Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã
C. Anticodon của mỗi phân tử tARN khớp bổ sung vói côđon tưong ứng trên phân tử mARN
D. Ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 3'  5'
Câu 15: Quan sát hình ảnh và cho biết hình ảnh dưới đây minh hoạ cho vai trò của loại
hoocmôn thực vật nào?

A. Axit abxixic

B. Gibêrelin

C. Xitôkinin

D. Êtilen

Câu 16: Loài người xuất hiện vào kỉ địa chất nào?
A. Đệ tam

B. Đệ tứ

C. Jura

D. Tam điệp

Câu 17: Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?
A. Vì các nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp, mà xináp chỉ cho xung thần
kinh đi theo một chiều
B. Vì các nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau không qua xináp nên chỉ dẫn truyền chỉ
theo một chiều
C. Vì áp lực trong cung phản xạ lớn nên chỉ dẫn truyền theo một chiều
D. Vì áp lực trong cung phản xạ nhỏ nên chỉ dẫn truyền theo một chiều
Câu 18: Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một
loại axit amin, trừ hai bộ ba nào sau đây?
A. AUG và UGG

B. AGG và UUA

C. AUU và XAU

D. UGG và AGG.

Câu 19: Thông tin nào dưới đây của thuyết tiến hoá hiện đại?
A. Quần thể sinh vật có xu hướng duy trì kích thước không đổi trừ khi có những biến đổi bất
thường về môi trường
B. Quần thể được xem là đơn vị tiến hoá cơ sở vì nó là đơn vị tồn tại thực trong tự nhiên và là
đơn vị sinh sản


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
C. Chọn lọc tự nhiên là sự phân hoá về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể
trong quần thể
D. Đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là các các thể trong quần thể.
Câu 20: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ; alen a quy định hoa trắng. Theo lý
thuyết, phép lai nào dưới đây chắc chắn thu được đời con đồng tính?
A. AAAA x aaaa

B. AAAA x AAaa

C. AAAa x AAAa

D. AAAA x Aaaa

Câu 21: Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thụ tinh trong?
A. Con đực xuất tinh dịch lên trứng của con cái
B. Chỉ diễn ra trong môi trường nước
C. Chỉ diễn ra ở trên cạn
D. Xảy ra quá trình giao phối
Câu 22: Nhóm nhân tố tiến hoá có thể làm phong phú thêm vốn gen của quần thể là
A. đột biến, giao phối không ngẫu nhiên
B. CLTN, các yếu tố ngẫu nhiên
C. đột biến, di - nhập gen
D. giao phối không ngẫu nhiên, di - nhập gen.
Câu 23: Quần xã sinh vật nào sau đây thường có lưới thức ăn phức tạp nhất?
A. Quần xã rừng mưa nhiệt đới

B. Quần xã rừng lá kim phương Bắc

C. Quần xã rừng rụng lá ôn đới

D. Quần xã đồng rêu hàn đới

Câu 24: Ví dụ nào sau đây minh họa mối quan hệ cạnh tranh khác loài?
A. Giun đũa sống trong ruột lợn
B. Tảo giáp nở hoa gây độc cho tôm, cá trong cùng một môi trường
C. Thỏ ăn cà rốt
D. Cá mè và cá trôi cùng ăn một loại thức ăn trong ao nuôi
Câu 25: Phép lai: AAbbDD x aaBBdd cho đời con có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ
A. 75%

B. 37,5%

C. 25%

D. 100%

Câu 26: Khi nói về cơ chế hình thành loài, phát biểu nào sau đây sai?
A. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính làm phân hóa vốn gen của các quần thể
B. Hình thành loài bằng cách li tập tính xảy ra đối với các loài động vật sinh sản hữu tính
C. Hình thành loài bằng con đường lai xa kèm đa bội hóa thường xảy ra đối với các loài thực
vật


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
D. Hình thành loài bằng cách li địa lí giúp chúng ta giải thích tại sao trên các đảo đại dương
hay tồn tại các loài đặc hữu
Câu 27: Ở người, bộ phận nào hoạt động theo quy luật "tất cả hoặc không có gì"?
A. Phổi

B. Gan

C. Thận

D. Tim

Câu 28: Trong công nghiệp sản xuất rượu bia, người ta sử dụng hoocmôn nào sau đây để
tăng quá trình phân giải tinh bột?
A. Xitôkinin

B. Gibêrelin

C. Auxin

D. Êtilen

Câu 29: Tập hợp sinh vật nào dưới đây được xem là quần thể?
A. Tập hợp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đới.
B. Các cây cỏ ven rừng
C. Tập hợp các con kiến sống trong vườn
D. Đàn cá chép sống ở Hồ Tây
Câu 30: Khi nói về giới hạn sinh thái, điều nào sau đây là sai?
A. Ở cơ thể còn non có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cơ thể trưởng thành
B. Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có vùng phân bố càng rộng
C. Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực
D. Cơ thể sinh vật sinh trường tốt nhất ở khoảng thuận lợi của giới hạn sinh thái
Câu 31: Khi nói về cơ chế điều hoà sinh trứng, phát biểu nào sau đây sai?
A. FSH kích thích nang trứng phát triển và tiết ra ơstrôgen
B. LH làm trứng chín, rụng và tạo thành thể vàng
C. Trứng chín và rụng diễn ra theo chu kì
D. Khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu giảm xuống, cả vùng dưới đồi và tuyến
giáp đều bị ức chế nên giảm tiết GnRH, FSH và LH
Câu 32: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng.
Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình
phân li theo tỉ lệ: 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt
trắng?
A. Xa Xa  XA Y

B. XA Xa  XA Y

C. XA XA  Xa Y

D. XA Xa  Xa Y

Câu 33: Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. Nhận định nào sau
đây là không đúng khi nói về quần thể trên?
A. Quần thể trên thuộc nhóm sinh vật nhân thực
B. Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
C. Tần số tương đối của hai alen trong quần thể là A/a = 0,5/0,5
D. Tần số alen A và a của quần thể sẽ luôn thay đổi qua các thế hệ
Câu 34: Vùng mã hoá của một gen không phân mảnh có khối lượng 780000 đvC. Sau đột
biến điểm vùng này có chiều dài 442 nm. Gen đột biến tiến hành nhân đôi liên tiếp 3 lần, nhu
cầu về nuclêôtit loại A là 3493 (giảm 7 nuclêôtit so với gen ban đầu). Hãy tính tổng số liên
kết hiđrô tại vùng mã hoá của gen sau đột biến.
A. 3401

B. 3399

C. 3482

D. 3514

Câu 35: Ở một loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể có
kiểu gen

Ab
(hoán vị gen với tần số f = 20% ) tự thụ phấn. Biết rằng không có đột biến. Xác
aB

định tỉ lệ kiểu hình cây thấp, quả vàng ở thế hệ sau
A. 8%

B. 16%

C. 1%

D. 24%

Câu 36: Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 cặp gen không alen (A, a, B, b) cùng quy định
màu sắc hoa, kiểu gen có 2 loại alen trội A và B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen chỉ có một
loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng/ các kiểu hình còn lại cho hoa trắng. Cho cây hoa đỏ
(p) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình. Biết rằng không có đột biến xảy ra, sự biểu
hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lý thuyết, trong các kết luận sau, có bao
nhiêu kết luận phù hợp với kết quả của phép lai trên?
(1) Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.
(2) Số cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử ờ F1 chiếm 12,5%.
(3) F1 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng.
(4) Trong các cây hoa trắng ở F1 cây hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25%.
A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 37: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của bệnh ở người dưới đây

Biết rằng không xảy đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu đúng về
phả hệ trên?
(1) Bệnh Đ trong phả hệ do gen lặn nằm trên NST thường quy định.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(2) Bệnh M trong phả hệ do gen trội nằm trên NST giới tính qui định.
(3) Có 10 người trong phả hệ đã xác định được chắc chắn kiểu gen về tính trạng bệnh Đ.
(4) Xác suất để cặp vợ chồng (13) x (14) sinh ra một người con trai chỉ mang một trong hai
bệnh là 32,5%.
A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 38: Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H.

Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu
phát biểu sau đây đúng?
I. Lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi thức ăn.
II. Có 3 loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn.
III. Loài D có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.
IV. Loài F tham gia vào 4 chuỗi thức ăn
A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 39: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do một cặp gen quy định, tính trạng hình
dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn
với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây thân cao, quả tròn.
Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, quả tròn
chiếm tỉ lệ 50,64%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra
hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng với phép lai
trên?
(1) : F2 Có 10 loại kiểu gen.
(2) : F2 có 4 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng
lặn.
(3) : Ở F2 số cá thể có kiểu gen khác với kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 64 72%
(4) : F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 8%.
(5) : Ở F2, số cá thể có kiểu hình thân thấp, quả tròn chiếm tỉ lệ 24 63%.
A. (l), (2) và (4).

B. (l), (2) và (5).

C. (2), (3) và (5).

D. (l), (2) và (3).


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 40: Một quần thể lưỡng bội, xét một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường alen
trội là trội hoàn toàn. Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng
số cá thể của quần thể. Qua ngẫu phối, thế hệ Fl có số cá thể mang kiều hình lặn chiếm
6,25%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hoá. Có bao nhiêu phát
biểu sau đây đúng?
I. Thế hệ P chưa cân bằng di truyền.
II. Thế hệ Pp có số cá thể mang kiểu gen dị hợp tử chiếm 10%.
III. Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử
chiếm 87,5%.
IV. Cho tất cả các cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu được đời
con có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256
A. 1

B. 3

C. 4

D. 2


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Đáp án
1-C

2-D

3-C

4-A

5-C

6-C

7-D

8-B

9-B

10-C

11-D

12-B

13-C

14-D

15-B

16-B

17-A

18-A

19-B

20-A

21-D

22-C

23-A

24-D

25-D

26-A

27-D

28-B

29-D

30-B

31-D

32-D

33-D

34-A

35-C

36-A

37-B

38-C

39-D

40-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Dạng động vật có hệ tuần hoàn hở là sứa, những động vật còn lại có hệ tuần hoàn kín
Câu 2: Đáp án D
A, B, C đều cho đời con đồng tính, chỉ có phương án D "Aabb x aabb" cho đời con phân tính
Câu 3: Đáp án C
Hòn đảo mới được hình thành giữa biển  chưa có sinh vật sống trước đó  là diễn thế
nguyên sinh
Câu 4: Đáp án A
Hai dạng thể truyền phổ biến và quan trọng được sử dụng trong kỹ thuật ADN tái tổ hợp là
thể thực khuẩn và plasmit
Câu 5: Đáp án C
Bóng đen ập xuống lặp lại nhiều lần mà không có nguy hiểm nào, gà con không chạy đi ẩn
nấp nữa là kiểu học tập quen nhờn
Câu 6: Đáp án C
Kiểu tương tác mà các gen đóng góp một phần như nhau vào sự hình thành tính trạng là
tương tác cộng gộp


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 7: Đáp án D
Đối với quá trình tiến hoá thì dạng đột biến nào cũng có ý nghĩa. Vì đột biến là nguồn nguyên
liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá
Câu 8: Đáp án B
+ A loại vì có chứa nguyên tố đại lượng như Mg, Ca, K.
+ B đúng
+ C, D loại vì có chứa nguyên tố đại lượng như: C, H, O, N.
4- Lưu ý:
■ Có 9 nguyên tố đại lượng được xem là nguyên tố khoáng thiết yếu cần thiết yếu đối với sự
sinh trưởng của mọi loài thực vật, đó là: C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg.
■ Có 8 nguyên tố vi lượng được xem là nguyên tố khoáng thiết yếu cần thiết yếu đối với sự
sinh trưởng của mọi loài thực vật, đó là: Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni
Câu 9: Đáp án B
Hô hấp ở động vật là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để ôxi
hoá các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải
CO2 ra ngoài
Câu 10: Đáp án C
Những biện pháp góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên là:.(1), (3), (4).
Câu 11: Đáp án D

Mức xoắn 1, mức xoắn 2, mức xoắn 3 có đường kính lần lượt là 11 nm, 30 nm 300 nm
Câu 12: Đáp án B
Đột biến lệch bội là đột biến làm thay đổi số lượng NST ở một hay một số cặp NST tương
đồng.
 dạng đột biến lệch bội là 3, 6, 7. Còn những bệnh còn lại là do đột biến gen hoặc đột biến

cấu trúc NST.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 13: Đáp án C
Cấp độ tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là sinh quyển nó bao gồm các cấp độ tổ chức
còn lại
Câu 14: Đáp án D
+ A, B, C đúng.
+ D sai vì ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 5'  3'
Câu 15: Đáp án B
Hình ảnh trên là sự nảy mầm của hạt, mà ở mức độ cơ thể gibêrelin kích thích nảy mầm cho
hạt, chồi, củ (khoai tây).

Câu 16: Đáp án B
Loài người xuất hiện vào kỉ Đệ tứ thuộc đại Tân sinh
Câu 17: Đáp án A
Xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều là vì các nơron
trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp, mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi theo một
chiều
Câu 18: Đáp án A
Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit
amin, trừ AUG và UGG
Câu 19: Đáp án B
+ A, C, D là những thông tin thuộc về quan điểm của Đacuyn.
+ B là thông tin thuộc về thuyết tiến hoá hiện đại
Câu 20: Đáp án A
Vì đề bài không đề cập đến trường hợp trội lặn hoàn toàn nên theo lý thuyết, để chắc chắn thu
được đời con đồng tính bố mẹ phải thuần chủng (đời con chỉ có duy nhất một kiểu gen)


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
 AAAA  aaaa là thoả mãn

Câu 21: Đáp án D
Thụ tinh trong là hình thức thụ tinh trong đó, trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở trong cơ quan
sinh dục của con cái. Vì vậy, thụ tinh phải có quá trình giao phối giữa con đực và con cái
Câu 22: Đáp án C
+ Nhân tố tiến hoá làm phong phú vốn gen của quần thể là "đột biến" và "di - nhập gen" vì
đột biến gen phát sinh alen mới, di - nhập gen có thể làm xuất hiện alen mới trong quần thể
nên làm phong phú thêm vốn gen của quần thể.
+ Giao phối không ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên không làm xuất hiện alen mới trong quần
thể nên không làm phong phú thêm vốn gen của quần thể
Câu 23: Đáp án A
- Rừng mưa nhiệt đới: tập trung ở vùng nhiệt đới xích đạo, nơi có nhiệt độ cao, lượng mưa
trên 2250 mm. Có thảm thực vật phân tầng, nhiều loại cây (cây cao, cây dây leo thân gỗ, tre,
nứa, sung, mít, nhiều cây sống kí sinh, bì sinh...). Động vật phong phú (Voi, trâu, ngựa, hươu,
nai, trăn, rắn, hổ, báo....), côn trùng đa dạng hơn so với những quần xã sinh vật còn lại
Câu 24: Đáp án D
+ A. Giun đũa sống trong ruột lợn  đây là mối quan hệ kí sinh - vật chủ  loại A
+ B. Tảo giáp nở hoa gây độc cho tôm, cá trong cùng một môi trường  đây là mối quan hệ
ức chế cảm nhiễm  loại B
+ C. Thỏ ăn cà rốt  đây là mối quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác  loại C
+ D. Cá mè và cá trôi cùng ăn một loại thức ăn trong ao nuôi  đây là mối quan hệ cạnh
tranh khác loài (cạnh tranh thức ăn)  D đúng
Câu 25: Đáp án D
Phép lai: AAbbDD x aaBBdd cho đời con có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ: 100%(Aa);
100%(Bb); 100%(Dd). Vậy đời con có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ là 100%
Câu 26: Đáp án A
+ A sai vì chọn lọc tự nhiên mới là nguyên nhân chính làm phân hoá vốn gen của các quần
thể.
+ B đúng vì hình thành loài bằng cách li tập tính xảy ra đối với loài giao phối hay sinh sản
hữu tính do tập tính sinh dục không cùng nhau.
+ C đúng vì ở động vật thường bị rối loạn.
+ D đúng.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 27: Đáp án D
Ở người, tim là bộ phận hoạt động theo quy luật "tất cả hoặc không có gì": khi kích thích ở
cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới
ngưỡng, cơ tim đáp ứng bằng co tối đa và nếu kích thích ở cường độ trên ngưỡng cũng không
làm cơ tim co mạnh hơn nữa
Câu 28: Đáp án B
Trong cộng nghiệp sản xuất rượu bia, người ta sử dụng hoocmôn gibêrelin để tăng quá trình
phân giải tinh bột
Câu 29: Đáp án D
Tập hợp sinh vật là một quần thể khi: tập hợp đó là những cá thể cùng loài, sống trong
khoảng không gian xác định và thời điểm nhất định và có khả năng giao phối với nhau để
sinh ra con cái.
 A, B, C có thể bao gồm những cá thể khác loài.

D là quần thể vì nó thoả mãn đầy đủ điều kiện.
Câu 30: Đáp án B
+ A, C, D là những phát biểu đúng.
+ B sai vì những loài có giới hạn sinh thái càng rộng thì có vùng phân bố càng rộng
Câu 31: Đáp án D
+ A, B là những phát biểu đúng.
+ C đúng vì nồng độ các hoocmon sinh dục biến động theo chu kì nên quá trình phát triển
chín và rụng của trứng cũng diễn ra theo chu kì.
+ D sai vì khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tăng cao, cả vùng dưới đồi và
tuyến yên đều bị ức chế nên giảm tiết GnRH, FSH và LH
Câu 32: Đáp án D
Nhìn vào các phương án trên, ta thấy:
+ A loại vì chỉ cho 2 loại kiểu hình.
+ B loại vì cho con cái đều mắt đỏ.
+ C loại vì cho đời con toàn mắt đỏ.
+ D chọn vì đời con cho tỉ lệ kiểu hình là: 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực
mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng
Câu 33: Đáp án D
+ A đúng


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

 2pq 

2

 0, 25 

2

+ B đúng vì quần thể thoả mãn p 2  q 2  
  0, 25.0, 25  

 2 
 2 
+ C đúng, tần số alen A = 0,25 + 0,5/2 = 0,5, tần số alen a = 1 - 0,5 = 0,5
+ D sai ở từ "luôn"
- Chú ý: Phương án chứa những từ ngữ như: "luôn", ‘'chỉ" thường là những phương án sai
Câu 34: Đáp án A
+ Vùng mã hoá của một gen không phân mảnh có khối lượng 780000 đvC  số nucĩêôtit
của vùng này là:

780000
 2600
300

+ Sau đột biến điểm, vùng mã hoá có chiều dài 442 nm  sau đột biến, vùng này có số
nuclêôtit là:

442
.2  2600  số nuclêôtit ở dạng gốc  đã diễn ra đột biến thay thế nuclêôtit
0,34

+ Gen đột biến tiến hành nhân đôi liên tiếp 3 lần, nhu cầu về nuclêôtit loại A là 3493 (giảm 7
nuclêôtit so với gen ban đầu)   23  1 .A  3493  A  499  T  Dạng đột biến giảm 1
nuclêôtit loại A so với dạng gốc  đã xảy ra đột biến thay thế một cặp A-T bằng một cặp GX

 tổng

G

2600
 499  801  X  tổng số liên kết hidro tại vùng mã hóa của gen sau đột biến là
2

số nuclêôtit loại G ở vùng mã hóa của gen sau đột biến là

 2.499  3.801  3401

Câu 35: Đáp án
A: thân cao, a thân thấp; B:quả đỏ, b: quả vàng
Ab Ab

aB aB

Gp :

Ab  aB  40% Ab  aB  40%
AB  ab  10% AB  ab  10%

Tỉ lệ kiểu hình cây thấp, quả vàng ở thế hệ sau là

ab
 10%.10%  1%
ab

Câu 36: Đáp án
+ Quy ước gen:
A-B-: đỏ; A-bb: vàng; aaB- và aabb hoa trắng
+ Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình  cây hoa đỏ ở P dị hợp
hai cặp gen. Kiểu gen của P là AaBb
+ Ta có sơ đồ lai:


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
P: AaBb x AaBb  F1:9/16A-B- (đỏ): 3/16A-bb (vàng): 3/16aaB- (trắng): l/16aabb (trắng)
■ Cây hoa trắng l/16aaBB: 2/16aaBb  Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử aaBb ở F1
chiếm 2/16 = 1/8= 12,5%  (1) đúng
■ Số cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử aaBB và aabb ở F1 chiếm 2/16 = 12,5%  (2)
đúng
■ F1 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng là: aaBB; aaBb, aabb  (3) đúng
■ Trong các cây hoa trắng ở F1, cây hoa trắng đồng hợp tử aaBB và aabb chiếm : 2/4 = 50%
 (4) sai

Vậy chỉ có 3 kết luận đúng
Câu 37: Đáp án B

+ Nhìn vào phả hệ ta thấy: Cặp vợ chồng (5) và (6) bình thường mà sinh con gái bị bệnh 
bệnh Bệnh Đ trong phả hệ do gen lặn nằm trên NST thường quy định  (1) đúng
+ Nhìn vào phả hệ thấy: cặp vợ chồng (7) và (8) bình thường về bệnh M sinh con trai (12) bị
mù màu nên bệnh M do gen lặn nằm trên NST giới tính quy định (2) sai.
+ (3) đúng, 10 người trong phả hệ đã xác định được chắc chắn kiểu gen về tính trạng bệnh Đ
là: (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (11), (12), (13)
■ Xét bệnh Đ: A bình thường >> a: bị bệnh Đ
(9) có kiểu gen Aa; (10) có kiểu gen là (1/3AA : 2/3Aa)  (14) có kiểu gen là (2/5AA:
3/5Aa)
(13) có kiểu gen Aa.
(13) x (14)  Aa  (2/5AA : 3/5Aa)  (17/20A- : 3/20aa)
* Xét bệnh M: B bình thường >> b: bệnh M
Kiểu gen của (14) là X B Y; (12) Xb Y  (8) X B X b , (7) XBY  (13) có kiểu gen là
1 B B 1 B b
 X X : X X 
2
2Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

13  14   

1 B B 1 B b
3
1
1
3

X X : X X   X BY   X BX B : X BY : X BX b : X b Y 
2
8
8
8
2

8


+ Tỉ lệ sinh con trai mắc một trong hai bệnh là  A  X b Y  aaX B Y  

17 1 3 3 13
  

20 8 8 20 80

+ Vì người này chỉ sinh một đứa con trai nên xác suất người con trai này bị một trong 2 bệnh
là:

13 1 13
: 
 32,5%  4 đúng
80 2 40

Câu 38: Đáp án C

+ Chuỗi thức ăn ở lưới thức ăn trên là:
1. A  B  C  D  E
2. A  F  D  E
3. A  F  E
4. A  G  F  D  E
5. A  G  F  E
6. A  G  H  I  E
+ Có 6 chuỗi thức ăn  I đúng
■ II sai vì có 4 loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn là: loài B, C, H, I
■ III đúng vì D thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 khi D nằm trong chuỗi thức ăn "A  F  D  E",
D thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4 khi D nằm trong chuỗi thức ăn "A  B  C  D  E"
■ IV đúng, vì F tham gia vào 4 chuỗi thức ăn.
Vậy có 3, phát biểu đúng.
Câu 39: Đáp án D
Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả
do một cặp gen khác quy định. Cho cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn với cây thân
thấp, quả tròn thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây thân cao, quả tròn  thân cao,
quả tròn là trội so với thân thấp, quả dài, F1 dị hợp tử về hai cặp gen và nếu cũng nằm trên
một NST thì kiểu gen của F1 sẽ là dị hợp tử chéo.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
+ Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, quả
tròn chiếm tỉ lệ 50,64% (khác với tỉ lệ 56,25% của phân li độc lập hay 50% hoặc 75% của
liên kết gen hoàn toàn)  hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng đang xét cùng nằm trên
một cặp NST và liên kết gen không hoàn toàn.
 ab 
 là 50,64%  50%  0,64%  8%.8% đây giao tử hoán vị
 ab 

+ Tỉ lệ cây thân thấp, quả dài 

 giao tử liên kết 50  8  42%  hoán vị gen đã xảy ra ở F1 với tần số 8%.2=16%  (4) sai

+ Số kiểu gen ở F2 là:

2.2. 2.2  1
1

 10  (1) đúng

F2 có 4 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn,
đó là

Ab Ab aB aB
;
; ;
 (2) đúng
Ab ab aB ab

F1 mang kiểu hen dị hợp tử chéo
chiếm tỉ lệ 100%  %

Ab
. Ở F2, số cá thể có kiểu gen khác với kiểu gen của F1
aB

Ab
 100%  2.42%.42%  64,72%  (3) đúng.
aB

Ở F2, số cá thể có kiểu hình thân thấp, quả tròn chiếm tỉ lệ 25%  0,64%  24,36%
 (5) sai

Vậy trong các ý đưa ra, những ý đúng là (1), (2) và (3)
Câu 40: Đáp án C
+ Gọi tần số kiểu gen Aa ở thế hệ ban đầu là x
+ Tỉ lệ kiểu gen aa  100  80  20%  0,2
 P :  0,8  x  AA : xAa : 0,2aa  1

+ Qua một thế hệ ngẫu phối tần số alen a  0, 2 

x
 qua một thế hệ ngẫu phối tỉ lệ kiểu gen
2

2

x

aa   0, 2    0,0625  x  0,1  P : 0,7AA : 0,1Aa : 0, 2aa  1
2


+ Xét các phát biểu đưa ra:
- I đúng vì thế hệ P quần thể chưa cân bằng di truyền
p 2  q 2  0,7  0, 2  0,14
2

2

2

 2pq   0,1 
 2pq 
2
2

 
  0,0025  p  q  
  quần thể chưa cân bằng
 2   2 
 2 

- II đúng vì thế hệ P số cá thể mang kiểu gen di hợp tử Aa=10%


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
- III đúng
Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử AA
chiếm

0,7
 87,5%
 0,7  0,1

IV đúng
+ Cá thể có kiểu hình trội ở thế hệ P:

 0,7AA : 0,1Aa  hay

1   15
1
7

 AA : Aa    A : Aa 
8   16 16 
8

+ Tất cả các cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu được đời con có
số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ
Vậy có 4 phát biểu đưa ra là đúng

1 1
1
. 
16 16 256Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×