Tải bản đầy đủ

thuyết trình đấu tranh giữa các mặt đối lập

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
Câu hỏi: Tại sao nói phát triển là do
sự đấu tranh giữa các mặt đối lập?


“Sự phát triển là cuộc
đấu tranh giữa các
mặt đối lập”.


Phát

là quá trình vận động của sự vật theo khuynh hướng

triển là

đi lên, là sự biến đổi về chất theo hướng ngày càng

gì?


hoàn thiện cuả sự vật ở những trình độ ngày càng
cao hơn.


Phát

Là quá trình vận động của sự vật theo khuynh hướng

triển là

đi lên, là sự biến đổi về chất theo hướng ngày càng

gì?

hoàn thiện cuả sự vật ở những trình độ ngày càng
cao hơn.


Phát

Là quá trình vận động của sự vật theo khuynh hướng

triển là

đi lên, là sự biến đổi về chất theo hướng ngày càng

gì?

hoàn thiện cuả sự vật ở những trình độ ngày càng
cao hơn.


Mặt đối

Dùng để chỉ những mặt những thuộc tính những

lập là gì?

khuynh hướng vận động trái ngược nhau nhưng
đồng thời lại là tiền đề tồn tại của nhau.
><
Điện tích âm – Điện tích dương

Quá trình Đồng hóa – Dị hóa

+


Mâu

Dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất, đấu tranh và

thuẫn

chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật

là gì?

hiện tượng hoặc giữa các sự vật hiện tượng với
nhau.


Tính khách quan
Tính
chất
của

Tính phổ biến

mâu thuẫn

Tính đa dạng, phong
phú


Tính thống nhất giữa các mặt đối lập
Quá trình
vận động

Tạm thời tương đối

của mâu
thuẫn
Đấu tranh giữa các mặt đối lập

Tuyệt đối, vĩnh viễn


Phát triển là đấu tranh giữa các mặt đối lập

Sự phát
triển của sự

Hình thành

Phát triển

vật, hiện
tượng

Giải quyết mâu
thuẫn


Phát hiện những MT bên trong sự vật
Ý
nghĩa

Phải chỉ ra được các mặt đối lập, vị trí

phương pháp

của nó

luận
Giải quyết MT bằng đấu tranh giữa các
MĐLTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×