Tải bản đầy đủ

Dự án Khu xử lý chất thải rắn Huyện Thới Lai (Cần Thơ) VPUB: Văn bản kết luận hiện trạng rác tại khu xử lý Huyện Thới Lai 0918755356

ƯBND TP.CẰN THƠ
VẰN PHÒNG
sá-2qq /TR.VPTĨR
Sỏ KÊ'HOẠCH VÀ ĐÂUTƯTPCT
CÔNG VĂN ĐEN
Sô;
1
N f l ả y .,??.Q.thang..S...năm.d i ĩ fi t ?..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày26 tháng 8 năm 2016

THỒNG BÁO

Ket luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Võ Thành Thống tại
cuộc họp giải quyết một số vấn đề liên quan đến dự án Nhà máy xử lý chất
thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai

Ngày 23 tháng 8 năm 2016 tại Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố,
Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phố Võ Thành Thống chủ trì cuộc họp giải

quyết một số vấn đề liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại
huyện Thới Lai.
Thành phần tham dự gồm có đại diện lãnh đạo các sở, ngành; Kế hoạch và
Đầu tư (Bà Bùi Ngọc Vỵ - Phó Giám đốc), Xây Dựng (Ông Tạ Chí Nhân - Phó
Giám đoc), Tài nguyên và Môi trường (Ông Nguyễn Minh Thế - Phó Giám đốc),
Khoa học và Công nghệ (ông Trần Ngọc Nguyên - Giám đốc), Công Thương
(Huỳnh Trung Trứ), ủy ban nhân dân huyện Thới Lai (Ông Nguyễn Thanh
Danh - Chủ tịch), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Everbright (China
Everbright Intemational Limited) - gọi là nhà đầu tư và Văn phòng ủy ban nhân
dân thành phố.
.
Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả làm việc
với nhà đầu tư, qua trao đổi với nhà đầu tư và ý kiến các thành viên tham dự tại
cuộc họp, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Võ Thành Thống kết luận như
sau:
1. ủy ban nhân dân thành phố sẽ có văn bản đồng ý chủ trương chọn
Công ty TNHH Quốc tế Everbright (China Everbright Intemational Limited) là
nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công suất
400 tấn/ngày, diện tích sử dụng đất khoảng 5,3ha tại Khu xử lý chất thài rắn
huyện Thới Lai. Nhà đầu tư phải khẩn trương lập hồ sơ về đầu tư dự án phát
điện sử dụng chất thải rắn và báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy
định.
2. Giao Sở Công Thương hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ
tục cho đến khi được Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt dự án phát
điện sử dụng chất thải rắn.
3. Sau khi được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ là dự án phát
điện sử dụng chất thải rắn. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình ủy ban
nhân dân thành phố phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư theo quy định và
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


4. về ký hợp đồng cung cấp rác cho nhà đầu tư: Giao Sở Xây dựng ký
hợp đồng cung cấp rác cho nhà đầu tư đảm bảo lượng rác khoảng 400 tấn/ngày.
Thống nhất đơn giá xử lý rác cho nhà đầu tư là 362.675 đồng/tấn (chưa bao gom
thuế VAT) và ổn định trong thời gian là 05 (năm) năm kể từ khi nhà máy đi vào
hoạt động. Từ năm thứ 06 (sáu) trờ đi thống nhất điều chỉnh giá xử lỵ theo chi số
trượt giá của VNĐ ổn định trong thời hạn 02 (hai) năm sau đó sẽ điêu chỉnh tiêp
tục.
Giao Sở Tài chính tham mưu cụ thể việc điều chinh đơn giá theo nguyên
tắc nêu trên.


5. Giao ủy ban nhân dân huyện Thơi Lai bàn giao mặt bằng cho nhà đầu
tư. Thời gian bàn giao mặt bằng chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2016;
đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện khoan thăm dò địa chất để có cơ sở lập dự
án.
Giao Sờ Kế hoạch và Đầu tư trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt
dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bo trí vốn thực hiện dự án. Thời gian
hoàn thành chậm nhất là ngày 01 tháng 9 năm 2016.
6. về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Đề nghị nhà đầu tư lập
thủ tục đánh giá tác độnẹ môi trường theo quy định. Giao Sở Tài nguyên và Môi
trường hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ trình phê duyệt và hỗ trợ nhà đầu tư liên
hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết thủ tục nhanh chóng.
7. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu
tư lập phương án lao động, trình ủy ban nhân dân thành phố cho phép sử dụng
lao động nước ngoài làm việc tại dự án theo quy định chung và quy định cùa
thành phố. Làm việc với nhà đầu tư đề nghị nhà đầu tư đào tạo lao động giản
đơn, lao động phổ thông, kể cả lao động kỹ thuật là người Việt Nam, ưu tiên cho
người dân tại địa phương nơi đặt nhà máy.
8. Đối với đề nghị của nhà đầu tư về ký Hợp đồng thỏa thuận để triển khai
thực hiện dự án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ký Hợp đồng thỏa thuận với nhà
đầu tư, nội dung trong Hợp đồng có thể là những vấn đề Chủ tịch ủy ban nhân
dân thành phố đã Kết luận tại cuộc họp ngày 23 tháng 8 năm 2016; đối với các
nội dung khác trong Hợp đồng, giao Sở Ke hoạch và Đầu tư làm việc với nhà
đâu tư đê thông nhât những vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ của 02 bên, vấn đề
nào cụ thể rõ ràng đảm bảo quy định thì đưa vào Hợp đồng, những vấn đề vượt
thẩm quyền thì báo cáo ủy ban nhân dân thành phố; ngôn ngữ sử dụng là song
ngừ Tiếng việt và Tiếng anh. Thời gian ký Hợp đồng thỏa thuận hoàn thành
trước ngày 10 tháng 9 năm 2016. Giao Sờ Ngoại vụ hồ trợ về mặt dịch thuật.
9. Giao Sờ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan điều phối giữa nhà đầu tư và
các sở, ngành được phân công nhiệm vụ nêu trên.

2


Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố thông báo Kết luận của Chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố đến Thủ trưởng các đơn vị có liên quan biết, tổ chức
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như thành phần họp;
- Sở: Tài chính; LĐ,TB&XH; Ngoại vụ;
- VP UBND TP (3D);
- Lưu VT, DMT.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thành Sích

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×