Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Dự án Khu xử lý chất thải rắn Huyện Thới Lai (Cần Thơ) Quy hoạch hiện trạng đất 0918755356

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.35 MB, 1 trang )

1/500
DCII-8
+1.380

11.4

m
1cm
5m

DCII-7
+1.200

.6m

152

.0m

283

DCII-6
+1.160

2m

DCII-11
+1.060

130
.9m326
.

5cm

10cm

25m

50m×