Tải bản đầy đủ

Tiết 112: Câu trần thuật đơn có từ làGi¸o viªn: Vò ThÞ Ngµ
Tr­êng THCS B×nh D©n Kim Thµnh H¶i D­¬ng– –
ThÕ nµo lµ c©u trÇn thuËt ®¬n?
lÊy vÝ dô vµ ph©n tÝch?TiÕt 112: TiÕng ViÖt:
TiÕt 112: TiÕng ViÖt:
1. Ví dụ
1. Ví dụ

I, Đặc điểm của câu trần
thuật đơn có từ là
a, Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều
(Vũ Trinh)
b, Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về
các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời
quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kỳ ảo.
(Tô Hoài)
c, Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong
trẻo, sáng sủa.
(Nguyễn Tuân)
d, Dế mèn trêu chị cốc là dại
2. Nhận xét


Em h y xác định chủ ngữ, vị ngữã
Em h y xác định chủ ngữ, vị ngữã


trong
trong


các câu
các câu
trên?
trên?


Vị ngữ của các câu đó do những từ hoặc cụm từ
Vị ngữ của các câu đó do những từ hoặc cụm từ
nào tạo thành?
nào tạo thành?


Em có nhận xét gì về cấu trúc của vị ngữ?
Em có nhận xét gì về cấu trúc của vị ngữ?


Chọn các từ hoặc cụm từ phủ định: không, không


Chọn các từ hoặc cụm từ phủ định: không, không
phải, chưa, chưa phải điền vào trước vị ngữ của các
phải, chưa, chưa phải điền vào trước vị ngữ của các
câu trên?
câu trên?
Tiết 112: Tiếng Việt:
Tiết 112: Tiếng Việt:
Cụm danh từ
Cụm danh từ
Cụm danh từ
Tính từ
V
V
V
V
C
C
C
C
Câu a, b, c: V: là + cụm danh từ.
Câu d: V: là + tính từ


1. Ví dụ
1. Ví dụ
I, Các kiểu câu trần
thuật đơn có từ là
a, Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều
(Vũ Trinh)
b, Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về
các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời
quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kỳ ảo.
(Tô Hoài)
c, Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong
trẻo, sáng sủa.
(Nguyễn Tuân)
d, Dế mèn trêu chị cốc là dại
2. Nhận xét


Chọn các từ hoặc cụm từ phủ định: không,
Chọn các từ hoặc cụm từ phủ định: không,
không phải, chưa, chưa phải điền vào trước vị ngữ
không phải, chưa, chưa phải điền vào trước vị ngữ
của các câu trên?
của các câu trên?


Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định thì cấu trúc đó phải
Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định thì cấu trúc đó phải
thay đổi như thế nào?
thay đổi như thế nào?
Tiết 112: Tiếng Việt:
Tiết 112: Tiếng Việt:
Cụm danh từ
Cụm danh từ
Cụm danh từ
Tính từ
V
V
V
V
C
C
C
C
Ghi nhớ : SGK
- Câu a, b, c: V: là + cụm danh từ
- Câu d: V: là + tính từ.
- Vị ngữ (phủ đinh): Từ phủ định +
là + cụm danh từ (tính từ, động
từ )
3. Kết luận

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×