Tải bản đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015”

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
_____________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________
Số: 25/QĐ-LTR Đạ Tông, ngày 25 tháng 04 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Ban chỉ đạo
“Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015”
HIỆU TRƯỞNG TRƯÒNG THCS LIÊNG TRANG
Căn cứ thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2010 của
bộ GD&ĐT V/v: Ban hành quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và
trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia;
Căn cứ nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Huyện
ủy Đam Rông V/v Nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương từ nay đến năm
2015 và những năm tiếp theo;
Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND
tỉnh Lâm Đồng V/v: Phân cấp quản lý CBCCVC;
Căn cứ công văn số: 60/PGD&ĐT ngày 19/04/2011 của phòng Giáo dục
và Đào tạo Đam Rông V/v Hướng dẫn kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn

Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015;
Theo đề nghị của văn phòng nhà trường;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay Thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia
giai đoạn 2011 - 2015” gồm các ông(bà) có tên sau:
1. Ông PHAN VĂN DIỄN
Hiệu trưởng Trưởng ban
2. Bà NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH
Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban
3. Ông DƯƠNG ĐỨC THANH
CT Công Đoàn Thành viên
4. Ông ĐỖ THỪA TRÍ
Tổ trưởng Thành viên
5. Bà NGUYỄN THỊ KIM YẾN
Tổ trưởng Thành viên
6. Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH
Tổ trưởng Thành viên
7. Ông NGUYỄN GIA MIN
BT Đoàn TN Thành viên
Điều 2: Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011
- 2015” Trường THCS Liêng Trang có nhiệm vụ lập kế hoạch, triển khai phấn
đấu xây dựng và phát triển nhà trường để đạt các tiêu chuẩn trường học đạt
chuẩn quốc gia;
Tổ chức tự đánh giá cơ sở nhà trường để đề nghị cấp có thẩm quyền công
nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại thông tư số 06/2010/TT-
BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2010 của bộ GD&ĐT;
Điều 3: Văn phòng trường THCS Liêng Trang, các bộ phận công tác có liên
quan và các ông(bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Phòng GD (b/c);
- Như điều 3;
- Lưu VT.
Hiệu trưởng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×