Tải bản đầy đủ

Mẫu Thủ tục theo dõi và đo lường các quá trình

Câu l c b Giám c nhân sạ ộ đố ự
- Tr s : CT4.1001, ơ th Sơng à - M ình, T Liêm, Hà N iụ ở Đ ị Đ ỹ Đ ừ ộ
- i n tho i: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518Đ ệ ạ
- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net

THỦ TỤC THEO DÕI & ĐO LƯỜNG
CÁC QUÁ TRÌNH
1. Mục đích:
- Đảm bảo các quá trình được thực hiện dưới sự kiểm soát, các thông số
yêu cầu được tuân thủ theo qui đònh để đảm bảo kết quả đầu ra như
hoạch đònh.
- Đánh giá, xác đònh hiệu quả và hiệu lực của các quá trình để tìm cơ hội
cải tiến và điều chỉnh để các quá trình đạt hiệu quả cao hơn.
2. Phạm vi:
p dụng cho việc theo dõi, đo lường các quá trình của Hệ thống
quản lý chất lượng.
3. Đònh nghóa :
3.1 Các thuật ngữ được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
3.2 Các từ viết tắt:
- Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ
- Đại diện lãnh đạo : ĐDLĐ

4. Nội dung :

Câu l c b Giám c nhân sạ ộ đố ự
- Tr s : CT4.1001, ơ th Sơng à - M ình, T Liêm, Hà N iụ ở Đ ị Đ ỹ Đ ừ ộ
- i n tho i: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518Đ ệ ạ
- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net

Người thực hiện Qui trình Tài liệu
Trưởng Bộ phận
Trưởng Bộ phận
Trưởng Bộ phận
Nhân viên
Trưởng Bộ phận
Nhân viên
Nhân viên
Trưởng Bộ phận,
nhân viên
Nhân viên
Kế hoạch kiểm soát
quá trình
Phiếu CAR

Yêu cầu kết quả
các quá trình
Xác đònh kế hoạch
Xác đònh phương pháp
đo lường
Phân công
Thực hiện, theo dõi, đo
lường
Xem xét tính hiệu quả
của qúa trình
Cập nhât hồ sơ
Lưu
Kết thúc
Lập phiếu CAR
Chuyển phiếu Car
Câu l c b Giám c nhân sạ ộ đố ự
- Tr s : CT4.1001, ơ th Sơng à - M ình, T Liêm, Hà N iụ ở Đ ị Đ ỹ Đ ừ ộ
- i n tho i: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518Đ ệ ạ


- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net

4.1 Theo dõi các quá trình:
a> Trưởng Bộ phận xác đònh phương pháp kiểm soát các quá trình sao cho đảm
bảo các quá trình được thực hiện tuỳ theo qui đònh, các thông số/yêu cầu
được tuân thủ trong suốt quá trình thực hiện.
b> Việc theo dõi các quá trình có thể thực hiện bằng việc áp dụng Thủ tục áp
dụng kỹ thuật thống kê.
c> Việc theo dõi có thể thực hiện đột xuất hoặc đònh kỳ tuy nhiên các quá trình
sau bắt buộc phải được theo dõi chặt chẽ trong quá trình thực hiện gồm:
- Quá trình thuê ngoài:
- Các quá trình mà kết quả có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản phẩm hoặc sự
thoả mãn của khách hàng.
- Các quá trình bắt nguồn cho các quá trình khác, thời gian hoàn thành là một
tiêu chí quan trọng để đánh giá.
- Các quá trình liên quan và ảnh hưởng đến kết quả của các quá trình quan
trọng .
- Các quá trình liên quan đến tài sản lớn.
- Các quá trình cân sự ổn đònh cao ví dụ: quá trình sản xuất sản phẩm hàng
loạt.
- Các quá trình rất khó khắc phục hoặc có thể dễ dàng gây hậu quả.
d> Khi phát hiện có sự sai lệch các thông số hoặc khuynh hướng sai lệch,
Trưởng Bộ phận phải thực hiện biện pháp sửa chữa để đảm bảo kết quả các
quá trình. Nếu xét thấy cần thiết (sự sai lệch lặp lại hoặc theo qui luật)

Câu l c b Giám c nhân sạ ộ đố ự
- Tr s : CT4.1001, ơ th Sơng à - M ình, T Liêm, Hà N iụ ở Đ ị Đ ỹ Đ ừ ộ
- i n tho i: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518Đ ệ ạ
- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net

Trưởng Bộ phận phát hành phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng
ngừa. Việc theo dõi phải được thực hiện theo Thủ tục kiểm soát hồ sơ.
4.2 Đo lường các quá trình:
a> Đònh kỳ 01 năm một lần trước khi họp xem xét lãnh đạo, sau mỗi lần thực hiện đối
với các quá trình dễ thay đổi, các quá trình ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoả mãn
của khách hàng, Trưởng Bộ phận tiến hành đo lường và ghi nhận các kết quả thực
hiện các quá trình.
b> Kết quả ghi nhận được so sánh với kết quả dự tính của quá trình, nếu quá trình
không đạt kết quả mong muốn hoặc có nhưng không đạt hiệu quả trong tương lai
thì Trưởng Bộ phận phải lập phiếu Car để tìm hiểu nguyên nhân, xác đònh hành
động khắc phục phòng ngừa để các quá trìnn đạt kết quả mong muốn.
c> Việc đo lường cũng có thể kết hợp các công cụ thống kê để phát hiện các khuynh
hướng của các quá trình.
d> Việc theo dõi được ghi nhận vào hồ sơ theo Thủ tục kiểm soát hồ sơ.
5. Tài liệu tham khảo:
Sổ tay chất lượng
6. Phụ lục:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×