Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu sự đóng góp của cộng đồng và người dân để thực hiện các tiêu chí cơ sở hạ tầng theo bộ tiêu chí nông thôn mới tại xã Tức Tranh thuộc huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

NGUYỄN VĂN THÀNH
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ NGƢỜI DÂN
ĐỂ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ CƠ SỞ HẠ TẦNG THEO BỘ TIÊU CHÍ
NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TỨC TRANH THUỘC HUYỆN PHÚ LƢƠNG
TỈNH THÁI NGUYÊN.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Phát triển nông thôn

Khoa


: Kinh tế & PTNT

Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên – 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

NGUYỄN VĂN THÀNH
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ NGƢỜI DÂN
ĐỂ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ CƠ SỞ HẠ TẦNG THEO BỘ TIÊU CHÍ
NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TỨC TRANH THUỘC HUYỆN PHÚ LƢƠNG
TỈNH THÁI NGUYÊN.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Phát triển nông thôn

Lớp

: K44 - PTNT

Khoa

: Kinh tế & PTNT

Khóa học


: 2012 – 2016

Giáo viên hƣớng dẫn: ThS. Cù Ngọc Bắc

Thái Nguyên – 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực hiện đề tài “Nghiên cứu sự đóng góp của cộng đồng
và người dân để thực hiện các tiêu chí cơ sở hạ tầng theo bộ tiêu chí nông thôn mới
tại xã Tức Tranh thuộc huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên” tôi đã nhận được sự
giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo Khoa Kinh tế và Phát
triển nông thôn, Đại họcNông lâm Thái Nguyên, một số cơ quan ban ngành nhờ
đó đề tài tốt nghiệpcủa tôi đã được hoàn thành.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới ThS. Cù Ngọc Bắc người hướng
dẫn khoa học đã tận tình giúp đỡ và định hướng giúp tôi trưởng thành trong công
tác nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.
Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường, tôi nhận được sự
hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của ThS. Dương Thị Thu Hoài cùng các Thầy, Cô
giáo trong Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn. Tôi xin chân thành và biết ơn sự
hướng dẫn quý báu của các Thầy, Cô.
Tôi xin trân trọng cảm ơn các Lãnh đạo chính quyền địa phương và toàn thể
người dân xã Tức Tranh đã nhiệt tình giúp đỡ tôi thực hiện đề tài.
Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới bạn bè, gia đình, đã luôn kịp thời
động viên, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất giúp tôi hoàn thành đề tài của mình.
Thái Nguyên,ngày

tháng năm 2016

Sinh viên

Nguyễn Văn Thành


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Sự tham gia của ngƣời dân vào xây dựng quy hoạch, đề án nông
thôn mới........................................................................................ 21
Bảng 4.2: Các tiêu chí chƣa đạt về cơ sở hạ tầng của xã Tức Tranh ........................22
Bảng 4.3: Kết quả xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng của xã Tức Tranh giai
đoạn 2011 - 2015 .....................................................................................23
Bảng 4.4 Hiện trạng và kết quả cứng hóa hệ thống giao thông của xã Tức Tranh ..24
Bảng 4.5 Thực trạng và kết quả chuẩn hóa trƣờng học ............................................25
Bảng 4.6: Thực trạng và kết quả thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa .............26
Bảng 4.7: Thực trạng và kết quả thực hiện tiêu chí nhà ở dân cƣ.............................26
Bảng 4.8: Sự tham gia của ngƣời dân trong các giai đoạn xây dựng công trình
cấp thôn ........................................................................................ 28
Bảng 4.9: Hình thức tuyên truyền xây dựng các công trình cấp thôn.......................30
Bảng 4.10: Tỷ lệ những thành phần tham gia tuyên truyền xây dựng các công trình
cấp thôn ....................................................................................................31
Bảng 4.11: Tỷ lệ lựa chọn nhà thầu xây dựng các công trình cấp thôn ....................31
Bảng 4.12: Đánh giá của ngƣời dân về sự hợp lý khi lựa chọn nhà thầu .................32
Bảng 4.13: Sự tham gia đóng góp kinh phí xây dựng cáccông trình cơ sở hạ tầng
cấp thôn ....................................................................................................32
Bảng 4.14: Đóng góp của ngƣời dân trong xây dựng các công trình cấp thôn .........33
Bảng 4.15: Đánh giá của ngƣời dân về xây dựng các công trình cấp thôn ...............34
Bảng 4.16: Sự tham gia của ngƣời dân vào các giai đoạn xây dựng nhà văn hóa và
hệ thống xử lý rác thải cấp xã ..................................................................35
Bảng 4.17 Tỷ lệ các thành phần tham gia tuyên truyền xây dựng các công trình
cấp xã ........................................................................................... 36
Bảng 4.18: Sự tham gia đóng góp kinh phí xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng
cấp xã .......................................................................................................37
Bảng 4.19: Đánh giá của ngƣời dân về xây dựng các công trình cấp xã ..................37
Bảng 4.20: Sự tham gia của ngƣời dân vào các giai đoạn xây dựng trƣờng học ......38


iii

Bảng 4.21: Mức độ đƣợc phổ biến thông tin về xây dựng trƣờng học .....................38
Bảng 4.22: Tỷ lệ các thành phần tham gia tuyên truyền xây dựng trƣờng học ........39
Bảng 4.23: Tỷ lệ ngƣời dân cảm thấy hợp lý khi đóng góp xây dựng trƣờng học ...39
Bảng 4.24: Đánh giá của ngƣời dân về xây dựng trƣờng học...................................40
Bảng 4.25: Sự tham gia của các đoàn thể vào tuyên truyền về xây dựng các công
trình cơ sở hạ tầng....................................................................................41
Bảng 4.26: Mức độ quan tâm của ngƣời dân tới xây dựng cơ sở hạ tầng ................42
Bảng 4.27: Những khó khăn trong xây dựng cơ sở hạ tầng......................................42


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1. Mối quan hệ giữa các tác nhân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ..............7
Hình 2.2. Vai trò của ngƣời dân trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ..........8


v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BVTV

: Bảo vệ thực vật

CSHT

: Cơ sở hạ tầng

DT

: Dự toán

HT

: Hệ thống

NN

: Nhà nƣớc

NTM

: Nông thôn mới

QH

: Quy hoạch

TDTT

: Thể dục thể thao

UBND

: Ủy ban nhân dân

VCVH

: Vật chất, văn hóa

VH

: Văn hóa

XHCN

: Xã hội chủ nghĩa

XL

: Xử lý


vi

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................v
MỤC LỤC ................................................................................................................. vi
PHẦN 1.MỞ ĐẦU .....................................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................1
1.2. Mục đích của đề tài ..........................................................................................2
1.3. Mục tiêu của đề tài ...........................................................................................3
1.4. Ý nghĩa của đề tài .............................................................................................3
1.4.1.Ý nghĩa học tập và nghiên cứu khoa học ...................................................3
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.......................................................................3
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài ................................................................................4
2.1.1. Khái niệm nông thôn mới .........................................................................4
2.1.2. Cơ sở hạ tầng nông thôn ...........................................................................5
2.1.3. Sự tham gia của cộng đồng .......................................................................6
2.1.4. Các tác nhân tham gia trong quá trình xây dựng các công trình cơ sở
hạ tầng.................................................................................................................7
2.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài .................................................................................9
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ............................................................9
2.2.2. Thực trạng xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam ...................................10
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....15
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................15
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu .............................................................................15
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................15
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ..................................................................15
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu ...............................................................................15
3.2.2. Thời gian tiến hành .................................................................................15
3.3. Nội dung nghiên cứu ......................................................................................15
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu................................................................................16


vii

3.4.1. Phƣơng pháp chọn mẫu điều tra..............................................................16
3.4.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin ..............................................................16
3.4.3. Phƣơng pháp phân tích và xử lý số liệu ..................................................16
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .....................................18
4.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội ............................................................18
4.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên ...........................................................18
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ........................................................................19
4.2. Kết quả thực hiện quy hoạch và cơ sở hạ tầng nông thôn mới của xã Tức Tranh...20
4.2.1. Hoạt động của chính quyền địa phƣơng trong xây dựng nông thôn mới20
4.2.2. Nội dung thực hiện quy hoạch nông thôn mới ........................................21
4.2.3. Cơ sở hạ tầng nông thôn mới của xã Tức Tranh .....................................22
4.3. Quá trình xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng...........................................27
4.3.1. Công trình cấp thôn .................................................................................27
4.3.2. Công trình cấp xã ....................................................................................34
4.4. Các yếu tố tác động và những khó khăn trong quá trình xây dựng cơ sở hạ
tầng tại xã Tức Tranh .......................................................................................40
4.4.1. Các yếu tố ảnh hƣởng tới xây dựng cơ sở hạ tầng ..................................40
4.4.2. Khó khăn và những nguyên nhân dẫn tới khó khăn trong xây dựng các
công trình cơ sở hạ tầng tại xã Tức Tranh ........................................................42
4.5. Giải pháp nâng cao sự tham gia của ngƣời dân và cộng đồng trong xây dựng
các công trình cơ sở hạ tầng thuộc bộ tiêu chí nông thôn mới .........................44
4.5.1. Công tác tuyên truyền .............................................................................44
4.5.2. Nâng cao vai trò của cán bộ và các tổ chức đoàn thể .............................44
4.5.3. Trong xây dựng quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới ..............45
4.5.4. Trong đóng góp xây dựng .......................................................................46
4.5.5. Chính sách ...............................................................................................46
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................48
5.1. Kết luận ..........................................................................................................48
5.2. Kiến nghị ........................................................................................................49
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1

PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Xây dựng nông thôn mới là chủ trƣơng lớn của Đảng và Nhà nƣớc nhằm
làm thay đổi bộ mặt của nông thôn cho phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nƣớc. Sau 5 năm triển khai chƣơng trình đã đạt đƣợc nhiều kết
quả quan trọng nhƣ kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
đƣợc tăng cƣờng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đƣợc chú trọng quan tâm đầu
tƣ, trình độ dân trí của ngƣời dân đƣợc nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc đƣợc
giữ gìn và phát huy, an ninh quốc phòng đƣợc đảm bảo, chất lƣợng hệ thống
trính trị ngày càng đƣợc củng cố. Những thành tựu đó đã góp phần thay đổi toàn
diện bộ măt nông thôn, tạo cơ sở vững chắc tiếp tục nâng cao đời sống vật chất
tinh thần của nhân dân.
Trong chƣơng trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015, bƣớc đầu
các địa phƣơng ƣu tiên dành nhiều nguồn lực cho các tiêu chí về xây dựng các công
trình hạ tầng kinh tế xã hội. Đây đƣợc coi là yếu tố quan trọng nhất để cải tạo bộ
mặt nông thôn, tạo đà cho phát triển kinh tế – xã hội – văn hoá – an ninh và đặc biệt
là tăng hƣởng thụ trực tiếp cho ngƣời dân. Tuy nhiên ở nhiều địa phƣơng trên cả
nƣớc việc triển khai xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trong bộ tiêu chí nông
thôn mới còn chậm, các công trình đƣợc xây dựng còn thiếu tính liên kết, thiếu
đồng bộ, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu và nguyện vọng của ngƣời dân, gây ra sự lãng
phí trong đầu tƣ dẫn tới việc nhiều xã có nợ đọng trong xây dựng cơ bản cao làm
thiếu vốn đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng.
Là tỉnh dẫn đầu trong các tỉnh trung du và miền núi phía bắc về xây dựng
nông thôn mới. Thái Nguyên đã huy động đƣợc nhiều nguồn lực từ cộng đồng và
nhận đƣợc sự đồng thuận nhất trí cao từ ngƣời dân trong xây dựng cơ sở hạ. Kết quả
đã có nhiều công trình đƣợc triển khai xây dựng đúng, vƣợt tiến độ và nhận đƣợc
phản hồi tích cực từ ngƣời dân.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×