Tải bản đầy đủ

đề và đáp án KT tiết 53

Đề A
Câu 1 (1.0 điểm): Đánh dấu x vào đầu câu trả lời đúng sau:
Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ phong phú và đa dạng nhng chủ yếu thuộc môi trờng:
a. Đới ôn hoà
b. Đới lạnh
c. Đới nóng
d. Đới cận nhiệt
Câu 2 (2.0 điểm): Điền các từ hoặc cụm từ vào chỗ trống sau:
Do lãnh thổ kéo dài theo hớng ................................từ vùng chí tuyến .................
đến gần vòng ................................, Trung và Nam Mĩ có gần đủ ....................................
trên trái đất.
Câu 3 (1,5 điểm): Nêu một số thông tin về tổ chức Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ
(NAFTA)
- Năm thành lập ......................................................................................................
- Dân số...................................................................................................................
- Các nớc thành viên gồm .....................................................................................
Câu 4 (3.0 điểm): Nêu đặc điểm địa hình Nam Mĩ
Câu 5 (2,5 điểm): Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ?
Đề b
Câu 1 (1.0 điểm): Đánh dấu x vào đầu câu trả lời đúng sau:
Cho đến nay, tổ chức Mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) gồm có:

a. Bra-xin, ác-hen-ti-na
b. Hoa Kì, Ca-na-đa, Mê-hi-cô.
c. Bra-xin, Cu Ba
d. Tất cả đều đúng
Câu 2 (2.0 điểm): Điền các từ hoặc cụm từ vào chỗ trống sau:
Các nớc Bắc Mĩ có nền .....................................phát triển, Công
nghiệp ...................................... chiếm u thế. Gần đây, nhiều ngành công nghiệp .....................
.................................................nh .......................................................đợc chú trong.
Câu 3 (1,5 điểm): Nêu một số thông tin về khối thị trờng chung Méc-cô-xua:
- Năm thành lập ......................................................................................................
- Các nớc thành viên .............................................................................................
- Mục đích ...............................................................................................................
Câu 4 (3.0 điểm): Nêu đặc điểm địa hình Nam Mĩ
Câu 5 (2,5 điểm): Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ?
Đáp án
Đề A
Câu 1 (1.0 điểm): đánh dấu vào câu e
Câu 2 (2.0 điểm): Điền lần lợt: kinh tuyến, Bắc, cực Nam, Tây, các kiểu khí hậu.
Câu 3 (1,5 điểm): - 1993 (0,25 đ)
- 486 triệu ngời (2001) (0,25 đ)
- Các nớc thành viên: Hoa Kì, Ca-na-đa, Mê-hi-cô (1.0 đ)
Câu 4 (3.0 điểm): - Núi ở phía Tây
- Đồng bằng ở giữa
- Sơn nguyên ở phía đông
Câu 5 (2,5 điểm):
- Phân chia ruộng đất không công bằng
- Đại điền chủ chỉ chiếm 5% số dân nhng chiếm 60% diện tích đất đai canh tác và
đồng cỏ chăn nuôi.. Trong khi đó, nông dân chiếm đại bộ phận nhng ruộng đất chỉ dới 5 ha.
Đề B
Câu 1 (1.0 điểm): đánh dấu vào câu b
Câu 2 (2.0 điểm): Điền lần lợt: công nghiệp, chế biến, mũi nhọn, điện tử, hàng không vũ trụ.
Câu 3 (1,5 điểm):
- 1991 (0,25 đ)
- Các nớc thành viên: Bra-xin, ác-hen-ti-na,U-ru-guay, Chi Lê, Bô-li-vi (0,25 đ)
- Mục đích: Tăng cờng quan hệ thơng mại giữa các thành viên, thoát khỏi sự
lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì. (1.0 đ)
Câu 4 (3.0 điểm): - Núi ở phía Tây
- Đồng bằng ở giữa
- Sơn nguyên ở phía đông
Câu 5 (2,5 điểm):
- Phân chia ruộng đất không công bằng
- Đại điền chủ chỉ chiếm 5% số dân nhng chiếm 60% diện tích đất đai canh tác và
đồng cỏ chăn nuôi.. Trong khi đó, nông dân chiếm đại bộ phận nhng ruộng đất chỉ dới 5 ha.
IV. ỏnh giỏ:
- GV: Nhn xột gi kim tra
V. Hng dn hc sinh hc v lm bi nh:
- Chun b trc bi 47 Chõu Nam Cc Chõu lc lnh nht th gii

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×