Tải bản đầy đủ

BÀI 11: LỰC HẤP DẪN .ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

Baøi 11


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1. Phát biểu đònh luật III Niu-tơn?
Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên
vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng vào
vật A một lực. Hai lực này cùng giá, cùng độ
lớn, nhưng ngược chiều.
AB BA
F F= −
r rKIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2:
Câu 2:
Em hãy nêu các đ c ặ
Em hãy nêu các đ c ặ
đi m c a l c và ph n l c?ể ủ ự ả ự
đi m c a l c và ph n l c?ể ủ ự ả ự


-
-
Lùc vµ ph¶n lùc lu«n lu«n xt hiƯn vµ
Lùc vµ ph¶n lùc lu«n lu«n xt hiƯn vµ
mÊt ®i ®ång thêi.
mÊt ®i ®ång thêi.


- Lùc vµ ph¶n lùc bao giê còng cïng lo¹i.
- Lùc vµ ph¶n lùc bao giê còng cïng lo¹i.


- Lùc vµ ph¶n lùc kh«ng thĨ c©n b»ng nhau.
- Lùc vµ ph¶n lùc kh«ng thĨ c©n b»ng nhau.
Trong vũ trụ các thiên thể có khối lượng
tương tác với nhau bằng lực gì?


Thả một vật nặng rơi!
Thả một vật nặng rơi!
L c gì đã làm ự
cho v t n ng ậ ặ
r i?ơ
L c hút c a Trái Đ t. ự ủ ấ
V y v t n ng có hút ậ ậ ặ
Trái Đ t không?ấ
Theo đ nh lu t III ị ậ
Newton, v t n ng ậ ặ
cũng hút Trái Đ tấ
Quan sát


Quan sát
Thí nghieäm


QUAN SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC
HÀNH TINH ?


Mặt
Trời
Mặt
Tr ng
Trái ất


Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
và của Trái Đất quanh Mặt Trời
và của Trái Đất quanh Mặt Trời
Lực nào giữ cho Măt Trăng chuyển động
gần như tròn đều quanh Trái Đất ? Lực
nào giữ cho Trái Đất chuyển động gần
như tròn đều quanh Mặt Trời ?
I. LỰC HẤP DẪN.
- Lực hấp dẫn giữa trái đất và mặt trăng
làm cho mặt trăng chuyển động xung
quanh trái đất
1. Lực hấp dẫn là gì?
Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau một lực
gọi là lực hấp dẫn.
Mặt trăng quay quanh trái đất như thế
nào?
Lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và các hành tinh giữ
cho các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×