Tải bản đầy đủ

BÀI 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG

1
1
TRƯỜNG THPT
TRƯỜNG THPT


GIO LINH
GIO LINH


TỔ BỘ MƠN VẬT LÝ
TỔ BỘ MƠN VẬT LÝ


GV: PHẠM CƠNG ĐỨC
KIỂM TRA BÀI CŨ.
+ Phát biểu và viết biểu thức của đònh luật Saclơ với
nhiệt độ Cenxiut.
+Lấy một ví dụ chứng tỏ rằng khi nhiệt độ của một
lượng khí tăng thì áp suất của nó tăng.
1 2

+ Nhiệt giai tuyệt đối là gì? Viết biểu thức liên hệ
giữa nhiệt độ tuyệt đối và nhiệt độ Cenxiut.
+ Phát biểu và viết biểu thức của đònh luật Saclơ với
nhiệt độ tuyệt đối.
TL1
TL2
+ Nhiệt giai tuyệt đối do Kelvin đưa ra :
Lấy gôc ở độ không tuyệt đối ( -273
0
C ), mỗi độ chia
bằng với 1 độ trong nhiệt giai Cenxiut
Công thức liên hệ: T
0
K
=
t
0
C + 273.
+ Khi thể tích không đổi áp suất của một lượng khí
xác đònh tỷ lệ với nhiệt độ tuyệt đối.
2
1
2
1
T
T
P
P
=
+ Khi thể tích không đổi, áp suất của một khối lượng
khí xác đònh biến thiên theo hàm bậc nhất đối với
nhiệt độ. P
t
= P
0
( 1 +
γ
t )
+ Ví dụ: Khi để xe đạp ngoài nắng ruột xe đạp bơm
căng dễ bò nổ chứng tỏ áp suất tăng lên khi nhiệt độ


tăng.
2
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT
CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT
CHÂN ĐẾ
CHÂN ĐẾ
3
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
1.Trọng tâm của vật là gì? xác
định trọng tâm của một thước dài
hình chữ nhật?
4
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Là điểm đặt của trọng lực .
- Trùng tâm của thước
Đáp án :
5
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
2.khi nào 1 lực tác dụng vào một
vật có trục quay cố định mà làm
cho vật không quay ?
6
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Lực tác dụng có giá đi qua trục
quay.
Đáp án :
7
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Lực chỉ gây ra tác dụng quay khi giá của lực không đi qua :
a.Trọng tâm
b.Trục quay
c.Trục quay qua trọng tâm
d.Trục quay cố định
Đáp án :
d
8
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
1.Cân bằng không bền :
1.Cân bằng không bền :
0
0
G
.
.
p
ur
Hãy quan sát hình vẽ !
Hãy quan sát hình vẽ !
G
.
.
p
ur
N
r
P
r
F
r
P
r
N
r
9
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Hiện tượng xảy ra
Hiện tượng xảy ra
như thế nào khi Vật
như thế nào khi Vật
lệch khỏi vị trí
lệch khỏi vị trí
CBKB?.Giải thích?
CBKB?.Giải thích?
1.Cân bằng không bền :
1.Cân bằng không bền :
10
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
1.Cân bằng không bền
1.Cân bằng không bền
0
0
G
.
.
p
ur
G
.
.
p
ur
N
r
P
r
F
r
P
r
N
r
Hợp lực gây ra một mô
men làm cho vật rời ra
xa VTCB
Trọng
lực gây
ra một
mô men
làm
thước
quay ra
xa VTCB
11
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Trọng tâm của
Trọng tâm của
Vật ở dạng CBKB
Vật ở dạng CBKB


có đặc điểm gì?
có đặc điểm gì?
1.Cân bằng không bền :
1.Cân bằng không bền :
Nguyên nhân gây ra dạng CBKB
12
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
1.Cân bằng không bền:
0
0
G
.
.
p
ur
G
.
.
p
ur
N
r
P
r
F
r
P
r
N
r
Trọng tâm ở
vị trí cao
nhất
Trọng
tâm ở
vị trí
cao
nhất
Nguyên nhân gây ra dạng CBKB
13
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Thế nào là cân
Thế nào là cân
bằng không bền
bằng không bền
của vật rắn ?
của vật rắn ?
1.Cân bằng không bền :
1.Cân bằng không bền :
14
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÁC DẠNG CÂN BẰNG


1.Cân bằng không bền :
1.Cân bằng không bền :
Một vật bị lệch ra khỏi VTCB
không bền thì không thể tự
trở về vị trí đó được.
15
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
2.Cân bằng bền :
.
O
G
.
p
ur
Hãy quan sát hình vẽ !
Hãy quan sát hình vẽ !
G
.
p
ur
P
r
N
r
P
r
N
r
F
r
16
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Hiện tượng xảy ra
Hiện tượng xảy ra
như thế nào khi vật
như thế nào khi vật
lệch khỏi vị trí
lệch khỏi vị trí
CBB?.Giải thích?
CBB?.Giải thích?
2.Cân bằng bền :
2.Cân bằng bền :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×