Tải bản đầy đủ (.pptx) (32 trang)

Quản trị dự án - lopquanlykhcnk26 ď Xay dung va QLDA 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.79 KB, 32 trang )

CHƯƠNG 4

QUẢN LÝ nhân LỰC và mua hàng
DỰ ÁN

12/21/17


Quản lý nguồn lực và mua hàng dự án
2

4.1 Quản lý nguồn nhân lực
4.2 Quản lý hoạt động mua bán trong dự án

12/21/17


4.1 Quản lý nhân sự trong DA
3

4.1.1 Khái niệm về quản lý nhân sự trong dự án
4.1.2 Mô hình quản lý nhân sự dự án
4.1.3 Các hoạt động chính trong QLNS DA
4.1.4 Các kỹ thuật QLNS dự án

12/21/17


4.1.1 Khái niệm và đặc điểm nhân lực dự án
4


12/21/17


Đặc điểm nhân lực dự án
5

12/21/17


4.1.1 Khái niệm QLNS DA
6

Những quá trình cần thiết để sử dựng tối ưu nhân sự tham gia vào DA, kể cả

các bên liên quan
Là quá trình đạt được và duy trì sự công bằng (quyền lợi và nghĩa vụ) và
sự đáp ứng nhu cầu nhân sự (lương, đào tạo, phát triển năng lực nghề
nghiệp...) nhằm nâng cao hiệu suất công việc của DA
Tuân thủ luật lao động và các quy tắc

12/21/17


4.1.2 Mô hình QLNS DA
7

Mô hình quản lý dạng chức năng
Mô hình quản lý dạng dự án
Mô hình quản lý dạng ma trận


12/21/17


4.1.3 Các hoạt động QLNS DA
8

❶Lập kế hoạch

12/21/17


4.1.3 Các hoạt động QLNS DA
Kết quả

9

Lập kế hoạch nhân sự là quá trình xác định nhu cầu nhân sự, xây dựng chính sách nhân
sự và các chương trình hành động nhằm có được nguồn nhân lực đáp ứng việc thực hiện
mục tiêu dự án

12/21/17


Kỹ thuật phân tích nhu cầu NS
10

12/21/17


4.1.3 Các hoạt động QLNS DA

11

Xây dựng nhân sự dự án là quá trình chính thức thành lập đội ngũ nhân sự của dự án:
thành lập đội, tuyển chọn nhân sự, xác định cách thức hoạt động của đội. Câu hỏi: Làm thế
nào để có được đội dự án đúng theo kế hoạch nhân sự

Công cụ và hỗ trợ
Đầu vào
Kế
Kế hoạch
hoạch nhân
nhân sự
sự dự
dự án
án

1.
2.
3.

Kết quả

Kỹ
Kỹ thuật
thuật tuyển
tuyển chọn
chọn nhân
nhân sự
sự
Nguyên

Nguyên tắc
tắc thành
thành lập
lập đội
đội dự
dự án
án
Kỹ
Kỹ năng
năng lãnh
lãnh đạo
đạo

2.

1.

Bố
Bố trí
trí nhân
nhân sự
sự án
án

Kế
Kế hoạch
hoạch phân
phân bổ
bổ nguồn
nguồn lực

lực

12/21/17


Kỹ thuật tuyển chọn nhân sự
12

12/21/17


4.1.3 Các hoạt động QLNS DA
13

Phát triển đội dự án là quá trình nâng cao năng lực, tương tác nhóm và môi trường hoạt
động chung để tăng cường hiệu suất dự án.

Đầu
Đầu vào
vào
Bổ
Bổ nhiệm
nhiệm thành
thành viên
viên
đội
đội dự
dự án
án
Kế

Kế hoạch
hoạch quản
quản lý
lý dự
dự
án
án
Kế
Kế hoạch
hoạch phân
phân bổ
bổ
nguồn
nguồn lực
lực dự
dự án
án

Công
Công cụ
cụ và
và hỗ
hỗ trợ
trợ
1.
1. Kỹ
Kỹ năng
năng giao
giao tiếp
tiếp cá

cá nhân
nhân
2.
2. Đào
Đào tạo
tạo
3.
3. Các
Các hoạt
hoạt động
động xây
xây dựng
dựng đội
đội dự
dự án
án

Kết
Kết quả
quả
Ghi
Ghi nhận
nhận hiệu
hiệu quả
quả
hoạt
hoạt động
động đội
đội dự
dự án

án

4.
4. Các
Các hoạt
hoạt động
động phát
phát triển
triển đội
đội dự
dự án:
án: Quy
Quy chế
chế hoạt
hoạt động,
động, tập
tập
trung,
trung, ghi
ghi nhận
nhận và
và trao
trao thưởng
thưởng

12/21/17


Kỹ thuật phát triển đội dự án
14

Forming: Hình thành. Các thành viên gặp gỡ, trao đổi về dự án. E dè, ít cởi mở
Storming: Đấu tranh. Trao đổi công việc, các quyết định kỹ thuật, cách tiếp cận dự án.
Tranh giành vị trí, cố gắng khẳng định mìnhNorming: Hoàn thiện. Thống nhất và thiết lập các thông lệ và quy định công việc. Bắt đầu
tin tưởng, làm việc cùng nhauPerforming: Phát triển. Đồng lòng nhất trí vì mục tiêu chung. Thực hiện có hiệu quả các
mục tiêu đã đặt raAdjourning: Kết thúc. Hoàn thiện, chuyển sang dự án khác

12/21/17


4.1.3 Các hoạt động QLNS DA
15

Điều chỉnh hoạt động đội DA là quá trình quan sát theo dõi hiệu suất hoạt động
của các thành viên trong nhóm và thay đổi phương thức quản lý để tối ưu hóa hiệu

suất của dự án

Đầu vào
1. Bảng bổ nhiệm nhân sự dự
án
2. Kế hoạch quản lý dự án
3. Bảng đánh giá hiệu suất
hoạt động đội dự án
4. Báo cáo hiệu quả dự án

Công cụ và hỗ trợ
1. Kỹ năng quan sát và giao tiếp

Kết quả

2. Đánh giá hiệu quả dự án

1. Các yêu cầu thay đổi

3. Giải quyết xung đột

2. Bản cập nhật kế hoạch

4. Kỹ năng giao tiếp cá nhân

quản lý dự án


4.2 Quản lý mua hàng trong DA
16


4.2.1 Nội dung (mục tiêu, phạm vi) của hoạt động mua bán trong DA
4.2.2 Quy trình thực hiện
4.2.3 Tổ chức đấu thầu trong dự án

Bài giảng môn học Quản lý dự án

www.ptit.edu.vn

12/21/17


4.2.1 Nội dung Quản lý mua bán
17

Các quy trình cần có để mua (purchase) các sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết

quả mà DN cần từ bên ngoài đội DA;
Công tác quản lý hợp đồng
Quy trình điều khiển và điều tiết sự thay đổi cần có để phát triển & quản lý
các hợp đồng;
Các nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện do hợp đồng quy định;

12/21/17


4.2.2 Quy trình thực hiện
18

Hoạch định nhu cầu mua bán


Bài giảng môn học Quản lý dự án

www.ptit.edu.vn

12/21/17


Kỹ thuật quản lý xung đột
19

12/21/17


4.2.2 Quy trình thực hiện
20

Hoạch định nhu cầu

Công cụ và hỗ trợ

Đầu vào

1. Phân tích quyết định giữa tự sản xuất hay
đi mua
2. Đánh giá chuyên gia
3. Các dạng hợp đồng

Kết quả
1.KH quản lý mua bán

2. Quy định hoạt động mua sắm
3. Quyết định mua
4. Hồ sơ mời thầu

12/21/17


4.2.2 Quy trình thực hiện
21

Hoạch định nhu cầu/kết quả
 Kế hoạch quản lý TKCM : Mô tả chi tiết các quy trình từ lúc bắt đầu
có nhu cầu TKCM cho đến lúc hợp đồng TKCM kết thúc
 Hồ sơ mời thầu: theo quy định của luật đấu thầu

12/21/17


4.2.2 Quy trình thực hiện
22

Thực hiện kế hoạch mua bán

Đầu vào

Công
Công cụ
cụ và
và hỗ
hỗ trợ

trợ

1.Hội
Hội nghị
nghị nhà
nhà thầu
thầu
2.Quảng
Quảng cáo
cáo mời
mời thầu
thầu
3.Đàm
Đàm phán
phán mua
mua bán
bán

Kết
Kết quả
quả
Danh
Danh sách
sách các
các nhà
nhà cung
cung cấp
cấp
được
được lựa

lựa chọn
chọn

12/21/17


4.2.2 Quy trình thực hiện
23

Quản lý hoạt động mua bán

Đầu vào

Công cụ và hỗ trợ

1.Kỹ thuật quản lý hợp đồng
2.Theo dõi hiệu suất hợp đồng

Kết
Kết quả
quả

12/21/17


4.2.2 Quy trình thực hiện
24

Kết thúc hoạt động mua bán


Công cụ và hỗ trợ
Đầu vào

1.Kiểm toán quy trình mua bán
2.Hệ thống tài liệu theo dõi quy trình

Kết quả

12/21/17


Quản lý hợp đồng
25

Nhóm 1: Các hợp đồng liên quan tới nhân lực quản lý dự án (gọi là HĐNL)
Nhóm 2: Các hợp đồng liên quan tới các hoạt động hỗ trợ quản lý dự án
(HĐHT): HĐ thuê nhà, điện thoại…
Nhóm 3: Các hợp đồng mua sắm để triển khai dự án (HĐMS)

12/21/17


Xem Thêm

×