Tải bản đầy đủ

TỜ TRÌNH ĐĂNG KÍ ĐƠN VỊ VĂN HÓA

CĐ GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT Cộng hoà xã hội chủ nghóa Việt Nam
CĐ TRƯỜNG THCS CƯ KNIA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
* * * * * = = =  = = =
Cư Jút, ngày 29 , tháng 10 năm 2008
TỜ TRÌNH
V/v đề nghò công nhận danh hiệu đơn vò văn hoá năm 2008
Kính gửi: - UBND Huyện Cư Jút
- LĐLĐ Huyện Cư Jút
- Thực hiện hướng dẫn số 195/HD – LĐLĐ, của LĐLĐ tỉnh Đăk Nông
ngày 20/10/2004 “Về việc chấm điểm, bình xét đơn vò văn hoá”.
- Căn cứ 4 tiêu chuẩn đơn vò văn hoá, Trường THCS Cư Knia đã tiến
hành họp ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá và cơ quan văn hoá
gồm các đồng chí đại diện cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, BCH công đoàn
Trường THCS Cư Knia.
Qua phân tích đánh giá từng chỉ tiêu, Trường THCS Cư Knia đã thực
hiện trong năm 2008 đạt 100 điểm (tự chấm), có phiếu chấm điểm kèm
theo.
Trường THCS Cư Knia lập tờ trình, đề nghò UBND huyện, LĐLĐ
huyện xét công nhận đạt danh hiệu đơn vò văn hoá năm 2008 cho Trường
THCS Cư Knia.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×