Tải bản đầy đủ

Bài 13: Công dân với cộng đồng


Sở giáo dục và đào tạo
Trường THPT DTNT Con Cuông
Bài 13: Công dân với cộng đồng (Tiết 28)
GV: Lê Đăng Anh
Năm học: 2006 - 2007

KiÓm tra bµi

C©u hái:
Nh©n nghÜa lµ g×?
Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh
trong viÖc tiÕp nèi truyÒn
thèng nh©n nghÜa?


2. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi céng
®ång
a. Nh©n nghÜa
b. Hoµ nhËp


Xem ®o¹n
phim vµ tr¶ lêi
c¸c c©u hái !

Câu 1: Các thanh niên tình nguyện trong
đoạn phim đã có cuộc sống như thế nào?
Câu 2: Sống hoà nhập là gì?
Câu 3: Cuộc sống hoà nhập đã đem lại
cho các thanh niên tình nguyện và cộng
đồng những ý nghĩa gì?
Câu 4. Em có cảm xúc gì khi xem xong
đoạn phim? Trách nhiệm của các em để
có cuộc sống hoà nhập?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×