Tải bản đầy đủ

QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

07/27/13 NG.T.THAOQUYEN 1
SV
SV : NGUYỄN THỊ THẢO QUYÊN
MSSV:107321033
LỚP:CĐSP TOÁN 07
SGK TOÁN7 TRANG 61-62
SGK TOÁN7 TRANG 61-62
07/27/13 NG.T.THAOQUYEN 2
1. Bất đẳng thức tam giác…

Định lí…
2. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác…

Hệ quả.

Nhận xét.
07/27/13 NG.T.THAOQUYEN 3
Vẽ tam giác với các cạnh có độ dài: 1cm, 2cm, 4cm.
Kết quả:
Không phải độ dài nào cũng là ba cạnh
của một tam giác.

Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao
giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.
07/27/13 NG.T.THAOQUYEN 4
Cho tam giác ABC và các bất đẳng thức sau:

AB+AC>BC

AB+BC>AC

AC+BC>AB.
Dựa vào hình,hãy viết giả thiết, kết luận của định lí.
A
B
C
Chứng minh:
Ta chứng minh bất đẳng thức đầu tiên, hai bất đẳng
thức còn lại chứng minh tương tự.
GT ABC
KL AB+BC>AC
BC+AC>AB
AB+AC>BC
07/27/13 NG.T.THAOQUYEN 5
Trên tia đối của tia AB, lấy điểm D sao cho:
Trong tam giác BCD, so sánh BD với BC.
Do tia CA nằm giữa hai tia CB và CD nên
.ACAD =
( )
1.
ˆˆ
DCADCB >
Mặt khác, tam giác ACD cân tại A nên
( )
2.
ˆˆ
ˆ
CDBCDADCA ==
Từ (1) và (2) suy ra :
( )
3.
ˆ
ˆ
CDBDCB =
Trong tam giác BCD, từ (3) suy ra :
.BCBDACAB >=+
Các bất đẳng thức trong kết
luận của định lí được gọi là
các bất đẳng thức tam giác.
D
CB
A

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×