Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

quyet định sửa đổi bổ sung quy chế công nhận trường THCs đạt chuẩn Quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (119.41 KB, 3 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
–––
Số: 08/2005/QĐ-BGD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CÔNG NHẬN
TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
(GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT
ĐỊNH SỐ 27/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 05/7/2001 CỦA
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định
trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học
đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số
27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:
1. Thay toàn bộ các cụm từ "Vụ Trung học phổ thông” có trong Quy chế công nhận
trường trung học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-
BGD&ĐT ngày 05/7/2001 bằng cụm từ “Vụ Giáo dục trung học”.
2. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung
là cấp tỉnh) quyết định công nhận trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông


đạt chuẩn quốc gia.
3. Khoản 3 Điều 10 được sửa đổi như sau:
3. Biên bản tự kiểm tra, biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.
4. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
Điều 11. Hội đồng xét đề nghị và đoàn kiểm tra.
1. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập một Hội đồng xét đề nghị
công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét đề nghị).
a. Thành phần.
- Chủ tịch: Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh
- 02 Phó chủ tịch:
+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (làm thường trực)
+ Chủ tịch Công đoàn Giáo dục cấp tỉnh.
- Các uỷ viên của Hội đồng: Là đại diện các cơ quan chức năng có liên quan.
b. Thẩm quyền thành lập:
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét đề nghị.
c. Nhiệm vụ:
- Chỉ đạo công tác kiểm tra phục vụ cho việc xét công nhận trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
- Xét chọn trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
- Lập hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trình Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân cấp tỉnh quyết định.
2. Đoàn kiểm tra.
Trước khi xét công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc
gia, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra theo danh sách do Sở Giáo dục và
Đào tạo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định.
a. Thành phần: Có 07 uỷ viên, gồm đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn giáo
dục cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Thể dục thể thao, Sở Nội
vụ; có trưởng đoàn và 01 thư ký.
b. Nhiệm vụ:
- Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia căn cứ vào

các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ, các loại sổ quản lý của nhà trường theo quy định.
- Lập biên bản và hồ sơ trình Hội đồng xét đề nghị.
5. Điều 12 được sửa đổi bổ sung như sau:
Điều 12. Cơ quan thường trực.
Để chỉ đạo xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia, các cấp quản lý giáo dục
có một cơ quan thường trực.
1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện:
a. Cơ quan thường trực: Phòng Giáo dục.
b. Nhiệm vụ:
- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường trung học cơ sở xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể
phấn đấu đạt chuẩn quốc gia;
- Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về những giải pháp nhằm xây dựng
các trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia;
- Hướng dẫn làm hồ sơ, tiếp nhận và chuyển hồ sơ đề nghị công nhận trường trung
học cơ sở đạt chuẩn quốc gia lên Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi đã báo cáo và được Uỷ
ban nhân dân cấp huyện đồng ý (bằng văn bản).
2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:
a. Cơ quan thường trực: Sở Giáo dục và Đào tạo.
2
b. Nhiệm vụ:
- Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông
đạt chuẩn quốc gia trong địa phương trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường trung học phổ thông, các phòng Giáo dục lập kế
hoạch cụ thể xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
- Phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh giải quyết những khó khăn của nhà trường,
của cấp huyện trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
- Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia của các trường
trung học phổ, của các phòng Giáo dục lên Hội đồng xét đề nghị.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia của

địa phương. Báo cáo kết quả xây dựng các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông
đạt chuẩn quốc gia trong từng năm học về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục trung
học).
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo:
a. Cơ quan thường trực: Vụ Giáo dục trung học.
b. Nhiệm vụ:
- Giúp Bộ trưởng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản
hướng dẫn về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Ban hành mẫu bằng công nhận
trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
- Giúp Bộ trưởng thực hiện công tác chỉ đạo xây dựng các trường thuộc bậc trung
học đạt chuẩn quốc gia trên phạm vi toàn quốc.
- Tổ chức kiểm tra, thẩm định những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đã
đạt chuẩn quốc gia.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.. Các
quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ
Giáo dục trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo
dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
3

Xem Thêm

×