Tải bản đầy đủ (.ppt) (44 trang)

Hướng dẫn người mới học vi tính cách soạn bài trên Microsoft Office PowerPoint 2003

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.66 MB, 44 trang )


Lê Trọng Châu - Phòng G
D-ĐT Lộc Hà
2
Lê Trọng Châu - Phòng G
D-ĐT Lộc Hà
3
QUY TRÌNH THIẾT KẾ MỘT GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
QUY TRÌNH THIẾT KẾ MỘT GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
Bước 1: CHUẨN BỊ
-
Ý tưởng thiết kế.
-
Thu thập dữ liệu: Tranh ảnh, âm thanh; Phim.
-
Các tài liệu tham khảo.
- Xác định cấu trúc (đưa ra bản thảo)
Bước 2: THIẾT KẾ GIÁO ÁN:
(Theo trình tự của các bước lên lớp)
Lê Trọng Châu - Phòng G
D-ĐT Lộc Hà
4
 Là phần mềm trình diễn thông dụng nhất, phù hợp với
nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực, được sử dụng nhiều trong
các công việc như hội nghị, hội thảo, dạy học, trình bày các
dự án v.v…
 Tương đối dễ sử dụng và có khả năng biểu diễn cao: Các
bước thao tác theo đúng ý định của diễn giả hoặc thiết chế độ
trình diễn tự động, có thể thiết kế các hình ảnh tĩnh cũng như
động…
 Có khả năng liên kết nhiều phần mềm, các chương trình


khác nhau để minh họa sinh động cho ý định trình bày của
diễn giả, như: tư liệu từ các nguồn khác nhau, hình ảnh, âm
thanh, mô hình..
Lê Trọng Châu - Phòng G
D-ĐT Lộc Hà
5
Môc 1
Môc 1
Môc 2
Môc 2
Môc n
Môc n
Slide Show
Slide 1
Slide 3
Slide 2
Slide n
Môc 3
Lê Trọng Châu - Phòng G
D-ĐT Lộc Hà
6
C¸ch 2: Start/ Programs / Microsoft office / Microsoft
PowerPoint
C¸ch 1: Nh¸y ®óp chuét (hoặc chuột phải -> nháy
chuột trái vào Open) vµo biÓu t­îng PowerPoint
ë mµn hình Desktop.
BÊm vµo ®©y ®Ó khëi
®éng PowerPoint
Lê Trọng Châu - Phòng G
D-ĐT Lộc Hà

7
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
Lê Trọng Châu - Phòng G
D-ĐT Lộc Hà
8
Nót ®ãng cöa sæ
Nót cùc tiÓu cöa sæ
Nót cùc ®¹i cöa sæ
Hép menu ®iÒu khiÓn Tªn ch­¬ng trÌnh
Tªn file
Lê Trọng Châu - Phòng G
D-ĐT Lộc Hà
9
Hép menu ®iÒu khiÓn
Di chuyÓn cöa sæ
ĐÞnh l¹i kÝch th­íc cöa sæ
Cùc tiÓu ho¸ cöa sæ
Cùc ®¹i ho¸ cöa sæ
Đãng cöa sæ (tho¸t khái ch­¬ng trình)
Phôc håi cöa sæ vÒ kÝch th­íc tr­íc ®ã
Lờ Trng Chõu - Phũng G
D-T Lc H
10
Tên chương trình
Tên file (do tác giả tự đặt)
Nên: + Lấy tên bài dạy để đặt tên cho file
+ Nếu phòng học GAT có nhiều người cùng sử dụng
thỡ có thể gắn thêm tên tác giả dễ phân biệt, dễ nhớ
Ví dụ:
Lê Trọng Châu - Phòng G

D-ĐT Lộc Hà
11
Nót cùc tiÓu cöa sæ
Nót cùc ®¹i cöa sæ
Nót ®ãng cöa sæ
Lê Trọng Châu - Phòng G
D-ĐT Lộc Hà
12
Lê Trọng Châu - Phòng G
D-ĐT Lộc Hà
13
Lê Trọng Châu - Phòng G
D-ĐT Lộc Hà
14
Lê Trọng Châu - Phòng G
D-ĐT Lộc Hà
15


16
16
Lê Trọng Châu - Phòng GD-ĐT Lộc Hà
Lê Trọng Châu - Phòng GD-ĐT Lộc Hà
Lª Träng Ch©u
Lª Träng Ch©u
Phòng GD – ĐT Lộc Hà
Phòng GD – ĐT Lộc Hà
Nh¾p chuét vµo ®©y ®Ó nhËp tiªu ®Ò chÝnh
Nh¾p chuét vµo ®©y ®Ó nhËp tiªu ®Ò phô
Lê Trọng Châu - Phòng G

D-ĐT Lộc Hà
17

Xem Thêm

×