Tải bản đầy đủ

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG
Trang 1
BÀI 15
© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG
Trang 2
Hãy nêu nguyên nhân làm mất cân bằng sinh thái môi
trường ở nước ta ? Dẫn chứng .

Tình trạng
mất cân bằng sinh thái môi trường
mất cân bằng sinh thái môi trường :làm
gia tăng bão, hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng biến đổi
thất thường về thời tiết, khí hậu…
I- Bảo vệ môi trường
- Dẫn chứng : lũ lụt
nghiêm trọng ở Tây
Nguyên năm 2007, rét
đậm, rét hại 2/2008 ở
miền Bắc, mưa đá trên
diện rộng ở miền Bắc
năm 2006…

© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG
Trang 3
Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta ? Nguyên nhân .


Thực trạng ô nhiễm môi trường
Thực trạng ô nhiễm môi trường : Ô nhiễm môi trường
nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất là vấn đề quan
trọng ở các TP lớn, các khu dân cư, các khu công
nghiệp và vùng cửa sông ven biển . Ngoài ra, còn những
vấn đề khác sử dụng chưa hợp lí ( khai thác khoáng sản,
du lịch ).
© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG
Trang 4
© 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG
Trang 5
1-Bão
-
Hoạt động của bão ở
Việt Nam :
+ Thời gian: Từ tháng VI
–XI, bão tập trung nhiều
nhất IX, sau đó đến tháng
đến các tháng X và tháng
VIII, tổng 3 tháng này
chiếm 70% cơn bão trong
mùa.
+ Mùa bão chậm dần từ
Bắc vào Nam . Bão hoạt
động mạnh nhất ở ven
biển NTB .
Dựa vào H9.1, hãy nhận xét về
thời gian, hướng di chuyển và
tần suất của bão vào Việt Nam.
II- Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống:
- Mỗi năm có 3-4 cơn bão đổ
vào vùng biển nước ta .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×