Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

BAO CAO KIEM TRA NAM 2008 - 2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.49 KB, 10 trang )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-------------------------
Phú Thọ , ngày 9 tháng 02 năm 2009
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA
Trường Tiểu học A Phú Thọ
I/ VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG HỌC :
1.BAN GIÁM HIỆU
TT CHỨC DANH
ĐÃ ĐƯC TÀO TẠO – BỒI DƯỢNG Đủ,
Thiếu so
với đònh
Chuyên
môn
LL Chính
Trò
N.Vụ quản lý
Hành
Chính
Khác
1 Hiệu Trưởng CNTH Sơ Cấp QL Trường Học Đủ
2 P. Hiệu Trưởng CĐTH Sơ Cấp QL Trường học Đủ
2.Nhà giáo
TT MÔN DẠY Số Lượng Đối chiếu so với đònh mức (ghi số lượng)
Chưa Đạt Đạt Chuẩn Trên Chuẩn Đủ / thiếu /Tỉ lệ
1 Một 04 1 1 2 Đủ/ 100%
2 Hai 04 4 Đủ / 100%
3 Ba 04 1 3 Đủ/ 100%
4 Bốn 03 1 2 Đủ / 100%
5 Năm 02 2 Đủ / 100%
6 Tiếng Anh 01 1 Đủ / 100%


7 TD 01 1 Đủ / 100%
8 m nhạc 0 Thiếu / 5%
9 Mỹ thuật 01 1 Đủ / 100%
10 Kỹ Thuật 0 Thiếu / 5%
CỘNG 20 01 07 12 Đủ / 1.18%
3. Nhân Viên
TT CHỨC DANH
ĐÃ ĐƯC ĐÀO TẠO – BỒI DƯỢNG Đối
chiếu
Chuyên
Môn
LL chính
Trò
NV Quản Lý
Hành
Chính
Khác
1 Kế Toán - Văn Thư TCKT Sơ cấp Đủ
2 TQ - YTHĐ Sơ cấp Đủ
3 TV - TB TC TV Đủ
4 Bảo Vệ Đủ
4. Số lượng đảng viên :
CB- GV - NV Số lượng đảng viên Tỉ lệ Ghi chú
BGH 02 100%
GV 11 55%
NV 2 50%
CỘNG 15 55,6%
Chi , Đảng bộ :Sinh hoạt độc lâp.
NHẬN XÉT 1 :
-BGH đủ chuẩn , đảm bảo theo yêu cầu .

- GV đa số đều nhiệt tình trong công tác , luôn chòu khó học tập để nâng cao trình độ
chuyên môn trên chuẩn ,còn 01 Đ/C chưa đạt chuẩn đang theo học năm thứ 4 Đại Học
Từ Xa.Nhiệt tình trong giảng dạy.
- Nhân viên đa số được qua đào tạo theo từng chức năng nhiệm vụ ,đáp ứng công việc
được giao.
II/ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT :
1+2/. Số lượng các phòng học, phòng làm việc , phòng chức năng, khu vực phục vụ :
LOẠI PHÒNG TỔNG SỐ
TRONG ĐÓ Đủ , Thiếu so với
đòmh mức
Kiên Cố Bán K Cố Tạm
1. Phòng học 12 12 Thiếu
2. Phòng làm việc 01 x Thiếu
3.Phòng Thiết bò 01 x Thiếu
4.Phòng bộ môn 0
5. Thư viện 01 x Thiếu
6. Phòng Y tế 0
7. Khu nội trú , bán trú 0
8. Khu vực để xe 01 x Thiếu
9. Phòng giáo viên 01 x Thiếu
10. Phòng Vệ sinh 02 x Thiếu
11. Sân chơi 02 x Thiếu
3. Diện tích khuôn viên , cảnh quan ,môi trường sư phạm :
NỘI DUNG Nhận xét GHI CHÚ
Chung Cụ thể từng khu vực
Diện tích
khuôn viên
7947m
2
A1: 1280m

2
Diện tích còn hẹp
A2 : 3495m
2
Diện tích đủ hs vui chơi
A3 : 3172m
2
Diện tích đủ hs vui chơi
Cảnh quan
Trường học
4066m
2
Đều có cây xanh và hàng rào ở 3
điểm, nhưng diện tích A1 còn hẹp so
nhu cầu ,khoảng cách các điểm còn
xa so quy đònh .
Môi trường
Sư phạm
Các điểm đều xạch đẹp và an toàn.vệ
sinh thường xuyên .
4. Trang thiết bò dạy học, sách thư viện :
Loại Sách Số lượng Diễn giải
1. Sách giáo khoa 1923 Do ngành cấp ,kết hợp với sự hổ trợ của học
sinh và PHHS đóng góp.
2. Sách tham khảo 2964 Do ngành cấp , Kết hợp với sự hổ trợ của
Học sinh và PHHS đóng góp.
3. Sách giáo Viên 711 Do ngành cấp
4. Sách báo khác 531 Báo AG CB-GV- CNV đóng góp mua để
đọc.Măng Non,công tác Tư tưởng .
Trang thiếtbò dạy học :

Danh mục Số lượng Diễn giải
1. Tranh, nh, Bản đồ: 1386 Do ngành cấp
2. Băng ghi âm , ghi hình 45 Do ngành cấp
3. Tấm nhựa trong phim
miếng
4. Mẫu vật (Vật thật )
5. Mô hình
6. Phần mềm vi tính
7. Máy móc 01 Do ngành cấp
8. Dụng cụ thực hành thí
nghiêm
9. Khác
5. Việc bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất kỷ thuật :
Về bảo quản Về sử dụng
SGK, Sách tham khảo, SGV, trang thiết bò dạy và
học được bảo quản giữ gìn tốt và để trong tủ rất
ngăn nắp dễ nhìn ,dễ lấy .
Cán bộ thư viện phục vụ cho GV-HS nhiệt
tình .Giáo viên có SGK, SGV,Sách tham
khảo , thiết bò dạy và học đầy đủ và sử dụng
đúng mục đích . phòng thư viện thoáng mát
có đủ bàn ghế để cho GV và HS đọc.
6. Kinh phí cho hoạt động giáo dục :
6.1. Các nguồn kinh phí :
-Do ngành cấp và vận động PHHS và các mạnh thường quân đóng góp để phục vụ cho
hoạt động giáo dục .
6.2. Việc sử dụng kinh phí cho hoạt động giáo dục :
Tập trung chi trả giờ buổi, hoạt động phí .và đảm bảo lương hàng tháng kòp thời .
NHẬN XÉT 2 :
-Các loại sách ,Báo ,ĐDDH đảm bảo nhui cầu phục vụ phục vụ cho GV-HS .Riêng Sách

giáo khoa để phục vụ cho học sinh nghèo hàng năm còn thiếu, nên trong các học kỳ tranh thủ
vận động học sinh tặng sách cũ để lại cho học sònh nghèo mượn học tiếp năm sau .
-Cơ sở vật chất xuống cấp nặng cần phải đầu tư xây dựng thay thế ,nên hiện nay chưa
đáp ứng được theo quy đònh của mức chất lượng tối thiểu.
-Cảnh quang sư phạm thường xuyên chỉnh trang ,Giáo dục học sinh vệ sinh thường xuyên
cả trong lớp học và ngoài sân .tổ chức trồng thêm cây xanh gây bóng mát sân trường .
III/ VIỆC THỰC HIỆN GIÁO DỤC .
1. Kế hoach phát triển giáo dục:
1.1. Thực hiện chỉ tiêu , sốlượng học sinh :
NĂM
HỌC
Số liệu học sinh
(Số lớp / HS )
Lưu ban Giảm / bỏ học
Thực hiện Kế hoạch Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ
06 -07 16 lớp/442 17lớp/ 437 39 8.8 6 1,14%
07 -08 17lớp/443 17lớp/ 428 8 1.8 5 1,13%
08 -09 17lớp/418 17lớp/ 427 3 0,7%
Phân tích nguyên nhân sốhọc sinh giảm :
Thường học sinh giảm là do gia đình nghèo theo cha mẹ làm ăn xa, lao động sớm
để phụ tiếp gia đình .
Số học sinh thật sự bỏ học :
Trong số học sinh bỏ học 3 năm qua là 14 đều con gia đình nghèo bỏ đòa phương
đi làm ăn xa .
1.2 . Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục được giao :
Công tác PCGDTHĐ ĐT hàng năm điều được công nhận .Thực hiện kế hoạch
giao hằng năm đều đạt đúng theo qui đònh của ngành .
1.3 . Thực hiện hồ sơ tuyển sinh :
Tên hồ sơ Thực hiện bảo quản
1/ Học bạ.

2/ Khai sinh.
3/ Đơn xin dự tuyển.
Thực hiện đầy đủ và bảo quản tốt.
Thực hiện đầy đủ và bảo quản tốt.
Thực hiện đầy đủ và bảo quản tốt.
1.4. Xác nhận và cấp phát chứng chỉ , văn bằng :
Sổ sách Đảm bảo các yêu cầu Việc bảo quản
1. Cấp giấy chứng nhận Đảm bảo đúng năm sinh, nơi
sinh, đúng theo yêu cầu khi
cấp giấy chứng nhận.
Thực hiện đầy đủ và bảo
quản tốt.và đúng đối tượng
khi cấp giấy chứng nhận,có
vào sổ lưu giữ từng năm cụ
thể tại văn phòng.
2.Cấp phát văn bằng
NHẬN XÉT 3.1 :
+Kế hoạch phát triển giáo dục huy động hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu so với chỉ
tiêu ngành giao, học sinh bỏ học hàng năm đều giảm.
+Việc cấp phát giấy chứng nhận thực hiện đầy đủ và bảo quản tốt.và đúng đói tượng
có vào sổ lưu giữ từng năm cụ thể tại văn phòng.
2. Tổ chức giảng dạy học tập, thực hiện chương trình , nội dung, kế hoạch dạy học
các môn văn hoá :
2.1 . Tổ chưc giảng dạy:
- Hồ sơ quản lý chuyên môn : Thực hiện đầy đủ mỗi GV đều có túi đựng hồ sơ chuyên
môn , BGH có kiểm tra và nhận xét cụ thể từng đồng chí ,các kiểm tra chuyên đề và hoạt động
sư phạm giáo viên.
- Chỉ đạo , kiểm tra việc thực hiện hồ sơ sổ sách :BGH kiểm tra việc thực hiện
HSSSgiáo viên 1lần / tháng .và kiểm tra đột xuất , tổ trưởng kiểm tra tổ viên 2 lần / tháng .
- Việc thực hiện của các tổ chuyên , của giáo viên :

+ Thực hiện hồ sơ sổ sách : Thực đầy đủ các loại HSSS đúng theo quy đònh của ngành.
+ Thực hiện trên lớp : Ngoài những hồ sơ của GV theo quy đònh của ngành , GV còn có
các danh sách theo dõi HS yếu, bỏ học , có sổ mượn và sử dụng đồ dùng dạy học.
2.2. Xây dựng nề nếp học tập của HS:
- Theo dõi chuyên cần : Đa số HS đều đi học đều, có sổ điểm danh hằng ngày , nghỉ
học phải xin phép.GVCN ký sổ kiểm diện hàng ngày,tổng kết hàng tuần khen thưởng
trước buổi lễ chào cờ đầu tuần .
- Biểu hiện thực tế qua kiểm tra :
Thực hiện kiểm tra 17 lớp / 17 lớp có HS nghỉ học đều biết lý do.

Xem Thêm

×