Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra một tiết vât lý 8 học kỳ 2(rất hay)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 8
(Tiết thứ 28)
Phần I Trắc nghiệm khách quan.
Câu 1.Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chuyển động của phân tử chất
lỏng :
A.Hỗn độn
B.Không ngừng
C.Không liên quan đến nhiệt độ
D.Là nguyên nhân gây ra hiện tượng khuếch tán

Câu 2.Nhỏ một giọt nước nóng vào một cốc nước lạnh thì nhiệt năng của giọt nước và
của nước trong cốc thay đổi như thế nào?Coi như không có sự trao đổi nhiệt với môi
trường xung quanh
A.Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm
B.Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng
C.Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều giảm
D.Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều tăng
Câu 3.Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây , cách
nào đúng ?
A.Đồng, nước, thuỷ ngân, không khí
B.Đồng, thuỷ ngân, nước, không khí

C Thuỷ ngân, đồng , nước, không khí
D.Không khí, nước, thuỷ ngân, đồng

Câu 4.Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra
A.Chỉ ở chất lỏng
B.Chỉ ở chất khí
C Chỉ ở chất lỏng và chất khí
D.Cả ở chất lỏng, chất khí và chất rắn

Câu 5.Tại sao trong chất rắn không xảy ra đối lưu ?Chọn câu trả lời đúng nhất
A. Vì khối lượng riêng của chất rắn thường rất lớn
B. Vì nhiệt độ của chất rắn thường không lớn lắm
C. Vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt chúng không thể di chuyển
thành dòng đựoc
D.Vì trong chất rắn không có sự chuyển đông của các phân tử
Câu 6.Tại sao về mùa đông mặc áo ấm thì ta ít bị lạnh hơn ?
A. Vì tác dụng của áo ấm trong mùa lạnh là giữ nhiệt cho cơ thể.
B. Vì tác dụng của áo ấm là truyền nhiệt cho cơ thể.
C. Vì tác dụng của áo ấm là ngăn cản sự đối lưu.
D. Vì một lý do khác.
Câu 7.Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã được
học?
A. Động năng
B. Thế năng.
C. Nhiệt năng.
D Động năng thế năng và nhiệt năng.
Câu 8.Trong điều kiện nào thì hiệt tượng khuyếch tán giữa hai chất lỏng xảy ra nhanh
hơn?
A. Khi nhiệt độ tăng.
B. Khi nhiệt độ giảm.
C. Khi thể tích của các chất lỏng lớn.
D. Khi trọng lượng riêng của các chất lỏng lớn.
Câu 9.Đổ 100cm
3
rượu vào 100cm
3
nước thể tích hổn hợp nước và rượu thu được có thể
nhận giá trị nào sau đây?
A. 100cm
3


.
B. 200cm
3
.
C. Lớn hơn 200cm
3
.
D. Nhỏ hơn 200cm
3
.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đung nhất khi nói về sự chuyển hoá cơ năng.
A. Động năng có thể chuyển hoá thành thế năng.
B. Thế năng có thể chuyển hoá thành động năng.
C. động năng và thế năng có thể chuyển hoá qua lại lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo
toàn.
D. Động năng có thể chuyển hoá thành thế năng và ngược lại.
Câu 11.Trong các vật sau đây vật nào không có động năng?
A. Hòn bi nằm yên trên sàn nhà.
B. Hòn bi lăn trên sàn nhà.
C. Máy bay đang bay.
D. Viên đạn đang bay đến mục tiêu.
Câu 12.Trong các đơn vị nsau đây đơn vị nào là đơn vị của công suất?
A. Oát(W).
B. Jun trên giây(J/s).
C. Kilô oát(KW).
D. Cả ba đơn vị trên đều là đơn vị của công suất.
Phần II. Bài tập.
Câu 1. Đường có thể tan trong nước do hiện tượng khuếch tán. Nếu bỏ những hạt đường
trong không khí hiện tượng khuếch tán có xảy ra không? Tai sao?
Câu 2.Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20 giây. Người ấy phải dùng
một lực 180N .
a. Tính công của người kéo.
b. Tính công suất của người kéo.
Đáp án và biểu điểm
Phần trắc nghiệm khách quan( 6điểm) mỗi câu đúng 0,5 điểm.
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp
án
C B B C C A D A D C A D
Phần bài tập:(4điểm)
Câu 1: - Không: 0,5 điểm
- Vì đường không tan trong không khí: 0,5 điểm.
Câu 2: a.Công của người kéo là: A = F.S : 0,5 điểm.
Thay số: A = 180N. 8m = 1440J : 1điểm.
b. Công suất của người kéo là: P =
t
A
: 0,5 điểm.
Thay số P =
W72
20
1440
=
: 1điểm.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×