Tải bản đầy đủ

Tỷ số lượng giác Toán 9

tiÕt 5: tû sè l­îng gi¸c cña
tiÕt 5: tû sè l­îng gi¸c cña
gãc nhän
gãc nhän
Tr­êng THCS NG¤ QUYÒN
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ

Cho góc xCy= (0<<90
0).
Trên cạnh Cy lấy 2
điểm M, M tuỳ ý. Từ M và M vẽ các đoạn thẳng
MP và M P vuông góc với Cx.


a. CM: CMP đồng dạng với CM P và lập tỷ
lệ thức giữa các cạnh tương ứng

b. So sánh các tỷ số
CP'
P'M'

CP
MP
CM'
CP'

CM
CP
CM'
P'M'

CM
MP
Với
Với
Với
C
M
M
y
x
PP

1. Nhận xét mở đầu
C
M
M
y
x


PP

CP'
P'M'

CP
MP
CM'
CP'

CM
CP
CM'
P'M'

CM
MP
=
=
=
Tỷ số lượng giác của góc nhọn
Các tỉ số

CM
CP
;
CP
MP
;
CM
MP
Không phụ thuộc vào vị trí của điểm M
lấy trên cạnh của góc xCy mà chỉ phụ
thuộc vào độ lớn của góc xCy = mà
thôi
Kết luận


®Þnh nghÜa: cho mét gãc nhän α,dùng mét tam
gi¸c MCP vu«ng t¹i P sao cho gãc C = α .
MP §èi

Sin α = ------- = ---------

CM HuyÒn
CP KÒ

Cos α = ------- = ----------
CM HuyÒn
MP §èi
Tg α = --------- = ---------

CP KÒ
CP KÒ
Cotg α = ------- = ----------
MP §èi
C
M
P
Chó ý : Sin α < 1 ;Cos α < 1
1 1
Tg α = --------- ; cotg α = --------
Cotg α Tg α
α
C. KÒ
C
.

§
è
i
C
.
H
u
y
Ò
n

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×