Tải bản đầy đủ

Thu bảo hiểm xã hội vào bảo hiểm y tế bắt buộc hàng tháng 103

BẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Thu BHXH, BHYT bắt buộc
1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………………. Mã đơn vị:
………………………
2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:
………………………………………….............................
STT
Loại giấy tờ, biểu mẫu
Số lượng
(1) (2) (3)
I
Lao động tăng mới: mới ký HĐLĐ, mới tuyển dụng … hồ sơ gồm:
1. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu 02a-TBH, 02 bản)
2. Hợp đồng lao động, QĐ tuyển dụng, QĐ tiếp nhận … (01 bản bản chính /người)
II
Lao động giảm, điều chỉnh lương, hồ sơ gồm có:
1. Danh sách lao động và điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT (Mẫu 03a-TBH, 03
bản)
2. Thẻ BHYT còn giá trò (01 thẻ/người, kèm danh sách thu hồi thẻ)
3. QĐ nghỉ việc, QĐ chấm dứt HĐLĐ, QĐ thôi việc, QĐ bổ nhiệm, QĐ nâng lương, QĐ
điều chỉnh lương …(01 bản chính /người)

4. Sổ BHXH (đối với trường hợp LĐ nghỉ việc ngay sau khi báo tăng, nếu có)
III
Trường hợp báo tăng, giảm lao động chậm (kể cả tăng lại sau thai sản, nghỉ không
lương…). Hồ sơ bổ sung gồm:
1. Công văn giải trình lý do chậm báo tăng, báo giảm cho NLĐ (01 bản).
IV Hồ sơ khác:
- Danh sách điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 03b-TBH, 03 bản)
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. File dữ liệu: Gửi qua IMS , Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USB
Ghi chú: Trường hợp sai số sổ BHXH thì kèm theo mẫu 03b-TBH, 03 bản.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số HS: 103/……………………../THU
Cán bộ TNHS
TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)
Ngày trả kết quả:…………./………../200… …………..

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×