Tải bản đầy đủ

Bài 13: Công dân với cộng đồng


BÀI 13

CÔNG DÂN

VỚI CỘNG ĐỒNG1.- Hiểu được trách nhiệm đạo đức của
công dân trong mối quan hệ với cộng đồng
nơi ở và tập thể lớp học, trường học.

2.- Yêu quý, gắn bó với cộng đồng lớp
họ, trường học, làng sớm, quê hương mình.

3.- Biết cư xữ đúng đắn và xây dựng
mối quan hệ tốt đẹp với những người chung
quanh
MỤC TIÊU BÀI HỌC


NỘI DUNG BÀI HỌC

I.- Cộng đồng và vai trò cộng đồng đối với cuộc
sống của con người.

1.- Cộng đồng là gì

2.- Vai trò của cộng đồng

II.- Trách nhiệm công dân đối với cộng đồng.

1.- Nhân nghóa

2.- Hòa nhập

3.- Hợp tác

I.- Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối
với cuộc sống của con người.

1.- Cộng đồng là gì ?

Cộng đồng là tòan thể những người
cùng chung sống, có những điểm giống
nhau gắn bó thành một khối trong sinh
họat xã hội

?
Nêu ví dụ
về các cộng đồng
mà em biết
Con người có thể
tham gia nhiều
cộng đồng không?
Nêu những
đặc điểm
của cộng đồng

Daân cö
Laøng xaõ


Gia ñình

Người Việt Nam ở nước ngoài
Cộng đồng Dân tộc
Cộng đồng kinh tế

Gia đình, dân cư,
làng xã, ngôn ngữ,
quốc gia, nhân loại
Được.do con
người có nhiều
nhu khác nhau
Khác nhau : về quy mô,
loại hình, tổ chức
Giống nhau : cùng ngôn
ngữ, chữ viết, đời sống …
Vậy
vai trò
của
cộng đồng
là gì?

2.- Vai trò của cộng đồng?
Chăm
lo
cuộc
sống
của

nhân
Đảm
bảo
cho mọi
người

điều
kiện
phát
triển
Giải quyết
hợp lý mối
quan hệ
giữa
cái chung
và cái riêng,
giữa
quyền lợi và
nghóa vụ
Cá nhân
phát triển
trong
cộng đồng
và tạo nên
sức mạnh
cho
cộng đồng

II.- Trách nhiệm của công dân đối với
cộng đồng
Bạn ơi! Nhân nghóa là gì?
Tại sao phải có nhân nghóa?
Bi u hi nể ệ nhân nghóa?

là lòng thương người và sự đối xử
với người theo điều phải, là tình cảm,
thái độ, việc làm đúng đắn, phù hợp
với đạo lí của dân tộc Việt Nam
1. Nhân nghóa


Ý nghóa Biểu hiện
1.- Giúp cho cuộc sống
con người trở nên
tốt đẹp
2.-Con người thêm yêu
cuộc sống, có thêm
sức mạnh vượt qua
khó khăn
3.- Là truyền thống tốt
đep của dân tộc ta
1.- Nhân ái thương yêu
giúp đỡ nhau
2.- Nhường nhòn
đùm bọc nhau
3.- Vò tha bao dung
độ lượng


Cõng
bạn
đến
trường
Hiến máu
Khám bệnh

Để rèn luyện lòng nhân nghóa
chúng ta phải làm gì?
Kính trọng
biết ơn
hiếu thảo
với ông bà
cha mẹ
Quan tâm
giúp đỡ
mọi người
Cảm thông,
bao dung,
độ lượng,
vò tha
Tích cực
tham gia
phong trào
đền ơn
đáp nghóa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×