Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

KIỂM TRA HÌNH 9-Chương III-45ph

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.16 KB, 2 trang )

Trường THCS…………………….. KIỂM TRA Hình học 9-Chương 3
Lớp :……... (Thời lượng: 45 phút )
Họ và tên Hs:………………….Kiểm tra ngày….tháng…..năm2009 . Trả ngày.....tháng..…năm2009
Điểm
Lời phê của thầy,cô
Trăc nghiệm ( 3 điểm ) : 1) Em hãy : a) Vẽ hình (tự điền kí hiệu )
b) nêu cách tính số đo của góc
Của các góc : góc ở tâm ; góc nội tiếp ; góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ; góc có
đỉnh ở bên trong đường tròn và góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn ?
2) Hãy viết các cách chứng minh một tứ giác nội tiếp đường tròn ?
Tự luận (7 điểm ) :
Bài 1 (2 điểm : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ?
b) Vẽ đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó, tính bán kính R của đường tròn đó ?
c) Vẽ đường tròn nội tiếp hình vuông đó , tính bán kính r của đường tròn đó ?
Bài 2 (3,5 điểm): Cho tam giác PQR vuông tai P. Trên PR lấy một điểm M , vẽ đường tròn
đường kính MR, kẻ QM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DP cắt đường tròn tại S. Chứng
minh rằng :
a) PQRD là tứ giác nội tiếp ?
b) Góc PQD = góc PRD ?
c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?
Bài 3 (1,5 điểm ): Dựng tam giác ABC biết BA = 3 cm; góc ACB = 60 độ ; đường cao
CH=2cm ?
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm

×