Tải bản đầy đủ

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

Người thực hiện :Vũ Thị Thanh Trúc


Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009
Toán :

Ôn tập bài cũ :
2/19 :Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng .Hỏi bạn Mai
muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán bao
nhiêu tiền ?

Bài giải :
2 tá = 24 cây
24 bút chì gấp 8 bút chì số lần là :
24 : 8 = 3 (lần )
Số tiền mua 8 bút chì là :
30000 : 3 = 10000(đồng )
Đáp số : 10000 đồngThứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009

Toán :

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)

Ví dụ 1 : Có 100 kg gạo được chia đều cho các bao
Số ki-lô-gam gạo ở
mỗi bao
Số bao gạo

5kg

20 bao

10kg
10 bao

20kg
5 bao

Nhận xét : Khi số kg gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần
thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần


Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009

Toán :

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)

Bài toán :Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày ,cần
có 12 người .Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4
ngày thì cần bao nhiêu người ?(Mức làm của mỗi
người như nhau )
Tóm tắt :
2 ngày : 12 người
4 ngày : .....người
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009

Toán :

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)

Tóm tắt :
2 ngày : 12 người
2 ngày : .....người
Cách 1 :

Cách 2

Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày gấp 2 ngày số lần là :
1 ngày,cần số người là :
4 : 2 = 2 ( lần )
12 x 2 = 24 ( người )
Muốn đắp xong nền nhà trong
Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày ,cần số người là :
4 ngày ,cần số người là :
12 : 2 = 6 ( người )
24 : 4 = 6 (người )
Đáp số : 6 người
Đáp số : 6 người
Bước này là bước “Rút về đơn vị ”

Bước này là bước “Tìm tỉ số ”


Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009

Toán :
Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)
Bài tập :
1/21 : 10 người làm xong một công việc phải hết
7ngày .Nay muốn làm xong công việc đó trong 5
ngày thì
cần bao nhiêu người (Mức làm của mỗi người
như nhau )

Vở toán


Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009
Toán :
Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)
Bài 1 /21 :
Tóm tắt :
7 ngày : 10 người
5 ngày :.....người
Bài giải :
Muốn làm xong công việc trong một ngày cần :
10 x 7 = 70 (người )
Muốn làm xong công việc trong 5 ngày cần :
70 : 5 = 14 (người )
Đáp số : 14 người
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×