Tải bản đầy đủ

Bài 8 đến bài 14, giáo án 4 cột

Sinh học 7 Năn học 2008- 2009
Tuần 5 Ngày soạn:15/9/2005
Tiết 9 Ngày dạy :22/09/2005
Bài 8: SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO
I.Mục tiêu bài học
1.Kiến thức
Học sinh trả lời được :
- Tế bào lớn lên như thế nào ?
- Tế bào phân chia như thế nào ?
Hiểu được Ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia của tế bào. Ở thực vật chỉ có các tế bào
của mô phân sinh ngọn mới có khả năng phân chia.
2 .Kĩ năng
Rèn cho hs khả năng phân tích - tổng hợp.
3 .Thái độ
Yêu thích bộ môn.
II.Thiết bị dạy học
Phóng to các hình trong sách.
III.Phương pháp dạy học : trực quan + hỏi đáp
IV.Tiến trình tổ chức tiết học.
1.Hoạt động 1(2 phút): Giới thiệu bài.
Như sách giáo khoa

2.Hoạt động 2: Tìm hiểu sư lớn lên của tế bào.
Mục tiêu:Học sinh trả lời được tế bào lớn lên như thế nào ?
TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS
15
1. Sự lớn lên của tế bào
Tế bào con có kích thước bé; nhờ
quá trình trao đổi chất chúng lớn
dần lên thành tế bào trưởng thành.
Cho HS quan sát H8.1
Yêu cầu HS thực hiện lệnh.
- Tế bào lớn lên như thế
nào ?
- Nhờ dâu mà tế bào lớn
lên ?
- HS quan sát H8.1
- HS thực hiện lệnh
theo nhóm 2 người
- Hs trả lời câu hỏi
Kết luận
3. Hoạt động 3: Tìm hiểu tế bào phân chia như thế nào ?
- Mục tiêu : - Học sinh trả lời được tế bào phân chia như thế nào ?
- Hiểu được Ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia của tế bào. Ở thực vật chỉ
có các tế bào của mô phân sinh ngọn mới có khả năng phân chia.
-Tiến hành hoạt động 3
TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS
19’
2. sự phân chia tế bào.
- Tế bào lớn lên tới một kích thước
nhất định thì phân chia thành 2 tế
bào con, đó là sự phân bào.
- Quá trình phân bào diễn như sau:
+ Đầu tiên từ 1 nhân hình thành
2 nhân
+ Sau đó chất tế bào phân chí ,
vách tế bào được hình thành ngăn
tế bào cũ thành hai tế bào con.
+ các tế bào con lớ lê bằng tế
bào mẹ.
- Các tế bào ở mô phân sinh ngọn
Cho HS nghiên cứu thông


tin và hình 8.2. Thảo luận
lệnh theo nhóm.
_ Tế bào phân chia như thế
nào ?
- Các tế bào của bộ phận
nào có khả năng phân
chia ?
- Các cơ quan thực vật như
rễ , thân, lá,…. lớn lên
bằng cách nào ?
Nghiên cứu thông
tin và hình 8.2. Thảo
luận nhóm 4 người.
Đại diện nhóm trình
bày – các nhóm
khác nhận xét - bổ
sung.
Trường THCS Tân Thạnh
GV : Dương Thành Tân Trang 1
Sinh học 7 Năn học 2008- 2009
mới có khả năng phân chia
- tế bào phân chia giúp cây sinh
trưởng và phát triển.
Kết luận
4. Hoạt động 4(7 phút): Kiểm tra – Đánh giá
* Cho hs đọc phần kết luận.
* Cho HS trả lời 2 câu hỏi
5. Hoạt động 6(2 phút): Dặn dò :Để học tốt được bài 9 các em cần chuẩn bị :
- Đọc trước bài 9
- mỏi nhóm tìm các cây như : lúa, hành, cam, ổi…
- Xem trước h9.1 h9.2 và h9.3
6. Kinh nghiệm rút ra từ hoạt động dạy và
học ..................................................................................................................................................
.......
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Trường THCS Tân Thạnh
GV : Dương Thành Tân Trang 2
Sinh học 7 Năn học 2008- 2009
Tuần 5 Ngày soạn:15/9/2005
Tiết 10 Ngày dạy :26/09/2005
Chương II . RỄ
Bài 9: CÁC LOẠI RỄ CÁC MIỀN CỦA RỄ
I.Mục tiêu bài học
1.Kiến thức
- Nhận biết và phân biết được hai loại rễ chính : rễ cọc và rễ chùm. Nêu được ví dụ về 3
cây có rễ cọc và 3 cây có rễ chùm.
- Phân biệt được cấu tạo và chức năng các miền của rễ.
2 .Kĩ năng
Rèn cho hs khả năng phân tích - tổng hợp và khả năng hợp tác.
3 .Thái độ
Yêu thích bộ môn và bảo vệ thực vật.
II.Thiết bị dạy học
Phóng to các hình trong sách.
Mô hình các miền của rễ
III.Phương pháp dạy học : trực quan + hỏi đáp + nhóm
IV.Tiến trình tổ chức tiết học.
1.Hoạt động 1(2 phút): Giới thiệu bài.
Như sách giáo khoa
2.Hoạt động 2: Tìm hiểu sư lớn lên của tế bào.
Mục tiêu:Học sinh trả lời được tế bào lớn lên như thế nào ?
TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS
17
1. Các loại rễ.
- Có hai loại rễ chính: Rễ cọc và rễ
chùm.
- Rễ cọc có rễ cái to khoẻ, đâm sâu
xuống đất và nhiều rễ con mọc ra
từ rễ cái
Ví dụ cây có rễ cọc : cây bưởi ,
cây cải, cây hồng xiêm
- Rễ chùm gồm nhiều rễ gần bằng
nhau mọc ra từ gốc thân thành một
chùm
Ví dụ cây có rễ chùm : cây tỏi tây,
cây lúa.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của
hs
Cho HS quan sát H9.1
Yêu cầu HS thực hiện lệnh.
-Quan sát giúp đở nhóm hs
gặp khó khăn
- Cho HS quan sát H9.2
thực hiên bài tập.
- các nhóm tập trung
mẫu vật .
- Nhóm HS quan sát
H9.1
- HS thực hiện lệnh
theo nhóm 6 người
Kết luận
- HS quan sát H9.2
+Cây có rễ cọc : cây
bưởi , cây cải, cây
hồng xiêm
+ Cây có rễ chùm :
cây tỏi tây, cây lúa.
3. Hoạt động 3: Tìm hiểu tế bào phân chia như thế nào ?
- Mục tiêu : - Học sinh trả lời được tế bào phân chia như thế nào ?
- Hiểu được Ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia của tế bào. Ở thực vật chỉ
có các tế bào của mô phân sinh ngọn mới có khả năng phân chia.
-Tiến hành hoạt động 3
TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS
2. Các miền của rễ.
Rễ cây gồm 4 miền
Hướng dẫn HS quan sát
mô hình
HS quan sát mô hình
Trường THCS Tân Thạnh
GV : Dương Thành Tân Trang 3
Sinh học 7 Năn học 2008- 2009
17’
Các miền của rễ
Chức năng chính
của từng miền
Miền trưởng
thành có các
mạch dẫn.
Dẫn truyền
Miền hút có các
lông hút
Hấp thụ nước và
muối khoáng
Miền sinh trưởng
(nơi tế bào phân
chia)
Làm cho rễ dài ra.
Miền chóp rễ Che chở cho đầu
rễ.
Cho HS thực hiện lệnh
? Miền trưởng thành có
cấu tạo và chức năng gì
Dựa vào kết quả QS
và bảng để trả lời.
Kết luận
4 Hoạt động 4(7 phút): Kiểm tra – Đánh giá
* Cho hs đọc phần kết luận.
* Cho hs đọc phần “ em có biết”
* Cho HS trả lời câu hỏi 2
5. Hoạt động 5(2 phút): Dặn dò :
Làm câu hỏi 1
Để học tốt được bài 10 các em cần chuẩn bị :
- Đọc trước bài 10 và chú ý đến bảng cấu tạo và chức năng miền hút của rễ.
- Xem trước h9.1 h9.2 và h9.3
6.Kinh nghiệm rút ra từ hoạt động dạy và
học ..................................................................................................................................................
.......
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Trường THCS Tân Thạnh
GV : Dương Thành Tân Trang 4
Sinh học 7 Năn học 2008- 2009
Tuần 6 Ngày soạn:27/9/2005
Tiết 11 Ngày dạy :29/09/2005
Bài 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ
I.Mục tiêu bài học
1.Kiến thức
- Hiểu được cấu tạo và chức năng các bộ phận miền hút của rễ.
- Thấy được cấu tạo phù hợp với chức năng.
2 .Kĩ năng
Rèn cho hs khả năng phân tích - tổng hợp + nhóm.
3 .Thái độ
Yêu thích bộ môn.
II.Thiết bị dạy học
Phóng to các hình trong sách.
III.Phương pháp dạy học : trực quan + hỏi đáp
IV.Tiến trình tổ chức tiết học.
1.Hoạt động 1(2 phút): Giới thiệu bài.
Như sách giáo khoa
2.Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận miền hút của rễ.
TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS
34’
Bảng cấu tạo và chức năng
miền hút của rễ. Cho HS quan sát H10.1và
H10.2 kết hợp với quan sát
bảng cấu tạo và chức năng
miền hút của rễ.
Yêu cầu HS thực hiện lệnh.
? Miền hút có cấu tạo gồm
mấy phần .
? chức năng của từng phần.
- HS quan sát hình 10.2 và
hình 7.4 so sánh trả lời câu
hỏi.
? Tại sao nói lông hút là 1
tế bào . nó có tồn tại mãi
không ?
- HS quan sát
H10.1& H10.2
- HS thực hiện lệnh
cá nhân.
- Hs trả lời câu hỏi
Kết luận
HS quan sát H10.2&
H7.4
- Trả lời : Vì lông hút
có các thành phần
của tế bào.
Trường THCS Tân Thạnh
GV : Dương Thành Tân Trang 5
Sinh học 7 Năn học 2008- 2009
Các bộ phận của miền hút cấu tạo từng bộ phận chức năng chính của từng bộ
phận
Biểu bì
Vỏ

Thịt vỏ
-Gồm một lớp tế bào hình đa giác
xếp sát nhau.
-Bảo vệ các bộ phận bên trong rễ
- Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài
ra
- Hút nước và muối khoáng cho
cây.
- Gồm nhiểu lớp tế bào có độ lớn
khác nhau
- Chuyển các chất từ lông hút vào
trụ giữa .
Mạch gây
Bó mạch
Mạch gỗ
Trụ giữa

- Gồm những tế bào vách mỏng
- Gồm những tế bào vách hoá gỗ
dày, không có chất tế bào
- Vận chuyển chất cơ đi nuôi cây.
- vận chuyển nước và muối khoáng
từ rễ lên thân và lá.
- Gồm những tế bào có vách mỏng. - Chứa chất dự trữ.
3. Hoạt động 3(7 phút): Kiểm tra – Đánh giá
* Cho hs đọc phần kết luận.
* Cho HS trả lời câu hỏi 1,2,3
4. Hoạt động 4(2 phút): Dặn dò :Để học tốt được bài 11 các em cần chuẩn bị :
- Đọc trước bài 11
- Hướng dẫn HS làm bài tập và ghi kết quả.
- Xem trước các TN
o

của bài 11
5.Kinh nghiệm rút ra từ hoạt động dạy và
học ..................................................................................................................................................
.......
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Trường THCS Tân Thạnh
GV : Dương Thành Tân Trang 6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×