Tải bản đầy đủ

Bài kiểm tra 1 tiết hình học 7

Họ và Tên: …………………………..
Lớp: ……………………..
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Hình Học 7 (Đề 1)
I/ Trắc nghiệm:
Câu 1: Hãy đánh dấu “x” vào câu trả lời đúng hoặc sai mà em chọn
Câu Nội dung Đúng Sai
1
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường
thẳng thứ ba thì song song
2 Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
3 Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
4
Nếu đường thẳng a, b cắt đường thẳng c mà trong các góc
tạo thành có 1 cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b
Câu 2: Xem hình vẽ, hãy điền vào chổ trống trong các câu sau:
a c
1
b 1
a/ Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các gọc tạo thành có
…………………. .. bằng nhau ( hoặc 1 cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b

………………..….. với nhau
b/ Giã thiết: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Kết luận: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
II/ Bài tập tự luận:
Câu 3: Cho đoạn thẳng AB dài 5 cm. Vẽ đường trung trực của đoạn AB. Nêu
cách vẽ. A
Câu 4: Cho hình vẽ a
Biết a // b,
A
ˆ
= 30
0
,
B
ˆ
= 45
0
30
0
Tính số đo
BOA

? Nêu rõ vì sao tính
được như vậy O
45
0
b
B

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×