Tải bản đầy đủ

Bai 11: Luc hap dan

Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Hình nào trong các hình sau đây minh họa định luật
Hình nào trong các hình sau đây minh họa định luật
III NiuTơn ?
III NiuTơn ?
m
2
D)
m
1
m
2
12
F

21

F

C)
m
1
m
2
12
F

21
F

m
1
A)
m
2
m
1
12
F

21
F

B)
m
1
m
2
12
F

21
F


Mặt
Trời


Mặt
Tr ng
Trái ất


Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất
và của Trái Đất quanh Mặt Trời
và của Trái Đất quanh Mặt Trời
Lực nào giữ cho Măt Trăng chuyển động
gần như tròn đều quanh Trái Đất ? Lực
nào giữ cho Trái Đất chuyển động gần
như tròn đều quanh Mặt Trời ?

Bµi 11: Lùc hÊp dÉn.
§Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn
I. Lùc hÊp dÉn

Mặt Trời
Mặt
Tr ng
Trái ất
Bài 17: Lực hấp dẫn.
Định luật vạn vật hấp dẫn
I. Lực hấp dẫn
Chuyển động của
Trái Đất và của Mặt
Trăng có phải là
chuyển động theo
quán tính không?

Bài 17: Lực hấp dẫn.
Định luật vạn vật hấp dẫn
I. Lực hấp dẫn

Lực hấp dẫn là lực hút lẫn nhau giữa mọi vật trong vũ trụ.

Lực hấp dẫn tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật.
Lực hấp dẫn có đặc điểm gì khác
với các lực khác như lực đàn hồi,
lực ma sát mà em đã biết ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×