Tải bản đầy đủ

Bài soạn căn bậc ba

TÄØ TÆÛ NHIÃN- TRÆÅÌNG THCS MAÛC ÂÉNH CHI
Tỉ Tặ NHIN- TRặèNG THCS MAC ẫNH CHI
Kióứm tra baỡi cuợ
- Nóu õởnh nghộa cn bỏỷc hai cuớa
- Nóu õởnh nghộa cn bỏỷc hai cuớa
mọỹt s ọỳ a khọng ỏm? Vồùi a > 0 ; a = 0,
mọỹt s ọỳ a khọng ỏm? Vồùi a > 0 ; a = 0,
mọựi s ọỳ coù mỏỳy cn bỏỷc hai?
mọựi s ọỳ coù mỏỳy cn bỏỷc hai?
- Chổ ợa baỡi tỏỷp 84a/trang16(SBT):
- Chổ ợa baỡi tỏỷp 84a/trang16(SBT):
Tỗm x, bióỳt:
Tỗm x, bióỳt:
x x x+ + + + =
3
4 20 3 5 9 45 6
4
Tỉ Tặ NHIN- TRặèNG THCS MAC ẫNH CHI
1.Khaùi nióỷm cn bỏỷc ba:
BAèI TOAẽN:Thuỡng hỗnh lỏỷp phổ ồng coù V = 64dm
3

.
Tờnh õọỹ daỡi caỷnh cuớa thuỡng ?
CN BC BA
Giaới
:
Goỹi õọỹ daỡi caỷnh hỗnh lỏỷp
phổ ồng laỡ x dm (k x > 0)
Theo õóử ta coù V =
= 64
x = 4
3
4
(vỗ =
64)
4 goỹi laỡ cn bỏỷc ba cuớa
64
ậNH
NGHẫA:
Cn bỏỷc ba cuớa mọỹt s ọỳ a laỡ s ọỳ x s ao
cho: = a
x
3
x
3
Tỉ Tặ NHIN- TRặèNG THCS MAC ẫNH CHI
VD1:
Cn bỏỷc ba cuớa 8 laỡ:
Cn bỏỷc ba cuớa 0 laỡ:
Cn bỏỷc ba cuớa -1 laỡ:
Cn bỏỷc ba cuớa -125 laỡ:
3
2
2, vỗ =
8
0, vỗ =
0
3
0
-1, vỗ = -1
( )3
1
-5, vỗ =
-125
( )

3
5
CN BC BA
Tỉ Tặ NHIN- TRặèNG THCS MAC ẫNH CHI
NHN XEẽT: (SGK)
Cn bỏỷc ba cuớa a kờ hióỷu laỡ:
3
a
a a> >
3
0 0
a a= =
3
0 0
a a< <
3
0 0
CHUẽ Yẽ:
( )
/ a a a = =
3
3
3
3
/ x a x a = =
3
3
Tỉ Tặ NHIN- TRặèNG THCS MAC ẫNH CHI
1.Khaùi nióỷm cn bỏỷc ba:
BAèI
TOAẽN:
CN BC BA
ậNH NGHẫA:
Cn bỏỷc ba cuớa mọỹt s ọỳ a laỡ s ọỳ x
s ao cho x
3
= a
NHN XEẽT: (SGK)
Cn bỏỷc ba cuớa a kờ hióỷu laỡ:
a a> >
3
0 0
a a= =
3
0 0
a a< <
3
0 0
3
a
(SGK)
Tỉ Tặ NHIN- TRặèNG THCS MAC ẫNH CHI
[?1]. Tỗm cn bỏỷc ba cuớa mọựi s ọỳ s au:
) 27a
) - 64b
) 0c
1
)
125
d
Giaới m ỏựu:
3
3
3
) 27 = 3 = 3.a
3
3
3
b) - 64= (- 4) = - 4.
3
3
3
c) 0 = 0 = 0.
3
3
3
1 1 1
d) = = .
125 5 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×