Tải bản đầy đủ

câu trần thuật đơn có từ "là"


Chào mừng các thầy cô
giáo cùng đến dự giờ và
thăm lớp 6A

Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Câu trần thuật đơn là gì? Hãy lấy ví dụ về câu trần
thuật đơn?
Câu 2: Trong những ví dụ sau, trường hợp nào không phải
là câu trần thuật đơn?
A. Hoa cúc nở vàng vào mùa thu.
B. Chim én về theo mùa gặt.
C. Tôi đi học, còn em bé đi nhà trẻ.
D. Những dòng sông đỏ nặng phù sa.
Câu 3: Cho câu sau: “Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai,
vững chắc.”
Câu trên có phải thuộc loại câu trần thuật đơn không?
A. Có B. Không

TiÕt 112
Câu trần thuật đơn có từ

Câu trần thuật đơn có từ
“là”
“là”

I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ “là”:
1. Ví dụ:
a) Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều.
(Vũ Trinh)
b) Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân
vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ,
thường có yếu tố tưởng tượng, kì ảo.
(Theo Ngữ văn 6, tập một)
c) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo,
sáng sủa.
(Nguyễn Tuân)
d) Dế Mèn trêu chị Cốc là dại.


2. Nhận xét:
? Xác định chủ ngữ, vị ngữ các câu trên?
a) Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. (Vũ Trinh)
C V

b) Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân
C V
vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ,
thường có yếu tố tưởng tượng, kì ảo.
(Theo Ngữ văn 6, tập một)
c) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo,
C V
sáng sủa.
(Nguyễn Tuân)
d) Dế Mèn trêu chị Cốc là dại.
C V

? Vị ngữ của các câu trên do những từ hoặc cụm từ loại nào
tạo thành?
TL: - Câu a, b, c: là + cụm danh từ
- Câu d: là + tính từ
? Chọn những từ hoặc cụm từ phủ định thích hợp cho sau
đây điền vào trước vị ngữ của các câu trên: không, không
phải, chưa, chưa phải.
TL:
a) ...không phải là người huyện Đông Triều.
b) ...không phải là loại truyện dân gian kể về...
c) ...chưa phải là một ngày trong trẻo sáng sủa.
d) ...không phải là dại.
Cấu trúc phủ định:
...không phải (chưa phải) + là + danh từ (cụm danh từ)
* Ghi nhớ 1: SGK Tr 114

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×