Tải bản đầy đủ

ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

VinaPhong 1
Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
I. Gương phẳng:
Quan sát
Hàng ngày chúng ta vẫn dùng gương phẳng để soi. Hình của một vật quan sát
được trong gương gọi là ảnh của vật qua gương.
C1: Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi
ảnh của mình như một gương phẳng.
Mặt nước, mặt kim loại nhẵn bóng, thước nhựa . . .
hình vẽ biểu diễn gương phẳng
VinaPhong 2
Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
Thí nghiệm:
Bố trí thí nghiệm như hình 4.2.
Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng.
1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?
C2: Cho tia SI đi là là trên mặt tờ giấy. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới SI và
đường pháp tuyến IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản
xạ IR nằm trong mặt phẳng nào?

Kết luận:
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với và đường .
tia tới
pháp tuyến
hình vẽ biểu diễn gương phẳng
VinaPhong 3
Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp
tuyến.
hình vẽ biểu diễn gương phẳng
2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới?
I
S
N
i
R
i’
SIN = i: góc tới
NIR = i’: góc phản xạ
SI: tia tới
IR: tia phản xạ
IN: pháp tuyến
a. Dự đoán xem góc phản xạ quan hệ với
góc tới như thế nào?
b. Làm thí nghiệm kiểm tra như hình 4.2
SGK và ghi kết quả vào bảng.
VinaPhong 4
Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp
tuyến.
hình vẽ biểu diễn gương phẳng
2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới?
I
S
N
i
R
i’
SIN = i: góc tới
NIR = i’: góc phản xạ
SI: tia tới
IR: tia phản xạ
IN: pháp tuyến
Góc tới i Góc phản xạ i’
60
o
45
o
30
o
60
o
45
o
30
o
VinaPhong 5
Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp
tuyến.
hình vẽ biểu diễn gương phẳng
2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới?
Góc tới bằng góc phản xạ.
3. Định luật phản xạ ánh sáng?
Hai kết luận của phần 1 và 2 là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×