Tải bản đầy đủ

tìm một số hạng trong một tổng

MOÂN TOAÙN
Lôùp 2A

Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2008
Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2008
10
10
x
x
6
6 + 4 = 10
6 = 10 - 4
4 = 10 - 6
x + 4 = 10
x = 10 - 4
x = …
6 + x = 10

x = 10 - 6
x = …
6
4
Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
10
Tiết 45:
Tiết 45:
Tìm một số hạng trong một tổng
Tìm một số hạng trong một tổng
4
6
Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
4

Tổng


Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2008
Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2008
Tiết 45:
Tiết 45:


Tìm một số hạng trong một tổng
Tìm một số hạng trong một tổng
Bài 1: Tìm x
a. x + 3 = 9
Số hạng
x = 9 - 3
Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
x = 6
Số hạng

b.
b.
x
x+ 5 = 10
+ 5 = 10


c.
c.
x
x


+ 2 = 8
+ 2 = 8


d.
d.
x
x


+ 8 = 19
+ 8 = 19


Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2008
Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2008
Tiết 45:
Tiết 45:
Tìm một số hạng trong một tổng
Tìm một số hạng trong một tổng
Bài 1: Tìm x
x = 10 – 5
x = 5
x = 8 – 2
x = 6
x = 19 - 8
x = 11

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:


12
6
9
10
24
34
18
1
10
Số hạng
Số hạng
Tổng


Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2008
Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2008
Tiết 45:
Tiết 45:
Tìm một số hạng trong một tổng
Tìm một số hạng trong một tổng
Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×