Notice: Undefined offset: 20 in /storage/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
sổ dự giờ - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

sổ dự giờ

NGÀY:………………………………………………….., LỚP:……………………………………….., TIẾT:…………………………………
NGƯỜI DẠY:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NGƯỜI DỰ:……………………………………………………………………………………………………………………..........................
BÀI DẠY:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
THẦY
HỘI ĐỘNG
TRÒ
NHẬN
XÉT
* Nhận xét chung :
- Ưu điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Khuyết điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Xếp loại giờ dạy:.......................
Ngöôøi döï Ngöôøi daïy


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×