Tải bản đầy đủ

BÀI 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG

07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề
n(L5)
1
Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ
07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề
n(L5)
2
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Momen lực là gì? Xác định momen của lực đối
với trục quay O trong trường hợp sau?
F
r
Trả lời: Momen lực là đại lượng đặc
trưng cho tác dụng làm quay vật của
lực. Được đo bằng tích số giữa độ
lớn của lực và cánh tay đòn
M=F.d
Câu 2: Nêu điều kiện cân bằng của
vật rắn có trục quay cố định?
=F.l.sin

Trả lời: Tổng momen lực có xu hướng làm vật quay theo
chiều kim đồng hồ phải bằng tổng momen lực có xu hướng
làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ

F
r
l
F
r
d
F
r
07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề
n(L5)
3
Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ
I. Các dạng cân bằng:
1. Cân bằng không bền:
Một vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng không bền thì trọng lực gây ra
momen làm vật không thể tự trở về vị trí đó
2. Cân bằng bền:
Một vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng bền thì trọng lực gây ra momen
làm vật trở về vị trí ban đầu.
3. Cân bằng phiếm định:
Khi trọng lực đặt tại trục quay không gây ra momen quay, nên khi bị
lệch khỏi vị trí cân bằng vật nằm yên tại vị trí cân bằng mới.
07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề
n(L5)
4
Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ
I. Các dạng cân bằng:
4. Nguyên nhân gây ra các dạng cân bằng:
Do vị trí của trọng tâm của vật:
Cân bằng bền:
Cân bằng không bền:
Cân bằng phiếm định:
Trọng tâm ở vị trí cao nhất so với các vị trí lân cận
Trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các vị trí lân cận
Trọng tâm ở độ cao không đổi.
07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề
n(L5)
5
Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ
I. Các dạng cân bằng:
II. Cân bằng của một vật có mặt chân đế:
1. Mặt chân đế:
Mặt chân đế là mặt đáy hoặc đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc
tất cả các diện tích tiếp xúc
2. Điều kiện cân bằng:
Giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế
07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề
n(L5)
6
Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ
II. Cân bằng của một vật có mặt chân đế:
3. Mức vững vàng của cân bằng:
Được xác định bởi độ cao của trọng tâm và diện tích của
mặt chân đế
I. Các dạng cân bằng:
07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề
n(L5)
7
Đẩy nhẹ
Đẩy nhẹ
07/05/13 trường THPTLê Thanh Hiề
n(L5)
8
Đẩy nhẹ
Tại sao vật bị
đổ?
O
CÂN BẰNG KHÔNG BỀN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×