Tải bản đầy đủ

Bài lực hấp dẫn

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1 :
Câu 2 :
Phát biểu đònh luật III Newton ?
Thế nào là lực và phản lực ?
Câu 3 :
Tính chất của gia tốc trọng trường của vật
rơi tự do ?
Baøi 16


F
hd

F
hd
R
m
1
m
2
I. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN
Hai vật ( coi như chất điểm ) bất kỳ hút
nhau bằng một lực tỉ lệ thuận với tích của
hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghòch
với bình phương khoảng cách giửa chúng.


F
hd
R
m
1
m
2
I. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN
F
hd
: Lực hấp dẫn (N)
m
1
, m
2
: Khối lượng của hai vật (kg)
R : Khỏang cách giữa hai chất điểm (m)
G : Hằng số hấp dẫn ; G ≈ 6,68.10
-11
Nm
2
/kg
2
F
hd
F
hd
= G
m
1
m
2
R
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×