Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra lớp 9 (Di truyền học Mendel 3)

Kiểm tra 15 phút (bài số 3)
Bài 1: (3 điểm) Điền vào chỗ trống:
- Trong thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng tương phản của Mendel thì hạt vàng, trơn là (1)… và
(2)… của (3)… , còn (4)… là (5)… và (6)…
- Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai (7)… , thì F
2
có (8)… bằng (9)… của các tính trạng
hợp thành nó.
Bài 2: (1,5 điểm)Căn cứ vào đâu mà Mendel cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng
hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyển độc lập với nhau?
Bài 3: (2,5 điểm) Ở một loài thực vật hoa đỏ và hoa trắng là một cặp tính trạng tương phản.
Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng thấy xuất hiện một số cây con có hoa màu da cam. Viết sơ
đồ lai từ P đến F
1
trong các trường hợp cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và cho hai cây hoa
màu da cam lai với nhau.
Bài 4: (2,5 điểm) Viết sơ đồ lai từ P đến F
2
trong trường hợp thí nghiệm của Mendel cho lai
cây hạt xanh, trơn thuần chủng lai với cây hạt vàng, nhăn thuần chủng.
Bài 5: (0,5 điểm) Sử dụng phương pháp nào để xác định tương quan trội - lặn?

(Bài 3 phải giải thích rõ tại sao các kiểu hình lại có kiểu gen như vậy)
Kiểm tra 15 phút (bài số 3)
Bài 1: (3,5 điểm) Điền vào chỗ trống:
- Tỉ lệ của các tính trạng trong thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Mendel có mối tương
quan với (1)…, điều đó được thể hiện ở chỗ (2)… chính bằng (3)… Từ mối tương quan ấy,
Mendel thấy rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt (4)… Điều này cũng được hiểu với
nghĩa là nếu (5)… thì (6)…
- Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai (7)… , thì F
2
có (8)… bằng (9)… của các tính trạng
hợp thành nó.
Bài 2: (1,5 điểm) Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?
Bài 3: (2 điểm) Ở một loài cây, hoa tím là trội so với hoa trắng. Viết sơ đồ lai từ P đến F
2
trong trường hợp lai cây bố hoa tím với cây mẹ hoa trắng được 100% F
1
hoa màu hồng.
Bài 4: (2,5 điểm) Viết sơ đồ lai từ P đến F
2
trong trường hợp thí nghiệm của Mendel cho lai
cây hạt xanh, trơn thuần chủng lai với cây hạt vàng, nhăn thuần chủng.
Bài 5: (0,5 điểm) Mục tiêu của chọn giống là gì?
(Bài 3 phải giải thích rõ tại sao các kiểu hình lại có kiểu gen như vậy)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×