Tải bản đầy đủ

Các dạng cân bằng

1
KÍNH CHÀO
KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY
QUÝ THẦY
CÔ GIÁO VÀ
CÔ GIÁO VÀ
CÁC EM HỌC SINH !
CÁC EM HỌC SINH !
Bài
Bài
20
20
:
:
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÁC DẠNG CÂN BẰNG

CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
MẶT CHÂN ĐẾ
MẶT CHÂN ĐẾ
GVBM: Nguyễn Thò Quỳnh Nga
Tổ : Lý- KTCN
Năm học : 2007-2008
2
KIỂM TRA BÀI CŨ

* Hợp lực của hai lực song
song cùng chiều là một lực
song song cùng chiều và có độ
lớn bằng tổng các độ lớn của
hai lực ấy F = F
1
+ F
2
* Gía của hợp lực chia khoảng
cách giữa hai giá của hai lực
song song thành những đoạn tỉ
lệ nghòch với độ lớn của hai
lực ấy
* F
1
/ F
2
= d
2
/ d
1
(Chia trong)
Phát biểu
quy tắc tổng
hợp hai lực
song song
cùng chiều?
Gía của hợp
lực như thế
nào?


3
Lực chỉ gây ra tác dụng quay khi
giá của lực không đi qua

a>Trọng tâm

b>Trục quay

c>Trục quay qua trọng tâm

d>Trục quay cố đònh
4

CÓ BAO GIỜ CÁC EM
TỰ HỎI ?
Tại sao ô tô
chất trên nóc
nhiều hàng
nặng, dễ bò lật
đổ ở những chỗ
đường
nghiêng?

Tại sao
không lật
đổ được con
lật đật?
5
Bài 20
Bài 20
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT
CHÂN ĐẾ
CHÂN ĐẾ
6
I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG
1.Cân bằng không bền
2.Cân bằng bền
3.Cân bằng phiếm đònh
7
1.Cân bằng không bền
O
P
G
I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Tại sao thước đứng yên ?
8
Cân bằng không bền
O
I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Thước chuyển động
rời xa vò trí cân
bằng?
9
Cân bằng không bền
O
P
G
d (+)
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Momen lực khác không
đưa vật rời xa VTCB ban đầu
10
I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG
1.Cân bằng không bền
Khi vật bò kéo ra khỏi vò trí cân bằng
một chút, mà trọng lực của vật có xu
hướng kéo nó ra xa vò trí cân bằng, thì
đó là vò trí cân bằng không bền.
11
2 Cân bằng bền
Tại sao thước đứng yên ?
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
O
12
2.Cân bằng bền
O
P
G
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
13
Cân bằng bền
O
G
P
d
(+)
CÁC DẠNG CÂN BẰNG
Momen lực khác không
đưa vật trở về VTCB ban đầu
14
I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG
2.Cân bằng bền
Khi vật bò kéo ra khỏi vò trí cân bằng
một chút, mà trọng lực của vật có xu
hướng kéo nó trở về vò trí cân bằng,
thì đó là vò trí cân bằng bền.

1.Cân bằng không bền.
15
3.Cân bằng phiếm đònh
O
P
G
CÁC DẠNG CÂN BẰNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×