Tải bản đầy đủ

Cái hay ...của chuyển động ném ngang

Cỏi mi---Bài toán về chuyển động ném ngang
Ngời soạn:
Ngày soạn: /12/2007
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Diễn đạt đợc các khái niệm: Phân tích chuyển động, chuyển động thành phần.
- Viết đợc các phơng trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném
ngang.
- Nêu đợc một vài đặc điểm quan trọng nhất của chuyển động ném ngang.
2. Kỹ năng:
- Biết chọn hệ toạ độ thích hợp nhất cho sự phân tích chuyển động ném ngang thành
hai chuyển động thành phần.
- Biết áp dụng định luật II Niu tơn để lập các phơng trình cho hai chuyển động thành
phần của chuyển động ném ngang.
- Biết cách tổng hợp hai chuyển động thành phần để đợc chuyển động của vật.
- Vẽ đợc (định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Thí nghiệm kiểm chứng hình 15.3 SGK.
2. Học sinh:
- Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều và sự rơi tự do.

- HS quan sát đờng đi của dòng nớc phụt ra khỏi vòi nớc nằm ngang.
III. Tiến trình lên lớp
1. ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số ...
2. Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: - Viết các công thức: vận tốc, toạ độ của chuyển động thẳng biến đổi đều
và của sự rơi tự do.
- Viết biểu thức của định luật II Niu tơn.
Cỏc dng bi liờn quan:
Bi toỏn v chuyn ng nộm ngang
Mt s bi tp
Baỡ 14199Chn cõu tr li sai
Chn mt ỏp ỏn di õy
A. Tt c cỏc vt cú qu o chuyn ng trũn u cú gia tc theo phng bỏn kớnh v hng
vo tõm.
B. Khi mt vt thay i theo hng chuyn ng thỡ nú luụn cú gia tc
C. Ch cú nhng vt m qu o chuyn ng thng thỡ mi cú th cú vect vn tc khụng i
D. Đối với vật chuyển động tròn, gia tốc hướng tâm luôn có hướng thay đổi
Baì Chọn câu trả lời sai
Đối với vật được ném theo phương ngang
Chọn một đáp án dưới đây
A. Vectơ vận tốc tại một điểm có hướng tiếp tuyến với quĩ đạo chuyển động của vật tại điểm
đó
B. Vận tốc của chuyển động là tổng hợp các thành phần vận tốc theo phương ngang và theo
phương thẳng đứng
C. Thời gian để vật chạm đất bằng thời gian một vật rơi tự do ở cùng một độ cao
D. Thành phần vận tốc theo phương thẳng đứng có ảnh hưởng đến thành phần vận tốc theo
phương ngang
Baì 1Từ một đỉnh tháp cao 12m so với mặt đất, người ta ném một hòn đá với vận tốc ban đầu
theo phương hợp với phương nằm ngang một góc Bỏ qua sức cản của không khí, lấy
Phương, chiều, độ lớn vận tốc của hòn đá khi nó chạm đất là
Chọn một đáp án dưới đây
A. hướng xuống, hợp với phương ngang một góc
B. hướng xuống, hợp với phương ngang một góc
C. hướng xuống, hợp với phương ngang một góc
D. hướng xuống, hợp với phương ngang một góc
Baì 12Một máy bay bay với vận tốc không đổi theo phương nằm ngang ở độ cao h so với mặt đất
và thả một vật. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy
Khi h = 1000m, để l = 1500m thì có giá trị là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 90m/s B. 100m/s


C. 106m/s D. 144m/s
Baì 13711
Một máy bay bay với vận tốc không đổi theo phương nằm ngang ở độ cao h so với mặt đất và thả
một vật. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy
Khi h = 2,5km;
Quãng đường 1 vật đi được theo phương nằm ngang từ lúc được thả cho tới lúc chạm đất là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 2683,3m B. 1732,3m
C. 2888,2m D. 1441,4m
Baì 14Một máy bay bay với vận tốc không đổi theo phương nằm ngang ở độ cao h so với mặt đất
và thả một vật. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy
Khi h = 2,5km;
Thời gian từ lúc thả đến lúc vật chạm đất là
Chọn một đáp án dưới đây
A. B.
C. 16s D. 8s
Baì 1Một máy bay bay với vận tốc không đổi theo phương nằm ngang ở độ cao h so với mặt đất
và thả một vật. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy
Khi h = 2,5km;
Phương trình quĩ đạo của vật khi chọn gốc toạ đọ O ở điểm thả vật, Ox hướng theo Oy hướng
xuống thẳng đứng là
Chọn một đáp án dưới đây
A. B.
C. D.
Baì 15Một quả bón được ném theo phương ngang với vận tốc ban đâu và rơi xuống đất sau t
= 3s. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy Hỏi quả bóng đã được ném từ độ cao nào và tầm
ném xa của quả bóng là bao nhiêu?
Chọn một đáp án dưới đây
A. 49m; 72m B. 45m; 75m
C. 44,1m; 75m D. 50m; 75m
Baì 16
Một vật được ném ngang ở độ cao 20m phải có vận tốc đầu là bao nhiêu để vận tốc của vật lúc
chạm đất là 25m/s. Cho Vận tốc đó là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 10m/s B. 15m/s
C. 20m/s D. 30m/s
Baì 16Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 5km với vận tốc không đổi 720km/h. Bỏ qua
lực cản của không khí. Cho Người trên máy bay muốn thả vật rơi trúng một đích nào đó trên
mặt đất thì phải thả từ điểm cách đích bao xa theo phương ngang?
Chọn một đáp án dưới đây
A. 6324m B. 3162m
C. 2526m D. 4868m
Bµi tËp øng dông

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×